Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   

prof. dr inż. Viktor Nordin (Immanuel Kant Baltic Federal University - Russia)
prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak (Silesian University of Technology - Poland)
prof. Ing. Věra Voštová, CSc. (Czech Technical University in Prague - Czech Republic)
prof. Ing. Josef Jurman, CSc. (Technical University of Ostrava - Czech Republic)
dr hab. inż. Zbigniew Matuszak prof. AM, (Maritime University of Szczecin - Poland)
doc. Ing. Frantisek Helebrant, CSc. (Technical University of Ostrava - Czech Republic)
prof. dr hab. Alla Matuszak (Chelyabinsk State Pedagogical University - Russia)
doc. Ing. Jiři Fries Ph.D. (Technical University of Ostrava - Czech Republic)
dr hab. inż. Witold Biały prof. Pol. Śl. (Silesian University of Technology - Poland)
dr hab. inż. Jarosław Zawadzki, prof. PW. (Warsaw University of Technology - Poland)

A. Andrykiewicz, J. Słonimiec, T. Łagutko, I. Kolar
Ecolabelling jako proekologiczny instrument stymulacji popytu na rynek produktów konsumpcyjnych
Streszczenie: Artykuł obejmuje problematykę wpływu ekoznakowania na wybory konsumenc-kie w Niemczech i Polsce. Zawiera ona zarówno genezę powstania ecolabellingu oraz jej funkcje. W dalszej części artykułu zostało zawarte zagadnienie produktu ekologicznego. Bardzo istotnym zjawiskiem i coraz bardziej powszechnym jest zjawisko greenwashing`u, czyli m. in. bezpodstawnego wykorzystywania znaków ekologicznych w celu zwiększenia sprzedaży. Walka, czy też ograniczanie tego zjawiska związane jest z kryteriami przyznawania ekoznaków, które zostały opisane w dalszej części. Badania dotyczące znajomości znaków ekologicznych zostały przeprowadzone w pierwszym kwartale bieżącego roku wśród studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu im. Christiana-Albrechta w Kiel. Dotyczyły znajomości nie tylko ekoznaków ale również ilości pieniędzy, które przeznaczane są na zakupy. Wyniki badań stwierdziły, że polscy studenci mniejszą rolę przy wyborach w zakupach przykładają do kwestii środowiskowych, niż stu-denci niemieccy.
Słowa kluczowe: ecolabelling, popyt ekologiczny, produkty ekologiczne, rynek produktów ekologicznych
Czytaj artykuł » 

V. Nordin, Y. Mikhalskaya
Zróżnicowanie oceny zgodności w branży transportu samochodowego
Streszczenie: Stosowana w Rosji ocena zgodności przy certyfikacji produkcji (usług) zakłada ich podział tylko na dwie grupy - „zgodne” i „niezgodne”. Jednakże przy dążeniu do podwyższenia jakości jest to niewystarczające i dla konsumenta, i dla producenta. W artykule proponuje się zastosowanie bardziej zróżnicowanej oceny zgodności poprzez ustalenie jej poziomów z ilościowym określeniem ich wielkości.
Słowa kluczowe: transport samochodowy, ocena zgodności, certyfikacja
Czytaj artykuł »  

Z. Matuszak
Uwagi o badaniach infradźwięków na morskich obiektach pływających
Streszczenie: Scharakteryzowano ogólnie znaczenie działania infradźwięków na organizm ludzki. Wskazano podstawowe źródła infradźwięków. Przedstawiono zestawienie wybranych badań klinicznych wpływu drgań o częstotliwości poniżej 20 Hz na organizm ludzki w ostatnich latach.
Słowa kluczowe: ultradźwięki, badania, organizm ludzki
Czytaj artykuł »

P. Urban
Rozwiązanie zjawisk geomechanicznych w obszarze na styku skała - gaz w kopalniach ostrawsko-karwińskich
Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest analiza zjawisk wyrzutu węgla i gazu w kopalniach okręgu Ostrawsko-Karwińskiego zagłębia węglowego. Zaprezentowano ewolucję możliwości występowania wybuchów oraz nowe trendy w określaniu kryteriów wskaźników przewidywania w kopalni Paskov. Jako główny temat, artykuł podejmuje aspekty ciągłej prognozy nagłych wyrzutów w obszarze eksploatacji górniczej.
Słowa kluczowe: wyrzuty węgla i gazu, pomiary, prognozy wybuchu
Czytaj artykuł »

J. Boron-Kaszycka
Wpływ zintegrowanych systemów zarządzania na efektywność ekonomiczną – studium przypadku
Streszczenie: Efektywność ekonomiczna wymaga, aby poszczególne przedsiębiorstwa ponosiły jak najmniejsze koszty oraz by wytwarzały właściwą produkcję. W niniejszym artykule przedstawiono obniżenie kosztów działalności w wyniku wprowadzenia Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Dokonano tego na podstawie studium przypadku firmy produkcyjnej.
Słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, sposoby obniżenia kosztów przedsiębiorstwa, wpływ zintegrowanych systemów zarządzania
Czytaj artykuł »

E. Kamińska, J. Merkisz
Recykling samochodowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych – aspekt środowiskowy
Streszczenie: Autorzy przeanalizowali metody ekobilansowe, pod względem ich zastosowania dla określenia obciążeń środowiskowych recyklingu zużytych samochodowych  akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Opisali wybraną metodę (LCA) oraz scharakteryzowali technologię recyklingu wykorzystywaną przez jedną z polskich firm, w której planowane jest przeprowadzenie analizy ekobilansowej.
Słowa kluczowe: recykling, akumulatory kwasowo-ołowiowe, ekobilans, ołów, obciążenia środowiska
Czytaj artykuł »

J. Sitko
Wybrane przyczyny występowania wad wyrobów konstrukcyjnych oraz metody ich usuwania w zakładzie remontowo-produkcyjnym
Streszczenie: Artykuł przedstawia wybrane czynniki wpływające na ilość wybrakowanych elementów konstrukcji stalowych stosowanych w pojazdach transportowych.  Przeanalizowano wyroby z lat 2007-2009 produkowane w istniejącym zakładzie remontowo-produkcyjnym. W wyniku badań zaproponowano szereg sposobów ograniczenia wpływu analizowanych przyczyn na powstawanie wad wyrobów konstrukcyjnych.
Słowa kluczowe: wada, konstrukcja, stal, koszt
Czytaj artykuł »

D. Sládková
Wykorzystanie technologii GNSS do automatyzacji procesu wydobywczego
Streszczenie: VŠB-Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, instytut geodezji i badań górniczych współpracował z zakładem Severočeské doly j.s.c (Kopalnie Północnoczeskie S.A.) w ramach realizacji projektu badawczego od 2007 roku. Głównym celem jest poprawa systemu sterowania dla wydobycia odkrywkowego. Dwie koparki wielonaczyniowe w kopalni węgla brunatnego Libouš zlokalizowanej w północnoczeskim zagłębiu węglowym (K800/103 i KU300/27) zostały wyposażone w urządzenia pomiarowe. Pozycja bazy koparki została ustalona w oparciu o dane GPS, inklinometru oraz pomiary przyrostowe. Zebrane dane przeniesiono do bazy danych. Układ powierzchni kopalni, jak również pozycje podziemnych warstw geologicznych są stale aktualizowane w cyfrowym modelu kopalni. Głównym celem badania była weryfikacja systemu w relacji z cyfrowym modelem na potrzeby krótkoterminowych prognoz ilościowych parametrów węgla (Ad, Sd, Qr, Wr i MS), ciągłego automatycznego wyznaczania wydobytego materiału (m3, tony) oraz bieżące monitorowanie ruchów powierzchni urabianej i celów wydobywczych. Mierniczy zatrudnieni w kopalni odgrywali kluczową rolę w zespole roboczym. Artykuł opisuje możliwości wykorzystania GPS w pomiarach górniczych i planowaniu produkcji.
Słowa kluczowe: analiza, koparka wielonaczyniowa, model cyfrowy, GPS, inklinometr, pomiary przyrostowe
Czytaj artykuł »

R. Hamříková, J. Jurman
Efektywne wykorzystanie energii koparki wielonaczyniowej
Streszczenie: Optymalne wykorzystanie energii dostarczonej do koparki wielonaczyniowej zdeterminowane jest zapotrzebowaniem energetycznym całego procesu wydobywczego. W przypadku tego rodzaju maszyn, proces wydobywczy podlega ogólnym zasadom wpływającym na efekt końcowy, znanym z dowolnego innego proces urabiania materiału skalnego. Wówczas teoretyczne wnioski oraz praktyczne wyniki mogą znaleźć zastosowanie w eksploatacji urządzeń wiertniczych, tunelujących, w których dokonano znacznych oszczędności energii, a tym samym zmniejszono ekonomiczne koszty, ze względu na dostosowanie parametrów urabiania. Proponowane rozwiązanie opiera się na określeniu podstawowych wymiarów urabianego materiału, w szczególności proporcji pomiędzy szerokością i głębokością, ze względu na kryterium minimalizacji zużycia energii na określony wolumen.
Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, koparka wielonaczyniowa, optymalizacja
Czytaj artykuł »

V. Moni, F. Helebrant
Temperaturowy obraz zęba łyżki i jego cykl obsługowy
Streszczenie: Kształt i geometria krawędzi łyżki, wykorzystany materiał oraz materiał, z którego wykonano zęby, stanowią zestaw kluczowych elementów wpływających na efektywność i zapotrzebowanie energetyczne procesów wydobywczych z użyciem koparki wielonaczyniowej. Jeśli urządzenia wydobywcze są często wymieniane ze względu na awarie, zwiększa to w oczywisty sposób koszt wydobycia. Skraca również cykle obsługowe maszyny, a tym samym wpływa niekorzystnie na efektywność całej jednostki technologicznej. Ponadto zużycie urządzeń nie tylko wpływa na kształt, geometrię i cechy materiałowe łyżki, ale również zwiększa zapotrzebowanie energetyczne całego procesu. Zakłada się więc, że rosnące zużycie łyżek powoduje zwiększa opory urabiania, a tym samym podnosi temperaturę ze względu na rosnące tarcie. Skąd rozkład temperatury stanowić może miarę zużycia narzędzia urabiającego.
Słowa kluczowe: termografia, cykl obsługowy, koparka wielonaczyniowa
Czytaj artykuł »

J. Garnczarek
Wpływ awansu zawodowego nauczycieli na jakość kształcenia – studium przypadku
Streszczenie: W artykule przedstawiono problem wpływu awansu zawodowego nauczycieli na jakość kształcenia w placówce szkolnej na Śląsku. W tym celu, w jednej ze szkół średnich w województwie  śląskim została przeprowadzona wśród nauczycieli  ankieta. Wyniki badań, zmuszają do myślenia, słaniają do refleksji i głębszej analizy. Wyniki te są i będą weryfikowane.
Słowa kluczowe: jakość, kształcenie, ankieta, awans zawodowy nauczycieli
Czytaj artykuł »

W. Biały
Wybór optymalnej metody badania właściwości mechanicznych pokładów węgla
Streszczenie: W niniejszym opracowaniu scharakteryzowano wybrane metody i sposoby wyznaczania oporów urabiania za pomocą różnych przyrządów. Omówiono zasady ich działania oraz sposób pomiaru oporów urabiania i ich przydatność utylitarną w prognozowaniu doboru maszyn urabiających na zasadzie skrawania (ścianowe kombajny bębnowe) do konkretnych warunków górniczo-geologicznych. Przedstawiono ich zalety oraz wady i wskazano na metodę która w najlepszy sposób oddaje ich charakter pracy a tym samym uzyskane tą metodą wyniki mogą być uznane jako reprezentatywne.
Słowa kluczowe: właściwości węgla, analiza, metoda optymalna
Czytaj artykuł »

T. Cisek
Korzyści i zagrożenia płynące z realizacji projektu uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie z wykorzystaniem funduszu spójności - studium przypadku
Streszczenie: W artykule przedstawiono proces realizacji projektu uporządkowania gospodarki ściekowej, dofinansowanego z Funduszu Spójności. Główny nacisk położono na korzyści płynące z wdrożenia zakładanych rozwiązań, zarówno dla środowiska naturalnego – jakości wód powierzchniowych, jak i finansów gminy i poszczególnych gospodarstw domowych. Referat ukazuje ponadto przykłady możliwych komplikacji, natury finansowej jak i technicznej, występujących na etapie realizacji projektu, a nie dających się przewidzieć na etapie projektu.właściwości węgla, analiza, metoda optymalna
Słowa kluczowe: gospodarka wodnościekowa, Fundusz Spójności, ścieki komunalne, kanalizacja
Czytaj artykuł »

M. Mierzwa
Inżynieria Kansei i możliwości jej zastosowania dla sektora opakowaniowego
Streszczenie: W publikacji przedstawiono krótką charakterystykę metody Kansei Engineering, dokonano opisu sektora opakowaniowego rynku i samego opakowania jako wyrobu finalnego oraz umieszczono przebieg postępowania przy wykorzystaniu inżynierii Kansei. Artykuł ma na celu podkreślenie użyteczności opisanej metody dla oszczędności czasu i finansów przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: inżynieria Kansei, opakowania, sektor opakowaniowy, projektowanie, zastosowanie Kansei Engineering
Czytaj artykuł »

M. Gawron, E. Kitta, A. Zagajewski, A. Shageev
Europejski system ekoznaków i jego rola w ograniczaniu zagrożeń przemysłowych
Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę europejskiego systemu ekoznakowania oraz jego roli w ograniczaniu zagrożeń dla środowiska płynących ze strony przemysłu związanego z wytwarzanie dóbr konsumpcyjnych. Jednocześnie podejmuje próbę postawienia syntetycznej oceny efektywności jego funkcjonowania. Dla lepszego ukazania tej roli oraz jego oceny w niniejszym artykule wykorzystano m.in. badania porównawcze przeprowadzone na grupie 400 polskich i niemieckich studentów ukierunkowane na określenie poziomu znajomości problematyki ekoznakowania produktów oraz kryteriów wyborów konsumenckich.
Słowa kluczowe: ekoznak, ekoetykieta, kryteria wyborów konsumenckich, instrumenty ograniczania zagrożeń przemysłowych
Czytaj artykuł »

K. Zagajewska, A. Hasiuk
Aspekty ekologiczne jako stymulatory sprzedaży samochodów
Streszczenie: W publikacji podjęto próbę wykazania związku pomiędzy działaniami mającymi na celu ograniczenie zanieczyszczeń środowiska, powstałych przy produkcji, eksploatacji i gospodarką odpadów a popytem na samochody, które identyfikuje się jako ekologiczne.
Słowa kluczowe: ochrona środowiska, samochody ekologiczne, napędy hybrydowe, sprzedaż samochodów, zachowania konsumentów
Czytaj artykuł »

W. Biały
Systemy logistyczne w przedsiębiorstwie produkującym kable
Streszczenie: Logistyka jako metoda zarządzania jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy ogólnej o zasadach, metodach i technikach kształtowania przepływu materiałów i wyrobów gotowych, oraz związanych z nim informacji w systemach i między systemami logistycznymi. Sprawnie działający system logistyczny w przedsiębiorstwie w dzisiejszych realiach gospodarczych jest warunkiem utrzymania się firmy na rynku oraz uzyskania przez nią pozycji konkurencyjnej. Bez dobrze zaplanowanego, zorganizowanego, kierowanego i kontrolowanego systemu logistycznego, firma w warunkach ciągłych i szybkich zmian nie ma szans na przetrwanie wśród rozwijającej się konkurencji.
Słowa kluczowe: logistyka, produkcja, przedsiębiorstwo produkcyjne
Czytaj artykuł »

P. Hąbek
Zintegrowana polityka produktowa jako podejście wspomagające zrównoważone wzorce produkcji i konsumpcji

Streszczenie: W artykule przedstawiono zintegrowane podejście w zakresie oddziaływania produktu na środowisko na wszystkich etapach jego cyklu życia, realizowane w ramach polityki Unii Europejskiej promującej zrównoważone wzorce produkcji i konsumpcji. W pierwszej części artykułu wskazano na potrzebę rozdzielenia współzależności wzrostu gospodarczego od wzrostu zużycia zasobów i negatywnego wpływu na środowisko. Następnie omówiono zintegrowaną politykę produktową z uwzględnieniem genezy jej powstania, zasad i instrumentów wdrażania.
Słowa kluczowe: decoupling, cykl życia produktu, polityka Unii Europejskiej
Czytaj artykuł »

A. Bujanowska, W. Biały
Identyfikacja i modelowanie procesów eksploatacji infrastruktury technicznej w obiekcie szpitalnym

Streszczenie: Infrastruktura techniczna szpitala stwarza warunki do efektywnego i bezpiecznego prowadzenia procesu diagnozowania, leczenia i rehabilitacji pacjentów. Przy wielości i różnorodności aparatury medycznej, sprzętu technicznego i potrzebie stałego przystosowywania budynków do potrzeb produkcji usług medycznych, szpitale na stałe zatrudniają służby utrzymania ruchu, które są zgromadzone w działach techniczno – eksploatacyjnych. Przeprowadzone badania wstępne na terenie województwa śląskiego w wybranych jednostkach szpitalnych wykazały, że planowanie i prowadzenie przeglądów i napraw nie jest wspomagane przez narzędzia informatyczne. Stąd celem artykułu będzie identyfikacja i modelowanie procesów eksploatacji infrastruktury technicznej w obiekcie szpitalnym na potrzeby projektowania systemu wspomagającego zorientowanego na usługi. Przedstawienie przykładu systemu opartego na SOA będzie stanowiło próbę implementacji modelu wspomagającego procesy eksploatacji infrastruktury w organizacji szpitalnej zgodnego z koncepcją "Facility Management" (FM). FM jest synonim nowoczesnego zarządzania budynkami i obiektami przestrzennymi. Systemy i technologie informatyczne stanowią czynnik integrujący różne obszary zarządzania obiektami.
Słowa kluczowe: BPMN, Facility Management, zasoby informacyjne, infrastruktura techniczna szpitala
Czytaj artykuł »

A. Loska
Wybrane organizacyjne aspekty modelowania organizacji utrzymania ruchu

Streszczenie:W artykule dokonano przeglądu i oceny wybranych sposobów modelowania elementów organizacji utrzymania ruchu. W oparciu o przedstawione główne cele takiej organizacji, wyróżniono zbiór powiązań strukturalnych i systemowych z wykorzystaniem modelu Business Centered Maintenance. Następnie zaprezentowano i omówiono możliwości modelowania organizacji utrzymania ruchu z wykorzystaniem modeli dwu i trójwymiarowych.
Słowa kluczowe: utrzymanie ruchu, eksploatacja, zarządzanie utrzymaniem ruchu, modelowanie, organizacja utrzymania ruchu
Czytaj artykuł »

I. Onderková, I. Cholevová
Zastosowanie GPS w koparkach wielonaczyniowych

Streszczenie: Do sterowania procesem urabiania niezbędne jest posiadanie skojarzonego systemu narzędzi które umożliwiają wyeliminowanie czynnika ludzkiego. Podstawowe wymogi stawiane takiemu rozwiązaniu obejmują: dostępność z wyprzedzeniem lub w momencie urabiania, minimalizację wpływu czynnika ludzkiego na rezultat procesu, obiektywizację oceny procesu urabiania. Miernikiem efektywności procesu urabiania jest zużycie energii odniesione zazwyczaj do jednostki objętości odspojonej (urobionej) skały. Na podstawie przeprowadzonej analizy teoretycznej oraz praktycznych badań zorientowanych na procesy urabiania i weryfikacji obiektywności podczas badań in situ (wiercenie i tunelowanie), stwierdzono, iż zużycie energii jest najbardziej obiektywnym kryterium oceny. Wielkość ta jest wiarygodna – zasadna dla procesów urabiania i stąd jej użycie również dla oceny urabialności dla maszyny wielonaczyniowej ma racjonalne uzasadnienie. W połączeniu z aplikacją klasy GIS służącej do monitorowania urobku, stworzone zostało optymalne narzędzie służące do monitorowania efektywności procesu urabiania.
Słowa kluczowe: koparka wielonaczyniowa, górnictwo węgla brunatnego, systemy GIS, efektywność energetyczna
Czytaj artykuł »

J. Fries, S. Dubina
Monitorowanie obróbki wałów korbowych

Streszczenie: W ramach projektu MPO, który koncentruje się na wspieraniu sterowania lunetą oraz automatyzacji ustawienia obrabianego wału korbowego, koniecznym było dokonanie pomiarów czasów operacyjnych podczas wytwarzania wybranych typów wałów. W artykule dokonano oceny zebranych podstawowych danych.
Słowa kluczowe: obróbka skrawaniem, wał korbowy, czas operacyjny
Czytaj artykuł »

dr inż. Stefan Senczyna (University of Labour  Management – Poland)
dr inż. Agata Szeptuch (University of Labour  Management – Poland)
dr Ewa W. Maruszewska (University of Economics in Katowice – Poland)
dr Marzena Strojek-Filus (University of Economics in Katowice – Poland)
dr Magdalena Jurkiewicz-Wójcik (University of Economics in Katowice – Poland)
dr inż. Bożena Skotnicka-Zasadzień (Silesian University of Technology – Poland)
dr inż. Andrzej Loska (Silesian University of Technology – Poland)
dr inż. Jerzy Mizgała (Silesian University of Technology – Poland)
dr hab. inż. Jarosław Zawadzki, prof. PW (Warsaw University of Technology – Poland)
dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. UT-P (University of Science and Technology in Bydgoszcz – Poland)
dr hab. inż. Zbigniew Matuszak prof. AM (Maritime University of Szczecin – Poland)
prof. dr hab. inż. Barbara Białecka (Central Mining Institute – Poland)
doc Ing. Franisek Helebrant, Csc. (Technical University of Ostrava – Czech Republic)
prof. Ing. Josef Jurman, Csc. (Technical University of Ostrava – Czech Republic)
prof. Ing. Věra Voštová, CSc. (Czech Technical University in Prague – Czech Republic)
Ing. Mečislav Hudeczek PhD. (Hudeczek Service, s r.o. – Czech Republic)
prof. dr inż. Viktor Nordin (Immanuel Kant Baltic Federal University – Russia)
prof. dr hab. Alla Matuszak (Chelyabinsk State Pedagogical University – Russia)
Ing. Ivan Kováč PhD. (Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovakia)
Ing. Juraj Jablonický, PhD. (Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovakia)
doc. Ing. Moroš Korenko, PhD. (Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovakia)
Ing. L’ubomir Hujo PhD. (Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovakia)
prof. Ing. Zdenko Tkáč  PhD. (Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovakia)
doc. Ing. Jiři Fries, Ph.D. (Technical University of Ostrava – Czech Republic)

 

A. Wieczorek
Methods and techniques of prediction of key performance indicators for implementation of changes in maintenance organisation
Streszczenie: W artykule dotyczącym metod i technik prognozowania wartości kluczowych wskaźników efektywności obsługi (ang. Key Performance Indicators) zdefiniowano oraz sklasyfikowano te wskaźniki. Przedstawiono wymagania oraz sposób doboru wskaźników KPI. Dokonano przeglądu, a także scharakteryzowano metody i techniki prognozowania stanu organizacji utrzymania ruchu. Przedstawiono koncepcję wykorzystania wybranych metod oraz narzędzi gromadzenia oraz przetwarzania danych dla potrzeb prognozowania tego stanu.
Słowa kluczowe: eksploatacja, zarządzanie, niezawodność, prognozowanie, komputerowe wspomaganie, GIS, CMMS, EAM, ERP, KPI
Czytaj artykuł »  

L. Chybowski
Safety criterion in assessing the importance of an element in the complex technological system reliability structure
Streszczenie: W artykule przedstawiono konieczność rozwinięcia opisu ważności elementów s strukturze niezawodnościowej systemów technicznych w aspekcie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu. Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z poszukiwaniem słabych ogniw i elementów ważnych w systemie. Przedstawiono propozycję rozwinięcia aktualnego podejścia do oceny ważności elementów systemu. Wskazano na różnicę pomiędzy zawodnością zdatności a zawodnością bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: ważność elementu, ocena ważności, słabe ogniwo, bezpieczeństwo systemu
Czytaj artykuł »

I. Grzanka
Work transformation in the information society
Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono podstawowe uwarunkowania, stanowiska i związane z nimi tendencje zmian procesów pracy w społeczeństwie informacyjnym. Szczególną uwagę poświęcono telepracy jako innowacyjnej formie pracy, opartej na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych, a także rozważono kwestię wpływu teleinformatyki i globalizacji na współczesne i przyszłe procesy pracy oraz strukturę zatrudnienia.
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, rynek pracy, telepraca, technologie informacyjno-komunikacyjne
Czytaj artykuł »

J. Mazurkiewicz, I. Bartyzel, A. Mazurkiewicz
Regional transportation – reactivation
Streszczenie: Histogramy liczebności pasażerów posłużyły do oceniony charakteru ich migracji, godzin szczytu, równomiernego nasilenia i znikomej ilości podróżnych. Ocenę wykonano przed i po zmianie rozkładu jazdy, zarówno dla dni roboczych jak i wolnych (soboty niedziele). Stwierdzono małe zainteresowanie tym połączeniem, co wiąże się z wymaganym dużym dofinansowaniem. Zmiana rozkładu jazdy nie zwiększyła zainteresowania tym połączeniem. Zaproponowano proste narzędzie – wykres Paretto, który czytelnie prezentuje kierunki zmian rozkładu jazdy. Wykazano także inne usterki wprowadzonego rozkładu jazdy.
Słowa kluczowe: liczebność pasażerów, natężenie ruchu, efektywność, Paretto, koleje regionalne
Czytaj artykuł »

J. Zarębska
Packaging waste management on example of city Zielona Gora
Streszczenie: W artykule zaprezentowano wymagania prawne Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniami oraz ich najnowsze transpozycje do prawa polskiego. Autorka podjęła próbę opisania wybranych, dotychczasowych osiągnięć Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, który od wielu lat w imieniu miasta, w sposób systematyczny rozwija system gospodarki odpadami komunalnymi (w tym opakowaniowymi), zgodny z polityką UE i założeniami rozwoju zrównoważonego. Zwrócono uwagę na braki i niedociągnięcia w systemie, których likwidacja stanowi priorytet przyszłych inwestycji ZGKiM, zgodnych z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Zielona Góra.
Słowa kluczowe: Dyrektywa 94/62/WE, dyrektywa 2008/98/WE, odpady opakowaniowe, odzysk, recykling
Czytaj artykuł »

M. Wiaterek
State treasury special purpose entities for organisation of UEFA EURO 2012
Streszczenie: Na mocy przepisów ustawy o przygotowaniu EURO 2012 zostały powołane dwie spółki celowe Skarbu Państwa: PL 2012 sp. z o.o. i Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Spółka PL 2012 pełni nadrzędną rolę w organizacji przygotowań do turnieju EURO, ponieważ została powołana w celu koordynacji oraz nadzoru nad działaniami przygotowawczymi.
Słowa kluczowe: EURO 2012, Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o., Spółka PL 2012
Czytaj artykuł »

E. W. Maruszewska
Implementation of Enterprise Resource Planning system and change in accountant’s role – Polish perspective
Streszczenie: Systemy ERP integrują w sobie wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwach oraz wszystkich użytkowników oprogramowania komputerowego w jednym spójnym skomputeryzowanym środowisku często powodując konieczność zmian organizacyjnych w jednostce, aby dostosować się do możliwości system. Wdrożenie systemu ERP jest zatem skomplikowanym procesem z aspektami technicznymi oraz społeczno-organizacyjnymi. Ponieważ system ERP obejmuje również dane finansowe oraz podejmowanie decyzji zarządczych, służby księgowe odgrywają ważną rolę zarówno w procesie implementacji, jak i po wdrożeniu systemu.
Słowa kluczowe: zintegrowane systemy informatyczne, rachunkowość zarządcza, wdrożenie oprogramowania zintegrowanego
Czytaj artykuł »    

N. Belkina, K. Polupan
Evaluation of training and-methodological support of university courses

Streszczenie: Jakość nauczania w instytucji szkolnictwa wyższego w sposób oczywisty zależy od integralności i jakości wyszkolenia oraz wsparcia metodycznego. Jednakże aby poprawić tę jakość, konieczne jest posiadanie rozsądnej i rzetelnej metody oceny takiego wsparcia. Niniejszy artykuł zawiera listę materiałów zalecanych na kursy uniwersyteckie, kryteria oceny ich pojedynczych części oraz podejście do obliczania poziomów jakości każdego z komponentów oraz nauczanego materiału jako całości.
Słowa kluczowe: nauczanie, kryteria oceny, jakość
Czytaj artykuł »    

L. Chybowski
The problems of modeling the reliability structure of the complex technical system on the basis of a steam-water system of the engine room
Streszczenie: W artykule przedstawiono pojęcie struktury systemu ze szczególnym uwzględnieniem struktury niezawodnościowej. Przedstawiono zalety i wady modelowania struktury niezawodnościowej systemu z wykorzystaniem blokowych schematów niezawodności (RBD). Przedstawiono modele RBD okrętowego systemu parowo-wodnego zbudowane wg koncepcji modelu „wieloelementowego”, „jednoelementowego” i mieszanego. Przedstawiono krytyczne uwagi dotyczące praktycznego zastosowania modeli ujmujących jedynie nadmiar strukturalny. Wskazano na istotną wartość modelu autorstwa profesorów Jadźwińskiego i Smalko nazwanego przez nich „domyślną strukturą niezawodnościową”. Wskazano na konieczność budowy nowego typu modeli: jakościowo-ilościowych przydatnych w rozwijanej przez autora metodyce wielokryterialnej analizy ważności elementów w strukturze niezawodnościowej złożonych systemów technicznych.
Słowa kluczowe: struktura niezawodnościowa, model struktury, złożony system techniczny, ważność elementów, blokowy schemat niezawodności
Czytaj artykuł »

J. Jurman, I. Cholevová, I. Onderková
Efficiency increasing of belt conveyor’s drive by ceramic lagging of driving pulley
Streszczenie: W każdym punkcie styku taśmy z bębnem ma miejsce względna kompensacja prędkości, która powstaje w wyniku poślizgu nawet gdy punkty kontaktowe są dość czyste i suche. Prowadzi to do wytworzenia ciepła, które jest absorbowane przez oba zaangażowane materiały – przez taśmę, i bęben. W przeciwieństwie do taśmy, otulina bębna zwiększa swoją temperaturę do pewnego limitu, który zależy od wielu czynników. Kiedy temperatura powierzchni otuliny osiąga około 60°C, pewne zmiany strukturalne zachodzą w materiale otuliny i dalszy wzrost temperatury może stworzyć ryzyko zapalenia taśmy i zniszczenia jednostki napędowej. Można tego uniknąć, przez izolowanie bębna nowymi materiałami, które wyeliminują wszelkie tarcie na powierzchniach kontaktowych i które są odporne na ciepło.
Słowa kluczowe: przenośnik taśmowy, bęben, tarcie, ciepło
Czytaj artykuł »  

T. Borkowski, D. Tarnapowicz, G. Nicewicz
Ships mooring in the port as a threat to our natural environment
Streszczenie: Rosnący transport morski, nowe statki i nowe technologie zwiększają zapotrzebowanie na energię elektryczną. W tej sytuacji zwiększa się wielkość emisji zanieczyszczeń generowanych przez statki do atmosfery. Ma to olbrzymie znaczenie dla miast portowych i ludzi tam zamieszkałych. W artykule przedstawione jest porównanie różnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza w portach w odniesieniu do statków morskich. Określenie wielkości emitowanych zanieczyszczeń powietrza przez statki w portach jest niezbędne dla prowadzenia prawidłowej działalności gospodarczej portu. Stanowi to podstawę do określenia wpływu pracy portu na środowisko naturalne. Autorzy przedstawili metodologię obliczania emisji zanieczyszczeń przez statki cumujące w portach.
Słowa kluczowe: emisja zanieczyszczeń powietrza, źródła emisji, wskaźniki emisji
Czytaj artykuł »

T. V. Ponomarenko
Ecological, economic and social consequences of emergencies on potash mines
Streszczenie: Efektami sytuacji nadzwyczajnych w kopalniach potasu w Polsce, Niemczech, Kanadzie i Rosji, są nagłe i niekontrolowane wypływy wody lub solanki, którym towarzyszą zjawiska gazowe i dynamiczne. Przedstawiono przykłady awaryjnych zalań oraz działań ochronnych, zakończonych powodzeniem. W artykule usystematyzowane zostały konsekwencje ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Alokowano je do skali przedsiębiorstwa, regionu oraz kraju. Przedstawiono również analizę doświadczeń kompensacyjnych w rosyjskich kopalniach potasu.
Słowa kluczowe: katastrofy, rekompensaty za szkody ekologiczne, gospodarcze, społeczne konsekwencje
Czytaj artykuł »  

E. J. Lipińska
The hydrocarbon impurity of mineral waters and soils in Iwonicz-Zdrój
Streszczenie: Gmina Iwonicz-Zdrój jest gminą uzdrowiskową. Cechą charakterystyczną dla gminy jest współwystępowanie źródeł wód mineralnych ze źródłami substancji węglowodorowych. Naturalna emisja substancji węglowodorowych stwarza ryzyko ciągłego lub pulsacyjnego przedostawania się ich do środowiska gruntowo-wodnego. Strefa A ochrony uzdrowiskowej ma spełniać szczególne wymagania ochrony środowiska. W strefie tej pobrano próbki gleby i wody podziemnej do badań laboratoryjnych. Oznaczono substancje przekraczające standardy jakości środowiska.
Słowa kluczowe: gleba, woda, źródła wód mineralnych, analiza fizyko-chemiczna
Czytaj artykuł »

F. Helebrant i inni
The harmonization and optimization of diagnostic methods for a belt conveyor
Streszczenie: Celem końcowym projektu MPO FR-TI1/537 pt. „Kompleksowy diagnostyczny system dla przenośników taśmowych” jest wykonanie i sprzedaż kompleksowego systemu diagnostycznego dla przenośników taśmowych oraz powiązanych z tym usług. Wynikiem projektu jest prototyp systemu diagnostycznego na modelu przenośnika taśmowego oraz opracowanie i zweryfikowanie diagnostyki, metod pomiaru, łącznie ze wstępnymi wymaganiami i pomocą techniczną. Artykuł prezentuje aktualny stanem wykonania projektu, głównie w części opracowania diagnostycznych metod projektowych, pomocy technicznej oraz innych pomiarów.
Słowa kluczowe: diagnostyka, przenośniki taśmowe, prototyp
Czytaj artykuł »  

Z. Matuszak

Particular reliability characteristics of two-element parallel technical (mechatronic) systems
Streszczenie: W pracy scharakteryzowano podstawowe rozkłady uszkodzeń elementów wchodzących w skład systemów technicznych (mechatronicznych): wykładniczy, Weibulla, normalny, logarytmo-normalny. Dokonano opisu charakterystykami niezawodnościowymi dwuelementowych równoległych systemów technicznych. Rozpatrzono szczególne przypadki, gdy czasy zdatności elementów systemu technicznego mają rozkłady: wykładniczy, Weibulla, normalny, logarytmo-normalny, a sam system tworzą dwa elementy o strukturze równoległej niezawodnościowej i różnych typach rozkładów czasów zdatności elementów. Kolejność elementów w analizie nie ma znaczenia. Przedstawiono następujące charakterystyki niezawodnościowe dla systemu o dwóch elementach połączonych równolegle: dystrybuantę czasu zdatności systemu, niezawodność systemu, gęstość prawdopodobieństwa czasu zdatności systemu, intensywność uszkodzeń systemu.
Słowa kluczowe: system techniczny (mechatroniczny) rozkłady uszkodzeń elementów, rozkłady uszkodzeń dwuelementowych równoległych systemów technicznych
Czytaj artykuł »

V. Nordin, Y. Mikhalskaya
About certification in the automobile field

Streszczenie: Rozwój przemysłu transportowego w Federacji Rosyjskiej stanowi aktualny problem bezpieczeństwa transportowego, świadczącego usługi przewozu dóbr oraz pasażerów, kontrolę techniczną oraz naprawy pojazdów. Certyfikacja to podstawowy mechanizm, w ramach którego nie powinno dokonywać się wyłącznie oceny zgodności usług ze standardem, ale również powinien być również regulatorem, umożliwiającym poprawę bezpieczeństwa. Szczegóły oraz etapy oceny zgodności zostały omówione w niniejszym artykule. Przedstawiono również mechanizm różnicowania usług transportowych w zależności od poziomu złożonej oceny jakości.
Słowa kluczowe: certyfikacja, usługi transportowe, bezpieczeństwo transportu
Czytaj artykuł »

G. Nicewicz, D. Tarnapowicz
Assessment of marine auxiliary engines load factor in ports

Streszczenie: Do obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza generowanych przez statki podczas postoju w porcie konieczna jest miedzy innymi znajomość współczynnika obciążenia okrętowych silników pomocniczych. Wartość tego współczynnika w raportach organizacji światowych, zajmujących się problematyką emisji spalin przez statki, określana jest głównie na podstawie wywiadów przeprowadzanych ze starszymi mechanikami na statkach. W pracy przedstawiono metodę wyznaczania tego współczynnika w oparciu o badania identyfikacyjne obciążeń okrętowych systemów elektroenergetycznych, prowadzone przez autorów. Dokonano również porównania uzyskanych w ten sposób wyników z wartościami podawanymi w raportach światowych.
Słowa kluczowe: emisja zanieczyszczeń powietrza przez statki w portach, współczynnik obciążenia silników pomocniczych
Czytaj artykuł »

T. Pauliček, P. Čičo, J. Zaujec, M. Burda
Risk assessment and actions to reduction of risk in explosive environment

Streszczenie: Artykuł zajmuje się oceną ryzyka i środków redukcji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, dla gazu ziemnego CNG na stacjach przy napełnianiu samochodów osobowych, ciężarówek i autobusów.Stacja paliw była monitorowana przez dwa lata gdzie zastosowano metodę FMEA do zdefiniowania i oceny braków, sugerując środki zaradcze w celu zmniejszenia liczby awarii w systemie. Zastosowanie metody FMEA pomaga poprzez identyfikację i minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia awarii w systemie, co ma ogromne znaczenie z punktu widzenia zapobiegania występowaniu działań niepożądanych.
Słowa kluczowe: ryzyko, zaburzenia, FMEA, niepożądane zdarzenieI
Czytaj artykuł »  

A. Wolnowska
Implementation of qualitative rules in company`s information management

Streszczenie: W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia zarządzania jakością. Podkreślono rolę informacji w przedsiębiorstwie i odbywających się tam procesach pracy. W oparciu o osiem zasad zarządzania jakością, kanony TQM i założenia pionierów dziedziny, m.in. Deminga, Jurana, Crosbiego i Shewarta, autor zinterpretował zastosowanie wskazanych zasad i założeń do przepływu informacji w przedsiębiorstwie. Sugerowana przez autora analogia nie tylko podkreśla wagę informacji jako zasobu przedsiębiorstwa, ale również wskazuje na możliwości doskonalenia zarządzania nią.
Słowa kluczowe: eksploatacja, zarządzanie, niezawodność, prognozowanie, komputerowe wspomaganie, GIS, CMMS, EAM, ERP, KPI
Czytaj artykuł »

Z. Andrássyová i inni
Improving quality of statistical process control by dealing with non-normal data in automotive industry

Streszczenie: W artykule dotyczącym metod i technik prognozowania wartości kluczowych wskaźników efektywności obsługi (ang. Key Performance Indicators) zdefiniowano oraz sklasyfikowano te wskaźniki. Przedstawiono wymagania oraz sposób doboru wskaźników KPI. Dokonano przeglądu, a także scharakteryzowano metody i techniki prognozowania stanu organizacji utrzymania ruchu. Przedstawiono koncepcję wykorzystania wybranych metod oraz narzędzi gromadzenia oraz przetwarzania danych dla potrzeb prognozowania tego stanu.
Słowa kluczowe: zasady zarządzania jakością, przepływ informacji, Total Quality Management
Czytaj artykuł »

V. Nordin, P. Shcherban
Development of recommendations for the effective functioning of the gas system of Kaliningrad Region

Streszczenie: Wydłużone i intensywne wykorzystanie infrastruktury przesyłu gazu w regionie Kaliningradu doprowadziły do znacznego pogorszenia jej stanu w wielu obszarach. W artykule przedyskutowano obecny stan infrastruktury oraz możliwe opcje dla jej napraw w sposób niezakłócający ciągłości dostaw.
Słowa kluczowe: infrastruktura, przesył gazu, ciągłość dostaw
Czytaj artykuł »

M. Matuszak
Impact tests of micromilling tool mounted in micromilling machine spindle
Streszczenie: Zaprezentowano sposób przeprowadzenia testu impulsowego narzędzia zamocowanego we wrzecionie mikrofrezarki. Bardzo małe wymiary freza uniemożliwiają przeprowadzenie testu impulsowego w sposób klasyczny z wykorzystaniem akcelerometru do pomiaru odpowiedzi impulsowej narzędzia. Do pomiaru odpowiedzi impulsowej wykorzystano wibrometr laserowy. Pomiaru odpowiedzi impulsowej dokonano w dwóch kierunkach i siedmiu punktach narzędzia. Dodatkowo wyznaczono odpowiedź impulsową w trzech punktach wrzeciona obrabiarki. Dokonano porównania otrzymanych częstotliwości rezonansowych dla punktów pomiarowych na narzędziu oraz wrzecionie mikroobrabiarki. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych testów impulsowych oraz wynikające z nich wnioski.
Słowa kluczowe: mikrofrezowanie, test udarności, funkcja odpowiedzi częstotliwościowej, narzędzie mikrofrezowania
Czytaj artykuł »  

A. Adamkiewicz, W. Kamiński
LNG Terminal Safe Operation Management

Streszczenie: W artykule przedstawiono znaczenie problemu bezpieczeństwa terminali LNG w transporcie morskim gazu ziemnego. Wskazano szczególne wymagania jakie stwarza instalacji przesył LNG, a wynikające z jego szczególnych własności. Na tle wielopoziomowych krytycznych obszarów bezpieczeństwa stanowiących elementy składowe struktury systemu bezpieczeństwa terminali wyselekcjonowano możliwości zmniejszania ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnej na terminalu LNG. Zdefiniowano zadania wykonywane przez terminal LNG tak z udziałem personelu obsługującego terminal, jak i personelu zewnętrznego zatrudniony na terminalu LNG. Sformułowano generalne tezy dla bezpieczeństwa terminali LNG.
Słowa kluczowe: terminal, LNG, operacje, bezpieczeństwo, gazowiec, wyładunek, personel
Czytaj artykuł »

M. Mierzwa
Proposal of the implementation of the QFD method to improve the welding process in the chosen, really existing company
Streszczenie: W publikacji przedstawiono analizę i ocenę wybranych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa X, dokonano selekcji możliwej do zastosowania metody projakościowej oraz przeprowadzono tę metodę krok po kroku dla obserwacji jej przebiegu i sprawdzenia, czy przyniesie wymierne korzyści firmie.
Słowa kluczowe: jakość, niezgodności, metody i techniki zarządzania jakością, QFD, dom jakości
Czytaj artykuł »

M. Gawron, J. Zborowska
Changes in the systems of medical waste management in public health protection institutions of lubuskie voivodship 2007-2011-research results
Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę funkcjonowania systemów zarządzania gospodarką odpadami medycznymi w wojewódzkich samorządowych jednostkach ochrony zdrowia regionu lubuskiego, w latach 2007-2011. Na podstawie przeprowadzonych badań, wśród 65% funkcjonujących publicznych jednostek ochrony zdrowia podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego, ukazuje endogeniczne zmiany ich systemów gospodarki odpadami determinowanych przede wszystkim kondycją finansową sektora usług medycznych.
Słowa kluczowe: odpady medyczne, gospodarka odpadami, jednostki ochrony zdrowia
Czytaj artykuł »  

M. Wiaterek
Company targeted host cities for EURO 2012
Streszczenie: Przepisy ustawy o przygotowaniu EURO 2012 przewidziały powołanie kilku spółek celowych miast-gospodarzy, w których będzie odbywał się turniej. Na podstawie umów o powierzenie zadań, zawartych z prezydentami miast-organizatorów, realizują one przedsięwzięcia inwestora zastępczego w zakresie organizacji przygotowań do turnieju i wykonują zadania związane z budową stadionów oraz infrastruktury towarzyszącej.
Słowa kluczowe: EURO 2012, spółka celowa stadion, infrastruktura
Czytaj artykuł »  

A. Andrykiewicz i inni
The assessment and use of integrated product policy in Poland

Streszczenie: Praca przedstawia wdrażanie Zintegrowanej Polityki Produktowej w Polsce na tle działań europejskich. Analizuje ustawodawstwo instytucji europejskich tym zakresie. Ocenia zaawansowanie realizacji LCA, ekoznakowania, podatków ekologicznych, systemu EMAS oraz ekologicznych zamówień publicznych w Polsce. Wyjaśnia przyczyny wolnego wdrażania ZPP w polskich organizacjach. Najszerzej traktuje upowszechnienie i promowanie ecolabelingu, na podstawie badań  empirycznych przeprowadzonych w Niemczech i Polsce.
Słowa kluczowe: Zintegrowana Polityka Produktowa, ZPP, LCA, ekoznakowanie, podatki ekologiczne, EMAS, ekologiczne zamówienia publiczne
Czytaj artykuł »  

K. Kurus, B. Białecka
Analysis of safety at work rate in chosen mines of upper Silesian coal basin
Streszczenie: W artykule przedstawiono próbę porównania bezpieczeństwa pracy w wybranych przykładowo kopalniach zlokalizowanych na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w Polsce i Republice Czeskiej oraz wskazano te dobre praktyki/działania, które z powodzeniem można wdrożyć w innych zakładach górniczych co umożliwi wzrost bezpieczeństwa pracy górników.
Słowa kluczowe: górnictwo, bezpieczeństwo, wypadki, Republika Czeska, kopalnie
Czytaj artykuł »

A. Zagajewski i inni
Forest monitoring systems as an instrument offenses and offenses against the environment
Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę monitoringu w aspekcie dążenia do zmniejszenia liczby przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku dokonywanych na obszarach leśnych województwa lubuskiego. Ukazuje on aspekty prawne dotyczące definicji przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku. Jednocześnie przedstawia informacje dotyczące możliwości i zasadności zastosowania monitoringu w lasach województwa lubuskiego oraz stan prawny dotyczący stresowania tego typu technologii.
Słowa kluczowe: przestępstwa, wykroczenia, środowisko, monitoring
Czytaj artykuł »

A. Wolnowska, M. Kopacz
Implementation of control cards and supporting method in production engineering
Streszczenie: W artykule przedstawione zostały wybrane metody związane ze statystycznym sterowaniem procesami produkcyjnymi. Głównie skupiono się na kartach kontrolnych i analizie Pareto-Lorenza. Wskazane metody zastosowano do analizy stabilności procesu produkcji aparatu słuchowego firmy X (nazwy firmy nie podano ze względu na poufność danych produkcyjnych). Badania przeprowadzono w kilka miesięcy od uruchomienia linii produkcyjnej. Celem badań była identyfikacja rodzajów wad występujących w procesie produkcji oraz określenie skali tego zjawiska. Ostatecznie otrzymano wyniki zadowalające, tj. pomimo występujących błędów, analiza kart kontrolnych p wykazała, że proces produkcji aparatu słuchowego typu BTE (ang. Behind-The-Ear) był stabilny.
Słowa kluczowe: inżynieria produkcji, statystyczne sterowanie procesem, analiza Pareto-Lorenza
Czytaj artykuł »

L. Kaźmierczak‐Piwko
The development of instruments of sustainable development of the enterprises sector

Streszczenie: Artykuł stworzony w ramach stypendium doktoranckiego (Poddziałanie 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa i Województwa Lubuskiego) podejmuje problematykę uniwersalnych instrumentów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w postaci systemów zarządzania środowiskowego BS7750, norm ISO 14000, EMAS oraz Strategii CP i zasad biznesu społecznie odpowiedzialnego CSR. Koncertuje się na syntetycznym ukazaniu ich genezy ewolucji oraz aktualnego stanu zaawansowania wdrożeń, wśród podmiotów funkcjonujących na terenie kraju.
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, gospodarka, sektor przedsiębiorstw, współpraca międzynarodowa, systemy zarządzania środowiskowego, czystsza produkcja, biznes społecznie odpowiedzialny
Czytaj artykuł »

dr inż. Joanna Bartnicka (Silesian University of Technology – Poland)
dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. Pol. Śl. (Silesian University of Technology – Poland)
dr Sabina Kołodziej (Kozminski University – Poland)
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Krzemień (Kazmierz Pulaski University of Technology and Humanities – Poland)
prof. dr hab. inż. Jan Matuszek (The University of Bielsko-Biala – Poland)
dr hab. inż. Anna Michna, prof. Pol. Śl. (Silesian University of Technology – Poland)
dr inż. Katarzyna Midor (Silesian University of Technology – Poland)
dr inż. Grzegorz Nicewicz (Maritime University of Szczecin – Poland)
dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, prof. P.W. (Warsaw University of Technology - Poland)
dr hab. inż. Radosław Wolniak (University of Labour  Management – Poland)
doc. Ing. František Helebrant, CSc. (Technical University of Ostrava - Czech Republic)
Wojciech Kaniak M.Sc, P. Eng. (Rexroth Bosch Group Canada – Canada)
Ing. Ivan Kováč, PhD. (Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovakia)
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. (Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovakia)
doc. Ing. Jozef Zarnovsky, PhD. (Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovakia)
Ing. Martin Kotus, PhD. (Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovakia)
prof. Ing. Josef Jurman, CSc. (Technical University of Ostrava – Czech Republic)
Ing. Juraj Jablonický, PhD. (Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovakia)
doc. dr inż. Nikolai Kharitoshkin (Immanuel Kant Baltic Federal University – Russia)
Ing. Mečislav Hudeczek, PhD. (Hudeczek Service, s r.o. – Czech Republic)
doc. Ing. Milan Mikoláš, PhD. (Technical University of Ostrava – Czech Republic)

 

J. Kaźmierczak
Production engineering in Poland: a point of view
Streszczenie: Artykuł nawiązuje do poprzednich prac autora, w których próbował opisać różnorodne aspekty dotyczące inżynierii produkcji jako nowej dyscypliny, formalnie ustanowionej dwa lata temu w dziedzinie nauk technicznych w Polsce. W przedstawionym podejściu autor proponuje ogólny model strukturalny, który może stanowić bazę do identyfikacji i opisania aktualnych i perspektywicznych obszarów naukowej aktywności należącej do tej dyscypliny. Ponadto wskazano potencjalne korzyści wynikające z możliwości podejmowania aktywności w nowych wyzwaniach, jak również poszerzenia badań nad wielowątkowymi problemami.
Słowa kluczowe: inżynieria produkcji
Czytaj artykuł »

J. Sitko
Problem non pay motivation of production workers in foundry
Streszczenie: Praca w zakładzie odlewniczym wiąże się z szeregiem niebezpieczeństw wystąpienia urazów i chorób zawodowych. Specyfika produkcji odlewów, wymaga od pracowników dużego zaangażowania, fachowości oraz doświadczenia. W tej sytuacji poza infrastrukturą techniczną i zapleczem organizacyjnym bardzo ważna jest odpowiednia motywacja do wypełniania codziennych zadań związanych z przygotowaniem i realizacją poszczególnych zabiegów produkcyjnych. W artykule przedstawiono wybrane czynniki, mające wpływ na zaangażowanie pracowników produkcyjnych w zakładzie. Różnorodne systemy i czynniki motywacji mają za zadanie m.in. zwiększyć efektywność stosowanej technologii z jednoczesnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: człowiek, praca, motywacja, odlewnia
Czytaj artykuł »   

M. Strojek-Filus
The importance of other comprehensive income for managers in a production entity
Streszczenie: Jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących sytuację finansowa jednostki gospodarczej jest prezentowany w raportach finansowych poziom całkowitych dochodów.
W artykule przedstawiono problematykę innych całkowitych dochodów wykazywanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Wyjaśniono istotę, przyczyny powstawania i zasady ustalania składników innych całkowitych dochodów na przykładzie jednostki produkcyjnej. Podkreślono znaczenie wartości godziwej, jako parametru wyceny w powstawaniu składników innych całkowitych dochodach z punktu widzenia przyrostu majątku oraz wyniku finansowego w następnych okresach. W analizowanych przypadkach skoncentrowano się na środkach trwałych produkcyjnych.
Słowa kluczowe: inne całkowite dochody, kapitał z aktualizacji wyceny, sprawozdanie z całkowitych dochodów, wynik finansowy okresu, wartość godziwa
Czytaj artykuł »  

W. Paszkowski
Managing the acoustic climate in local government units – a new approach
Streszczenie: W artykule przedstawiono nowe podejście do kształtowania komfortu akustycznego jako procesu zarządzania środowiskiem akustycznym na terenach zurbanizowanych. Rozwijane badania w tym obszarze opierają się na uwzględnieniu psychoakustycznego aspektu kształtowania komfortu akustycznego w środowisku miejskim. Skutkiem takiego podejścia, w zależności od przeznaczenia terenu, jest nie tylko redukcja hałasu do wartości dopuszczalnych, ale ocena jakości akustycznej dźwięków pochodzących z różnych źródeł. W tym kontekście przeprowadzony został przegląd podjętych badań nad identyfikacją krajobrazów dźwiękowych jako sposobu kształtowania komfortu akustycznego w środowisku miejskim.
Zaproponowano w artykule wykorzystanie metody entropii dla potrzeb oszacowania percepcji słuchowej dźwięków. Z podjętych badań własnych wynika, że powiązanie relacji jakości postrzeganych dźwięków z elementami/czynnikami kształtującymi środowisko akustyczne może zostać wykorzystane do waloryzacji krajobrazów dźwiękowych.
Słowa kluczowe: klimat akustyczny, komfort akustyczny, środowisko akustyczne, krajobraz dźwiękowy, entropia, bodźce
Czytaj artykuł »   

T. Hrapkowicz i in.
Decision making process in cardiac surgery – concept of building an expert system
Streszczenie: Jednym z podstawowych zadań współczesnej informatyzacji organizacji jest wsparcie procesu podejmowania rutynowych, ale i wysoce skomplikowanych oraz opartych na heterogenicznych źródłach danych, decyzji. Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji budowy baz wiedzy na potrzeby systemu eksperckiego wspomagającego proces podejmowania decyzji w kardiochirurgii. System ekspertowy oparty na bazach wiedzy pochodzących ze wskazań medycznych, skal ryzyka i rejestrów, ma wspomagać podejmowanie decyzji odnośnie procedur medycznych w poszczególnych przypadkach klinicznych.
Słowa kluczowe: system ekspertowy, kardiochirurgia, baza wiedzy, podejmowanie decyzji
Czytaj artykuł »

M. Zasadzień i in.
The functioning of e‐maintenance services in selected devices of the building industry
Streszczenie: W prezentowanym artykule przedstawiono i porównano istniejące rozwiązania z zakresu usług świadczonych w ramach koncepcji e-maitnenace stosowanych w maszynach wykorzystywanych w przemyśle budowlanym. Zidentyfikowano najważniejsze czynniki wpływające na jakość usług e-maintenance z punktu widzenia odbiorcy usługi, czyli użytkownika maszyny. Dzięki przeprowadzonej analizie, możliwe było także sformułowanie założeń pomocnych przy tworzeniu i modyfikacji technologii zdalnego diagnozowania i monitoringu urządzeń.
Słowa kluczowe: utrzymanie ruchu, diagnostyka, koparka, zapobieganie, naprawa, sieć, ICT
Czytaj artykuł »   

P. Nowicki, P. Kafel, T. Sikora
Food safety systems’ functioning in polish networks of grocery stores
Streszczenie: W artykule przedstawiono sposoby funkcjonowania systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w polskich sieciach sklepów spożywczych. Badania przeprowadzone zostały w IV kwartale 2012 roku na terenie południowo-wschodniej Polski. Do badań wytypowano trzy organizacje, które spełniły określone warunki: polska sieć sklepów spożywczych średniej wielkości, bez udziału kapitału zagranicznego i maksymalnie 30 placówkach handlowych w ramach grupy. Badania miały charakter studium przypadków. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono m.in, że regularnie przeprowadzane i niezapowiedziane kontrole poszczególnych sklepów istotnie wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa oferowanej żywności oraz weryfikacja wymagań GHP na poziomie centrali sieci istotnie wpływa na poziom bezpieczeństwa oferowanej żywności, jak również na wiedzę i zachowania pracowników. Z uzyskanych informacji stwierdzono, że weryfikacja i analiza systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności jest skutecznym narzędziem poprawy bezpieczeństwa żywności. Wykazano również, że w większości przypadków w badanych przedsiębiorstwach nie istnieje formalny system zarządzania kryzysowego dotyczący ochrony żywności, a jedynie pracownicy są informowani jak postępować w sytuacji kryzysowej.
Słowa kluczowe: GHP, GMP, HACCP, bezpieczeństwo żywności, sklepy spożywcze, handel detaliczny
Czytaj artykuł »    

N. Belkina
Qualimetrical evalution of educational achievements
Streszczenie: W artykule przedstawiono metodykę oraz sposób oceny osiągnięć studentów z wykorzystaniem wspólnego podejścia do definicji poziomów jakości w poszczególnych składnikach działalności studenckich oraz sumę jej ratingu. Widoczność proponowanego podejścia jest wspierana przez „drzewo rankingowe”.
Słowa kluczowe: oceny osiągnięć uczniów, komponenty do «drzewa rankingowego» waga (znaczenie) składników
Czytaj artykuł »    

A. Grunwald, G. Kappler, L. Leible
Technology assessment in engineering practice. The case of Bioliq® – fuel production from biomass
Streszczenie: Niniejszy artykuł zawiera krótki przegląd zasadniczych motywacji i celów TA, jak również opis trzech głównych obszarów operacyjnych – doradztwa w polityce naukowej na poziomie decyzyjnym, wkładu w debatę publiczną oraz wzbogacania rozwoju technologii oraz dyscyplin inżynierskich. Tematy te zostaną scharakteryzowane bardziej szczegółowo w odniesieniu do różnych podejść w relacji pomiędzy TA, rozwojem technologii oraz na przykładzie studium przypadku dotyczącego roli TA na różnych etapach rozwoju procesu bioliq®, mającego na celu przetworzenie suchej biomasy na paliwo (biomasa do cieczy) i związki chemiczne. Działania TA dotyczące procesu bioliq®, jako wynik dziesięcioletniego doświadczenia, mogą być postrzegane jako sukces metody, gdyż spowodowały otwarcie zupełnie nowych pól badawczych, z jednoczesnym zapewnieniem wysokiej rozwagi z jednej strony oraz reorientacją działalności instytutów badawczych z drugiej strony. Wyniki studiów nad TA umożliwiły ocenę konkurencyjności technologii bioliq® na bardzo wczesnym stadium jej rozwoju. Pomiędzy stronami zaangażowanymi w rozwój technologii zbudowano wysokie wzajemne zaufanie, co miało kluczowe znaczenia dla powodzenia całego procesu. Wykazano, iż TA jest użytecznym narzędziem do identyfikacji nowych szans dla badań inżynierskich i rozwoju oraz wspomagania procesów badawczych.
Słowa kluczowe: ocena technologii, energetyczne wykorzystanie biomasy, analiza łańcucha procesu
Czytaj artykuł »    

V. Nordin
A selection of the parameters of the energy potential of the impact executive bodies and the prediction of their resource
Streszczenie: W artykule opisano otrzymane przez autora wieloczynnikowe modele niszczenia materiałów według schematu technologicznego, właściwego dla maszyn budowlanych i drogowych. Analiza modeli pozwala ustalać racjonalny stosunek pomiędzy prędkościowymi i masowymi komponentami energii udaru do ich wykorzystania w projektowaniu. Otrzymano zależności do określenia racjonalnych wartości naprężeń roboczych, generowanych w organach wykonawczych w zależności od parametrów wytrzymałości niszczonego obiektu. Wykorzystując wyrażenie do określenia prędkości bijaka przy znanej wytrzymałości niszczonego materiału, otrzymano wzór do prognozowania resursu połączeń ruchomych w organach wykonawczych.
Słowa kluczowe: uderzeniowy organ wykonawczy, modele wieloczynnikowe, zniszczenie, parametry wytrzymałościowe, prognozowanie resursu, połączenia ruchome elementów maszyn
Czytaj artykuł »  

M. Maruszewski, T. Hrapkowicz
Review of modern non-surgical tools applied in cardiac surgery
Streszczenie: Procedura chirurgiczna jest zwykle kojarzona z użyciem narzędzi, które zapewniają inwazyjną interwencję. Współcześni chirurdzy wykorzystują dodatkowy zestaw narzędzi dla przewidzenia wyniku ich leczenia oraz określenia potencjalnych czynników ryzyka. Wzrastająca migracja pacjentów skłoniła środowisko medyczne do wprowadzenia ogólnych standardów postępowania opartych na wytycznych medycznych i liście kontrolnej. Obecnie, zanim nastąpi naruszenie ciała pacjenta, każdy nowoczesny kardiochirurg wyposażony jest w pełen zakres narzędzi, które odpowiednio użyte mają zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta i dostarczyć wyczerpujących informacji zespołowi leczącemu.
Słowa kluczowe: waga ryzyka, lista kontrolna, kardiochirurgia, wytyczne medyczne
Czytaj artykuł »    

V. Moni, P. Klouda
  Complex long time measurements carried out on lignite heap on Sokolovské Uhelné a.s.
W artykule opisane zostały długotrwałe pomiary „in situ” przeprowadzone na wybranych hałdach lignitu (węgla brunatnego) w sezonie letnim i zimowym w latach 2012 i 2013. Badania zostały wykonane w ramach projektu badawczego TAČR No. TA01020351 pt. „Badanie możliwości prognozowania występowania infuzji a następnie samozapłonu paliwa węglowego” wspieranego w programie ALFA. Głównym celem jest informowanie o postępach w realizacji projektu skoncentrowanego na badaniach, rozwoju i weryfikacji kompleksowej metodyki wczesnej identyfikacji początku nieodwracalnego stanu infuzji masy lignitu (węgiel brunatny) z tendencją do jego zapłonu (ogień).
Słowa kluczowe: lignit, węgiel brunatny, pokład, hałda, węgiel samozapalający, monitoring, przewidywanie krytycznej temperatury, emisja gazów, zmniejszenie strat ekonomicznych, poprawa środowiska
Czytaj artykuł »  


A. Boczkowski
Some observations on the design of noise barriers
Streszczenie:
Problem skuteczności budowanych ekranów akustycznych stanowi temat wielu rozważań w środowisku akustyków. Z jednej strony ekrany akustyczne są nadal najczęściej i najchętniej stosownym zabezpieczeniem przed hałasem komunikacyjnym, a z drugiej, ich nadmierna liczba oraz wyniki badań skuteczności istniejących ekranów zmuszają do refleksji nt. zasadności ich stosowania. W wielu przypadkach zbyt niska skuteczność ekranów akustycznych związana jest ze źle przeprowadzonym procesem projektowym. W artykule omówiono podstawowe błędy popełniane przez projektantów ekranów akustycznych oraz związane z tym skutki. Następnie przedstawiono właściwe podejście do procesu projektowania ekranów akustycznych, polegające na wykorzystaniu metod komputerowych oraz przeprowadzeniu szczegółowej analizy rozkładu pola akustycznego za ekranem, jak również na elewacjach chronionych akustycznie budynków.
Słowa kluczowe: ekrany akustyczne, projektowanie ekranów
Czytaj artykuł »   

T. Gonciarz, M. Perzyk
An expert system for supporting the production of pleasure boats
Streszczenie: Systemy ekspertowe można określić jako programy komputerowe, których podstawowym zadaniem jest symulowanie działanie człowieka – eksperta, na ogół w wąskiej dziedzinie. Możliwości zastosowań tej nowoczesnej technologii informatycznej są bardzo duże, począwszy od medycyny, przez geologię, technikę aż do zastosowań w dziedzinie wspomagania podejmowania decyzji gospodarczych i finansowych. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja praktycznego zastosowania systemu ekspertowego, który wspomaga proces przygotowania produkcji rekreacyjnych jednostek pływających i wykazuje dużą przydatność użytkową z jego stosowania. Korzystanie z opisanego systemu ekspertowego skraca czas w procesach projektowania i przygotowania produkcji jachtów.
Słowa kluczowe: systemy ekspertowe, technologie informatyczne, produkcja jachtów
Czytaj artykuł »    

D. Tarnapowicz
Synchronization of national grid network with the electricity ships network in the "shore to ship" system
Streszczenie: Jednym ze skutecznych sposobów ograniczenia negatywnego wpływu statków cumujących w portach na środowisko jest zastosowanie systemu „shore to ship” – dostawy energii elektrycznej na statki z lokalnych stacji elektroenergetycznych. Infrastruktura energetyczna instalacji portowej niezbędna do zasilania statków musi być zaprojektowana tak, aby możliwa była obsługa różnych typów statków. Ważnym zagadnieniem przy stosowaniu systemu „shore to ship” jest jakość dostaw energii elektrycznej poprzez miedzy innymi zapewnienie ciągłości zasilania przy przełączaniu z elektrycznego zasilania autonomicznego statku na zasilanie z elektrycznej sieci lądowej. W niniejszym artykule przedstawiono sposób synchronizacji elektroenergetycznej sieci lądowej z siecią okrętową podczas postoju statku w porcie zapewniającą bezprzerwową prace okrętowych urządzeń elektrycznych.
Słowa kluczowe: system „shore to ship”, synchronizacja, pętla fazowa PLL
Czytaj artykuł »     

I. Onderková, I. Cholevová, J. Jurman
Mathematical model of atitude control bucket‐wheel excavator
Streszczenie: Niniejszy artykuł przedstawia problemy związane z możliwościami zastosowania systemu GPS na łopatach kombajnu K800. W chwili obecnej operowanie na powierzchni urabianej wymaga pozyskiwania wielu informacji związanych z monitorowaniem procesu wydobycia oraz ekstrakcją selektywną. Wykorzystanie systemu GPS wydaje się być jedynym prawidłowym sposobem monitorowania, gdyż odbiorniki te są odporne na wibrację, kurz, różnice temperatur oraz zmiany atmosferyczne. Jedynym wymogiem jest komunikacja z systemem satelitarnym. Oznacza to, że nie mogą być one umieszczone w metalowych obudowach, ani w miejsach, które powodują ich osłonięcie lub w sąsiedztwie przewodów wysokiego napięcia. Nie powinny być one montowane również w okolicach koła kombajnu, ze względu na ryzyko zniszczenia wynikające z niewielkiej odległości od narzędzia urabiającego. Z tego względu odbiorniki GPS powinny być umiejscowione w najwyżej położonych punktach maszyny na powierzchni metalowej, stąd też konieczny jest model matematyczny, za pomocą którego wyznaczone zostanie miejsce montażu.
Słowa kluczowe: system GPS, kombajn K 800, odbiorniki GPS, model matematyczny
Czytaj artykuł »    

P. Foitová Dernerová, M. Mikoláš
Grants for Ph.D. students on VSB‐ Technical University of Ostrava in the Czech Republic
Streszczenie: Projekty i granty mają spore znaczenie dla rozwoju nauki i badań. Dla wielu ludzi stanowią one jedyne źródło środków finansowych na ich badania. W szczególności na uniwersytetach obserwuje się ich dynamiczny przyrost. Z tego powodu udział doktorantów konkursach grantowych stanowi dobry początek w tym zakresie. W pierwszej części artykułu przedstawiono dyskusję sposobu, w jaki konkurs grantowy przebiega w Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie. Autorka koncentruje swoją uwagę na trudnościach w złożeniu aplikacji, wyjaśnia proces ewaluacji projektu oraz przedstawia zbiorcze dane pozyskane z Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu dla konkursów grantowych od 2010 roku. Druga część artykułu przedstawia przykład wybranego projektu pt. „Badanie nad wykorzystaniem odpadów pogórniczych w wybranych lokalizacjach”. W artykule przedstawiono przedmiot badań, cele projektu, harmonogram oraz rzeczywisty postęp w jego realizacji.
Słowa kluczowe: konkurs grantowy, grant, projekt, wykorzystanie odpadów pogórniczych
Czytaj artykuł »    

V. Moni, P. Klouda, V. Škraban
Comprehensive check measurement of key parameters on model belt conveyor
Streszczenie: W artykule opisane zostały kompleksowe pomiary charakterystycznych parametrów które były realizowane na modelu przenośnika taśmowego. Głównym celem było wykonanie i połączenie pomiarów energii elektrycznej w napędach przenośników taśmowych pracujących w czeskich kopalniach odkrywkowych, z pomiarami innych wielkości fizycznych aby uzyskać w ten sposób obraz ich wzajemnych związków i otrzymanych wielkości. Artykuł zawiera krótki opis i wyniki pomiarów na eksperymentalnym modelu przenośnika w zamkniętym obiegu transportu materiału.
Słowa kluczowe: przenośnik taśmowy, diagnostyka taśmy, niezawodność, napięcie
Czytaj artykuł »   

A. Matuszak, Z. Matuszak
Comments on adult education
Streszczenie: W artykule przedstawiono charakterystykę środowiska nauczania dorosłych i modeli pracy z dorosłymi uczniami. Podane zostały definicje kształcenia ustawicznego dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk społecznych. Opisano i przedstawiono funkcje, które mogą zostać spełnione przez kształcenie ustawiczne dorosłych. Scharakteryzowane zostały formy i metody kształcenia ustawicznego. Biorąc pod uwagę różne kryteria, opisane zostały najważniejsze różnice w modelach edukacji dorosłych - technologicznym, humanistycznym i krytycznym. Zostało podkreślone znaczenie kształcenia ustawicznego dorosłych, a także zostały wyróżnione niektóre z pozytywnych cech nauczania dorosłych.
Słowa kluczowe: edukacja dorosłych, edukacja ustawiczna
Czytaj artykuł »    

A. Belikova, V. Nordin
Cyclists traffic management on roundabout
Streszczenie: Wzrost poziomu motoryzacji prowadzi do konieczności modernizacji skrzyżowań a to znajduje odzwierciedlenie u innych uczestników ruchu. Ten artykuł omawia i porównuje metody zarządzania ruchem rowerzystów na rondzie z punktu widzenia bezpieczeństwa, efektywności wdrożenia, prostoty organizacji i kosztów.
Słowa kluczowe: zarządzanie ruchem, skrzyżowanie, bezpieczeństwo
Czytaj artykuł »  

W. Kostrzewa, G. Nicewicz
Research of refrigeration systems failures in polish fishing vessels
Streszczenie: Temperatura jest podstawowym parametrem klimatycznym decydującym o zmianie jakości produktów połowu. Czas, po którym zmiany jakościowe złowionej ryby nie wykraczają poza założony, dopuszczalny zakres, jest przede wszystkim funkcją temperatury. Podstawowym środkiem technicznym pozwalającym na przedłużenie czasu transportu jest obniżenie temperatury ładowni za pomocą instalacji chłodniczej. Uszkodzenia instalacji chłodniczych jednostek rybackich wywierają negatywny wpływ na środowisko naturalne w związku z emisją szkodliwych czynników. W pracy przedstawiono wyniki badań uszkodzeń instalacji chłodniczych polskich jednostek rybackich w latach 2007-2011. Rezultaty analiz przedstawionych w niniejszej pracy mogą być podstawą do sporządzenia wytycznych zarówno dla projektantów jak i eksploatatorów okrętowych systemów chłodniczych.
Słowa kluczowe: uszkodzenia, statki rybackie, systemy chłodnicze
Czytaj artykuł »     

M. Tutak
The preliminary analysis of distribution of the velocity field and air pressure flowing throught the mining headings with different geometry of cross‐section
Streszczenie: Podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa osób pracujących w podziemnych wyrobiskach górniczych ma ich przewietrzanie. Dostarczenie świeżego powietrza do czynnych wyrobisk górniczych jest podstawowym zadaniem służb wentylacyjnych w kopalni. Bardzo istotny wpływ na skuteczność procesu przewietrzania mają parametry fizyczne dostarczanego strumienia powietrza takie jak jego ilość, prędkość oraz ciśnienie. Parametry te można wyznaczyć na podstawie badań w warunkach „in situ” lub badań modelowych. Przeprowadzenie badań w warunkach dołowych jest bardzo kosztowne i nie zawsze możliwe ze względu na prowadzoną eksploatację. Jako alternatywne w takich przypadkach można wykorzystać badania modelowe, które stwarzają większe możliwości analizy wpływu różnych czynników na badane parametry. W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych przepływu strumienia powietrza w wyrobisku górniczym uzyskanych na podstawie symulacji opartych o metodę objętości skończonej w programie ANSYS Fluent. Analizę przeprowadzono dla trójwymiarowego strumienia przepływu powietrza. Modele fizyczne wyrobisk opracowano w oparciu o rzeczywiste przekroje poprzeczne wyrobisk korytarzowych. Do rozwiązania modelu matematycznego wykorzystano model turbulencji k-ε.
Słowa kluczowe: przepływ powietrza, prędkość, ciśnienie statyczne, geometria wyrobisk, metoda objętości skończonych
Czytaj artykuł »  

E. Sujová, H. Čierna
Corporate culture as a tool to improve safety culture
Streszczenie:
Celem artykułu jest wyjaśnienie wzajemnych połączeń między kulturą korporacyjną i kulturą bezpieczeństwa, które mają na celu wykorzystanie motywacji w celu zapobiegania wypadkom przy pracy i innych niepożądanych zdarzeń w przedsiębiorstwie. W artykule wskazano na sposoby poprawy podejścia do bezpieczeństwa i higieny pracy, BHP w miejscu pracy, poprzez właściwą stronę kultury korporacyjnej. Wprowadzono wewnętrzne i zewnętrzne determinanty kultury korporacyjnej, które mają znaczący wpływ. W artykule wskazano na wspólne cechy kultury organizacyjnej i kultury bezpieczeństwa, jako element systemu zarządzania BHP z uwzględnieniem efektywności systemu. Końcowa część artykułu przedstawia hierarchię modelu potrzeb, które mogą służyć jako podstawa motywowania pracowników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.
Słowa kluczowe: kultura korporacyjna, kultura bezpieczeństwa, motywowanie do bezpieczeństwa
Czytaj artykuł »  

T. Domagała, R. Wolniak
Reverse supply chain
Streszczenie: Publikacja koncentruje się na przedstawieniu odwróconego łańcucha dostaw, którego rola we współczesnym biznesie rośnie wraz z powstawaniem regulacji dotyczących ochrony środowiska oraz możliwości zmniejszenia kosztów operacyjnych. W publikacji omówione zostały także główne problemy w rozwoju dającego korzyści odwróconego łańcucha dostaw oraz możliwe do podjęcia działania w celu ich przezwyciężenia.
Słowa kluczowe: odwrócony łańcuch, logistyka zwrotna, remanufacturing
Czytaj artykuł »   

B. Gala, R. Wolniak
Problems of implementation 5S practices in an industrial company
Streszczenie: 5S jest jednym z narzędzi Lean Management pozwalającym w efektywny sposób zorganizować stanowisko pracy. Można je zastosować we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. W artykule, w oparciu o przeprowadzone badania literaturowe oraz zdobyte doświadczenie, zaprezentowano teoretyczny opis Lean Management i 5 S oraz przedstawiono analizę przypadku wdrożenia narzędzia w przedsiębiorstwie. Następnie zidentyfikowano problemy, które występują podczas zastosowania 5S.
Słowa kluczowe: 5S, lean management
Czytaj artykuł »   

M. Mierzwa
Versatile applications of titanium including the medical aspects
Streszczenie: Artykuł stanowi pracę przeglądową, na temat tytanu jako materiału o szerokim wachlarzu zastosowań. Zaprezentowana została zarówno analiza literaturowa jak również część wyników własnych badań naukowych. W publikacji poruszono istotne właściwości tytanu oraz kosztowny proces jego otrzymywania.
Słowa kluczowe: tytan, związki i stopy tytanu, zastosowanie tytanu, biomateriały
Czytaj artykuł »

A. Bryłkowska i in.
Changes in the systems of wastewater management in public health protection institutions of lubuskie voivodship 2007-2010 – research results
Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę funkcjonowania systemów zarządzania gospodarką ściekową w wojewódzkich samorządowych jednostkach ochrony zdrowia regionu lubuskiego, w latach 2007-2010. Na podstawie przeprowadzonych badań, wśród 65% funkcjonujących publicznych jednostek ochrony zdrowia podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego, ukazuje zmiany kondycji finansowej tych jednostek determinowane przez systemy gospodarki ściekowej.
Słowa kluczowe: gospodarka ściekowa, ścieki, jednostki ochrony zdrowia
Czytaj artykuł »   

K. Marciniak, A. Zagajewski, T. Łagutko
Document management systems as a tool which improve administra tive procedures of the local government units
Streszczenie: W niniejszej publikacji przedstawione zostały zestawienia kosztów ponoszonych przez tradycyjne prowadzenie dokumentacji. Następnie dokonano charakterystyki systemów zarządzania dokumentami. Przedstawiono również stan obecny wdrożeń takich systemów oraz przedstawiono korzyści z ich wdrożenia. Przedstawione narzędzie wydaje się być dobrą alternatywą, która spełnia oczekiwania zarówno urzędników jak i petentów. W publikacji zostały opisane istotne cechy takich systemów. Wymienione zostały również istotne aspekty, które należy przeanalizować zanim wdroży się tego typu system.
Słowa kluczowe: elektroniczny obieg dokumentów, e-administracja, systemy informatyczne jednostek samorządu terytorialnego, usprawnienie procedur administracyjnych, DMS
Czytaj artykuł »   

J. Słonimiec, J. Świtała
European development of eco-management and audit scheme (EMAS) in the European Union
Streszczenie: Praca przedstawia wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego i Audytu (EMAS) w Polsce i Unii Europejskiej. Analizuje obowiązujące przepisy dotyczące wdrażania oraz sam proces wdrażania systemu. Określa również korzyści oraz koszty wynikające z rejestracji organizacji w systemie. Praca przedstawia również obecny stan wdrażania systemu EMAS w krajach Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: system ekozarządzania i audytu, EMAS
Czytaj artykuł »   

M. Stępień, M. Wadowski, Z. Żurakowski
Waste management in the minds of young people
Streszczenie: Celem artykułu było zbadanie świadomości młodych ludzi na temat gospodarki odpadami, ich wiedzy o wchodzącej w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także ich stosunku do segregacji odpadów. Przeprowadzona analiza wykazała, że młodzi ludzie nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat zarówno procesu segregacji odpadów w ich regionie, jak i znajdujących się w pobliżu instalacji do ich przetwarzania, a wiedza dotycząca nadchodzących zmian jest znikoma. Pomimo tego starają się oni dbać o środowisko i pozytywnie podchodzą do tematu segregacji odpadów.
Słowa kluczowe: gospodarka odpadami, segregacja odpadów, infrastruktura komunalna, środowisko naturalne
Czytaj artykuł »   

A. Kratiuk, S. Zendla, Z. Żurakowski
Silesian University of Technology students’ knowledge of fire regulations and first aid. Research report
Streszczenie: Przedstawiony raport jest wynikiem przeprowadzonych badań ankietowych wśród studentów Politechniki Śląskiej. Respondenci udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące przepisów przeciw pożarowych oraz zasad postępowania w wyniku zaistnienia pożaru. Zaprojektowana ankieta sprawdzała wiedzę studentów odnośnie tych właśnie dziedzin. W pożarach każdego roku giną tysiące ludzi, a znacznie większa liczba ulega poparzeniom. Dlatego tak ważne jest to, aby każdy człowiek znał podstawowe przepisy przeciwpożarowe, wiedział jak się zachować w sytuacji wystąpienia pożaru oraz co najważniejsze by potrafił udzielić pierwszej pomocy gdy zaistnieje taka potrzeba.
Słowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa, pożar, pierwsza pomoc
Czytaj artykuł »   

dr hab. inż. Henryk Badura (Silesian University of Technology – Poland)
dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. Pol. Śl. (Silesian University of Technology – Poland)
dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB (Bialystok University of Technology – Poland)
dr Izabela Jonek-Kowalska (Silesian University of Technology – Poland)
dr Roman Kobielski (Silesian University of Technology – Poland)
dr hab. inż. Krzysztof Kotwica (AGH University of Science and Technology – Poland)
dr hab. inż. Mariusz Ligarski, prof. Pol. Śl. (Silesian University of Technology – Poland)
dr inż. Bożena Skotnicka-Zasadzień (Silesian University of Technology – Poland)
prof. zw. dr hab. Paweł Szewczyk (Chorzow School of Banking – Poland)
dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz (Czestochowa University of Technology – Poland)
dr hab. inż. Radosław Wolniak (University of Labour Management – Poland)
dr inż. Iwona Żabińska (Silesian University of Technology – Poland)
doc. Ing. František Helebrant, CSc. (Technical University of Ostrava – Czech Republic)
Ing. Mečislav Hudeczek, PhD. (Hudeczek Service, s r.o. – Czech Republic)
Ing. Juraj Jablonický, PhD. (Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovakia)
prof. Ing. Josef Jurman, CSc. (Technical University of Ostrava – Czech Republic)
Wojciech Kaniak M.Sc, P. Eng. (Rexroth Bosch Group Canada – Canada)
doc. dr inż. Nikolai Kharitoshkin (Immanuel Kant Baltic Federal University – Russia)
Ing. Ivan Kováč, PhD. (Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovakia)
Ing. Martin Kotus, PhD. (Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovakia)
doc. Ing. Milan Mikoláš, PhD. (Technical University of Ostrava – Czech Republic)
Ing. Ratislav Mikuš, PhD. (Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovakia)
Ing. Vlastimil Moni, PhD. (Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. – Czech Republic)
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. (Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovakia)
Ing. Petr Urban, PhD. (Technical University of Ostrava – Czech Republic)
Danuta Zarebinska PhD. (Atria logic INC – USA)

 

V. Nordin, A. Uzhga
Development of a matrix and algorithm of random situations for training simulators
DOI 10.12914/MSPE-01-01-2014
Streszczenie: Wykorzystanie symulatorów do szkolenia specjalistów wymaga stosowania najlepszych praktyk, które pozwalają w możliwie najkrótszym czasie i z najwyższą jakością trenować i testować poziom dostępnej wiedzy. Artykuł opisuje rozwój jednej z najbardziej skutecznych metod wykorzystywania symulatorów: macierz przypadkowych sytuacji, istotę, która ma wygenerować losowe zadanie uczenia się, a także sposobu badania wiarygodności systemów produkcyjnych, w oparciu o ich analogię z systemami technicznymi.
Słowa kluczowe: systemy eksperckie, technologie informacyjne, produkcja jachtów
Czytaj artykuł »

M. Kotus i in.
Risk assessment of decreasing the failure of thermal liquid collector
DOI 10.12914/MSPE-02-01-2014
Streszczenie: Celem badania jest ocena zastosowanych środków w procesie zmniejszania ilości uszkodzeń kolektora cieplnego poprzez zastosowanie metody FMEA. Środki zaradcze, które prowadzą do minimalizacji wad zostały zaproponowane po identyfikacji i ocenie potencjalnych uszkodzeń.
Słowa kluczowe: ocena ryzyka, kolektor, uszkodzenie
Czytaj artykuł »

M. Strojek-Filus
Variants of determining the manufacturing cost of a product in a production unit in the light of balance sheet law
DOI 10.12914/MSPE-03-01-2014
Streszczenie: Kategoria kosztu wytworzenia produktu jest jedną z najważniejszych z punktu widzenia prawidłowej wyceny majątku jednostki produkcyjnej, kosztów jej działalności oraz decyzji cenowych. W artykule przedstawiono problematykę ustalania kosztu wytworzenia produktu w ujęciu prawa bilansowego. Wykazano, że prawo to dopuszcza różne metody i warianty ustalania tej wielkości, przy których uzyskiwane są różne wartości kosztu wytworzenia produktu. Podkreślono znaczenie prawidłowego doboru kluczy rozliczeniowych w rozliczaniu kosztów pośrednich produkcyjnych oraz wykazano skutki stosowania dopuszczonych, w określonych przypadkach, w prawie bilansowym uproszczeń w ustalaniu kosztu wytworzenia produktów. Problematyka zaprezentowana w artykule jest istotna z punktu widzenia organizacji i zarządzania produkcją oraz podejmowania decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwie w obszarze projektowania wyrobów i procesów.
Słowa kluczowe: koszt wytworzenia produktu, gotowy produkt, zarządzanie procesami produkcyjnymi
Czytaj artykuł »

A. Pradela
Model of cooperation of the system of education for industry – conceptual framework for educational claster DOI 10.12914/MSPE-04-01-2014
Streszczenie: Kształcenie kadr dla przemysłu jest realizowane w Polsce w systemie edukacji zawodowej na szczeblu szkolnym, odpowiedzialnym za kształcenie pracowników wykwalifikowanych oraz w systemie uczelni technicznych, realizujących kształcenie inżynierów. W niniejszym artykule skoncentrowano się na aspektach przygotowania do pracy pracowników wykwalifikowanych. Opracowano model współpracy podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie młodzieży do pracy w przemyśle utworzonego w oparciu o koncepcję klastra edukacyjnego. W pierwszej części przedstawiono cele i założenia tworzenia klastra edukacyjnego. W drugiej części przedstawiono model struktury klastra edukacyjnego, interesariuszy klastra (potencjalnych uczestników klastra), zakres współpracy między nimi, przepływy informacji i zakres zadań. Następnie wskazano możliwości implementacji modelu poprzez: (a) tworzenie i wdrażanie strategii edukacji oraz (b) poprzez realizację projektów tematycznych.
Słowa kluczowe: kształcenie kadr, klastry, zarządzanie edukacją, strategie edukacyjne
Czytaj artykuł »  

M. Hanini, J. Bagiński
Building innovation capability for Libyan firms, taking advantage Polish firms experiences
DOI 10.12914/MSPE-05-01-2014
Streszczenie: Wielkie zmiany obserwowane na rynku zmuszają przedsiębiorstwa do wyboru innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na redukcję czasu dostawy, efektywność oraz na jakość. Jest to warunkiem przetrwania tych przedsiębiorstw. Z tego powodu pojawia się potrzeba ciągłej oceny mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa jak również poprawy jego zdolności w zakresie tworzenia innowacji na poziomie operacyjnym. W tej pracy omawiany jest przykład wykorzystania metody zwanej Kompleksowe Rozwiązania Operacyjne (Total Operations Solutions), do samooceny tych zdolności w wybranych przedsiębiorstwach libijskich z wykorzystaniem doświadczeń przedsiębiorstw polskich.
Słowa kluczowe: kompleksowe rozwiązania operacyjne, samoocena, zdolność, innowacje, oceny
Czytaj artykuł »

O. E. Shabaev i in.
Assessement of influence of cuting tool breakage on drive life time of cuting unit of heading machine
DOI 10.12914/MSPE-06-01-2014
Streszczenie: W pracy wskazano na konieczność zdefiniowania sposobów diagnozowania stanu technicznego narzędzia urabiającego, bez konieczności zatrzymywania kombajnu. Wykazano teoretyczną możliwość istotnego spadku trwałości elementów przekładni jednostki urabiającej przy jednoczesnym uszkodzeniu narzędzia urabiającego. Wskazano, że wpływ uszkodzeń narzędzia urabiającego na trwałość elementów przekładni zależy od pozycji narzędzia urabiającego zamontowanego zgodnie z rysunkiem złożeniowym.
Słowa kluczowe: kombajn, narzędzie urabiające, jednostka urabiająca, żywotność, przekładnia, diagnostyka
Czytaj artykuł »

Z. Korban, M.Profaska
The use of AHP method in the multi‐criteria task solving ‐ case study
DOI 10.12914/MSPE-07-01-2014
Streszczenie: W procesie podejmowania decyzji mamy do czynienia zarówno z zadaniami jedno- jak i wielokryterialnymi. W większości przypadków wybór rozwiązania sprowadza się do wyznaczenia „najlepszej” decyzji (najczęściej wg subiektywnej oceny), bądź też do uporządkowania zbioru decyzji. Metoda procesu hierarchi analitycznej (AHP) jest jedną z metod stosowanych do oceny cech jakościowych w procesach optymalizacji wielokryterialnej. W artykule omówiono możliwości zastosowania ww. metody na przykładzie zakupu wyposażenia technicznego jednego ze składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze woj. śląskiego.
Słowa kluczowe: proces podejmowania dacyzji, metoda procesu hierarchi analitycznej, (AHP)
Czytaj artykuł »  

I. Emerling
Management of inventories in an enteprise in the contex of production continuity
DOI 10.12914/MSPE-01-02-2014
Streszczenie: Zapasy stanowią bardzo istotną kategorię w rachunkowości każdego przedsiębiorstwa. Zarządzanie zapasami przedsiębiorstwa jest dla zarządu jednym z istotniejszych obszarów decyzyjnych. Prawidłowe zarządzanie zapasami pozwala na ograniczenie kosztów całkowitych i zwiększenie jakości produkcji, co jest celem zintegrowanego systemu zarządzania. Prawidłowe zarządzanie finansami wpływa też pozytywnie na utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie w kontekście utrzymania ciągłości produkcji oraz płynności finansowej podmiotu.
Słowa kluczowe: zapasy, rachunkowość, zarządzanie zapasami, redukcja kosztów, produkcja, płynność
Czytaj artykuł »  

J. Juraszek
Monitoring and safety of handling equipment
DOI 10.12914/MSPE-02-02-2014
Streszczenie: W pracy przedstawiono nowe rozwiązanie umożliwiające ciągły pomiar odkształceń belki podsuwnicowej suwnicy pomostowej oparte na systemie światłowodowym z siatkami Bragg’a. Przeprowadzono weryfikację otrzymanych wyników za pomocą metody tensometrii oporowej oraz zastosowano metodę magnetycznej pamięci metalu. Zaproponowano wykorzystanie wyników ciągłych pomiarów odkształceń konstrukcji suwnicy jako rzeczywistych warunków brzegowych w symulacjach numerycznych MES umożliwiającymi analizę zachowania się całej konstrukcji.
Słowa kluczowe: światłowody z siatkami Bragg’a, suwnica, monitoring, bezpieczeństwo eksploatacyjne, MES
Czytaj artykuł »

J. Kurowska ‐ Pysz, M. Gregor
Variants of determining the manufacturing cost of a product in a production unit in the light of balance sheet law
DOI 10.12914/MSPE-03-02-2014
Streszczenie: Artykuł omawia problematykę tworzenia i rozwijania działalności klastrów przemysłowych, technologicznych, ukierunkowanych na rozwijanie zasobów wiedzy w środowisku transgranicznym. Omawiany przykład dotyczy klastra polsko-słowackiego, koncentrującego się na badaniach innowacyjnej metody monitoringu bezpieczeństwa konstrukcji przy pomocy światłowodów z siatkami Bragg’a.
Słowa kluczowe: klaster, procesy wiedzy, współpraca transgraniczna
Czytaj artykuł »

S. Borkowski, K. Knop
An evaluation of validity of the second Toyota’s management principle factors with the use of the BOST research in chosen production company
DOI 10.12914/MSPE-04-02-2014
Streszczenie: W pracy przedstawiono założenia oraz sposób oceny znaczenia drugiej zasady zarządzania Toyoty w procesie produkcyjnym w wybranym przedsiębiorstwie produkującym opakowania giętkie dla przemysłu spożywczego. Opinie na badany temat uzyskano od pracowników produkcyjnych badanego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem innowacyjnych badań ankietowych BOST – zasady zarządzania Toyoty w pytaniach. Przeprowadzono analizę i ocenę uzyskanych odpowiedzi z wykorzystaniem podstawowych parametrów statystycznych, diagramu Pareto‐Lorenza, metody ABC, współczynników korelacji oraz zaprezentowano wyniki z wykorzystaniem różnych form graficznej prezentacji wyników w celu lepszego odkrycia zależności pomiędzy danymi. W wyniku analizy określono podsumowujący szereg ważności czynników drugiej zasady zarządzania Toyoty badanego przedsiębiorstwa, który przedstawia się następująco: ciągły system ujawniania problemów (CP) > przerwanie produkcji po wykryciu problemu jakościowego (PE) > stosowanie kontroli wizualnej (SW) > standardowe zadania, procesy, dokumenty (SZ) > stosowanie wyłącznie niezawodnej technologii (ST) > udzielanie pełnomocnictwa w dół (EU).
Słowa kluczowe: badania BOST, czynniki drugiej zasady zarządzania Toyoty, analiza statystyczna, ranking ważności
Czytaj artykuł »

M. Tutak
Numerical analysis of influence of exogenous fire in dog heading on parameters of the air stream flowing through this heading
DOI 10.12914/MSPE-05-02-2014
Streszczenie: Przepływ strumienia powietrza wentylacyjnego przez wyrobisko korytarzowe z ogniskiem pożaru jest przepływem o złożonym charakterze, podczas którego, w wyniku wydzielania się do atmosfery kopalnianej gazów pożarowych, dochodzi do zaburzeń jego przepływu. W artykule przedstawiono analizę numeryczną wpływu pożaru egzogenicznego w wyrobisku korytarzowym na parametry strumienia powietrza wentylacyjnego przepływającego przez to wyrobisko. Badania modelowe przeprowadzono przy wykorzystaniu programu Ansys Fluent, bazującym na metodzie objętości skończonych. Dla przyjętych założeń wyznaczono parametry fizyczne strumienia powietrza przepływającego przez wyrobisko z ogniskiem pożaru, a także zmiany udziałów masowych gazów w tym strumieniu podczas jego przepływu przez analizowane wyrobisko: tlenu oraz tlenku węgla i dwutlenku węgla. W wyniku przeprowadzonej analizy nad ogniskiem pożaru zanotowano lokalny przyrost prędkości i temperatury oraz gwałtowny spadek ciśnienia statycznego. Zaprezentowany w artykule model wyrobiska daje możliwości rozbudowy, a następnie analizy bardziej skomplikowanych zagadnień z zakresu wentylacji wyrobisk górniczych.
Słowa kluczowe: strumień powietrza, badania modelowe, Ansys Fluent, ognisko pożaru
Czytaj artykuł »

I. A. Yefremov, S. V. Podkopaev, O. K. Moroz
Protection of the environment and the power supply of the industrial mining regions throught the creation of heat powercomplexes
DOI 10.12914/MSPE-06-02-2014
Streszczenie: Pokazano sposoby efektywnego wykorzystania nietradycyjnego źródła energii – metanu kopalnianego, którego wykorzystanie w kopalniach węgla kamiennego jest podstawowym kierunkiem dywersyfikacji przedsiębiorstw górniczych w zakresie przerobu pozyskanego metanu w energię elektryczną i cieplną. Tym sposobem rozwiązane zostaną problemy ekologiczne regionu, wdrożenie wysokoefektywnych technologii ciepłowniczych i stworzenie na ich podstawie kopalnianych kompleksów energetycznych.
Słowa kluczowe: kompleks energetyczny, kogeneracja, wyrzut substancji zanieczyszczonych, energia elektryczna, energia cieplna
Czytaj artykuł »  

V. Nordin, A. Uzhga
Increasing the efficiency of enterprises’ material and technical equipment
DOI 10.12914/MSPE-01-03-2014

Streszczenie: W artykule wskazano na celowość zastosowania „podejścia procesowego” do wyposażenia materiałowo-technicznego przedsiębiorstw, co pozwoli powiązać jego procesy i opracować efektywny system zarządzania. Proponuje się formę tablicy (macierzy) do wprowadzania danych do bazy elektronicznej. Ponadto proponuje się stworzenie zunifikowanego systemu zarządzania i zbioru informacji o działalności zakupowej z oceną efektywności procesów zakupu zasobów i ich jakości za pomocą kompleksowych wskaźników jakości.
Słowa kluczowe: wyposażenie materiałowo-techniczne, podejście procesowe, działalność zakupowa, planowanie zasobów
Czytaj artykuł »

A. Mazur, H. Gołaś
Providing reliability of human resources in production management process
DOI 10.12914/MSPE-02-03-2014

Streszczenie: Ludzie są najcenniejszym zasobem organizacji i od nich zależą wyniki jakie będzie osiągało przedsiębiorstwo. Czynnik ludzki może być również słabym ogniwem przedsiębiorstwa i przyczyną wysokiego ryzyka wielu realizowanych procesów. Niezawodność czynnika ludzkiego w procesie realizacji procesu produkcji będzie zależała od wielu czynników. Autorki w zaprezentowanym modelu niezawodności zasobów ludzkich w zarządzaniu procesem produkcji uwzględniają aspekty błędów ludzkich, kultury bezpieczeństwa, wiedzy, zdolności komunikacyjnych, pracy zespołowej oraz roli przywództwa. Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji autorki prezentują obszary ryzyka zdefiniowane w konkretnym procesie produkcyjnym oraz wyniki oceny niezawodności zasobów ludzkich w tym procesie.
Słowa kluczowe: czynnik ludzki, niezawodność czynnika ludzkiego, Human Reliability Assesstment
Czytaj artykuł »

V. Nordin, N. Belkina
Recommendations on the monitoring system of underground gas storage
DOI 10.12914/MSPE-03-03-2014
Streszczenie:
W artykule, zgodnie z „podejściem procesowym” ISO 9000, wykazana została konieczność stworzenia systemu monitoringu i kontroli podziemnego magazynowania gazu, w tym: obiektów, parametrów, metod, częstotliwości działań naprawczych, który wykonany zostanie na podstawie wzoru strukturalnego cyklu monitoringu. Podejście jakościowo-wskaźnikowe pozwala na definiowanie złożonych kryteriów oszacowania efektywności działania, które będą pomocne w podejmowaniu skutecznych decyzji w zakresie zarządzania w odpowiednim czasie, w tym również z punktu widzenia ochrony środowiska.
Słowa kluczowe: podziemne magazynowanie gazu (PMG), monitorowanie i kontrola, monitorowanie struktury, podejście jakościowo-wskaźnikowe
Czytaj artykuł »

A. Górny
Application of quality shaping methods in the work environment improvement. A case of theoretical frames
DOI 10.12914/MSPE-04-03-2014
Streszczenie:
Zmiany warunków funkcjonowania przedsiębiorstw oraz konieczność ciągłego dostosowywania się do wymagań prawnych, charakteryzujących możliwość wykonywania pracy obligują do poszukiwania narzędzi pozwalających doskonalić m.in. środowisko realizowanych procesów pracy. Wykorzystanie podczas doskonalenia metod zarządzania jakością pozwala spełnić potrzeby i oczekiwania klientów, w tym wewnętrznych klientów procesów, jakimi są pracownicy przedsiębiorstwa. Podejmowane działania wpływają na jakość, niezawodność, elastyczność oraz zmniejszenie kosztów prowadzonych procesów, równocześnie zapewniając zgodność postępowania z wymaganiami legislacyjnymi i normatywnymi. W ujęciu systemowym stanowią o uzyskiwanej zgodności z przyjętą polityką bezpieczeństwa. W opracowaniu omówiono możliwości zastosowania jakościowych metod projektowania procesów (FMEA, QFD i DOE) w doskonaleniu środowiska pracy. Przedstawiono podstawowe uwarunkowania decydujące o ich zastosowaniu, wpływające na skuteczność planowania i realizacji działań doskonalących prowadzonych w obszarach związanych ze środowiskiem wykonywania pracy.
Słowa kluczowe: kształtowanie środowiska pracy, metody doskonalenia, FMEA, QFD, DOE
Czytaj artykuł »

D. Galar
Context-driven Maintenance: an eMaintenance approach
DOI 10.12914/MSPE-05-03-2014
Streszczenie:
Wszystkie środki techniczne w trakcie użytkowanie podlegają procesom zużycia i starzenia. Metody i narzędzia prognostyczne pozwala na ocenę bieżącego stanu systemu i przewiduje pozostały czas życia, w oparciu o identyfikację stopniowego pogarszania jego możliwości operacyjnych. Prognozowanie jest niezbędne do poprawy bezpieczeństwa, skutecznego planowania i harmonogramowania prac obsługowo-naprawczych oraz obniżenia kosztów konserwacji i przestojów. Prognozowanie jest stosunkowo nowym obszarem, ale stało się ważnym elementem strategii eksploatacji według stanu technicznego (ang. Condition Based Maintenance). Ponieważ istnieje wiele technik prognozowania, ich wykorzystanie musi być dopasowane do poszczególnych zastosowań.  Ogólnie mówiąc, metody prognostyczne oparte są albo na analizie danych, albo na regułach albo na modelach. Każde podejście posiada swoje wady i zalety; z tego też względu są one często łączone w ramach zastosowań hybrydowych. Model hybrydowy może łączyć kilka lub wszystkie typy modeli; w ten sposób, można pozyskać pełniejszą informację, prowadząc do bardziej dokładnego rozpoznania zdarzenia. To podejście jest szczególnie istotne w systemach, w których operator i serwisant posiadają wiedzę na temat mechanizmów powstawania wybranych uszkodzeń, ale sama złożoność obiektów technicznych wyklucza opracowanie podejścia zorientowanego modelowo. Artykuł lokuje proces agregacji danych w obszar kontekstowej świadomości modeli hybrydowych, w celu uzyskania wartości przydatności resztkowej RUL (ang. RUL-Remaining Useful Life) w obrębie logicznych przedziałów ufności, tak aby cykl życia obiektów mógł być zarządzany i optymalizowany.
Słowa kluczowe: kontekst, szeregi czasowe, modele hybrydowe, symboliczny, dane, predykcja, CMMS, fuzja
Czytaj artykuł »

S. Borkowski, M. Ingaldi, M. Jagusiak-Kocik
The use of 3x3 matrix to evaluate a manufacturing technology of chosen metal
DOI 10.12914/MSPE-06-03-2014
Streszczenie:
Proces wytwarzania wyrobów stalowych, również prętów żebrowanych, to bardzo ważny czynnik wpływający na ostateczny rezultat produkcji, a przez to na koszty produkcji. Konkurencyjność wyrobu decyduje o istnieniu producenta na rynku. Dlatego zdecydowano się wykorzystać matrycę 3x3 do oceny technologii produkcji prętów żebrowanych. Ta matryca może być w łatwy sposób wykorzystywana do oceny produktów wyrobów stalowych. W artykule wykorzystano matrycę 3x3 w polskiej hucie.
Słowa kluczowe: technologia, konkurencyjność, matryca 3x3, pręty żebrowane
Czytaj artykuł »

V. Moni, B. Taraba, P. Klouda
Research of level of spontaneous combustion on coal heaps danger
DOI 10.12914/MSPE-07-03-2014
Streszczenie:
W artykule przedstawiono podsumowanie informacji na temat samozapłonu masy węgla brunatnego na hałdach. Artykuł opisuje procedurę „Oceny stopnia zagrożenia dla powstania samozapalenia węgla na hałdach”. Ocena obejmuje analizę istotnych, mających wpływ czynników. Wnioski z tego artykułu zawierają określony tekst propozycji. Zostaną one sprawdzone w ostatnim roku rozwiązania projektu TA01020351 – program ALFA.
Słowa kluczowe: lignit, węgiel brunatny, wysypisko, hałda, samozapłon węgla
Czytaj artykuł »

J. Žarnovský, R. Drlička, I. Kováč, M. Petruš
Application of the statistical control of the production processes in organization
DOI 10.12914/MSPE-08-03-2014
Streszczenie:
Wszystkie ostatnie doświadczenia potwierdzają fakt, że główne zadania zarządzania jakością są gwarantowane tylko z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami. Pracownicy są odpowiedzialni za plan produkcji i rozwoju, usług i procesów. Seria norm ISO 9000 jest pomocna w celu ustalenia zarządzania jakością w organizacji. Korzystanie w zarządzaniu jakością ze statystycznej kontroli procesu jest również bardzo ważne dla firmy. Firmy wykorzystują wszystkie zasoby ludzkie, materialne i finansowe w celu poprawy jakości zarządzania. Celem pracy jest określenie statystycznego sterowania procesem w produkcji firmy Finalcast Ltd. Žiar nad Hronom.
Słowa kluczowe: statystyczna kontrola procesu, organizacja produkcji, procesy regulacyjne, zdolności procesu, kontrola statystyczna, wykres sterowania
Czytaj artykuł »

A. Hafaifa, B. Rachid, M. Boumehraz
Reliability modeling based on incomplete data: oil pump application
DOI 10.12914/MSPE-09-03-2014
Streszczenie:
Analiza niezawodności w utrzymaniu ruchu jest coraz bardziej wymagana w przemyśle. Nowoczesne urządzenia produkcyjne wyposażone są w systemy gromadzenia i monitorowania. Systemy te generują duże ilości danych. Dane te mogą być wykorzystane do podejmowania przyszłych decyzji mających wpływ na sprawność urządzeń oraz stan eksploatowanego sprzętu. Jednakże w większości praktycznych przypadków dane wykorzystywane w modelowaniu niezawodności są niekompletne lub niewiarygodne. W tym kontekście, aby poddać analizie niezawodność pompy olejowej, w artykule tym proponuje się zbadać i traktować niepełne lub nieprawidłowe dane do modelowania niezawodności pompy olejowej. Celem tego artykułu jest zaproponowanie odpowiedniej metodologii zastępowania niepełnych danych za pomocą metody regresji.
Słowa kluczowe: ocena niezawodności, algorytmy niezawodności, rozkład czasu życia, rozkład Weibulla, dostępność, pompa oleju, gromadzenie danych, niepełne dane
Czytaj artykuł »  

M. Drzewiecka, A. Stachowiak
The framework of an expert system supporting quality management
DOI 10.12914/MSPE-01-04-2014

Streszczenie: Obecne uwarunkowania rynkowe sprawiły, że przedsiębiorstwa funkcjonują w otoczeniu, w którym posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością jest niewystarczające do tego, aby zagwarantować z jednej strony zadowolenie klientów, a z drugiej skuteczność i efektywność wdrożonego systemu projakościowego. Niezwykle ważne i krytyczne z punktu widzenia osiągnięcia zamierzonych celów zarządzania jakością są działania związane z identyfikacją i oceną niezgodności. Z uwagi na liczne trudności związane z tymi działaniami oraz ograniczone wykorzystywanie tradycyjnych metod i narzędzi wsparcia w tym zakresie, autorki zaproponowały w niniejszym artykule koncepcję systemu ekspertowego. Celem systemu jest zapewnienie skutecznego nadzoru nad wszelkimi niezgodnościami pojawiającymi się w ramach funkcjonowania dowolnej organizacji, która zamierza doskonalić wdrożone systemy zarządzania jakością.
Słowa kluczowe: system zarządzania jakością, doskonalenie, system ekspertowy
Czytaj artykuł »

M. Zasadzień
Using the Pareto diagram and FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) to identify key defects in a product
DOI 10.12914/MSPE-02-04-2014

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki badań , jakie przeprowadzono w przedsiębiorstwie produkującym odkuwki aluminiowe dla przemysłu motoryzacyjnego. Celem badań była identyfikacja wad powstających w trakcie procesu produkcyjnego oraz miejsc i przyczyn ich powstawania. Posłużyły do tego wybrane narzędzia zarządzania jakością. Na podstawie analizy FMEA oraz kosztów, jakie generują zidentyfikowane wady wyznaczono ich hierarchię dla przedsiębiorstwa, a następnie, dla najbardziej istotnych z nich, opracowano propozycje usprawnień mających na celu zmniejszenie ilości wad i zwiększenie skuteczności ich wykrywania.
Słowa kluczowe: jakość, FMEA, Pareto, wada, zarządzanie, inżynieria produkcji, odkuwka
Czytaj artykuł »

A. Stasiuk-Piekarska
The importance the analysis of data in risk management
DOI 10.12914/MSPE-03-04-2014
Streszczenie:
W artykule przedstawiono znaczenie analizy danych w kontekście zarządzania ryzykiem. Osoby zarządzające często nie zauważają potrzeby dogłębnych analiz, próbując podejmować decyzje w sposób niesystemowy. Autorka zwraca uwagę na proces zarządzania ryzykiem, który ma ułatwiać funkcjonowanie organizacji (poprzez pogłębianie wiedzy o jego funkcjonowaniu) oraz znaczenie pozyskiwania informacji z różnych źródeł.
Słowa kluczowe: proces zarządzania ryzykiem, dane, informacja
Czytaj artykuł »

K. Midor
An analysis of the causes of product defects using quality management tools
DOI 10.12914/MSPE-04-04-2014
Streszczenie:
Współczesne przedsiębiorstwo, aby się utrzymać lub wzmocnić swoją pozycję  na rynku  musi w swoich działaniach kierować się  zasadami zarzadzania jakością. Szczególnie istotna jest zasada  zera defektów, która została opracowana przez Crosby'ego i oznacza produkcję bezusterkową. Zasada ta związana jest przede wszystkim z zapobieganiem powstawaniu błędów i wad na wszystkich etapach produkcji. Aby to osiągnąć należy między innymi stosować narzędzia zarzadzania jakością.  W artykule zastała przedstawiona analiza przyczyn reklamacji wyrobu branży motoryzacyjnej za pomocą narzędzi zarządzania jakością takich jak diagram Ishikawy, analiza Pareto, co pozwoliło na identyfikację przyczyn wadliwości wyrobu. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano działania zapobiegawcze. Przedstawione w artykule działania i uzyskane rezultaty dowodzą skuteczności stosowania wspomnianych narządzi zarządzania jakością.
Słowa kluczowe: narzędzia zarzadzania jakością, diagram Ishikawy, analiza Pareto, wadliwość wyrobu
Czytaj artykuł »

R. Mielimąka, Z. Siejka
Algorithms variants of elaboration of the precise GNSS network established for geodetic service of building of the mining facility
DOI 10.12914/MSPE-05-04-2014
Streszczenie:
Artykuł podejmuje problematykę wykorzystania serwisów postprocessingu systemu ASG-EUPOS na przykładzie sieci realizacyjnej założonej dla geodezyjnej obsługi budowy upadowej łączącej powierzchnię terenu ze złożem węgla kamiennego oraz obiektów jej towarzyszących. Dla potrzeb geodezyjnej obsługi budowy tej inwestycji założono na zewnątrz planowanych obiektów sieć realizacyjną złożoną z sześciu nowo założonych punktów ziemnych i czterech punktów nawiązania należących do satelitarnej sieci ASG-EUPOS. Jednoczesny, statyczny pomiar tej sieci przeprowadzono za pomocą wieloczęstotliwościowych i wielosystemowych odbiorników satelitarnych firmy Trimble model R8 GNSS, w trzygodzinnej sesji obserwacyjnej. W pracy przedstawiono trzy warianty numerycznego opracowania wyników tak pomierzonej sieci GNSS. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem serwisu POZGEO-D oraz pakietu programów geodezyjnych GEONET. Wyniki przeprowadzonych obliczeń pozwoliły stwierdzić, że jednorodne sieci wektorowe należy wyrównywać na elipsoidzie albo w układzie geocentrycznym. Przyjęty w pakiecie programów GEONET model wyrównania sieci wektorowej na płaszczyźnie nie powinien być stosowany do opracowania tego typu sieci (długie wektory nawiązania powyżej 50km).
Słowa kluczowe: GNSS, POZGEO-D, przetwarzanie końcowe
Czytaj artykuł »

V. Moni, P. Klouda
Evaluation of brown coal spontaneous combustion and sources genesis prognoses
DOI 10.12914/MSPE-06-04-2014
Streszczenie:
W artykule przedstawiono podsumowanie informacji na temat rozwiązania części problemu badawczego dotyczącego prognozowania źródeł powstawania samozapłonu pokładów węgla brunatnego, jako część projektu TA01020351 – Program ALFA. Autorzy stopniowo opisują wyniki długoterminowych pomiarów przeprowadzonych na wybranych hałdach węgla brunatnego realizowanych od 2011 do 2013 roku. Uwaga została poświęcona charakterystyce kluczowych parametrów. Parametry te wpływają na genezę zapłonu. Drugim problemem jest porównanie wyników obrazowania termicznego z wynikami badań laboratoryjnych próbek gazu i węgla pobieranych in situ, z wpływem warunków atmosferycznych (nasłonecznienia, napowietrzania, opadami, zmiany ciśnienia atmosferycznego, itp.), wpływem rozkładu masy węgla, czynnikami fizycznymi i chemicznymi oraz innymi czynnikami niepowodzenia procesu samozapłonu węgla brunatnego.
Słowa kluczowe: lignit, węgiel brunatny, pokład, hałda, samozapłon węgla, monitoring
Czytaj artykuł »

D. Tarnapowicz
Quality of supply guaranteed in systems of shore supply connection of ships mooring in a port
DOI 10.12914/MSPE-07-04-2014
Streszczenie:
Zwiększony transport morski, przy ciągle rosnącym zapotrzebowaniu przez statki na energię elektryczną oznacza większą emisję zanieczyszczeń generowanych przez statki do atmosfery. W celu wyłączenia autonomicznych zespołów prądotwórczych, które są głównym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza przez statki cumujące w porcie jest podłączenie statku do elektroenergetycznej sieci lądowej. Jakość energii elektrycznej dostarczanej z lądu ma ogromne znaczenie związane z bezpieczeństwem pracy systemów okrętowych i ekonomicznym funkcjonowaniem statku. Stosowane coraz powszechniej na statkach skomplikowane komputerowe systemy sterowania  są bardzo wrażliwe na zaburzenia i wymagają zasilania o bardzo wysokiej jakości. W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące jakości energii elektrycznej dostarczanej na statek z sieci lądowej oraz wybrane sposoby jej poprawy.
Słowa kluczowe: system „shore to ship”, jakość energii elektrycznej, współczynnik zawartości harmonicznych, przekształcanie energii elektrycznej
Czytaj artykuł »

P. Polák, R. Drlička, J. Žitňanský
Capability assessment of measuring equipment using statistic method
DOI 10.12914/MSPE-08-04-2014
Streszczenie:
Ocena możliwości urządzenia pomiarowego jest jednym ze sposobów kontroli jakości procesu. Urządzenie pomiarowe może być ocenione tylko w przypadku gdy jest w stanie wykonać pomiar i w konsekwencji ocenić sposób wytwarzania. Dokument ten dotyczy oceny możliwości urządzenia pomiarowego przy użyciu indeksów Cg i Cgk.
Słowa kluczowe: urządzenia pomiarowe, indeks Cg i Cgk
Czytaj artykuł »

M. Adamik, Š. Alló, V. Kročko
Resistance test of deposited aluminium layer on parabolic parts of vehicle headlight
DOI 10.12914/MSPE-09-04-2014
Streszczenie:
W pracy udokumentowano podstawowe pomiary jakości w przemyśle motoryzacyjnym. Na podstawie doświadczeń, zweryfikowano odporność odbijającej warstwy aluminium, w 100% wilgotności i w podwyższonej temperaturze. Symulowano żywotność reflektorów w pojeździe. Celem tego testu było wykazanie, że warstwa odbijająca aluminium jest w stanie oprzeć się tym warunkom bez zmiany struktury. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian, będzie potrzebna zmiana procesu produkcyjnego.
Słowa kluczowe: przemysł motoryzacyjny, reflektory, metalizacja, wilgotność, odporność na wyższe temperatury
Czytaj artykuł »

dr inż. Janusz Adamczyk (University of Zielona Góra – Poland)
dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. A.M. (Maritime University of Szczecin – Poland)
dr hab. inż. Henryk Badura, prof. Pol. Śl. (Silesian University of Technology – Poland)
dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. Pol. Śl. (Silesian University of Technology – Poland)
dr Robert Dylewski (University of Zielona Góra – Poland)
dr Piotr Kaleta (Silesian University of Technology – Poland)
dr Sabina Kołodziej (Kozminski University - Poland)
dr hab. inż. Krzysztof Kotwica (AGH University of Science and Technology – Poland)
dr hab. inż. Mariusz J. Ligarski, prof. Pol. Śl. (Silesian University of Technology – Poland)
dr hab. Marzena Strojek-Filus (University of Economics in Katowice – Poland)
dr inż. Dariusz Tarnapowicz (Maritime University of Szczecin - Poland)
dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz. (Czestochowa University of Technology – Poland)
dr hab. inż. Radosław Wolniak, prof. Pol. Śl. (Silesian University of Technology – Poland)
mgr. Iveta Cholevová, Ph.D. (Technical University of Ostrava – Czech Republic)
doc. Ing. Franistek Helebrant, CSc. (Technical University of Ostrava – Czech Republic)
Ing. Mečislav Hudeczek, PhD. (HUDECZEK Service, s.r.o. – Czech Republic)
Ing. Juraj Jablonicky, PhD. (Slovak University of Agriculture Nitra – Slovak Republic)
prof. Ing. Josef Jurman, CSc. (Technical University of Ostrava – Czech Republic)
Wojciech Kaniak M.Sc, P. Eng. (Rexroth Bosch Group Canada – Canada)
doc. dr inż. Nikolai Kharitoshkin (Immanuel Kant Baltic Federal University Kaliningrad – Russia)
Ing. Ivan Kováč, PhD. (Slovak University of Agriculture Nitra – Slovak Republic)
doc. Ing. Martin Kotus, PhD. (Slovak University of Agriculture Nitra – Slovak Republic)
doc. Ing. Milan Mikoláš, PhD. (Technical University of Ostrava – Czech Republic)
Ing. Ratislav Mikuš, PhD. (Slovak University of Agriculture Nitra – Slovak Republic)
Ing. Vlastimil Moni, PhD. (Brown Coal Research Institute j. s. c., Most – Czech Republic)
mgr. Ivana Onderková, Ph.D. (Technical University of Ostrava – Czech Republic)
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. (Slovak University of Agriculture Nitra – Slovak Republic)
Ing. Petr Urban, PhD. (Technical University of Ostrava – Czech Republic)
Danuta Zarebinska PhD. (Atria logic INC – USA)

 

V. Nordin, P. Shcherban
Development of an integrated approach of quality management in difficult technical processes
DOI 10.12914/MSPE-01-01-2015
Streszczenie: Artykuł dogłębnie analizuje i przedstawia nowe podejście do zarządzania jakością procesów konstrukcyjnych skomplikowanych technologicznie obiektów, które bazuje na kolejności wykorzystania trzech metod zarządzania ryzykiem – analizy FTA, HAZOP i FMEA. Biorąc pod uwagę trudność i dostępność różnych procesów technologicznych, jak również dopilnowanie, aby „podejmowanie decyzji bazowało na faktach” (ISO 9000-9001), zasadne jest użycie kwalimetrycznej metody podczas opracowywaniu danych z początkowych operacji. Ta udoskonalona metoda może pomóc nie tylko wykrywać i analizować najbardziej wadliwe operacje i podstawowe etapy procesu technologicznego, ale również umożliwia wykonanie kontrolnej pętli defektów w bazowych zdarzeniach. Taka pętla kontroli daje możliwość zarządzania jakością w najtrudniejszych częściach procesu technologicznego.
Słowa kluczowe: metody kontroli jakości, procesy technologiczne, kwalimetryczna ocena ryzyka technologicznego
Czytaj artykuł »

W. Biały, M. Cymler
Economic effects of a mining plant resulting from the application of the short-front system
DOI 10.12914/MSPE-02-01-2015
Streszczenie:W artykule wskazano na możliwości wykorzystania systemu krótko-frontowego jako alternatywnego systemu eksploatacyjnego, którego zastosowanie ma pozytywny wpływ na efekty ekonomiczne zakładu górniczego. Wykonano analizę porównawczą eksploatacji resztkowej partii pokładu systemem ścianowym oraz systemem krótko-frontowym. Omówiono wyniki przeprowadzonej analizy w wyniku której wykazano, iż zastosowanie systemów eksploatacyjnych (krótko-frontowych) może być dla przedsiębiorstw górniczych ekonomicznie opłacalne, prowadzić do racjonalnego wybierania resztek pokładów. Ponadto, w wyniku zastosowania systemu krotko-frontowego dwukrotnie zwiększono wybranie analizowanej partii pokładu.
Słowa kluczowe: eksploatacja pokładów węgla, systemy krótko-frontowe, analiza ekonomiczna
Czytaj artykuł »  

I. Onderková, I. Cholevová, J. Jurman
Technical university students' opinions regarding their vocational training
DOI 10.12914/MSPE-03-01-2015
Streszczenie: Opinie, pomysły, wymagania i życiowe cele młodych studentów są bardzo istotne z uwagi na potrzebę tworzenia nowych kierunków studiów i bezpośredniego przełożenia na najlepsze przygotowanie do aplikowania na konkretne stanowiska na rynku pracy. Niniejszy artykuł przedstawia wszystkie te informacje jako wyniki przeprowadzonych badań ankietowych. Grupę badawczą stanowili studenci drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku Inżynieria Mechaniczna, Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, na początku semestru letniego roku akademickiego 2010/2011.
Słowa kluczowe: badania, zastosowanie, edukacja
Czytaj artykuł »

A. Jardzioch, J. Jaskowski
Calculation of the deadlines for nes_ng with the possibility of combining orders
DOI 10.12914/MSPE-04-01-2015
Streszczenie: Artykuł opisuje problemy związane z określeniem terminów zakończenia obróbki zleceń produkcyjnych podczas możliwości łączenia zleceń w celu optymalizacji rozkroju arkusza. Analizowane problemy dotyczą zautomatyzowanego systemu wycinania blach w którym zlecenia produkcyjne napływają drogą internetową i są przetwarzane w sposób automatyczny a ingerencja operatora jest ograniczona do minimum. W artykule opisano zagadnienia optymalizacji rozkrojów w systemie wytwarzania opartym o wycinarkę wodną. Proces optymalizacji jest ściśle powiązany z generowaniem harmonogramów produkcyjnych dla posiadanej bazy zleceń. Szczególną uwagę skupiono na analizie problemów wynikających z pominięcia roli człowieka w procesie przetwarzania zamówień, tworzenia harmonogramów oraz procesach decyzyjnych.
Słowa kluczowe: wycinanie, model symulacyjny, terminy
Czytaj artykuł »  

A. N. Wieczorek
Designing machinery and equipment in accordance with the principle of sustainable development
DOI 10.12914/MSPE-05-01-2015
Streszczenie: W pracy przedstawiono koncepcję projektowania opartą o nadrzędne kryterium optymalizacyjne, którym jest minimalizacja drgań i hałasu generowanych przez maszyny robocze. W koncepcji tej uwzględniono pogorszenie właściwości wytrzymałościowych i eksploatacyjnych konstrukcji, które należy poprzez zastosowanie dodatkowych środków doprowadzić do zadawalającego poziomu. Rozważane podejście projektowe rozpatrzono na przykładzie przekładni zębatych, w przypadku których, z uwagi na wysoki poziom zaawansowania technologicznego, niezwykle trudne jest uzyskanie obniżenia hałasu.
Słowa kluczowe: projektowanie, hałas, przekładnie zębate
Czytaj artykuł »  

E.W. Maruszewska
Applicability of activity based costing in new product development processes
DOI 10.12914/MSPE-06-01-2015
Streszczenie: Celem artykułu jest wskazanie, że rachunek kosztów działań może być pomocnym narzędziem dla inżynierów w procesie podejmowania decyzji dotyczących nowych produktów. Analiza teoretyczna wskazuje na konieczność uwzględnienia przez inżynierów szeregu determinant podejmowania decyzji odnośnie projektowania nowego produktu. W związku z tym, zarówno inżynierowie, jak i zarządzający, powinni zwrócić szczególną uwagę na właściwą alokację kosztów do poszczególnych produktów. Autor sugeruje wykorzystanie rachunku kosztów działań w procesie podejmowania decyzji w trakcie projektowania nowego produktu. Autor podkreśla, że aplikacja rachunku ABC w procesie podejmowania racjonalnych decyzji, umożliwia inżynierom i zarządzającym uszeregowanie możliwych rozwiązań według przyjętych priorytetów oraz realokację kosztów zasobów zużytych w procesie produkcyjnym, służące realizacji szerszych celów całej organizacji. Wdrożenie ABC pozwoli również na zwiększenie kooperacji pomiędzy inżynierami a zarządzającymi z korzyścią dla całej organizacji i wyznaczonych dla niej celów.
Słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów działań, projektowanie nowego produktu, inżynieria produkcji
Czytaj artykuł »

Z. Korban
Radiation of mining grounds - case study forecasting the hazard level of ionizing

DOI 10.12914/MSPE-01-02-2015
Streszczenie: Analizując szeregi czasowe często dostrzegamy w nich wahania okresowe (cykliczne, sezonowe). Jedną z metod pozwalającą na badanie tego typu zjawisk jest należąca do grupy modeli składowej periodycznej analiza harmoniczna. Metoda ta opiera się na badaniu wahań wokół poziomu średniego a0 i na budowie modelu w postaci sumy tzw. harmonik. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania analizy harmonicznej w procesie prognozowania występowania zagrożenia radiacyjnego na terenach pogórniczych (wody kopalniane o podwyższonej zawartości radu Ra-226 i Ra-228 odprowadzane na powierzchnię) wykorzystując w tym celu wyniki pomiarów stężenia radu w jednym z rejonów zlewni wód dołowych z lat 2004-2013.
Słowa kluczowe: szkodliwości promieniowania jonizującego, analiza harmoniczna
Czytaj artykuł »  

O. Gegechkori, E. Kozliakovskaia
The issue of the economic security and development of the Kaliningrad fishing industry

DOI 10.12914/MSPE-02-02-2015
Streszczenie: Artykuł przedstawia sposoby i metody rozwoju rosyjskiego, a szczególnie Kalingradzkiego przemysłu rybnego, mające na celu wzrost gospodarczy. Kondycja przemysłu rybnego i analiza czynników politycznych, takich jak przystąpienie do Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz koniec okresu celnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które wpływają na rozwój przemysłu rybnego zostały również poddane analizie. W artykule zostały zaproponowane działania, które powinny zapewnić rozwój sektora rybnego w obecnej sytuacji.
Słowa kluczowe: rozwój przemysłu rybnego, Światowa Organizacja Handlu, Specjalna Strefa Ekonomiczna, czynniki polityczne, propozycje, działania usprawniające
Czytaj artykuł »

K. Hermann
Coal fly ash management in the light of Polish and EU legal regulations

DOI 10.12914/MSPE-03-02-2015
Streszczenie: Artykuł zawiera analizę obowiązujących w Polsce i UE aktów prawnych dotyczących gospodarowania popiołami lotnymi w aspekcie organizacyjnym i technicznym. Głównym celem było wskazanie odpowiedzialności i obowiązków prawnych podmiotów gospodarujących popiołami lotnymi oraz stworzenie modelu obiegu dokumentów i informacji pomiędzy tymi podmiotami. Ponadto w pracy przedstawiono techniczne uwarunkowania gospodarki popiołami lotnymi oraz opisano rolę i zadania organów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
Słowa kluczowe: popioły lotne, gospodarka odpadami, logistyka odpadów
Czytaj artykuł »

A. Skowron
Tool Lifecycle Management in industrial practice

DOI 10.12914/MSPE-04-02-2015
Streszczenie: Artykuł prezentuje koncepcję zarządzania cyklem życia narzędzia (Time Lifecycle Management, TLM) jako rozszerzenie tradycyjnej koncepcji zarządzania gospodarką narzędziową. Przedstawiono najważniejsze założenia oraz główne obszary problemowe współczesnej gospodarki narzędziowej. Zaprezentowano obszary funkcjonalne oraz oczekiwania wobec koncepcji TLM. Nawiązano do idei Industrie 4.0, omawiając jej komponenty oraz założenia projektowe implementacji. Zasadnicza część artykułu prezentuje program TDM System, opracowany w oparciu o koncepcję TLM oraz przykład jego wdrożenia w praktyce przemysłowej.
Słowa kluczowe: zarządzanie cyklem życia narzędzia, gospodarka narzędziowa, przepływy rzeczowe i informacyjne, symulacja procesów wytwórczych, zapotrzebowanie na narzędzia
Czytaj artykuł »  

S. Boron
Management of power network operation safety in mining

DOI 10.12914/MSPE-05-02-2015
Streszczenie: W artykule scharakteryzowano zagrożenia powodowane użytkowaniem sieci elektroenergetycznych w wyrobiskach podziemnych zakładach górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia porażeniowego i wybuchowego. Przedstawiono środki ochronne zapewniające ograniczenie zagrożeń powodowanych stanami zakłóceniowymi w sieciach. Środki te związane są z odpowiednią konstrukcją aparatury oraz linii kablowych, układem sieci, zasadami doboru zabezpieczeń elektroenergetycznych, a także organizacją pracy przy urządzeniach elektrycznych.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo elektryczne, sieci elektroenergetyczne
Czytaj artykuł »  

M. Dąbrowski
The supporting of exploitation and maintenance management within networked technical systems

DOI 10.12914/MSPE-06-02-2015
Streszczenie: Sieciowe systemy techniczne (SST) to złożone układy, na które składają się techniczne sieci przesyłowe wraz z urządzeniami oraz wspomagającymi ich pracę obiektami inżynierskimi, służące do dystrybucji mediów, takich jak woda pitna, paliwo gazowe, energia cieplna, itp. Cechą charakterystyczną SST jest duże rozproszenie terytorialne obiektów technicznych wchodzących w skład systemu, co dzięki wykorzystaniu ich funkcji przesyłowych, umożliwia dostarczanie dystrybuowanych mediów na znaczne odległości i do wielu różnorodnych grup odbiorców. Odbiorcy z reguły dzieleni są na kategorie, grupujące ich według zapotrzebowania pod względem ilości oraz parametrów jakościowych dostarczanych mediów (gospodarstwa domowe, zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa komunalne, zakłady usługowe i inne). Specyfika eksploatacyjna SST wymaga zastosowania specjalnego podejścia do realizacji prac obsługowych i naprawczych, uwzględniającego duże rozproszenie terytorialne ich elementów składowych oraz utrudniony dostęp do infrastruktury technicznej. Przywołane powyżej cechy SST stanowią o ich odmienności względem typowych przemysłowych obiektów technicznych, na których realizowane są procesy eksploatacyjne w zakładach produkcyjnych. Ta odmienność wymaga również zastosowania specyficznych narzędzi wspomagających zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu. W artykule omówiono przykładowe narzędzia tej klasy.
Słowa kluczowe: utrzymanie ruchu, system GIS, zarządzanie eksploatacją, system CMMs, system SCADA, sieciowe systemy techniczne
Czytaj artykuł »  

A. Manowska
The method of assessing rock bursting hazard in mining

DOI 10.12914/MSPE-07-02-2015
Streszczenie: W artykule zaprezentowano koncepcję przewidywania ryzyka wypadkowego w czasie prowadzenia eksploatacji ścianowej, w warunkach zagrożenia tąpnięciem. W polskich kopalniach zagrożenia tąpaniami można określić jako duże. Wynika to ze wzrostu głębokości eksploatowanych pól ścianowych i robót przygotowawczych, w tym drążenia przodków chodnikowych, co systematyczne pogarsza warunki geologiczno-górnicze. Wyczerpywanie się zasobów węgla to również powód prowadzenia eksploatacji w warunkach zagrożenia wstrząsami górniczymi. Kopalnie coraz częściej podejmują eksploatację pokładów, gdzie występuje duża liczba krawędzi i resztek pokładów. Tąpania należą ciągle do najbardziej niebezpiecznych zagrożeń naturalnych, są więc zasadniczym problemem i mają największy wpływ na bezpieczeństwo pracy w górnictwie. Zaproponowany sposób przewidywania możliwości wystąpienia tąpnięcia i wielkości strat ludzkich oraz strat rzeczowych może wpłynąć na doskonalenie metod organizowania pracy, a także na usprawnianie systemu zarządzania bezpieczeństwem kopalni.
Słowa kluczowe: zagrożenie tąpaniami, metody organizowania pracy
Czytaj artykuł »  

J. Korski, K. Tobór-Osadnik, M. Wyganowska
Perfect model of mining equipment user requirement by C. Conley

DOI 10.12914/MSPE-08-02-2015
Streszczenie: Ustalenie możliwie pełnego modelu oczekiwań klienta-użytkownika maszyn i urządzeń górniczych, stwarza szansę na doskonalenie wyrobów przez producentów tego wyposażenia. Zwiększa także szanse rynkowe tych producentów. Opierając się na podejściu Chipa Conley’a w artykule przedstawiono autorski referencyjny model oczekiwań klienta-użytkownika maszyn i urządzeń górniczych.
Słowa kluczowe: maszyny i urządzenia górnicze, sprzedaż, klient, model C. Conley`a
Czytaj artykuł »  

A. Loska
Methodology of variant assessment of exploitation policy using numerical taxonomy tools

DOI 10.12914/MSPE-09-02-2015
Streszczenie: Artykuł podejmuje dyskusję nad możliwością oceny polityki eksploatacyjnej przedsiębiorstw zarządzających złożonymi systemami technicznymi. Analiza możliwości i potrzeb ilościowej oceny polityki eksploatacyjnej wykazała, że ocena taka może być prowadzona w oparciu o wielowymiarowy zbiór wartości wynikający z syntezy kluczowych cech związanych z realizacją prac obsługowo-naprawczych. W oparciu o wyniki dotychczasowych badań, zbudowano taksonomiczny model oceny polityki eksploatacyjnej, uzupełniony procedurą identyfikacji wzorcowych (pozycjonujących) wariantów taksonomicznych. Opracowany sposób oceny polityki eksploatacyjnej będzie przedmiotem weryfikacji w warunkach funkcjonowania wybranych sieciowych systemów technicznych.
Słowa kluczowe: polityka eksploatacyjna, taksonomia numeryczna, eksploatacyjny proces decyzyjny, ocena efektywności, zarządzanie eksploatacją
Czytaj artykuł »  

M. Wirkus
Project implementation in organisations of repetitive activities

DOI 10.12914/MSPE-10-02-2015
Streszczenie: W opracowaniu podjęto zagadnienie realizacji projektów w organizacjach, w których cele działalności są osiągane poprzez realizację działań powtarzalnych. W organizacjach tych projekty są z jednej strony traktowane, jako działalność marginalna, a jednocześnie wyniki tych projektów wpływają na realizację procesów podstawowych, np. poprzez wdrożenie, w ramach projektu, nowego wyrobu do produkcji. Istotny wpływ na przebieg i osiągnięcie sukcesu projektu w tych organizacjach ma kapitał ludzki i rozwiązania stosowane w tym zakresie. Ewentualne problemy wynikają z natury projektu, który jest procesem jednorazowym i tym-czasowym, więc rozwiązania organizacyjne też mają charakter tymczasowy. Tymczasowość ta wpływa na postawy i zaangażowanie wykonawców projektu. W opracowaniu zidentyfikowano i przeanalizowano zagadnienia, które wpływają na sukces projektów realizowanych w wybranych organizacjach o procesach powtarzalnych.
Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, organizacja projektu, kapitał ludzki
Czytaj artykuł »  

J. Brodny, M. Tutak
Numerical analysis of airflow and methane emitted from the mine face in a blind dog heading

DOI 10.12914/MSPE-11-02-2015
Streszczenie: Jednym z większych problemów występujących w czasie drążenia podziemnych wyrobisk korytarzowych jest ich przewietrzanie. W trakcie wykonywania wyrobisko takie posiada tylko jedno połączenie z drogami przepływu świeżego strumienia powietrza, co istotnie utrudnia proces jego przewietrzania. W przypadku jego drążenia w węglu w pokładzie metanowym, wyrobisko to narażone jest także na wydzielanie się metanu. W takim przypadku proces jego przewietrzania jest jeszcze bardziej utrudniony. W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej przewietrzania ślepego wyrobiska korytarzowego z wykorzystaniem lutniociągu tłoczącego świeże powietrze do jego przodka. Analizę przeprowadzono dla czterech różnych prędkości wyloty powietrza z lutniociągu. Obliczenia wykonano dla wyrobiska z kombajnem chodnikowym i przenośnikiem taśmowym.
Słowa kluczowe: zagrożenie metanowe, wentylacja wyrobisk korytarzowych, analiza numeryczna
Czytaj artykuł »  

D. Tarnapowicz
Assessment of the electric power quality on the Polish fishing boats

DOI 10.12914/MSPE-01-03-2015
Streszczenie: Jakość zasilania jest ważnym problemem dla systemów elektrycznych. Odbiorniki energii elektrycznej powinny pracować w warunkach znamionowych. Każde odchylenie od wartości znamionowych może powodować nieprawidłową pracę urządzeń elektrycznych, zmniejszenie ich trwałości, a w konsekwencji trwałe uszkodzenie. Znaczenie jakości energii elektrycznej dla systemów technicznych i pojedynczych urządzeń elektrycznych na kutrach rybackich jest fundamentalne. Eksplantacja urządzeń zasilanych energią elektryczną o obniżonej jakości skutkuje stratami ekonomicznymi i zagrożeniem bezpieczeństwa załogi. Badaniom jakości energii elektrycznej poddana została większość typów polskich kutrów rybackich. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań jakości energii elektrycznej przeprowadzone na reprezentatywnym typie kutrów rybackich. Dokonano krótkiej oceny wyników badań i zaproponowano rozwiązania poprawiające parametry jakości energii elektrycznej.
Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, system elektroenergetyczny kutrów rybackich, parametry jakości energii elektrycznej, filtr pasywny
Czytaj artykuł »  

P. Polák, J. Žitňanský, M. Adamik
Influence of the type of inserts on dimensional accuracy in turning process

DOI 10.12914/MSPE-02-03-2015
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie wpływu obrabianego materiału i geometrii noża na wymiarową dokładność procesu toczenia. Eksperyment jest zorientowany na pomiar zgodności próbek wykonanych ze stali 11 523 z zadaną dokładnością wykonania zawartą w dokumentacji technicznej, ze stałym posuwem oraz głębokością toczenia oraz zmienną prędkością obrotową. Obróbka została wykonana z użyciem różnego rodzaju narzędzi. Wyniki pomiarów oceniono z perspektywy wpływu charakterystyk geometrycznych oraz zmian prędkości obrotowej.
Słowa kluczowe: toczenie, dokładność wymiarowa, krawędź tnąca, nóż tokarski
Czytaj artykuł »

M. Wojtaszak, W. Biały
Problem solving techniques as a part of implementation of Six Sigma methodology in tire production. Case study

DOI 10.12914/MSPE-03-03-2015
Streszczenie: Metody rozwiązywania problemów – są nieodzowną częścią systemów zarządzania i doskonalenia produkcji. Na przełomie dziesięcioleci wraz z rozwojem przemysłu poszczególne techniki były wdrażane i udoskonalane przez liderów tej dziedziny takich jak Toyota, GE czy Motorola. U podstaw rozwiązywania problemów produkcyjnych leży jak najszybsze dotarcie do źródła problemu, jego zrozumienie, a także wdrożenie odpowiednich działań/rozwiązań, które zapewnią iż problem ponownie nie wystąpi. W pracy tej przedstawiono przegląd metod i technik rozwiązywania problemów w zakładzie produkcyjnym Trelleborg Wheel Systems Sri Lanka, produkującym opony pneumatyczne do lekkich maszyn rolniczych. Techniki te są wdrażane jako część programu Lean Six Sigma.
Słowa kluczowe: techniki rozwiązywania problemów, zarządzanie szczupłe, Six Sigma, burza mózgów, łamanie schematów
Czytaj artykuł »

A. Irimia, G.A. Găman, S. Simion, A. Călămar, D. Pupăzan
Noise in the industry - threat for health

DOI 10.12914/MSPE-04-03-2015
Streszczenie: Sukces w działalności przemysłowych przyności zarówno korzyści, jak i negatywne zjawiska, takie jak zanieczyszczenie, choroby zawodowe, ekspozycja pracowników bezpośrednich oraz sądziedztwa zakładów przemysłowych na ryzyko związane z awariami, katastrofami technologicznymi. Niepożądanym efektem działalności przemysłowej, który może być uznany za zagrożenie dla pracowników oraz otoczenia zakładów jest hałas. Z uwagi na obecność technologii w większości działań, głównym problemem wynikającym z natury hałasu są jego negatywne skutki zdrowotne. Ubytek słuchu czy głuchota spowodowane ekspozycją na hałas w miejscu pracy są najczęściej występującymi chorobami zawodowymi w Unii Europejskiej. Rozwój nowoczesnej technologii poprzez wzrost wydajności i szybkości działania wyposażenia wpływa na dywersyfikację i wzrost liczby źródeł hałasu i wibracji a tym samym oddziałuje na większą liczbę osób. W artykule przedstawiono oddziaływanie hałasu pochodzącego z maszyn oraz zagrożenia zdrowotne.
Słowa kluczowe: zdrowie, utrata słuchu, hałas, zanieczyszczenie hałasem, szkodliwość pracy, bezpieczeństwo
Czytaj artykuł »

C. Lupu, N.I. Vlasin, C. Tomescu, V.M. Păsculescu, M.C. Şuvar
Computational simulation of fire development inside a trade centre

DOI 10.12914/MSPE-05-03-2015
Streszczenie: Pełnoskalowe eksperymenty pożarnicze wymagają poniesienia znacznych kosztów w porównaniu z matematycznymi symulacjami obliczeniowymi. Niniejszy artykuł jest wynikiem takiego wirtualnego pożaru, który wybuchł w hipotetycznym pomieszczeniu magazynowym, w którym znajduje się wiele regałów z towarami. Zapłon nastąpił w źródle zlokalizowanym wewnątrz regału, a rozwój pożaru nastąpił w stronę trzech przedziałów. Analizie poddano również przepływ ciepła, zarówno w małych, jak i większych pomieszczaniach oraz na różne odległości. Aby potwierdzić dokładność symulacji, uzyskane wartości obliczeniowe porównano z wynikami podanymi w piśmiennictwie.
Słowa kluczowe: obliczeniowa dynamika płynów, FDS, symulacja, pożar, ogień
Czytaj artykuł »

G. Vasilescu, E. Ghicioi, A. Kovacs, C. Lupu, E. Gheorghiosu, D.C. Rus, Ş. Ilici, C. Jitea
Determining of thermal stability of explosives for civil uses modern equipment equipped with automatic temperature and pressure

DOI 10.12914/MSPE-06-03-2015
Streszczenie: Stabilność temperaturowa materiałów wybuchowych dla zastosowań cywilnych jest kluczowym parametrem bezpieczeństwa. W sytuacji, w której materiał taki jest narażony na oddziaływanie wysokich temperatur w danym okresie czasu, mogą zaistnieć niepożądane zjawiska, takie jak dekompozycja lub niekontrolowana detonacja.
Słowa kluczowe: stabilność temperaturowa, parametr bezpieczeństwa, ciągłe monitorowanie, temperatura, ciśnienie
Czytaj artykuł »

E. Gaweł, A. Jałoszyńska, M. Orłowski, E. Ratajczak, J. Ratajczak, B. Lara Riera
Corporate social responsibility as an instrument of sustainable development of production enterprises

DOI 10.12914/MSPE-07-03-2015
Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu jako instrumentu opercjonalizacji paradygmatu zrównoważonego rozwoju na poziomie mikroekonomicznym, w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnym. Przedstawiono w nim genezę i znaczenie CSR oraz wskazano najważniejsze instrumenty realizacji CSR na poziomie przedsiębiorstwa. Jednocześnie omówiono korzyści o charakterze endo- i egzogenicznym wynikające z wdrożenia CSR do praktyki gospodarczej.
Słowa kluczowe: CSR, zrównoważony rozwój, przedsiębiorstwo produkcyjne
Czytaj artykuł »  

M. Sikora, M. Kwiatkowski, K. Rudolf, K. Lorenc, H. Prosół, G. Heloise
Financing pro-ecological investments by public funds in the Lubuskie Province in the years 2009-2013

DOI 10.12914/MSPE-08-03-2015
Streszczenie: W artykule podjęto problematykę finasowania inwestycji proekologicznych ze środków publicznych, na przykładzie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w latach 2009-2013. Zdefiniowano w nim także istotę realizacji tych inwestycji przez regionalny sektor przedsiębiorstw z punktu widzenia procesu rozwoju regionalnego. Ponadto dokonano zestawienia podstawowych informacji na temat funduszy ekologicznych, skupiając się na ich genezie, podziale, a także zasadach ich funkcjonowania oraz przeprowadzono analizę wielkości wydatków w latach 2009-2013 w postaci poszczególnych instrumentów wspierania inwestycji proekologicznych podmiotów gospodarczych z terenu województwa lubuskiego. W podsumowaniu zawarto wnioski wraz z prognozami na najbliższe lata.
Słowa kluczowe: inwestycje proekologiczne przedsiębiorstw, system finansowania ochrony środowiska, opłaty i kary ekologiczne, instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska
Czytaj artykuł »  

M. Budynek, W. Dorozińska, A. Dybikowska, K. Gardziej, M. Kozak, K. Materne
Analysis of the selected sources of funding the Lubuski system of financing of environmental protection in the years 2009-2013

DOI 10.12914/MSPE-09-03-2015
Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę wpływu zewnętrznej instytucji finansowej jaką jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na stymulowanie działań proekologicznych w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych. Ponadto analizie zostały poddane ustawowe formy zasilania Funduszu w środki pieniężne oraz ich wpływy z poszczególnych ekonomicznych instrumentów zasilania w latach 2009-2013.
Słowa kluczowe: WFOŚiGW, finansowanie ochrony środowiska, fundusze celowe, przedsiębiorstwa produkcyjne
Czytaj artykuł »  

J. Zborowska, M. Gawron, M. Burda, K. Bojko, M. Smyk, M. Krzeszowski
Perspective for the development of organic farming in Lubuskie voivodship

DOI 10.12914/MSPE-10-03-2015
Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę rozwoju ekologicznej produkcji rolnej w województwie lubuskim. Przedstawiono w nim analizę zmian w tym sektorze produkcji w ostatnich latach oraz określono istotne czynniki wzrostu dla tej sfery produkcji w najbliższym okresie. W analizie wykorzystano dane statystyczne pochodzące ze statystyki publicznej jak i instytucji publicznych zajmujących się problematyką sektora produkcji rolnej w Polsce.
Słowa kluczowe: ekologiczna produkcja rolna, rozwój rolnictwa, żywność ekologiczne region lubuski
Czytaj artykuł »  

W. Biały
Monitoring of coal bed extraction as an effective tool for improving the production results of a mine

DOI 10.12914/MSPE-11-03-2015
Streszczenie: Podstawowym źródłem informacji niezbędnych do prawidłowego i skutecznego kierowania i zarządzania kopalnią węgla kamiennego, jest ciągłe monitorowanie procesu wydobywczego. Wzrost liczby pracujących w kopalni maszyn i urządzeń spowodował potrzebę ciągłego, bieżącego śledzenia pracy oddziałów wydobywczych. Monitoring procesu eksploatacji złoża węgla kamiennego, ma kluczowe znaczenie dla zarządzania tym procesem, gdyż od niego zależy właściwa realizacja procesu wydobywczego. Stąd monitorowanie można uznać za najważniejszy element procesu kontrolowania, szczególnie w obszarze zarządzania procesem wydobywczym w kopalni. Skuteczny monitoring i właściwe, szybkie reagowanie na występujące w tym procesie nieprawidłowości ma istotny wpływ na wyniki produkcyjne kopalni.
Słowa kluczowe: kopalnia, proces wydobywczy, monitoring, zarządzanie
Czytaj artykuł »  

A. N. Wieczorek, W. Polis
Operation-oriented method for testing the abrasive wear of mining chain wheels in the conditions of the combined action of destructive factors

DOI 10.12914/MSPE-12-03-2015
Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono ogólną charakterystykę stanowiska do badań kół łańcuchowych w warunkach imitujących rzeczywistą pracę elementów przenośników w ruchu toczno-ślizgowym. Przedstawione stanowisko umożliwia realizację prób zużyciowych z udziałem ścierniwa, czynników korozyjnych oraz dodatkowych wymuszeń dynamicznych w postaci bijaków stalowych. W pracy opisano także metodykę badań zużycia ściernego kół łańcuchowych umożliwiającą wyznaczenie wartości zużycia liniowego tych kół oraz zaprezentowano wyniki testów materiałów typowych dla górniczych przenośników zgrzebłowych.
Słowa kluczowe: zużycie, koła łańcuchowe, eksploatacja
Czytaj artykuł »

A. Loska
Variant assessment of exploitation policy of selected companies managing technical network systems

DOI 10.12914/MSPE-13-03-2015
Streszczenie: Artykuł przedstawia praktyczne uwarunkowania realizacji taksonomicznej metody oceny polityki eksploatacyjnej opracowanej przez autora i opisanej w artykule pt. „Metodyka wariantowej oceny polityki eksploatacyjnej z wykorzystaniem narzędzi taksonomii numerycznej” (Management Systems in Produktom Engineering nr 2(18)/2015). W pierwszej części artykułu, w oparciu o wyniki dotychczasowych badań, zweryfikowano opracowaną metodykę w oparciu o dane eksploatacyjne trzech przedsiębiorstw zarządzających sieciowymi systemami technicznymi (system wodociągowy, system kanalizacyjny, system ciepłowniczy). Druga część artykułu obejmuje interpretację uzyskanych wyników taksonomicznej oceny polityki eksploatacyjnej, a także wskazania dotyczące możliwych procedur postępowania w badanych przedsiębiorstwach w zakresie realizacji prac obsługowo-naprawczych.
Słowa kluczowe: polityka eksploatacyjna, taksonomia numeryczna, sieciowe systemy techniczne, zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu
Czytaj artykuł »  

M. Dychała
Startup in secondary education as a stimulus for the labour market

DOI 10.12914/MSPE-14-03-2015
Streszczenie: Celem artykułu było wskazanie i scharakteryzowanie wybranych problemów związanych z współpracą pomiędzy szkołami ponadgimnazialnymi i pracodawcami oraz płynącymi korzyściami dla gospodarki lokalnej jak i krajowej. W pracy omówiono przykłady współpracy szkół ponadgimnazjalnych z pracodawcami i uczelniami wyższymi. Podjęto rozważenia nad wprowadzeniem do szkół przedsiębiorczości praktycznej w formie startupów. Omówiono również formy akademickiej przedsiębiorczości tj. inkubator przedsiębiorczości oraz spin off i spin out jako kontynuacja startupów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto scharakteryzowano startup w Wielkiej Brytanii.
Słowa kluczowe: szkolnictwo ponadgimnazialne, startup
Czytaj artykuł »  

J. Słonimiec, P. Szatkowska, N. Stępień, J. Urban, S. Dobosz, G. Biernacki, Han Yeon Ji
Fulfilment of goals on the integrated product policy in Poland in comparison to other European Union member states

DOI 10.12914/MSPE-01-04-2015
Streszczenie: Praca przedstawia stan realizacji wdrażania Zintegrowanej Polityki Produktowej w Polsce na tle działań państw członkowskich Unii Europejskiej. Szczegółowo ocenia niektóre instrumenty ZPP tj. podatki i opłaty ekologiczne, system EMAS, ekoznakowanie oraz zielone zamówienia. Ocenia stan zaawansowania działań wdrożeniowych oraz wnioskuje o pogłębienie badań tych zagadnień.
Słowa kluczowe: Zintegrowana Polityka Produktowa, ZPP, ekoznakowanie, zielone zamówienia publiczne, podatki ekologiczne, opłaty ekologiczne, System Ekozarządzania i Audytu, EMAS
Czytaj artykuł »

W. Biały
Innovative solutions applied in tools for determining coal mechanical proprerties

DOI 10.12914/MSPE-02-04-2015
Streszczenie: Ze względu na bardzo specyficzne warunki pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie węglowym, istotny jest sposób ich doboru, uwzględniający zmieniające się w trakcie pracy warunki. Prawidłowy dobór, wpływa na zwiększenie trwałości i niezawodności maszyn i urządzeń, co przekłada się na uzyskiwane efekty ekonomiczne. Z uwagi na ważność zagadnienia, jakim jest pomiar i ocena właściwości mechanicznych węgla (w tym pomiar urabialności węgla), dokonano krótkiego przeglądu dotychczas stosowanych metod oceny urabialności węgla na świecie. Istotę problemu potwierdza ilość opracowanych metod w różnych ośrodkach naukowych na świecie. W artykule opisano nowe, powstałe w Polsce przyrządy do wyznaczania i oceny właściwości mechanicznych materiału węglowego (urabialności), których autor niniejszego artykułu jest współtwórcą. Przedstawiono ich budowę, zasadę działania oraz innowacyjność zastosowanych rozwiązań.
Słowa kluczowe: urabialność, urządzenia pomiarowe, metody pomiaru, badania eksperymentalne
Czytaj artykuł »

M. Stępień, K. Kurus, B. Białecka
It systems supporting waste management in communities - an overview of innovative functions

DOI 10.12914/MSPE-03-04-2015
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu był przegląd najczęściej stosowanych systemów wspomagających zarządzanie gospodarką odpadami w gminach województwa śląskiego pod kątem innowacyjności oferowanych funkcji. Na rynku znajduje się wiele systemów informatycznych dedykowanych gminom, które w mniejszym lub większym stopniu są w stanie sprostać wymaganiom ich użytkowników. Wiele z nich jedynie w niewielkim obszarze wspomaga proces zarządzania systemem gospodarki odpadami, proponując jedynie funkcje związane z obsługą księgowości i finansów czy tworzeniem raportów. Trudno znaleźć oprogramowanie, które w sposób kompleksowy pozwoliłoby gminom na sprawne i skuteczne zarządzanie, a także usprawniłoby komunikację pomiędzy wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w systemie. Aby sprostać realiom rynku i wymaganiom użytkowników, producenci oprogramowania powinni stale podnosić innowacyjność swoich produktów.
Słowa kluczowe: system gospodarki odpadami, systemy informatyczne, systemy wspomagające, odpady
Czytaj artykuł »

D. Barta, M. Mruzek
Factors influencing the hybrid drive of urban public transport buses

DOI 10.12914/MSPE-04-04-2015
Streszczenie: Efektywność poszczególnych napędów jest zależna od wielu czynników. Na napędy hybrydowe, a w szczególności te stosowane w publicznym transporcie miejskim mogą mieć wpływ inne czynniki, wynikające z infrastruktury transportowej lub warunków eksploatacyjnych. Te czynniki warunkują odpowiednią konfigurację poszczególnych elementów napędu hybrydowego oraz ustanowienie dobrej strategii kontroli takiego napędu. Celem niniejszego opracowania jest badanie czynników wpływających na strategię kontroli.
Słowa kluczowe: strategia kontroli, silnik spalinowy, napęd hybrydowy, transport publiczny, autobus
Czytaj artykuł »

M. Molenda
Quality policy in the quality management system

DOI 10.12914/MSPE-05-04-2015
Streszczenie: Artykuł opisuje kluczowy element systemu zarządzania jakością – politykę jakości (PJ). Sformułowanie, udokumentowanie i realizacja polityki jakości jest obowiązkiem najwyższego szczebla menedżerów, wynikającym z norm ISO serii 9000. Dlatego każda organizacja mająca certyfikat ISO 9001 posiada politykę jakości. W pierwszej części artykułu opisano istotę oraz znaczenie polityki jakości dla skutecznego zarządzania jakością. W kolejnej części artykułu szczegółowo opisano procedurę ustalania polityki jakości, a w szczególności proces jej transformacji na kierunki, mierniki i cele. Przedstawiona procedura powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenia autora poparte wynikami badań, których celem była ocena realizacji polityk jakości w organizacjach. Badania miały na celu poznanie dobrych praktyk w zakresie ustalania i realizacji polityki jakości. Wyniki badań pozwoliły na zaproponowanie autorskiej procedury, która ma na celu ułatwienie menedżerom wdrożenie i monitorowanie realizacji ustalonej polityki jakości. Prawidłowe wdrożenie PJ oraz wiedza na temat oceny skuteczności jej realizacji stanowi podstawą trwałego doskonalenia organizacji. Jest to mechanizmy charakteryzujący "inteligentny" systemu zarządzania jakością, który posiada skuteczne mechanizmy reakcji na niedoskonałości występujące w organizacji. W niniejszym opracowaniu czytelnik znajdzie szczegółową procedurę wdrażania polityki jakości charakterystyczną do inteligentnego systemu zarządzania jakością.
Słowa kluczowe: polityka jakości, SZJ, inteligentny system zarządzania jakością (IQMS), ISO 9001
Czytaj artykuł »

M. Zasadzień
The effect of implementation maintenance cards in performance of machines in selected production company

DOI 10.12914/MSPE-06-04-2015
Streszczenie: Inteligentny rozwój powinien być wpisany w strategię każdego przedsiębiorstwa, które pragnie rozwijać się i utrzymać swo-ją pozycje na konkurencyjnym rynku. W artykule przedstawiono badania związane z wprowadzeniem jednego z elementów systemu Total Productive Maintenance. Zaprezentowano przesłanki do wprowadzenia nowej procedury obiegu informacji o planowanych przeglądach i remontach maszyn, której głównym elementem są karty pracy dla kluczowych maszyn biorących udział w procesie produkcyjnym. Analizie poddano skuteczność nowej procedury poprzez porównanie czasów pracy i przestojów poszczególnych urządzeń przed i po wprowadzeniu nowych procedur. W wyniku przeprowadzonych badań za-obserwowano wzrost efektywnego czasu pracy maszyn, co związane było ze skróceniem czasu przestojów, w szczególności czasem trwania awarii.
Słowa kluczowe: przegląd, harmonogram, utrzymanie ruchu, TPM, dokumentacja, remont, lean manufacturing
Czytaj artykuł »

J. Sitko, K. Michalski
An analysis of factors influencing the innovation of products manufactures at Ponar Wadowice S.A.

DOI 10.12914/MSPE-07-04-2015
Streszczenie: Innowacyjność produktów jest jednym z najistotniejszych elementów, mających znaczący wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Artykuł przedstawia analizę czynników wpływających na innowacyjność wytwarzanych przez Ponar Wadowice S.A. elementów maszyn i urządzeń. Ponar S.A., jest producentem elementów maszyn i urządzeń pracujących w systemach olejowych, w układach hydraulicznego sterowania i napędu oraz układach filtracji. Przeanalizowane zostały dane z lat 2010-2014, uwzględniające wybrane czynniki produkcyjne, organizacyjne i ludzkie, które mają istotne znaczenie przy powstawaniu wybraków, które z kolei generują straty finansowe przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: wyrób, brak, jakość, koszt
Czytaj artykuł »

J. Wójcik, J. Bijańska, K. Wodarski
Economic aspects of preparing the production of a new product

DOI 10.12914/MSPE-08-04-2015
Streszczenie: Realizacja prac z zakresu przygotowania produkcji nowego wyrobu powinna być uzasadniona pozytywną oceną celowości, konstrukcyjnej, technologicznej i organizacyjnej wykonalności oraz ekonomicznej efektywności. Wyniki tej ostatniej oceny mają decydujące znaczenie. Przygotowanie produkcji nowego wyrobu, nawet jeśli jest celowe i wykonalne, nie powinno być realizowane jeśli jest ekonomiczne nieefektywne lub jeśli towarzyszy mu zbyt wysokie ryzyko niepowodzenia. W artykule określono wytyczne w zakresie przeprowadzania oceny ekonomicznej efektywności i ryzyka odpowiednio do cech charakteryzujących przygotowanie produkcji nowego wyrobu. Cechy te związane są z charakterem i zakresem prac przygotowania konstrukcyjnego, technologicznego i organizatorskiego, czasem ich trwania oraz życia wyrobu, a także nakładami kapitałowymi.
Słowa kluczowe: przygotowanie produkcji nowego wyrobu, ocena ekonomicznej efektywności i ryzyka
Czytaj artykuł »

B. Szczerba, B. Białecka
Analysis of complaint problem solving process to smart development in an automotive company

DOI 10.12914/MSPE-09-04-2015
Streszczenie: Proces rozwiązywania problemów reklamacyjnych jest bardzo istotny z punktu widzenia każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjnym. Reklamacje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne generują koszty, z którymi przedsiębiorstwo musi się zmierzyć. Aby prawidłowo zidentyfikować źródło powstawania problemów można posłużyć się różnego rodzaju metodami oraz narzędziami zarządzania jakością, które w jednoznaczny sposób pozwolą wskazać przyczyny problemu oraz podjąć skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze.
Słowa kluczowe: rozwiązywanie problemów, zarządzanie reklamacjami
Czytaj artykuł »

dr hab. inż. Andrzej ADAMKIEWICZ, prof. AM. (Maritime University of Szczecin – Poland)
dr hab. inż. Jarosław BRODNY, prof. Pol. Śl. (Silesian University of Technology – Poland)
Mgr. Iveta CHOLEVOVÁ, Ph.D. (VSB-TU Ostrava – Czech Republic)
Prof. Wieslaw GREBSKI, Ph.D. (The Pennsylvania State University – USA)
Prof. Armin GRUNWALD (Institute for Technology Assessment and Systems Analysis – Germany)
Doc. Ing. Franistek HELEBRANT, CSc. (VSB-TU Ostrava – Czech Republic)
Ing. Mečislav HUDECZEK, PhD. (HUDECZEK ℗ Service, s.r.o., – Czech Republic)
Ing. Juraj JABLONICKY, PhD. (Slovak University of Agriculture Nitra – Slovak Republic)
Prof. Ing. Josef JURMAN, CSc. (VSB-TU Ostrava – Czech Republic)
Wojciech KANIAK M. Sc, P. Eng. (Rexroth Bosch Group Canada – Canada)
dr Piotr KALETA – (Silesian University of Technology – Poland)
dr hab. inż. Krzysztof KOTWICA (AGH University of Science and Technology – Poland)
Doc. Ing. Martin KOTUS, PhD. (Slovak University of Agriculture Nitra – Slovak Republic)
Doc. dr inż. Nikolai KHARITOSHKIN (Immanuel Kant Baltic Federal University Kaliningrad – Russia)
Ing. Ivan KOVÁČ, PhD. (Slovak University of Agriculture Nitra – Slovak Republic)
dr hab. Monika ŁADA, prof. AGH (AGH University of Science and Technology – Poland)
Doc. Ing. Milan MIKOLÁŠ, PhD. (VSB-TU Ostrava – Czech Republic)
Ing. Ratislav MIKUŠ, PhD. (Slovak University of Agriculture Nitra – Slovak Republic)
Ing. Vlastimil MONI, PhD. (Brown Coal Research Institute j. s. c., Most – Czech Republic)
Mgr. Ivana ONDERKOVÁ, Ph.D. (VSB-TU Ostrava – Czech Republic)
dr inż. Stefan SENCZYNA (Katowice Institute of Information Technologies – Poland)
dr hab. Marzena STROJEK-FILUS (University of Economics in Katowice – Poland)
dr inż. Aleksandra SULIK-GÓRECKA (University of Economics in Katowice – Poland)
Prof. Ing. Zdenko TKÁČ, PhD. (Slovak University of Agriculture Nitra – Slovak Republic)
dr hab. inż. Robert ULEWICZ, prof. PCz. (Czestochowa University of Technology – Poland)
Ing. Petr URBAN, PhD. (VSB-TU Ostrava – Czech Republic)
dr hab. inż. Radosław WOLNIAK, prof. Pol. Śl. (Silesian University of Technology – Poland)
Danuta ZAREBINSKA PhD. (Atria Logic INC – USA)

K. Dąbrowski, K. Skrzypek
Application of fuzzy analytic hierarchy process to building research teams
DOI 10.12914/MSPE-01-01-2016
Streszczenie: 
Budowanie zespołów ma podstawowe znaczenie dla realizacji projektów badawczych i rozwojowych. Zespoły powołane na potrzeby określonych projektów oparte są o osoby z wewnątrz i z zewnątrz organizacji. Wiedzy nie można traktować tylko jako jeden z produktów dostępnych na rynku, ale także jako zasób niematerialny, który wpływa na procesy wewnętrzne i zewnętrzne. Tak więc jest to niezwykle istotny potencjał dla firm i naukowych ośrodków badawczych, który ma wpływ na skuteczne zarządzanie wiedzą w zespołach projektowych. W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania metod Fuzzy AHP (Analytic Hierarchy Process) i ANFIS (Adaptive Neuro Fuzzy Inference System) w budowaniu, kompletowaniu zespołów do realizacji projektów B + R na podstawie kwalifikacji pracowników.
Słowa kluczowe: Fuzzy AHP, ANFIS, projekty B+R, zarządzania wiedzą
Czytaj artykuł »   

 

A. N. Wieczorek, R. Kruk
Minimization of vibroacoustic effects as a criterion for operation of gear transmissions in accordance with sustainable development principles
DOI 10.12914/MSPE-02-01-2016
Streszczenie: W poprawnie działających systemach utrzymania stanu technicznego, najważniejszym działaniem powinno być zapobieganie ewentualnym awariom. Czynnikiem zmniejszającym prawdopodobieństwo awarii jest zmniejszenie efektów wibroakustycznych towarzyszących eksploatacji maszyn i urządzeń, w tym także przekładni. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu czynników eksploatacyjnych na stan wibroakustyczny przekładni. Analizowanymi czynnikami były: zmiana warunków współpracy kół związana z zużywaniem się powierzchni zębów, przekładni w warunkach podharmonicznych głównego rezonansu rezonansowych oraz temperatura oleju smarującego. W pracy wykazano możliwość zmniejszenia generowanych efektów wibroakustycznych przez przekładnie zębate poprzez zmianę warunków ich pracy. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że eksploatacja przekładni zębatych zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju wymaga aktywnych działań ze strony służb technicznych polegających na poszukiwaniu optymalnych ze względu na stan wibroakustyczny warunków pracy.
Słowa kluczowe: projektowanie, hałas, drgania, przekładnie zębate 

Czytaj artykuł » 

M. Budynek, E. Celińska, A. Dybikowska, M. Kozak, J. Ratajczak, J. Urban, K. Materene
Strategies of production control as tools of efficient management of production enterprises
DOI 10.12914/MSPE-03-01-2016
Streszczenie: Artykuł podejmuje tematykę podstawowych metod sterowania produkcją jako strategii wspomagających system produkcyjny oraz stymulujących efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Artykuł opisuje metody MRP, ERP, JIT, KANBAN oraz TOC, skupiając się na ich głównych celach, zasadach funkcjonowania oraz zaletach wynikających z ich zastosowania. Metody te prezentują dwie odmienne strategie sterownia produkcją, tj. strategie typu pull oraz strategie typu push. Strategie typu push używane są wtedy, kiedy plany dotyczą pierwszej, bazowej części produkcji i oparte są na prognozach popytu. Strategie typu pull, wykorzystywane są natomiast wtedy, kiedy wszelkie decyzje planistyczne dotyczą części końcowej i są podporządkowane realnemu popytowi, czyli zależą od rzeczywistych zamówień klientów.
Słowa kluczowe: JIT, KANBAN, MRP, przedsiębiorstwa produkcyjne, strategie sterowania produkcją 

Czytaj artykuł » 

 

W. Dorozińska, M. Gawron, P. Stańko, N. Stępień, P. Świstak, H.Y. Ji
RThe development of the market of the production of solar energy in Poland and selected eu countries in the years 2009-2014 – comparative analysis
DOI 10.12914/MSPE-04-01-2016
Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę dotyczącą rozwoju energii solarnej w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2009-2014. Przedstawiono w nim analizę danych o produkcji energii solarnej w Polsce i wybranych krajach UE oraz unijne cele strategiczne dla rozwoju „energetyki solarnej”. Poruszono także temat korzyści i kosztów transformacji energetycznej i rozwoju produkcji solarnej, która stanowi najbardziej popularne ze źródeł odnawialnych oraz najchętniej stosowaną technologię, ze względu na ochronę środowiska czy zmniejszenie kosztów poboru energii.
Słowa klucze: ekologia, odnawialne źródła energii, produkcja solarna, rozwój, transformacja

Czytaj artykuł » 

M. Kwiatkowski, K. Lorenc, D. Nowicka, H. Prosół, M. Sikora, L. Pham
Lean management as an instrument of sustainable development of enterprises
DOI 10.12914/MSPE-05-01-2016
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie filozofii Lean Management jako instrumentu zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł podejmując szeroko rozumianą tematykę Lean Management, przedstawia jej genezę, charakterystykę oraz opisuje ogólne założenia koncepcji Zrównoważonego Rozwoju (ZR). Jednocześnie wskazuje implikacje dla stosowania i poszukiwania instrumentów operacjonalizacji założeń ZR na poziomie przedsiębiorstwa. Określa także w jakich obszarach funkcjonowania współczesnej firmy metoda Lean znajduje swe zastosowanie oraz zestawia jej cechy z tradycyjnym sposobem zarządzania podmiotem gospodarczym.
Słowa kluczowe: Lean Management, rozwój zrównoważony, zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Czytaj artykuł » 

 

P. Gajdemski, E. Gaweł, K. Gardziej, B. Kluczyński, M. Orłowski, K. Hortizuela
Timber production market in Poland and selected EU countries – current status and future challanges
DOI 10.12914/MSPE-06-01-2016
Streszczenie: Artykuł podejmuje zagadnienie rozwoju rynku produkcji drewna oraz branży drzewnej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Przedstawiony został potencjał zasobów leśnych Polski na tle innych państw wspólnoty oraz najważniejsze, wybrane aspekty wpływające na przebieg procesów rozwojowych tego sektora produkcji. Zwrócono również uwagę na strukturę własności lasów w Polsce oraz wybranych krajów Unii Europejskiej. Przeanalizowano strukturę wykorzystania środków na działalność badawczo-rozwojową, z wyszczególnieniem branż, które na tą działalność przeznaczyły najwięcej środków. Opisano trendy technologiczne w branży drzewnej w Polsce. Ponadto określono perspektywy rozwoju przemysłu drzewnego w najbliższych latach.
Słowa kluczowe: produkcja drewna, zasoby leśne, rynek drzewny

Czytaj artykuł » 

G. Biernacki, M. Smyk, S. Dobosz, D. Górska, P. Musiałowska, K. Materne
The development of the market of the production of wind energy in Poland and selected EU countries
DOI 10.12914/MSPE-07-01-2016
Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem energii wiatrowej. Szczególną uwagę kieruje na rozwój tego sektora produkcji w Polsce i wybranych krajach UE w ostatnich latach. Ponadto przedstawia wybrane, najważniejsze akty prawne i dokumenty strategiczne regulujące rynek produkcji wiatrowej w RP. Jednocześnie ukazano w nim potencjał rozwojowy tej sfery produkcji energii w Polsce.
Słowa kluczowe: Odnawialne Źródła Energii, energetyka wiatrowa, rynek energetyczny, produkcja energii

Czytaj artykuł » 

W. Biały
Determination of workloads in cutting head of longwall tumble heading machine
DOI 10.12914/MSPE-08-01-2016
Streszczenie: Przedmiotem analizy jest organ urabiający ścianowego kombajnu bębnowego KGS-320 z umieszczonymi na nim nożami promieniowymi. Rozpatrzono współpracę jednego noża z urabianą calizną, aby wyznaczyć wartości sił oraz momentów jakie mogą wystąpić w procesie urabiania, a także w celu wyznaczenia energochłonności procesu urabiania. Następnie poprzez analogię wyznaczono wartości sił, momentów oraz energochłonność procesu urabiania dla całego organu urabiającego od wszystkich zainstalowanych na nim noży. Po prze- śledzeniu i przeanalizowaniu procesu urabiania calizny węglowej głowicą urabiającą ścianowego kombajnu bębnowego, opracowano program symulacyjny pracy takiego organu na komputer PC. Program ten, przedstawia symulację procesu urabiania w części dotyczącej bezpośredniego kontaktu narzędzia skrawającego (noża) z calizną węglową. Wynikiem tej symulacji, jest schemat urabiania który pozwala na wskazanie noży, które w procesie urabiania są przeciążone oraz na takie, które w procesie urabiania mają znikomy udział, lub nie biorą udziału w tym procesie. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń możliwe jest wyznaczenie przebiegu sił i momentów, które są przenoszone przez organ urabiający (głowicę) w czasie jego jednego pełnego obrotu (360o) a w konsekwencji przez cały kombajn. Przebiegi te ukazują stopień dynamicznego obciążenia głowicy urabiającej ścianowego kombajnu bębnowego a tym samym całej maszyny.
Słowa kluczowe: urabianie, głowica urabiająca ścianowego kombajnu bębnowego, rozkład sił i momentów, schemat urabiania
Czytaj artykuł »  

 

B. Rachid, A. Hafajfa, M. Boumehraz
Vibrations detection in industrial pumps based on spectral analysis to increase their efficiency
DOI 10.12914/MSPE-09-01-2016
Streszczenie:
 Analiza widma jest kluczowym narzędziem badania sygnałów dotyczących wibracji w maszynach wirujących. W niniejszej pracy proponuje się analizę wibracji dla oceny stanu technicznego tych maszyn w ramach utrzymania prewencyjnego, bazującą na detekcji wibracji ich poszczególnych elementów. Przydatność i korzyści zaproponowanego podejścia zostały ocenione podczas badania pompy odśrodkowej. Uzyskane wyniki przedstawiają estymację sygnałów wibracji pompy z wykorzystaniem transformaty Fouriera w porównaniu z przeprowadzoną analizą widma z zastosowaniem modelu Prony’ego.
Słowa kluczowe: analiza widma, sygnał wibracji, analiza wibracji, maszyna wirująca, pompa odśrodkowa, estymacja sygnału, transformata Fouriera, model Prony’ego
Czytaj artykuł »  

H. Alavi, P. Hąbek
Addressing research design problem in mixed methods research
DOI 10.12914/MSPE-10-01-2016
Streszczenie: Obok innych dyscyplin w naukach społecznych, również w dyscyplinie nauk o zarządzaniu naukowcy coraz częściej korzystają z metod mieszanych w prowadzeniu swoich badań naukowych. Metody mieszane mogę również znaleźć zastosowanie w badaniach z zakresu inżynierii produkcji. W porównaniu z tradycyjnymi ilościowymi i jakościowymi metodami badawczymi, przyczyn zwiększającej się popularności mieszanych metod badawczych w naukach o zarządzaniu jest wiele. Po pierwsze każdy obszar w zarządzaniu może być teoretycznie związany z nimi. Po drugie w mieszanych metodach badawczych jednoczesne podejście indukcyjne i dedukcyjne umożliwia naukowcom generowanie teorii oraz testowanie hipotez w jednym badaniu jednocześnie. Ponadto zapewnia lepsze uzasadnienie wyboru metody badawczej i wyższą wiarygodność uzyskanych odpowiedzi na pytania badawcze. Pomimo coraz większej popularności mieszanych metod badawczych, nadal istnieje potrzeba kompleksowego podejścia do projektowania procesu badawczego z punktu widzenia nauk o zarządzaniu. W niniejszym artykule autorzy starają się wyjaśnić podstawowe zasady leżące u podstaw metod mieszanych, ich typologii i różnych etapów w procesie ich projektowania.
Słowa kluczowe: projektowanie badań, metody ilościowe, metody jakościowe, metody mieszane

Czytaj artykuł » 

Wieslaw GREBSKI, Michalene GREBSKI
Keeping technical education aligned to the needs and expectations of industry
DOI 10.12914/MSPE-01-02-2016
Streszczenie: Referat opisuje proces ciągłej kontroli i poprawy jakości kształcenia w celu utrzymywania wielodyscyplinarnego programu inżynierskiego dostosowanego do wymagań i oczekiwań przemysłu. Referat opisuje proces formułowania „celów kształcenia” które program inżynierski usiłuje osiągnąć. „Cele kształcenia” są formułowane wspólnie przez kadrę kierowniczą przemysłu, absolwentów (byłych studentów) i kadrę naukowo-dydaktyczną programu inżynierskiego. Przedstawiono w nim również proces określania zasobu wiadomości i umiejętności, które każdy absolwent kończący studia musi posiadać aby cele kształcenia mogły być osiągnięte. Referat także tłumaczy proces zbierania danych do samooceny osiągniętego poziomu w wypełnianiu celów kształcenia. W oparciu o ciągły proces zbierania i analizy danych wprowadzane są korekty programowe na poziomie programu studiów inżynierskich oraz na poziomie programów poszczególnych przedmiotów. Zmiany i korekty w poszczególnych przedmiotach są wprowadzane pod koniec każdego semestru, a zmiany i wymagania programowe wprowadzane są raz w roku w miesiącach letnich. Referat koncentruje się na konieczności wprowadzania ciągłych zmian i korekt w programie studiów inżynierskich tak, aby dostosowywać absolwentów do zmieniających się technologii oraz wymagań i oczekiwań przemysłu.
Słowa kluczowe: szkolnictwo techniczne, szkolenie kadr, program studiów, doskonalenie jakości
Czytaj artykuł »

Andrzej JAKUBOWSKI, Renata CRASTO
The structure analytical research of porous permeable wire material
DOI 10.12914/MSPE-02-02-2016
Streszczenie: Szczegóły technologii produkowania materiału porowatego przenikalnego z użyciem drutu pozwoliły przeprowadzić analityczne badania struktury nawoju drucianego oraz jego charakterystyk strukturalnych. Sprzyja to prognozowaniu ostatecznych właściwości materiału, wytwarzanego następującą obróbką deformacyjną (tzn. obciskaniem radialnym). Dzięki zorganizowanemu i regularnemu układaniu drutu, zwój w nawoju jest rozpatrywany, jako ciągła belka wieloprzęsłowa, a styczność zwojów – jako współdziałanie dwóch cylindrów. Możliwość dość dokładnego zliczenia ilości kontaktów międzyzwojowych pozwala przejść od przemieszczeń w węźle pojedynczym do wyznaczenia odkształcenia całego nawoju. Podczas badań procesów, odbywających się przy obciskaniu z uwzględnieniem geometrii nawoju i mechanicznych właściwości drutu, są obliczone charakterystyki strukturalne wyrobu. Konieczna jest określona ilość warstw nawijania, przy której możliwe jest uniknięcie zniekształcenia struktury zorganizowanej ostatecznej. Wyprowadzono uzależnienie między ciśnieniem obciskania i względną spoistością materiału, co pozwala kontrolować warunki technologiczne w trakcie nawijania drutu i uszczelniania nawoju, w celu zabezpieczenia wymaganych charakterystyk strukturalnych drucianego materiału porowatego przenikalnego.
Słowa kluczowe: drut, nawój, obciskanie charakterystyki strukturalne
Czytaj artykuł »

Barbara CIECIŃSKA, Wojciech HOMIK
The problems of ensure of safe labor conditions on workplaces for adhesive bonding
DOI 10.12914/MSPE-03-02-2016
Streszczenie: Podczas wykonywania różnorodnych operacji technologicznych człowiek może mieć styczność z różnymi czynnikami, których obecność powoduje pogorszenie stanu bezpieczeństwa pracy. Przykładem opisanym w pracy są operacje klejenia, wymagające użycia specyficznych substancji chemicznych, jakimi są kleje. Produkowane są one na bazie różnorodnych związków, niejednokrotnie niebezpiecznych dla zdrowia człowieka. Ponadto klejenie wymaga szereg operacji przygotowawczych, jak odtłuszczanie czy otrzymywanie powierzchni o określonej strukturze i chropowatości, oraz operacji pomocniczych, jak np. pomiar zwilżalności powierzchni. W pracy opisano przykłady zagrożeń występujące podczas klejenia, przedstawiono prosty sposób szacowania ryzyka związanego z wykonywanymi czynnościami. Przedstawiono przykłady oznaczania przez producentów substancji chemicznych stosowanych w klejeniu oraz fragment międzynarodowej karty substancji chemicznej (ICSC), jako źródła informacji ważnych podczas organizacji stanowisk pracy i zapewniania bezpieczeństwa pracy podczas klejenia.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, szacowanie ryzyka, zagrożenie, klejenie, utwardzacze, toksyczne substancje
Czytaj artykuł»

Hamed ALAVI, Patrycja HĄBEK
Optimizing outcome in the university-industry technology transfer projects
DOI 10.12914/MSPE-04-02-2016
Streszczenie: Przenoszenie wyników badań naukowych do przedsiębiorstw prywatnych w celu komercjalizacji określane jest jako transfer technologii z uczelni do biznesu. Podczas gdy znaczenie tego zjawiska rośnie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, tylko części opatentowanych innowacji akademickich udaje się przechodzić proces komercjalizacji. Pomimo faktu, że formalny proces transferu technologii i licencjonowania opatentowanych innowacji jest głównym narzędziem prawnym zabezpieczającym prawa twórców wynalazków w komercjalizacji swoich projektów, nie jest on wystarczający do przekazania wiedzy ukrytej, której posiadanie jest niezbędne w trakcie eksploatacji przenoszonej technologii. Istnienie wzajemnych i uzupełniających się relacji między formalnym i nieformalnym procesem transferu technologii spowodowało powstanie różnych modeli współpracy uczelni z przemysłem, a nawet integracji, gdzie przedsiębiorstwa licencjobiorców utrzymują kontakt z twórcami wynalazców akademickich po uzyskaniu prawa do komercjalizacji opatentowanego wynalazku. Autorzy niniejszego artykułu twierdzą, że mimo konieczności przejścia przez proces legalnego przekazania prawa do komercjalizacji wynalazków, nie jest on wystarczający do pełnego przekazania wiedzy w procesie transferu technologii. Brak wydajności w funkcjonowaniu formalnego mechanizmu zamykającego proces transferu technologii rodzi możliwość tworzenia innowacyjnych relacji interpersonalnych i organizacyjnych pomiędzy posiadaczem patentu a firmą licencjobiorcy. Podkreślając potrzebę dalszego opracowywania nieformalnych mechanizmów jako krytycznych i niedocenianych aspektów procesu transferu technologii, w artykule autorzy starają się odpowiedzieć na następujące pytania: W jaki sposób zoptymalizować proces przekazywania wiedzy w ramach projektów transferu technologii z uczelni do przemysłu? Jakie są teoretyczne podstawy relacji w procesie transferu technologii z uczelni do przemysłu? Jakie istnieją modele współpracy, które mogą prowadzić do poprawy całkowitych wyników poprzez usprawnienie przekazywania wiedzy w procesie transferu technologii z uczelni do biznesu?
Słowa kluczowe: transfer technologii, patent, wiedza ukryta, powiązania organizacyjne uczelnia-firma
Czytaj artykuł»

Rafael Barrionuevo GIMÉNEZ
Mining Security Pipe© (TSM)© with underground GPS Global© (RSPG)©. Escape security device in underground mining
DOI 10.12914/MSPE-05-02-2016
Streszczenie: TSM jest przewodem ucieczkowym przeznaczonym do wykorzystania w razie katastrof górniczych, który łączy obszar eksploatacji ze strefą bezpieczną w wyrobiskach głównych. TSM jest rozwiązaniem lekkim, możliwym do ręcznego przenoszenia i montażu. Przewód zbudowany z aramidu (kevlaru), włókna węglowego oraz innych materiałów. TSM jest przeznaczony do tworzenia sieci korytarzy z wieloma wyjściami i wyjściami przeznaczonymi dla szybkiej ewakuacji do stref bezpiecznych. Przewiduje się montaż dodatkowego wyposażenia takiego jak: oświetlenie LED, mierniki temperatur, wilgotności oraz składu atmosfery. System może być wspierany poprzez rozwiązania takie jak Arduino, która umożliwia kontrolę i automatyzację.
Słowa kluczowe: TSM, przewód ucieczkowy, ratownictwo górnicze, przewód ratunkowy
Czytaj artykuł»

Marek ŻUKOWICZ
Benefits of an application of evolutionary strategy in the process of test data generation
DOI 10.12914/MSPE-06-02-2016
Streszczenie: Celem artykułu jest podkreślenie zalet, które można uzyskać poprzez zastosowanie strategii ewolucyjnych w testowaniu, a konkretnie w procesie generowania danych testowych. Pierwszy rozdział wprowadza czytelnika do tematu artykułu. Prezentuje informacje na temat problemu jakości, przydatności danych testowych oraz kryteria jakości danych testowych. Drugi rozdział stanowi przegląd publikacji, w których poruszony jest problem generowania danych testowych za pomocą strategii ewolucyjnych. Zaprezentowane są w tym rozdziale różne podejścia rozwiązujące problem optymalizacji danych testowych. Trzeci rozdział przedstawia korzyści, które zdaniem autora wynikają z zastosowania strategii ewolucyjnych w procesie generowania danych testowych. Wyciągnięte również zostały wnioski z artykułu, książek wymienionych w bibliografii oraz autora artykułu, jako osoby testującej praktycznie. Ostatni rozdział oprócz podsumowania i wniosków, zawiera propozycje autora sugerujące dla jakich problemów związanych z testowaniem warto zastosować strategie ewolucyjne.
Słowa kluczowe: strategie ewolucyjne, dane testowe, kryteria jakości danych testowych, optymalizacja danych testowych
Czytaj artykuł »

Carlos López JIMENO, Ignacio Díez TORRIJOS, Carmen Mataix GONZÁLEZ
Mines, quarries and landscape. Visuality and transformation
DOI 10.12914/MSPE-07-02-2016
Streszczenie: W niniejszym artykule przeprowadzono przegląd dwóch podstawowych pojęć: scenerii i krajobrazowej integracji, proponując nowe poję- cie: „wizualność”. Ma ono zastąpić klasyczne pojęcie „widoczności” stosowane w pracach dotyczących krajobrazów związanych z działalnością kopalń, które bada aspekty jakościowe i określa wizualne relacje między obserwatorem a środowiskiem. Nawiązując do prac na temat krajobrazowej integracji można potwierdzić, iż dotychczas zostały opracowane pewne spostrzeżenia dotyczące kwestii merytorycznych, które wywołują pewne uprzedzenia podczas próby rozwiązania tej kwestii w odniesieniu do działalności górniczej w krajobrazowej integracji i formułowaniu wskazówek i strategii integracji. W drugiej części artykułu poruszona została nowa metoda krajobrazowej integracji kopalń i kamieniołomów. Jest ona ściśle powiązana z pojęciem wizualności i oparta jest na podstawowym celu, którym jest innowacyjne podejście do przekwalifikowania miejsca oraz wskazania w jaki sposób można wykorzystać możliwości terenów poważnie zdegradowanych przez działalność kopalń. W podsumowaniu pracy przedstawiono studium przypadku. Badanie krajobrazowej integracji prze- prowadzono na kamieniołomie marmuru w Coto Pinos (Alicante, Hiszpania), który jest uważany za największy w Europie.
Słowa kluczowe: krajobraz, integracja krajobrazowa, widoczność, przekwalifikowanie
Czytaj artykuł »

Ewa MATUSZEWSKA, Justyna ORWAT
Professional risk assessment on the workplace of surface surveyor employed in measuring-geological department of coalmine
DOI 10.12914/MSPE-08-02-2016
Streszczenie: W artykule dokonano identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowisku geodety powierzchniowego z wykorzystaniem metody Pięciu Kroków oraz uwzględniając stan zdrowia pracowników.
Słowa kluczowe: geodeta powierzchniowy, identyfikacja zagrożeń, ryzyko zawodowe, metoda Pięciu Kroków, rozszerzona metoda Pięciu Kroków
Czytaj artykuł »

Jolanta BIJAŃSKA, Krzysztof WODARSKI, Janusz WÓJCIK
Preparing the production of a new product in small and medium-sized enterprises by using the method of projects management
DOI 10.12914/MSPE-09-02-2016
Streszczenie: Sprawne i efektywne przygotowanie produkcji nowych wyrobów jest ważnym warunkiem funkcjonowania oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Jedną z metod wspomagających spełnienie tego warunku jest zarządzanie projektami. W publikacji przedstawiono modele przygotowania produkcji nowego wyrobu z wykorzystaniem metody zarządzania projektami, dostosowane do specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: przygotowanie produkcji nowego wyrobu, zarządzanie projektami, małe i średnie przedsiębiorstwa
Czytaj artykuł »

Aneta GRODZICKA, Jan SZLĄZAK
Analysis of survey results in terms of selection of characteristics of the mining rescuer to the ranks of rapid response
DOI 10.12914/MSPE-10-02-2016
Streszczenie: Autorzy w dotychczasowych badaniach podejmowali tematykę z zakresu analizy cech charakteryzujących ratownika górniczego jako członka zastępu ratowniczego ze szczególnym uwzględnieniem następujących parametrów: częstość akcji serca, masa ciała, wzrost, wskaźnik BMI, wiek oraz staż pracy w górnictwie i w ratownictwie. Prezentowana publikacja dotyczy analizy wyników badań tych cech ratownika jako potencjalnego członka zastępu ratowniczego z uwzględnieniem jego skłonności do ryzyka, odporności na stres, nastawie- nia do życia, roli w zespole, współpracy w zespole, nastawienia do pracy, motywacji do pracy i sprawności fizycznej.
Słowa kluczowe: górnictwo, ratownictwo, ankietyzacja
Czytaj artykuł»

Marek ŻUKOWICZ, Michał MARKIEWICZ
The proposal of a evolutionary strategy generating the data structures based on a horizontal tree for the tests
DOI 10.12914/MSPE-01-03-2016
Streszczenie: Celem artykułu jest prezentacja definicji matematycznego modelu obiektu, który w informatyce znany jest jako TreeList oraz wykorzystanie tego modelu do zaprojektowania algorytmu ewolucyjnego, którego zadaniem jest generowanie struktur opartych na obiekcie TreeList. Pierwszy rozdział wprowadza czytelnika w problem, jakim jest prezentacja danych za pomocą wspomnianego obiektu TreeList. Drugi rozdział opisuje problem testowania struktur danych opartych o TreeList. Rozdział trzeci natomiast prezentuje matematyczny model obiektu TreeList oraz miary, które można wykorzystać w celu określenia użyteczności struktur utworzonych za pomocą wspomnianych obiektów oraz w strategii ewolucyjnej, która generuje te struktury dla potrzeby ich testowania. Ostatni rozdział zawiera krótkie podsumowanie oraz plany przyszłych badań związanych z zaprezentowanym w artykule algorytmem.
Słowa kluczowe: obiekt TreeList, algorytmy ewolucyjne, strategia ewolucyjna, testowanie
Czytaj artykuł »  

Grażyna A. PŁAZA, Dorota WANDZICH
Biorefineries – new green strategy for development of smart and innovative industry
DOI 10.12914/MSPE-02-03-2016
Streszczenie: Inżynieria ekologiczna (ekoinżynieria) jest definiowana jako połączenie zrównoważonych technologii procesów produkcyjnych z procesami zachodzącymi w naturze, aby poniesione koszty produkcyjne był minimalny, a korzyści obejmowałyby jednocześnie rozwój społeczny i środowisko naturalne. W wyniku takiego połączenia powstaje technologia dedykowana środowisku, bazującą na wiedzy i praktyce inżynierskiej. Celem równowagi jest takie opracowanie systemów produkcji, w których produkt powstaje w procesach opartych na cyklach naturalnych, a ilości powstających odpadów jest minimalizowana. Przy czym produkty mogą powstawać na różnych etapach produkcji. Ekotechnologia tworzy zrównoważoną biogospodarkę wykorzystującą biomasę w inteligentny i skuteczny sposób. Sektor biorafineryjny stanowi obecnie przykład innowacyjnej i efektywnej produkcji, która wykorzystuje inteligentne technologie przeróbki biomasy w szerokie spektrum bioproduktów obejmujących, m.in. paliwa, energię, materiały chemiczne, żywność. W artykule przedstawiono główne zagadnienia związane z koncepcją biorafinerii jako przykład inżynierii ekologicznej tworzącej zrównoważoną biogospodarkę, w której biomasa jest wykorzystywana w inteligentny i efektywny sposób.
Słowa kluczowe: inżynieria ekologiczna, biorafinerie, biomasa, metabolizm przemysłowy, odnawialne źródła energii
Czytaj artykuł »

Paweł WRONA, Zenon RÓŻAŃSKI, Grzegorz PACH, Lech DOMAGAŁA
The application of a jet fan for the control of air and methane streams mixing at the excavations cross – the results of numerical simulation
DOI 10.12914/MSPE-03-03-2016
Streszczenie:W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowych dotyczących zagadnienia rozkładu stężenia metanu przy skrzyżowaniu dwóch wyrobisk z włączonym wentylatorem kierunkującym strugę powietrza w rejon stropu skrzyżowania. Założona sytuacja dotyczyła awaryjnego wypływu metanu z zagazowanego wyrobiska do korytarza, którym płynie powietrze świeże. Taka sytuacja jest możliwa na przykład na skutek nagłego wyrzutu gazów, rozszczelnienia instalacji odmetanowania lub wycieku gazu z instalacji podziemnego zgazowania węgla. Rozpatrzono trzy warianty – odpowiadające trzem różnym prędkościom przepływu powietrza wywołanego pracą wentyla- tora pomocniczego.Pierwszy wariant dotyczy najmniejszej prędkości powietrza generowanej przez wentylator pneumatyczny, działający po odcięciu zasilania elektrycznego na skutek przekroczenia dozwolonego stężenia metanu. Drugi wariant to większa prędkość powie- trza, generowana przez wentylator pneumatyczno-elektryczny. Trzeci wariant stanowi największą prędkość powietrza wytwarzaną przez wentylator elektryczny. Symulacje prowadzono w programie Fire Dynamics Simulator (FDS) należącym do grupy programów Computational Fluid Dynamics (CFD), rozwiązujących w swych algorytmach równania mechaniki płynów w sposób numeryczny. Wykazano, że zastosowanie proponowanego rozwiązania, umożliwi częściowe rozcieńczenie metanu w każdym z badanych wariantów, umożliwiając na przykład ucieczkę załogi z wyrobiska zagrożonego wybuchem.
Słowa kluczowe: symulacja CFD, metan, zagrożenie gazowe, wentylator strumieniowy
Czytaj artykuł»

Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek KORZEC
Influence of applying additional forcing fans for the air distribution in ventilation network
DOI 10.12914/MSPE-04-03-2016
Streszczenie: Eksploatacja złóż kopalni użytecznych w podziemnym zakładzie górniczym powoduje ciągłe przemieszczanie frontów eksploatacyjnych. W związku z tym, dochodzi najczęściej do wydłużania dróg doprowadzenia i odprowadzenia powietrza, a więc zwiększenia oporów przepływu powietrza na tych drogach. Kopalnie udostępniają nowe odległe pola eksploatacyjne, które często nie są udostępniane szybami, lecz wyrobiskami podziemnymi. Rozbudowa sieci wentylacyjnej kopalni może wymagać zmian w organizacji rozprowadzenia powietrza, celem doprowadzenia do nowo udostępnionej partii złoża większego strumienia objętościowego powietrza. W kopalniach posiadających kilka szybów wdechowych cel ten może zostać zrealizowany poprzez zabudowę na podszybiu jednego z nich podziemnej stacji wentylatorów pomocniczych. Rozwiązanie takie może być zastosowane w zakładach górniczych eksploatujących kopalny niepalne. Zapewnienie poprawnej współpracy wentylatorów głównych i pomocniczych powinno być poparte przeprowadzoną analizą sieci wentylacyjnej. Na tej podstawie powinny zostać dobrane parametry stacji wentylatorów pomocniczych. W artykule przedstawione zostały rozważania związane z wpływem zabudowy podziemnej stacji wentylatorów pomocniczych (tłoczących) na rozpływ powietrza w sieci wentylacyjnej rzeczywistej kopalni podziemnej. Analizie poddany został zasięg działania wentylatorów pomocniczych. Uwaga zwrócona została również na możliwości zwiększenia strumienia powietrza w rejonach prowadzonych robót.
Słowa kluczowe: wentylacja kopalń podziemnych, sieć wentylacyjna, rozpływ powietrza w sieci, strumień powietrza doprowadzanego, wentylatory główne, wentylatory pomocnicze
Czytaj artykuł »

Dariusz TARNAPOWICZ, Sergiej GERMAN-GALKIN
The use of generating sets with ing gas engines in “Shore to Ship” systems
DOI 10.12914/MSPE-05-03-2016
Streszczenie: Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w portach są statki morskie, na których energie elektryczną wytwarza się w autonomicznych zespołach prądotwórczych Diesel- Generator. Najbardziej skutecznym sposobem ograniczenia szkodliwych emisji spalin przez statki jest wyłączenie okrętowych zespołów prądotwórczych i dostarczenie energii elektrycznej z lądu w systemie „Shore To Ship”. Główny problem realizacji zasilania statków z lądu związany jest z dopasowaniem parametrów napięcia sieci lądowej z siecią okrętową. Obecnie zalecanym rozwiązaniem jest zasilanie z elektroenergetycznej sieci lądowej z wykorzystaniem przekształtników energoelektronicznych. W artykule przeprowadzono analizę systemu „Shore To Ship” z wykorzystaniem zespołów prądotwórczych z silnikami gazowymi LNG. Przedstawiono topologie układów z generatorami LNG, korzyści ekologiczne takiego rozwiązania, zalety i wady.
Słowa kluczowe: system „Shore To Ship”, zespoły prądotwórcze LNG – Generator
Czytaj artykuł »  

Andrzej ZYGMUNIAK, Violetta SOKOŁA-SZEWIOŁA
The unification of the code lists provided within the data model originating from the INSPIRE technical guidelines and the ones provided for GESUT databases in the context of potential exploitation in the mining industry
DOI 10.12914/MSPE-06-03-2016
Streszczenie: Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie różnic występujących pomiędzy dwoma modelami danych w zakresie wartości ujętych w listy słownikowe. Mowa jest o modelu obowiązkowym do stosowania w przypadku baz danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu [9] oraz o modelu wynikającym z Wytycznych Technicznych [1] wydanych do Dyrektywy INSPIRE [2]. Jako że drugi z wymienionych stanowi podstawę prowadzenia baz danych przestrzennych wśród unijnych partnerów, wzajemne ich doprowadzenie do większej zgodności skutkuje ułatwieniem procesu harmonizacji i wymiany danych. Dlatego też wykazano możliwości pozwalające na bardziej dokładne skorelowanie wartości występujących w listach słownikowych dla atrybutów obiektów przedstawionych w obu modelach danych. W praktyce może to zwiększyć konkurencyjność podmiotów prowadzących bądź przetwarzających bazy o takim charakterze, a w przypadku branży górniczej przełożyć się na większe zaangażowanie w projekty badawcze czy naukowe. Ponadto, jako że na terenach górniczych sieci uzbrojenia terenu podlegają szczególnej ochronie, sama możliwość dostosowania ich do własnych potrzeb poprzez odpowiednie modyfikacje struktury takiej bazy umożliwi zakładom górniczym bardziej sprawną wymianę danych o przedmiotowym charakterze.

Słowa kluczowe: GESUT, INSPIRE, baza danych, interoperacyjność, harmonizacja danych
Czytaj artykuł »

Andrzej ADAMKIEWICZ, Marek BARTOSZEWSKI, Martin KENDRA
Analysis of consequences of using gas fuels for running auxiliary ship boilers in the light of contemporary environmental protection requirements
DOI 10.12914/MSPE-07-03-2016
Streszczenie: W artykule uzasadniono zastosowanie paliw gazowych do zasilania pomocniczych opalanych kotłów okrętowych. Przedstawiono obowiązujące akty prawne w zakresie stref ochrony środowiska morskiego i zdefiniowano ich wymagania. Pokazano chronologię wprowadzania ograniczeń emisji tlenków siarki, azotu oraz progi redukcji emisji dwutlenku węgla wyrażonej wartością projektowego wskaźnika efektywności energtycznej statku (ang. energy efficency design index-eedi) oraz wskaźnikiem eksploatacyjnej efektywności energetycznej statku (ang. energy efficiency operational indicator – EEOI). Pokazano sposoby zmniejszania wartości EEDI oraz EEOI w zarządzaniu efektywnością energetyczną statku. Szczegółowo rozważono konsekwencje zastąpienia paliw żeglugowych skroplonym gazem ziemnym (lng) do zasilania opalanych kotłów okrętowych: konsekwencje ekologiczne, konstrukcyjne, eksploatacyjne, proceduralne oraz ograniczenia logistyczne i konsekwencje ekonomiczne. W podsumowaniu wskazano wpływ poszczególnych konsekwencji wprowadzenia LNG do zasilania kotłów na metody utrzymania opalanych kotłów pomocniczych.
Słowa kluczowe: opalane kotły pomocnicze, ochrona środowiska, gaz ziemny, paliwo okrętowe
Czytaj artykuł »  

Erika SUJOVÁ, Helena ČIERNA, Michał MOLENDA
Evaluation of human reliability in selected activities in the railway industry
DOI 10.12914/MSPE-08-03-2016
Streszczenie: Artykuł zawiera ocenę niezawodności człowieka realizującego swoje zadania w układzie antropotechnicznym charakterystycznym dla branży kolejowej. W oparciu o badania ankietowe dyspozytora ruchu kolejowego oraz badanie wybranych realizowanych przez niego czynności, zidentyfikowano czynniki ryzyka wpływające na pracę dyspozytora. Dzięki przeprowadzonym badaniom oceniono poziom ryzyka i jego wpływ na niezawodność i bezpieczeństwo czynności wykonywanych przez dyspozytora. Badania ankietowe zostały przeprowadzone na przełomie lat 2012-2013. Kwestionariusz ankietowy pozwolił zidentyfikować czynniki ryzyka dla wybranych czynności na stanowisku pracy dyspozytora kolejowego, które w poważny sposób determinują niezawodność i bezpieczeństwo badanych czynności. Do najważniejszych czynników ryzyka zaliczono wyrażone w sposób skomplikowany i niejasny wewnętrzne regulacje i polecenia służbo- we, przemęczenie oraz strach o własne bezpieczeństwo na małych, niedostatecznie chronionych stacjach kolejowych.
Słowa kluczowe: niezawodność człowieka, błąd ludzki, czynniki wydajności pracy, kwestionariusz ankietowy
Czytaj artykuł»

Zbigniew MATUSZAK, Michał BARTOSZ, Dalibor BARTA
The application of selected network methods for reliable and safe transport by small commercial vehicles
DOI 10.12914/MSPE-09-03-2016
Streszczenie: Scharakteryzowano dwie metody sieciowe (metoda ścieżki krytycznej – CPM; metoda programowania etapów i rewizja terminów – PERT). Na przykładzie produktu międzynarodowej firmy meblowej dokonano egzemplifikacji przedstawionych metod do transportu ładunków (elementów meblowych). Przedstawiono schematy transportu ładunków od poszczególnych wytwórców podzespołów do miejsca końcowego - salonu sprzedaży. W obliczeniach założono transport elementów meblowych małymi samochodami dostawczymi.

Słowa kluczowe: metody sieciowe, transport samochodowy, czas transportu
Czytaj artykuł »

Ryszard MIELIMĄKA, Justyna ORWAT, Ewa MACIEJOWSKA-FIGIEL
Conception of the track system for „Dębieńsko 1” mining plant
DOI 10.12914/MSPE-10-03-2016
Streszczenie: Artykuł prezentuje dwie koncepcje zagospodarowania terenu zakładu górniczego „Dębieńsko 1” zawierające plany układu torowiska. Pierwszy plan powstał w 2013 roku i zakładał głównie odnowienie istniejącej już infrastruktury kolejowej, bez wprowadzania zmian w jej kształcie i ułożeniu. W 2014 roku zrezygnowano z realizacji pierwszej koncepcji i zaproponowano drugi plan. Zawierał on zmiany w istniejącym układzie torów oraz projekt nowego systemu odstawy wydobytego surowca. System ten jest z powodzeniem stosowany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i zapewnia lepszą wydajność pracy zakładowej lokomotywy manewrowej. W artykule tym zidentyfikowano również zalety i wady rozwiązań zaproponowanych w dwóch projektach planów zagospodarowania terenu. Wskazano projekt, który ostatecznie został wybrany wraz z uzasadnieniem jego wyboru.
Słowa kluczowe: ZG „Dębieńsko 1”, planowanie przestrzenne, projekt zagospodarowania terenu, odstawa urobku, układ torowiska
Czytaj artykuł »

Irakli Abashidze, Marcin Dąbrowski
Internet of things in marketing: opportunities and security issues
DOI 10.12914/MSPE-01-04-2016
Abstract: Internet Rzeczy (ang. Internet of Things) wpływa na różne obszary działalności człowieka: życie codzienne zwykłych obywateli, styl pracy zespołów marketingowych, fabryk, a nawet całych miast. Duże firmy starają się wdrożyć tę technologię w swojej strategii marketingowej, która przekształca nie tylko styl komunikacji i promocji produktów, ale również oczekiwania, wyobrażenia konsumentów i wymagania wobec firm. Zapowiada się na to, że Internet rzeczy może stać się ogromną siecią, która obejmie nie tylko inteligentne urządzenia, ale będzie mogła również istotnie wpływać na zachowanie ludzi – w analizowanym w artykule przypadku – wpływać na podejmowanie decyzji w różnych fazach procesu zakupowego. W związku z tym powstaje zapotrzebowanie na kompleksowe badania naukowe obejmujące zagadnienia dot. Internetu Rzeczy. Zagadnienie to powinno zostać zweryfikowane z różnych punktów widzenia oraz dotyczyć kwestii takich jak: możliwości wykorzystania tej technologii, jej zalety oraz wady, uwarunkowania prawne i techniczne. Referat zawiera przegląd różnych aspektów związanych z korzystaniem z technologii Internetu rzeczy w celach marketingowych, identyfikację głównych problemów związanych z ich użytkowaniem i możliwych obecnie sposobów ich rozwiązania.
Słowa kluczowe: marketing internetowy, “Internet Rzeczy”, reklama
Czytaj artykuł »

Nikodem Szlązak, Kazimierz Piergies
Possibilities of effective inertisation of self-heating places in goaf of longwall in hard coal mines
DOI 10.12914/MSPE-02-04-2016
Streszczenie: W kopalniach węgla kamiennego, jednym z najczęściej występujących zagrożeń, wymagających niejednokrotnie prowadzenia długotrwałych, często kosztownych, akcji ratowniczych, są pożary podziemne. Związane jest to przede wszystkim ze specyfiką podziemnych wyrobisk górniczych, których ograniczona pojemność powoduje szybkie przekroczenie dopuszczalnej granicy koncentracji gazów szkodliwych dla zdrowia, może również powodować groźne w danej sytuacji zmiany kierunków przepływu powietrza. Najpewniejszym sposobem poprawy stanu bezpieczeństwa w polskim górnictwie węgla kamiennego jest wczesna prewencja z zastosowaniem najnowszych zdobyczy techniki. Jedną z metod prewencji są działania inertyzacyjne atmosfery kopalnianej. Działania te polegają na częściowym lub całkowitym zastępowaniu powietrza lub palnej atmosfery przez obojętny gaz. Dzięki temu zmniejsza się zagrożenie powstawania ognisk pożarów endogenicznych, jak również ewentualnych wybuchów gazów. Najważniejszym celem stosowania gazów inertnych jest obniżenie zawartości tlenu do granicy uniemożliwiającej dalszy rozwój pożaru. Celem artykułu jest przedstawienie metody oceny zastąpienia tlenu gazem inertnym w atmosferze zrobów.
Słowa kluczowe: inertyzacja zrobów, rozkład stężenia gazów w zrobach, pożary podziemne, metody gaszenia pożarów
Czytaj artykuł »

Violetta Sokoła-Szewioła, Monika Żogała
The adoption of the ArcGIS system to support the analyses of the influence of the mining tremors on the building objects
DOI 10.12914/MSPE-03-04-2016
Streszczenie: W obecnych czasach przedsiębiorstwa górnicze wykorzystują Systemy Informacji Przestrzennej w celu ułatwienia zarządzania danymi zgromadzonymi podczas działalności górniczej. Do tych celów wykorzystywane są różnego rodzaju aplikacje i oprogramowania informatyczne. Pozwalają one na szybsze i łatwiejsze przetwarzanie danych. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania systemu ArcGIS do wspomagana zadań realizowanych w przedsiębiorstwach górniczych w zakresie analiz wpływów wstrząsów górniczych indukowanych eksploatację ścianową na obiekty budowlane posadowione na powierzchni terenu. Możliwości te przedstawiono na przykładzie bazy danych opracowanej dla KWK „Rydułtowy-Anna”. Baza danych została stworzona przy wykorzystaniu oprogramowania ArcGIS for Desktop 10.1. Zawiera wartości wyspecyfikowanych w celu jej realizacji parametrów istotnych dla analiz wpływów wstrząsów na obiekty powierzchniowe.
Słowa kluczowe: ArcGIS, geoinformatyka, górnictwo, systemy informacji przestrzennej, wstrząsy górnicze
Czytaj artykuł »

Leszek Chybowski, Katarzyna Gawdzińska, Bogusz Wiśnicki
Qualitative importance measures of systems components – a new approach and its applications
DOI 10.12914/MSPE-04-04-2016
Streszczenie: Artykuł przedstawia udoskonaloną metodykę jakościowej analizy ważności elementów w niezawodnościowej i funkcjonalnej strukturze systemu. Przedstawiono podstawowe miary ważności, takie jak: strukturalna miara Birnbauma, rząd najmniejszego minimalnego przekroju niezdatności, liczba powtórzeń i tego zdarzenia w drzewie niezdatności oraz miara strumieni. Jakościowa analiza ważności elementów została zilustrowana na przykładzie podsystemu pomp obiegowych i podgrzewaczy instalacji zasilania paliwem silnika napędu głównego statku kontenerowego. Dla przeprowadzenia jakościowej analizy ważności elementów opracowano model funkcjonalny systemu oraz drzewo niezdatności. Ponadto, porównano wartości wyznaczonych miar ważności i wprowadzono skorygowane miary ważności jako narzędzie usprawniające proces analizy. Zaproponowano wykorzystanie skalowanych i powszechnie znanych miar zależnych od lokalizacji elementów w strukturze niezawodnościowej i funkcjonalnej. Zaproponowano także możliwe obszary wykorzystania zaprezentowanych miar.

Słowa kluczowe: analiza drzewa niezdatności, ważność elementu, analiza jakości, struktura funkcjonalna, struktura niezawodnościowa, system siłowni okrętowej
Czytaj artykuł »

Jarosław Brodny, Magdalena Tutak
Determination of the zone endangered by methane explosion in goaf with caving of longwalls ventilated on „Y” system
DOI 10.12914/MSPE-05-04-2016
Streszczenie: Jednym z najbardziej niebezpiecznych i najczęściej występujących zagrożeń w kopalniach węgla kamiennego jest zagrożenie metanowe. Przy eksploatacji systemem ścianowym z zawałem skał, metan wydziela się do wyrobisk górniczych z urabianego oraz pozostawionego w zawale węgla. Duża ilość metanu dopływa także z pokładów sąsiednich przez powstałe w górotworze szczeliny i spękania. W przypadku nagromadzenia się metanu o stężeniu wybuchowym w zrobach zawałowych i przy odpowiednim stężeniu tlenu oraz wystąpieniu inicjału (np. iskra lub pożar endogeniczny), może dojść do wybuchu tego gazu. W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej przepływu mieszaniny strumienia powietrza i metanu przez rzeczywisty układ wyrobisk jednej z kopalń, charakteryzującej się dużym zagrożeniem metanowym. Celem badań była analiza systemu wentylacyjnego rozpatrywanego układu wyrobisk oraz wyznaczenie w zrobach ściany zawałowej stref, w których mogą wystąpić niebezpieczne, wybuchowe stężenia metanu przy dostatecznym stężeniu tlenu wynoszącym min. 12%. Wyznaczenie położenia takich stref jest konieczne dla doboru odpowiednich parametrów systemu wentylacyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy załogi. Analiza skali zagrożenia metanowego pozwala na dobranie takiego systemu przewietrzania ściany eksploatacyjnej i sąsiednich wyrobisk, który zapewni wymagany przepisami skład chemiczny atmosfery kopalnianej, a także wymaganą efektywność procesu odmetanowania. Uzyskane rezultaty jednoznacznie dowodzą, iż metody numeryczne, w połączeniu z wynikami badań w warunkach rzeczywistych mogą z powodzeniem być stosowane do wariantowych analiz procesów związanych z przewietrzaniem podziemnych wyrobisk górniczych, a także w analizach stanów awaryjnych.
Słowa kluczowe: zagrożenie metanowe, zroby zawałowe, CFD, Ansys Fluent
Czytaj artykuł »

Witold Biały
The possibilities of production engineering in the development of smart specialisations illustrated with the example of the silesian voivodeship
DOI 10.12914/MSPE-06-04-2016
Streszczenie: Inteligentne specjalizacje, nowa dziedzina życia gospodarki/nauki stanowiąca nową, rozwojową specjalizację gospodarczą, opierająca się na wykorzystaniu unikalnych zasobach naturalnych regionów, połączeniu różnych branż, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Każde z województw Polski ma określoną listę inteligentnych specjalizacji, które mają na celu doprowadzić do powstania nowych rynków aktywności gospodarczej, modernizacji oraz podniesieniu konkurencyjności regionów. Na przykładzie Uczelni Technicznych z Województwa Śląskiego, autor rozważa możliwość kształcenia na kierunku Inżynieria Produkcji przyszłych fachowców do wdrażania Inteligentnych Specjalizacji. Wskazuje na potencjał oraz zaniechania.
Słowa kluczowe: inteligentne specjalizacje, Inżynieria Produkcji, strategia innowacji, rozwój społeczno-gospodarczy
Czytaj artykuł »

Michał Zasadzień, Zofia Nawrot
Improvement of the process of implementation of new product for european market - case study
DOI 10.12914/MSPE-07-04-2016
Streszczenie: Nieodłącznym elementem inteligentnych procesów jest skuteczne wykorzystywanie wiedzy zdobytej ze źródeł zewnętrznych i zdolność do zmian pod wpływem czynników zewnętrznych. Przykładem może być proces wprowadzania nowego wyrobu budowlanego na rynek krajów Unii Europejskiej. Musi on reagować na ciągle zmieniające się prawodawstwo unijne i dostosowujące się do niego przepisy krajowe. Często pojawiające się pytania producentów, importerów oraz dystrybutorów, wykazują iż niezbędne jest stworzenie procedury, która pozwoli na precyzyjne wyjaśnienie jak wygląda algorytm procesu i jakie kryteria należy spełnić aby wprowadzić nowy produkt na rynek wyrobów budowlanych. Zawiłość i mnogość przepisów prawnych, bariera językowa również powodują dodatkowe komplikacje w zrozumieniu schematu postępowania i poruszania się w procesie. Stworzona graficzna prezentacja algorytmu postępowania ma pomagać w śledzeniu ścieżki postępowania w przypadku wprowadzania nowego wyrobu budowlanego na rynek europejski. Postać graficzna powinna umożliwić intuicyjne poruszanie się w procesie i może stanowić podstawę do stworzenia interaktywnego formularza.
Słowa kluczowe: wyrób budowlany, rynek UE, CE, normy zharmonizowane, znakowanie
Czytaj artykuł »

Katarzyna Midor, Jozef Žarnowský
Innovative use of quality management methods for product improvement
DOI 10.12914/MSPE-08-04-2016
Streszczenie: Organizacje stale poszukują nowych, innowacyjnych rozwiązań i metod, których zastosowanie może doprowadzić je do wyższej efektywności działania i podwyższenia jakość produktów. Identyfikacja przyczyn reklamacji jest istotnym zagadnieniem we współczesnych przedsiębiorstwach, ponieważ reklamacje są przyczyną wzrostu kosztów produkcji i co najważniejsze utraty wiarygodności w oczach klienta. Dlatego też, aby przedsiębiorstwo mogło utrzymać lub wzmocnić swoją pozycję na rynku musi w swoich działaniach kierować się zasadami zarzadzania jakością. Szczególnie istotna jest zasada ciągłego doskonalenia. Zasada ta związana jest przede wszystkim z zapobieganiem powstawaniu błędów i wad na wszystkich etapach produkcji. Aby to osiągnąć należy między innymi stosować narzędzia zarządzania jakością. W artykule zastała przedstawiona analiza przyczyn reklamacji przesiewacza wibracyjnego produkowanego przez przedsiębiorstwo produkujące maszyny i urządzenia dla przemysłu wydobywczego za pomocą narzędzi zarządzania jakością takich jak diagram Ishikawy i analiza Pareto. Przeprowadzona analiza pozwoliła na identyfikację przyczyn reklamacji klienta, których do tej pory nie udało się zidentyfikować i zaproponowanie ich rozwiązań.
Słowa kluczowe: innowacja, doskonalenie, zarządzanie jakością, narzędzia zarządzania jakością, produkt
Czytaj artykuł »

Anna Gembalska-Kwiecień
Innovative forms supporting safe methods of work in safety engineering for the development of intelligent specializations
DOI 10.12914/MSPE-09-04-2016
Streszczenie: W prezentowanym artykule zajęto się innowacyjnymi formami partycypacji pracowników w system bezpieczeństwa pracy. Przedstawio- no korzyści wynikające z tych form zaangażowania pracowników. Przeprowadzono badania empiryczne, których celem było przeprowa- dzenie analizy zachowań i postaw pracowników odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zagadnienia poruszone w artykule w istotny sposób wpływają na doskonalenie metod profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem pracy i wspomaganiem tworzenia zdrowego społeczeństwa.
Słowa kluczowe: inżynieria bezpieczeństwa, zdrowe społeczeństwo, profilaktyka zdrowotna, choroby zawodowe, systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, inteligentne specjalizacje
Czytaj artykuł »

Michał Molenda
The autonomous maintenance implementation directory as a step toward the intelligent quality management system
DOI 10.12914/MSPE-10-04-2016
Streszczenie: W artykule opisano efekty doskonalenia procesu produkcyjnego jakie uzyskało jedno z przedsiębiorstw przemysłowych dzięki wdrożeniu metody Autonomous Maintenance (AM), która jest jednym z filarów koncepcji Total Productive Maintenance (TPM). Metoda AM została przedstawiona jako element wspierający budowę inteligentnego, czyli samodoskonalącego swoje procesy, systemu zarządzania jakością (SZJ). Główną część niniejszego artykułu stanowi prezentacja wyników badań, które zostały przeprowadzone w jednym z dużych przedsiębiorstw przemysłowych produkującym w Polsce wyroby dla branży samochodowej. Celem badań była ocena skuteczności wdrożenia metody AM jako narzędzia samodoskonalenia procesów przemysłowych w wybranym przedsiębiorstwie. Badania zostały przeprowadzone w roku 2015. Zebrane i porównanie danych z okresu 2 lat tj. roku sprzed wdrożenia i roku po wdrożeniu AM, pozwoliło określić skuteczność AM w budowaniu inteligentnego systemu zarządzania jakością.
Słowa kluczowe: Autonomiczne utrzymanie, inteligentny system zarządzania jakością, TPM
Czytaj artykuł »

 dr inż. Janusz ADAMCZYK (University of Zielona Góra – Poland)
 dr hab. inż. Andrzej ADAMKIEWICZ, prof. AM. (Maritime University of Szczecin – Poland)
 Doc. Ing. Pavel BEŇO, PhD. (Technical University in Zvolen – Slovakia)
 Prof. Ing. Pavol BOŽEK, CSc. (Slovak University of Technology Trnava – Slovakia)
 dr hab. inż. Jarosław BRODNY, prof. Pol. Śl. (Silesian University of Technology – Poland)
 Mgr. Iveta CHOLEVOVÁ, Ph.D. (VSB-TU Ostrava – Czech Republic)
 Prof. Rafael Barrionuevo GIMÉNEZ (Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas – Spain)
 Ing. Mečislav HUDECZEK, PhD. (HUDECZEKR Service, s.r.o., – Czech Republic)
 Doc. Ing. Franistek HELEBRANT, CSc. (VSB-TU Ostrava – Czech Republic)
 Ing. Juraj JABLONICKY, PhD. (Slovak University of Agriculture Nitra – Slovakia)
 dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI prof. WAT (Military University of Technology in Warsaw – Poland)
 dr hab. inż. Wojciech JURCZAK (Polish Naval Academy – Poland)

Prof. Ing. Josef JURMAN, CSc. (VSB-TU Ostrava – Czech Republic)

 Wojciech KANIAK M. Sc, P. Eng. (Rexroth Bosch Group Canada – Canada)
 Assoc. prof. Lusine Gurgen KARAPETYAN PhD. Eng. (National University of Architecture and Construction of Armenia – Armenia)
 Doc. dr inż. Nikolai KHARITOSHKIN (Immanuel Kant Baltic Federal University Kaliningrad – Russia)
 dr inż. Jan KONOWALCZUK (University of Economics in Katowice – Poland)
 dr hab. inż. Krzysztof KOTWICA, prof. AGH (AGH University of Science and Technology – Poland)
 Doc. Ing. Martin KOTUS, PhD. (Slovak University of Agriculture Nitra – Slovakia)
 Ing. Ivan KOVÁČ, PhD. (Slovak University of Agriculture Nitra – Slovakia)
 Doc. Ing. Milan MIKOLÁŠ, PhD. (VSB-TU Ostrava – Czech Republic)
 Ing. Ratislav MIKUŠ, PhD. (Slovak University of Agriculture Nitra – Slovakia)
 Ing. Vlastimil MONI, PhD. (Brown Coal Research Institute j. s. c., Most – Czech Republic)
 Mgr. Ivana ONDERKOVÁ, PhD. (VSB-TU Ostrava – Czech Republic)
 dr hab. inż. Andrzej PACANA, prof. PRz. (Rzeszow University of Technology – Poland)
 Dr Witold POGANIETZ (Institute for Technology Assessment and Systems Analysis – Germany)
 dr inż. Stefan SENCZYNA (Katowice Institute of Information Technologies – Poland)
 dr hab. Marzena STROJEK-FILUS, prof. UE (University of Economics in Katowice - Poland)
 dr hab. inż. Tomasz SMAL (The General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces – Poland)
 Ing. Erika SUJOVÁ PhD. (Technical University in Zvolen – Slovakia)
 Prof. Ing. Zdenko TKÁČ, PhD. (Slovak University of Agriculture Nitra – Slovakia)
 dr hab. inż. Stanisław TRENCZEK, prof. w ITI EMAG (ITI EMAG – Poland)
 dr hab. inż. Robert ULEWICZ, prof. PCz. (Czestochowa University of Technology – Poland)
 Jerzy WEDZICHA, PhD., Eng. (Ministry of Labour Ontario – Canada)
 Danuta ZAREBINSKA PhD. (Atria logic INC – USA)

dr inż. Janusz ADAMCZYK (University of Zielona Gora – Poland)
dr hab. inż. Andrzej ADAMKIEWICZ, prof. AM (Maritime University of Szczecin – Poland)
Doc. Ing. Pavel BEŇO, PhD. (Technical University in Zvolen – Slovak Republic)
dr inż. Łukasz BOŁOZ (AGH University of Science and Technology Kraków – Poland)
Prof. Ing. Pavol BOŽEK, CSc. (Slovak University of Technology Trnava – Slovak Republic)
Mgr. Iveta CHOLEVOVÁ, PhD. (VSB-TU Ostrava – Czech Republic)
dr hab. inż. Krzysztof FILIPOWICZ (Silesian University of Technology – Poland)
Prof. Rafael Barrionuevo GIMÉNEZ (Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas – Spain)
Doc. Ing. Franistek HELEBRANT, CSc. (VSB-TU Ostrava – Czech Republic)
Ing. Mečislav HUDECZEK, PhD. (HUDECZEK® Service, s.r.o., – Czech Republic)
Ing. Juraj JABLONICKY, PhD. (Slovak University of Agriculture Nitra – Slovak Republic)
dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI prof. WAT (Military University of Technology in Warsaw – Poland)
Wojciech KANIAK M. Sc, P. Eng. (Rexroth Bosch Group Canada – Canada)
Doc. dr inż. Nikolai KHARITOSHKIN (Immanuel Kant Baltic Federal University Kaliningrad – Russian Federation)
dr Sabina KOŁODZIEJ (Kozminsky Univesity – Poland)
Ing. Ivan KOVÁČ, PhD. (Slovak University of Agriculture Nitra – Slovak Republic)
dr hab. inż. Krzysztof KOTWICA, prof. AGH (AGH University of Science and Technology Kraków – Poland)
Doc. Ing. Martin KOTUS, PhD. (Slovak University of Agriculture Nitra – Slovak Republic)
prof. dr hab. inż. Roman MAGDA (AGH University of Science and Technology Kraków – Poland)
dr hab. inż. Marek MATEJUN (Lodz University of Technology – Poland)
Doc. Ing. Milan MIKOLÁŠ, PhD. (VSB-TU Ostrava – Czech Republic)
Ing. Ratislav MIKUŠ, PhD. (Slovak University of Agriculture Nitra – Slovak Republic)
Prof. Victor NORDIN, PhD. (Kaliningrad State Technical University – Russian Federation)
Mgr. Ivana ONDERKOVÁ, PhD. (VSB-TU Ostrava – Czech Republic)
dr hab. inż. Andrzej PACANA, prof. PRz. (Rzeszow University of Technology – Poland)
Dr Witold POGANIETZ (Institute for Technology Assessment and Systems Analysis – Germany
dr inż. Anna STRONCZEK (AGH University of Science and Technology Kraków – Poland)
dr hab. Marzena STROJEK-FILUS, prof. UE (University of Economics in Katowice – Poland)
Ing. Erika SUJOVÁ PhD. (Technical University in Zvolen – Slovak Republic)
dr inż. Aleksandra SULIK-GÓRECKA (University of Economics in Katowice – Poland)
dr inż. Dariusz TARNAPOWICZ (Maritime University of Szczecin – Poland)
Prof. Ing. Zdenko TKÁČ, PhD. (Slovak University of Agriculture Nitra – Slovak Republic)
dr hab. inż. Stanisław TRENCZEK, prof. w ITI EMAG (ITI EMAG, Katowice – Poland)
dr hab. inż. Robert ULEWICZ, prof. PCZ (Czestochowa University of Technology – Poland)
Ing. Petr URBAN, PhD. (VSB-TU Ostrava – Czech Republic)
Jerzy WEDZICHA, PhD. Eng. (Ministry of Labour Ontario – Canada)
Danuta ZAREBINSKA PhD. (Atria logic INC – USA)

01.

Dariusz Tarnapowicz  /Sergiej German-Galkin

International Standardization in the Design of “Shore to Ship” - Power Supply Systems of Ships in Port

pobierz

02.

Robert Dylewski / Andrzej Jardzioch / Oliver Dworak

Minimization of Delay Costs in the Realization of Production Orders in Two-Machine System

pobierz

03.

Jolanta Ignac-Nowicka

Application of the FTA and ETA Method for Gas Hazard Identification for the Performance of Safety Systems in the Industrial Department

pobierz

04.

Dan Mihai Popa

Case Study of Engineering Risk in Automotive Industry

pobierz

05.

Anna Gembalska-Kwiecień

Advancement of Tools Supporting Improvement of Work Safety in Selected Industrial Company

pobierz

06.

Dorota Chybowska / Leszek Chybowski / Valeri Souchkov

Is Poland an Innovative Country?

pobierz

07.

Joanna Mytych / Mariusz J. Ligarski

Expert Assessment of Conditions for Accredited Quality Management System Functioning in Testing Laboratories

pobierz

08.

Michał Molenda / Izabela Ratman-Kłosińska

Quality Assurance in Environmental Technology Verification (ETV): Analysis and Impact on the EU ETV Pilot Programme Performance

pobierz

09.

Michał Zasadzień / Jozef Žarnovský

Improvement of Selected Logistics Processes Using Quality Engineering Tools

pobierz

10.

Katarzyna Midor / Marian Kučera

Improving the Service with the Servqual Method

pobierz

 

01.

Petr Klouda / Vlastimil Moni / Michal Řehoř / Jan Blata / František Helebrant

The Evaluation of a Risk Degree for the Process of a Brown Coal Spontaneous Ignition on Dumps with Using of Modern Numeric Methods

pobierz

02.

Aleksandra Sulik-Górecka

Dilemmas of Transfer Pricing Comparability Analysis in Manufacturing Entities. Polish-Czech Case Study

pobierz

03.

Witold Biały / Juraj Ružbarský

Breakdown Cause and Effect Analysis. Case Study

pobierz

04.

Erika Sujová / Helena Čierna

Optimization and Improvement of Test Processes on a Production Line

pobierz

05.

Vitalii A. Smirnov / Aleksandr V. Repko

Workpiece Temperature Variations During Flat Peripheral Grinding

pobierz

06.

Dorota Chybowska / Leszek Chybowski / Valeri Souchkov

R&D in Poland: Is the Country Close to a Knowledge-Driven Economy?

pobierz

07.

Michalene Eva Grebski / Radosław Wolniak

Global Perspective for Protecting Intellectual Property – Patenting in USA and Poland

pobierz

08.

Augustyn Lorenc / Krzysztof Przyłuski

Improve the Efficiency of the Service Process as a Result of the Muda Ideology

pobierz

09.

Wieslaw Grebski / Michalene Eva Grebski

Building an Ecosystem for a New Engineering Program

pobierz

10.

Michał Stawowiak / Mariusz Kuczaj

Problematics of Reliability of Road Rollers

pobierz

01.

Miroslav Dado / Lucia Mikušová / Richard Hnilica

Laboratory Investigations Applied to Wood Dust Emmited by Electrical Hand-Held Belt Sander

pobierz

02.

Jindra Peterková / Jiří Franek

Specifics of Management of Enterprise Innovation Activities in the Czech Republic – The Decision-Making Mechanism

pobierz

03.

Michał Stawowiak / Marcel Żołnierz

Mobile Test Stand Validation for Measuring Friction Coefficient of Carrying Rope with Friction Lining

pobierz

04.

Peter Koleda / Michal Korčok / Štefan Barcík / Štefan Iľaš

Effect of Temperature of Heat Treatment on Energetic Intensity of Flat Milling of Picea Abies

pobierz

05.

Mariusz J. Ligarski

Methodology of Problem Analysis in the Quality Management System with the Use of Systems Approach

pobierz

06.

Aleksandra Sulik-Górecka / Zygmunt Korban

Cost of Mining Coal as an Element of Multi-Criteria Assessment Using the Development Measure – A Case Study

pobierz

07.

Emil Škultéty / Elena Pivarčiová / Ladislav Karrach

The Comparing of the Selected Temperature Sensors Compatible with the Arduino Platform

pobierz

08.

Tanyana N. Ivanova / Aleksandr I. Korshunov / Pavol Božek

The Influence of Chemical Composition of Tough-to-Machine Steels on Grinding Technologies

pobierz

09.

Jolanta Bijańska / Aleksandra Kuzior / Krzysztof Wodarski

Social Perception of Hard Coal Mining in Perspective of Region’s Sustainable Development

pobierz

10.

Erika Sujová / Helena Čierna

Complex Evaluation of Safety Culture Determinants in Manufacturing Companies in Slovakia

pobierz

01.

Łukasz Bołoz and Leonel F. Castañeda

Computer-Aided Support for the Rapid Creation of Parametric Models of Milling Units for Longwall Shearers

pobierz

02.

Pavol Ťavoda, Ján Kováč and Zygmunt Ł Łukaszczyk

Reliability Analysis of Forest Machines Due to FMEA Method

pobierz

03.

Ján Turis, Pavel Beňo and Witold Biały

The Optimal Tribotechnical Factors in the Design of Machines – Environmental Element in the Production Systems

pobierz

04.

Sebastian Saniuk / Anna Saniuk

Challenges of Industry 4.0 for Production Enterprises Functioning Within Cyber Industry Networks

pobierz

05.

Tanyana N. Ivanova / Aleksandr I. Korshunov / Vladimir P. Koretckiy

Dual Completion Petroleum Production Engineering for Several Oil Formations

pobierz

06.

Miroslava Ťavodová / Daniela Kalincová / Ivana Slováková

Evaluation of Some Parameters of Hard Surfacing Treatment of the Functional Surfaces of Forestry Tools

pobierz

07.

Darina Matisková / Michal Balog / Jozef Husár

Criteria for the Optimization of Production Processes in Machining of Metallic Materials

pobierz

08.

Ladislav Karrach / Elena Pivarčiová

Options to Use Data Matrix Codes in Production Engineering

pobierz

09.

Aneta Michalak / Sebastian Dziugiewicz

Development Limitations and Perspectives of Renewable Energy Sources in Poland

pobierz

10.

Zhanna Mingaleva / Nataliy Shaidurova / Vanessa Prajová

The role of technoparks in technological upgrading of the economy. The example of agricultural production

pobierz

 

Bogusz WIŚNICKI, Leszek CHYBOWSKI, Maksymilian CZARNECKI
Analysis of the efficiency of port container terminals with the use of the data envelopment analysis method of relative productivity evaluation
DOI 10.1515/mspe-2017-0001
Streszczenie: Artykuł prezentuje metodę oceny efektywności portowych terminali kontenerowych. Badania przeprowadzono dla dziewięciu terminali europejskich, które stosują odmienne technologie przeładunkowo-składowe. Terminale zostały podzielone ze względu na poziom automatyzacji procesów transportowych. W badaniu efektywności zastosowano metodę DEA (Data Envelopment Analysis), wykorzystywaną wcześniej do w badaniach produktywności względnej w przemyśle. Metoda ta pozwala na wielokryterialną analizę procesu w oparciu o właściwie dobrany model przetwarzający parametry wejściowe na wyjściowe. Wnioski z analizy mogą być podstawą do podjęcia decyzji o charakterze organizacyjnym lub inwestycyjnym.
Słowa kluczowe: terminal kontenerowy, efektywność transportu, modelowanie systemów transportowych
Czytaj artykuł »

Dorota ŁOZOWICKA, Magdalena KAUP
The conceptual design algorithm of inland LNG barges
DOI 10.1515/mspe-2017-0002
Streszczenie: Prezentowany artykuł dotyczy problematyki śródlądowego transportu gazu LNG. Jego celem jest przedstawienie algorytmu projektowania koncepcyjnego barki śródlądowej do transportu gazu LNG przeznaczonej do eksploatacji na europejskich śródlądowych drogach wodnych. W artykule scharakteryzowano obszary funkcjonowania jednostek gazu LNG, w zależności od dopuszczalnych parametrów eksploatacyjnych na śródlądowych drogach wodnych. Przedstawiono istniejące na świecie rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne jednostek do transportu gazu LNG w głąb lądu, a także ich niezbędne wyposażenie w urządzenia i systemy, wynikające ze specyfiki przewożonego ładunku. Następnie zaprezentowano procedurę postępowania podczas projektowania koncepcyjnego jednostek do przewozu gazu LNG, z uwzględnieniem ograniczeń żeglugowych oraz kryteriów funkcjonalnych i ekonomicznych. Przedstawiony w artykule algorytm projektowy barki do transportu gazu LNG pozwala na przeprowadzenie wstępnych obliczeń projektowych, na podstawie których uzyskuje się wymiary i parametry główne barek w zależności od zadania przewozowego i klasy śródlądowej drogi wodnej, na której transport ma być realizowany.
Słowa kluczowe: żegluga śródlądowa, transport gazu LNG, projektowanie koncepcyjne
Czytaj artykuł »

Rafał JURECKI, Edward POKROPIŃSKI, Dariusz WIĘCKOWSKI, Łukasz ŻOŁĄDEK
Design of a test rig for the examination of mechanical properties of rolling bearings
DOI 10.1515/mspe-2017-0003
Streszczenie: W pracy przedstawiono założenia techniczne stanowiska badawczego do realizacji badań stanowiskowych łożysk tocznych. Jedną z metod sprawdzania (badania) łożysk jest ich badanie jako elementów już zabudowanych w określonym zespole i badanych w warunkach dotyczących całego zespołu. W artykule przedstawiono założenia techniczne i projekt specjalnego stanowiska do badań łożysk tocznych, bez konieczności zabudowy łożysk w konkretnym zespole. Badania stanowiskowe są szeroko stosowane ze względu na ich zalety. Realizacja badań symulacyjnych (na stanowiskach) polega na możliwie wiernym odtworzeniu rzeczywistych warunków pracy łożyska zamontowanego w urządzeniu. Stanowiska do takich badań są skomplikowane i kosztowne, ale uzyskiwane wyniki są „pewniejsze” i precyzyjniej, niż w przypadku innych metod, uwzględniają wpływ różnych obciążeń eksploatacyjnych na trwałość obiektu.
Słowa kluczowe: łożyska toczne, badania stanowiskowe, projektowanie stanowisk
Czytaj artykuł »

Andrzej ADAMKIEWICZ, Wojciech ZEŃCZAK
On the necessity of changes in the strategy of utilization ship boiler technical condition maintenance in the aspect of LNG applied as fuel
DOI 10.1515/mspe-2017-0004
Streszczenie: Stosowanie w okrętownictwie pozostałościowych paliw ropopochodnych (HFO) przyczynia się do degradacji stanu technicznego powierzchni wymiany ciepła kotłów utylizacyjnych, szczególnie od strony spalin. Głównym czynnikiem sprzyjającym degradacji jest obecność w tych paliwach siarki. Aktualnie obowiązujący przynajmniej do roku 2020 lub 2025 nieprzekraczalny limit siarki w paliwie podczas żeglugi poza obszarami kontroli SOx, (SECA) wynosi 3,5%. Zalecane przez towarzystwa klasyfikacyjne przeglądy kotłów utylizacyjnych charakteryzują się w związku z tym odpowiednio dobraną strategią, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie ich właściwego stanu technicznego. Obowiązek stosowania w obszarach kontroli emisji siarki paliw o małej zawartości siarki (LSFO), które są znacznie droższe od paliw pozostałościowych przyczynił się także do szerszego wprowadzania na statki paliwa alternatywnych takich jak metanol oraz przede wszystkim skroplony gaz ziemny (LNG). Dotyczy to szczególnie tych armatorów, których jednostki (np. promy) pływają głownie w obszarze SCECA. W artykule przeanalizowano konsekwencje wprowadzanych zmian rodzajów paliw na utrzymanie kotłów utylizacyjnych. Za-proponowano zmianę strategii utrzymania stanu technicznego kotłów utylizacyjnych.
Słowa kluczowe: kocioł utylizacyjny, stan techniczny, strategia utrzymania, gaz jako paliwo okrętowe
Czytaj artykuł »

Andrzej PAWLAK, Małgorzata ZALESIŃSKA
Comparative study of light sources for household
DOI 10.1515/mspe-2017-0005
Streszczenie: W artykule opisano wyniki badań, na podstawie których wyznaczono i oceniono podstawowe parametry fotometryczne, kolorymetryczne i elektryczne wybranych, ogólnodostępnych, źródeł światła, które były zamiennikami tradycyjnej żarówki o mocy 60 W. Zbadano jedną żarówkę halogenową, trzy świetlówki kompaktowe oraz jedenaście źródeł LED. Generalnie stwierdzono, ze w większości przypadków, zwłaszcza źródeł markowych producentów, parametry zmierzone i obliczone w niewielkim stopniu różnią się do deklarowanych przez producentów. Najkorzystniejszym zamiennikiem żarówek tradycyjnych są źródła LED, zarówno ze względu na swoje parametry użytkowe jak i cenę, porównywalną z ceną świetlówek kompaktowych, a w niektórych przypadkach nawet niższą.
Słowa kluczowe: zamienniki żarówek, parametry fotometryczne, kolorymetryczne i elektryczne źródeł światła, diody elektroluminescencyjne (LED), źródła światła do użytku domowego
Czytaj artykuł »

Żaneta CEPOWSKA, Tomasz CEPOWSKI
Prediction of a newbuilding proce of the bulk carriers based on gross tonnage gt and main engine power
DOI 10.1515/mspe-2017-0006
Streszczenie: W publikacji przedstawiono matematyczne zależności pozwalające na prognozowanie ceny budowy masowców budowanych w latach 2005-2015. Przedstawione aproksymacje pozwalają na oszacowanie ceny w oparciu o pojemność rejestrową GT i moc napędu. Aproksymacje zostały opracowane przy wykorzystaniu regresji liniowej i teorii sztucznych sieci neuronowych. Przedstawione zależności mają praktyczne zastosowanie do szacowania ceny budowy masowca dla potrzeb wstępnego parametrycznego projektowania statku. Z badań wynika, że zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania ceny masowca przynosi dokładniejsze rozwiązania niż wykorzystanie regresji liniowej.
Słowa kluczowe: masowiec, cena budowy, pojemność rejestrowa, moc napędu, projektowanie, sztuczne sieci neuronowe, regresja liniowa, aproksymacja
Czytaj artykuł »

Surekha K. SATPUTE, Grażyna A. PŁAZA, Arun G. BANPURKA
Biosurfactants’ production from renewable natural resources: example of innovativeand smart technology in circular bioeconomy
DOI 10.1515/mspe-2017-0007
Streszczenie: Intensywny rozwój bioprzemysłu istotnie przyczyni się do redukcji zużycia zasobów kopalnianych, pomóc krajom spełnić cele związane ze zmianami klimatu oraz przyczynić się do rozwoju gospodarki przyjaznej środowisku (zielony rozwój). Głównym założeniem jest rozwój nowych technologii umożliwiających przekształcenie naturalnych odnawialnych źródeł do wartościowych bioproduktów i biopaliw. Biomasa jest takim podstawowym źródłem, posiadającym odpowiednie parametry, żeby wykorzystywać ją do produkcji wielu substratów używanych w różnych gałęziach przemysłu. Biogospodarka obejmuje produkcję odnawialnych zasobów biologicznych i ich przetwarzanie do różnych finalnych produktów (żywność, pasza, chemikalia, materiały, paliwa) poprzez innowacyjne i efektywne technologie oparte na procesach biotechnologii przemysłowej. Artykuł przedstawia inteligentny i skuteczny sposób wykorzystania odpadów z różnych gałęzi przemysłu rolno-spożywczego do produkcji biosurfaktantów.
Słowa kluczowe: bioprzemysł, odnawialne naturalne źródła, biosurfaktanty, innowacyjna technologia, biogospodarka
Czytaj artykuł »

Anna BLUSZCZ
Ecological growth boundaries
DOI 10.1515/mspe-2017-0008
Streszczenie: Tendencje społeczeństwa do nieustannego wzrostu gospodarczego w połączeniu ze zmianami demograficznymi doprowadziły dziś do istotnych problemów ekologicznych w skali globalnej, do których należą między innymi: wzrost wykorzystania nieodnawialnych zasobów naturalnych, wzrost emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia gleb, wód, powietrza oraz postępująca degradacja ekosystemów. W obliczu tak poważnych zagrożeń niezbędne są globalne inicjatywy wszystkich państw w celu ograniczania skutków nadmiernej konsumpcji. Celem artykułu jest prezentacja metod pomiaru poziomu konsumpcji zasobów naturalnych przez społeczeństwa oraz badanie zależności pomiędzy poziomem rozwoju społeczeństw, a zużyciem zasobów. Jako metodę pomiaru poziomu konsumpcji dzisiejszych pokoleń w odniesieniu do możliwości regeneracyjnych środowiska naturalnego wykorzystano popularny miernik – ślad ekologiczny (Ecological Footprint). Natomiast jako metodę oceny poziomu rozwoju społeczeństw wykorzystano wskaźnik Human Development Index (HDI), uwzględniający trzy podstawowe obszary: oczekiwana długość życia, poziom PKB na mieszkańca oraz edukację. Wyniki badań wskazują, że aktualny trend nieograniczonej konsumpcji krajów wysokorozwiniętych odbywa się kosztem przyszłych pokoleń.
Słowa kluczowe: ślad ekologiczny, wskaźnik rozwoju społecznego, zrównoważony rozwój
Czytaj artykuł »

Elżbieta MILEWSKA
IT systems supporting the management of production capacity
DOI 10.1515/mspe-2017-0009
Streszczenie: Artykuł przedstawia problem elastyczności procesu wytwarzania w kontekście zarządzania strumieniem przepływu materiałowego i informacyjnego firmy. Autor artykułu opisał funkcje układu sterowania procesem produkcji oraz przedstawił charakterystykę rezerw intensywnych i ekstensywnych zdolności produkcyjnych. Omówione również zostały narzędzia informatyczne klasy MRP II/ERP, MES i APS wspomagające proces planowania, organizowania i sterowania produkcją.
Słowa kluczowe: sterowanie produkcją, MRP, MES, APS, rezerwy intensywne i ekstensywne
Czytaj artykuł »

Petr KLOUDA, Vlastimil MONI, Jan BLATA, Lubomír DONÁT, František HELEBRANT
Degradation of the state of a ball track at the ZP 6600
DOI 10.1515/mspe-2017-0010
Streszczenie: W artykule przedstawiono badania stanu toru łożyska kulkowego ciężkiej maszyny górniczej ZP6600/Z79. Przedstawione zostały wyniki badań materiałowych które zostały przeprowadzone na próbkach, opisano ich przebieg oraz wyniki obliczeń numerycznych stanu naprężenia metodą elementów skończonych dla dolnej części toru w miejscu styku z kulką.
Słowa kluczowe: tor kulki, próbka, materiał, stan naprężenia, naprężenie kontaktowe
Czytaj artykuł »

V. Moni, P. Klouda, J. Blata, F. Helebrant
The application for a prediction of the coal spontaneous ignition – PREDISAM
DOI 10.1515/mspe-2017-0011
Streszczenie: Treścią tego artykułu są wyniki badań zrealizowane w ramach projektu TA01020351 pt: „Badania możliwości przewidywania i konsekwencji samozapłonu węgla brunatnego“ które zostały przeprowadzone przy wsparciu Agencji Techniki w Republice Czeskiej w latach 2011-2014, w połączeniu z badaniami technicznymi. W wyniku tych badań uzyskano informacje dotyczące oceny stopnia ryzyka powstania samozapłonu węgla brunatnego. Przedstawiony sposób oceny jest oparty na metodzie numerycznej wyrażania wartości dla kryteriów MHU – wartości poszczególnych wskaźników są sumowane z innymi wynikami uzyskanymi w trakcie realizacji tego projektu badawczego. Uwzględniono również informacje pochodzące od firm działających na hałdach węgla brunatnego – zarówno od dostawców (firm górniczych) jak i dużych odbiorców (energetycznych). Kompleksowa wiedza o przewidywaniu samozapalenia węgla brunatnego umożliwi wyeliminowanie zagrożenia pożarem w kopalniach odkrywkowych oraz na haładach. W konsekwencji zmniejszy się ryzyko pożaru, awarii środków transportu DPD, ciężkich maszyn i w zakładach przeróbczych. Zredukowane zostaną obrażenia pracowników, a także oparzenia wywołane przez pożar węgla brunatnego lub wdychania produktów gazowych z procesu niedoskonałego spalania.
Słowa kluczowe: samozapłon, węgiel brunatny, wysypisko, ocena przewidywania samozapłonu
Czytaj artykuł »

K. Ćwirko, A. Kalbarczyk-Jedynak
Performance and selectivity of ceramic membranes in the ultrafiltration of model emulsion in saline
DOI 10.1515/mspe-2017-0012
Streszczenie: Wody zaolejone pochodzące z morskich i lądowych instalacji oraz transportu morskiego stanowią poważne zagrożenie dla środowiska, co sprawia że muszą być oczyszczane wieloetapowo, także z wykorzystaniem procesów membranowych i membran nieorganicznych. Głównymi zaletami takich membran są wysoka wydajność
i selektywność, duża odporność na temperaturę i ciśnienie, odporność na kwasy, zasady i rozpuszczalniki, długa żywotność – a przy ich stosowaniu znaczące zmniejszenie oddziaływania przemysłu i transportu na środowisko. Praca przedstawia wyniki procesu separacji oleju z emulsji z dodatkiem NaCl. Badania doświadczalne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem instalacji laboratoryjnej oraz membrany ceramicznej o średnicy 300 kDa. Wykonane analizy dotyczyły wydajności i selektywności badanej membrany
w zależności od czasu, a wyniki analiz zostały następnie porównane z wymaganiami IMO.
Słowa kluczowe: membrany ceramiczne, ultrafiltracja, selektywność membran, emulsje olejowe, wody zaolejone, wody zasolone, wody zęzowe, wody balastowe
Czytaj artykuł »

О.Е. Shabaev, I.I. Bridun, О.К. Moroz
Diagnostics of breakdown of cutting tools of axial cutting head of the П110-04 type heading machine
DOI 10.1515/mspe-2017-0013
Streszczenie: Zużycie noży skrawających głowicy urabiającej kombajnu chodnikowego może spowodować istotne pogorszenie parametrów jego pracy. Ocena stopnia zużycia tych noży mocowanych na podłużnej głowicy urabiającej może zostać przeprowadzona w czasie rzeczywistym na podstawie rozkładu widmowego parametrów pracy głowicy. Jako parametr diagnostyczny zaproponowano wykorzystanie współczynnika wyznaczonego w oparciu o rozkład widmowy częstotliwości obrotowej głowicy urabiającej.
Słowa kluczowe: kombajn, głowica urabiająca, noże, zużycie ścierne, diagnostyka
Czytaj artykuł »

T. Cepowski
Prediction of the main engine power of a new container ship at the preliminary design stage
DOI 10.1515/mspe-2017-0014
Streszczenie: W publikacji przedstawiono matematyczne zależności pozwalające na prognozowanie szacunkowej mocy napędu nowo budowanych kontenerowców w latach 2005-2015. Przedstawione aproksymacje pozwalają na oszacowanie mocy napędu w oparciu o długość między pionami i liczbę kontenerów. Aproksymacje zostały opracowane przy wykorzystaniu regresji liniowej jednej i wielu zmiennych. Przedstawione zależności mają praktyczne zastosowanie do szacowania mocy napędu kontenerowca dla potrzeb wstępnego parametrycznego projektowania statku. Z badań wynika, że zastosowanie regresji wielu zmiennych daje dokładniejsze rozwiązania niż zastosowanie regresji jednej zmiennej.
Słowa kluczowe: kontenerowiec, parametry projektowe, wstępny etap projektowania, moc, moc napędu głównego, długość pomiędzy pionami, liczba kontenerów, projektowanie, regresja liniowa, aproksymacja
Czytaj artykuł »

Z. Respondek
The problems of maintenance of drainage devices within municipal and district roads
DOI 10.1515/mspe-2017-0015
Streszczenie: W artykule przedstawiono techniczne aspekty związane z utrzymaniem właściwego stanu urządzeń odwadniających dróg publicznych, szczególnie gminnych i powiatowych. Omówiono znaczenie odwodnienia dróg, scharakteryzowano podstawowe urządzenia odwodnienia powierzchniowego i sposób umiejscowienia tych urządzeń w pasie drogowym. Wskazano, prezentując rzeczywiste przykłady realizacji, typowe błędy popełniane podczas remontu i przebudowy drogi skutkujące brakiem ciągłości odwodnienia, bądź niebezpieczeństwem szybkiej utraty funkcjonalności urządzeń odwadniających. Przedstawiono wyniki badań stanu technicznego poboczy i urządzeń odwodnienia powierzchniowego na terenie wybranej gminy wiejskiej i wskazano główne problemy zarządców dróg związane z utrzymaniem urządzeń odwadniających w odpowiedniej kondycji. Wskazano na potrzebę wzrostu świadomości przy planowaniu i projektowaniu inwestycji drogowych odnośnie skutków wykonania nieskutecznego odwodnienia.
Słowa kluczowe: odwodnienie dróg, utrzymanie dróg publicznych, urządzenia odwadniające
Czytaj artykuł »

O. Klyus, O. Bezyukov
Use of water-fuel mixture in diesel engines at fishing vessels
DOI 10.1515/mspe-2017-0016
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych określających parametry fizyczne mieszanki paliwa wytworzone z ropy naftowej, oleju napędowego, estrów metylowych oleju rzepakowego (do 20%) i wody (do 2,5%). Uzyskane wyniki dowodzą, że dodanie składników biologicznych (estry metylowe oleju rzepakowego) i wody do oleju nie powoduje pogorszenia właściwości fizycznych i chemicznych, są porównywalne z parametrami paliwa podstawowego, czyli oleju napędowego z ropy naftowej. Mieszanina była przedmiotem badań na stanowisku z zastosowaniem silnika z samozapłonem za pomocą wstępnie katalitycznej obróbki paliwa. Proces obróbki paliwa polegał na tym, że materiał aktywny katalitycznie miał bezpośredni kontakt na korpusie rozpylacza. Przy porównywalnych parametrach eksploatacyjnych dla silnika, otrzymane spaliny, zadymienie było niższe nawet o 60% ze względu na wstępną obróbkę mieszanki paliwa w stosunku do fabrycznego układu wtrysku paliwa wykonanego z użyciem oleju napędowego z ropy naftowej.
Słowa kluczowe: silnik wysokoprężny, obróbka wstępna paliwa, woda, paliwo
Czytaj artykuł »

A. Jakubowski
Technology of producing the contact connections of superconductor metal-sheathed cable
DOI 10.1515/mspe-2017-0017
Streszczenie: Zaproponowano technologię wytwarzania prądowych złączeń stykowych z brzegów nadprzewodnego kabla, jako jednego z najważniejszychczęści systemu magnetycznego w termojądrowym reaktorze. Jest to problem aktualny dla współczesnej światowej energetyki. Technologię tą można realizować przez promieniowe obciskanie cienkościennej rurki metalowej na pakiet przewodników. Optymalizacją jest zapełnienie różnych profili drutem o okrągłym przekroju. Obliczono geometryczne charakterystyki niebezpiecznego poprzecznego przekroju (rozłączony pierścień) cienkościennej rury osłabionej przez wykrój wycinkowy. Przeprowadzono porównawcze obliczenie wytrzymałości jednolitej i osłabionej rury w trakcie podłużnego ściskania i poprzecznego zginania. Zamodelowano proces promieniowego obciskania cienkościennej powłoki cylindrycznej z drucianym pakowaniem, skąd wynika konieczność użycia nieliniowej teorii dla obliczeń. Rozpatrzono sprężyste współdziałanie drutów (równolegle rozmieszczonych cylindrów), pomiędzy którymi występują powierzchnie stykowe o kształcie prostokątnym.
Słowa kluczowe: kabel nadprzewodny, złącze stykowe, drut, pakowanie, rura cienkościenna, obciskanie promieniowe, styk
Czytaj artykuł »

A. Repelewicz
Rational increasing of energy efficiency of sacral buildings
DOI 10.1515/mspe-2017-0018
Streszczenie: W pracy przedstawiono możliwości zwiększenia efektywności energetycznej budynków sakralnych. Jako przykład typowych budowli sakralnych o niskiej efektywności energetycznej zostały zaprezentowane kościoły znajdujące się w zawierciańskim okręgu duszpasterskim archidiecezji częstochowskiej. Takie obiekty należałoby poddać termiozolacji w trakcie ich użytkowania. Zostały przedstawione wybrane możliwości zwiększenia energooszczędności budynków kościołów. Przedstawiono różne: zwiększenie izolacyjności ścian i dachu, montaż nowych okien i nowoczesnych systemów grzewczych. Instalacja nowego systemu grzewczego została uznana za najbardziej efektywny, najtańszy i najłatwiejszy do realizacji sposób.
Słowa kluczowe: obiekty sakralne, budynki kościelne, izolacja termiczna, systemy grzewcze
Czytaj artykuł »

T. Szelangiewicz, K. Żelazny
Prediction power propulsion of the ship at the stage of preliminary design Part I: Forecasting method for power propulsion of ship at the stage of preliminary design
DOI 10.1515/mspe-2017-0019
Streszczenie: Podczas projektowania statku najważniejsze decyzje zapadają na etapie projektowania wstępnego. Jednym z najważniejszych parametrów projektowych zakładanych przez armatora statku jest jego prędkość eksploatacyjna w rzeczywistych warunkach pogodowych występujących na linii żeglugowej. Dla tej prędkości, na etapie projektowania wstępnego, gdy znane są tylko podstawowe parametry geometryczne statku, powinna być określana moc silnika napędowego. W praktyce projektowej, moc napędu określana jest z bardzo przybliżonych wzorów ale dla prędkości na wodzie spokojnej. Dopiero po wykonaniu projektu kontraktowego i podpisaniu kontraktu wykonywane są basenowe badania oporowonapędowe modelu statku. Na podstawie tych badań jest m.in. określana moc nominalna silnika napędowego oraz oszacowana jest, na podstawie dodatku żeglugowego, prędkość eksploatacyjna. W artykule przedstawiono koncepcję metody określania mocy napędu statku dla zakładanej prędkości eksploatacyjnej, uzależnionej tylko od podstawowych parametrów geometrycznych kadłuba statku.
Słowa kluczowe: moc napędu statku, projektowanie wstępne, prędkość eksploatacyjna
Czytaj artykuł »

S. Berczyński, D. Grochała, Z. Grządziel
Modeling of surface geometric structure state after integratedformed milling and finish burnishing
DOI 10.1515/mspe-2017-0020
Streszczenie: W artykule przedstawiono komputerowe modelowanie nagniatana powierzchni frezowanej frezem kulistym. Taka metoda frezowania pozostawia ślady, gdzie dominują nierówności wynikające z posuwu wierszowania i średnicy freza. Procesowi nagniatania (obróbce plastycznej powierzchni) towarzyszą zjawiska zachodzące bezpośrednio w strefie kontaktu kulki nagniatającej z powierzchnią frezowaną. Zaprezentowano sposób przygotowania modelu MES i metodykę badań służących ocenie wartości wysokościowych parametrów Struktury Geometrycznej Powierzchni (SGP). W przygotowanym modelu fizycznym, próbki miały kształt prostopadłościanu o wymiarach: 2×1×4,5 mm (szerokość × wysokość × długość). Ponieważ w trakcie nagniatania w prostopadłościennej próbce występują odkształcenia plastyczne, uwzględniono nieliniowości materiału próbki frezowanej. Model fizyczny procesu zakładał również odtaczanie kulki nagniatającej w kierunku prostopadłym do śladów pozostawionych przez frez. W badaniach modelowych przyjęto trzy różne wartości siły nagniatania wynoszące odpowiednio 250 N, 500 N i 1000 N. Modelowanie procesu obejmowało, kontakt i wciskanie kulki w powierzchnię prób-ki do osiągnięcia wartości żądanej siły nagniatania a następnie rozpoczęcie odtaczania kulki nagniatającej po powierzchni na odcinku 2 mm, następnie stopniowo zmniejszano wartość siły nagniatania aż do wyjścia kuli ze strefy kontaktu. Podczas odtaczania kula nagniatają-ce obracała się o kąt 23°. Przedstawiono zbiorcze wykresy deformacji plastycznych modelowanych powierzchni po frezowaniu i nagniataniu wybranymi wartościami sił. Obliczono chropowatość idealizowanej powierzchni frezowanej w rozważanym modelu fizycznym, na odcinku elementarnym pomiędzy szczytami profilu odległymi o odległość posuwu wierszowania przy frezowaniu fwm = 0,5 mm. Na tym samym odcinku obliczono chropowatości po nagniataniu. Różnice otrzymanych wartości mieszczą się poniżej 20% zarejestrowanych wartości średnich w trakcie badań doświadczalnych. Przyjęte uproszczenie w modelowaniu SGP po frezowaniu pozwala na znaczne przyśpieszenie procesu obliczeniowego. Widoczne jest obniżenie się wartości parametru Ra dla modelowanych powierzchni po frezowaniu i nagniataniu wraz ze wzrostem siły nagniatania. W badaniach otrzymano optimum siły nagniatania przy wartości wynoszącej 500 N (najniższa wartość Ra = 0,24 μm), dalsze zwiększanie wartości siły nagniatania nie powoduje zmniejszania się wartości chropowatości powierzchni, co jest zgodne z wynikami otrzymanymi w trakcie prowadzonych badań doświadczalnych.
Słowa kluczowe: struktura geometryczna powierzchni, frezowanie, nagniatanie, obróbka hybrydowa, modelowanie MES
Czytaj artykuł »

J. Campos, P. Sharma, E. Jantunen, D. Baglee, L. Fumagalli
Business performance measurements in asset management with the support of big data technologies
DOI 10.1515/mspe-2017-0021
Streszczenie: W artykule przedstawiono pomiar wydajności w dziedzinie zainteresowań. Następnie omawiane są ważne dane dotyczące zarządzania aktywami. W artykule wymieniono również znaczenie i cechy charakterystyczne dla dzisiejszych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Szczegółowo omówiono rolę nowych koncepcji, takich jak big data i technologie analityczne dotyczące wyszukiwania danych w zarządzaniu pomiarami wydajności w zarządzaniu aktywami. Autorzy sugerują zastosowanie metodologii zmodyfikowanej Strategicznej Karty Wyników, która podkreśla zarówno aspekty ilościowe, jak i jakościowe, co jest kluczowe dla optymalnego wykorzystania podejścia i technologii big data.
Słowa kluczowe: pomiary wydajności biznesowej, zarządzanie aktywami, technologie big data
Czytaj artykuł »

L. Metso, M. Kans
An ecosystem perspective on asset management information
DOI 10.1515/mspe-2017-0022
Streszczenie: Big data i Internet rzeczy znacznie zwiększą ilość danych dotyczących zarządzania aktywami. Wymiana danych z większą liczbą partnerów w zakresie zarządzania aktywami jest ważna przy rozwijaniu możliwości biznesowych i nowych ekosystemów. Ekosystem zarządzania aktywami to złożony zbiór powiązań między stronami uczestniczącymi w działaniach związanych z zarządzaniem aktywami. W niniejszym artykule zidentyfikowano obecne bariery i zalety udostępniania danych w oparciu o wyniki wywiadów. Główne zalety to przejrzystość, dostęp do danych i ich ponowne wykorzystanie. Nowe usługi mogą być tworzone poprzez wykorzystanie udostępniania danych. Głównymi barierami w udostępnianiu danych są niejednoznaczne podejście do procesu udostępniania danych i trudności z rozpoznaniem korzyści płynących z udostępniania danych. Aby przezwyciężyć bariery w udostępnianiu danych, niniejszy artykuł wprowadza ekosystemowe podejście do informacji dotyczących zarządzania aktywami. Podejście to jest wyjaśnione na przykładzie szwedzkiego przemysłu kolejowego.
Słowa kluczowe: otwarte dane, udostępnianie danych, zarządzanie informacjami, model informacyjny, ekosystem gospodarczy, aktywa jako usługa
Czytaj artykuł »

A. Jiménez, F. Boto, I. Irigoien, B. Sierra, A. Suarez
Stability analysis of radial turning process for superalloys
DOI 10.1515/mspe-2017-0023
Streszczenie: Wykrywanie stabilności w procesach obróbki jest podstawowym składnikiem procesu projektowania wydajnych procesów obróbki. Automatyczne metody są w stanie określić kiedy nastąpi niestabilność i zapobiec ewentualnym awariom maszyny. W pracy przedstawiono różne metody wykrywania anomalii stabilności w oparciu o mierzone siły w procesie toczenia promieniowego nadstopów. W celu określenia niestabilności proponuje się dwie różne metody. Każda z nich jest testowana na podstawie rzeczywistych danych uzyskanych podczas obróbki materiałów: Waspalloy, Haynes 282 i Inconel 718. Dane doświadczalne, zarówno w środowisku konwencjonalnym, jak i przy chłodzeniu wysokociśnieniowym (HPC), zostały ustawiane w czterech różnych stanach w zależności od wielkości ziarna i twardości materiału (LGA , LGS, SGA i SGS). Wyniki pokazują, że metoda analizy głównych składowych (PCA) jest przydatna do wizualizacji procesu i wykrywania nieprawidłowości w bieżących procesach.
Słowa kluczowe: wykrywanie stabilności, toczenie promieniowe, analiza głównych składowych (PCA)
Czytaj artykuł »

S. K. Kinnunen, J. Hanski, S. Marttonen-Arola, T. Kärri
A framework for creating value from fleet data at ecosystem level
DOI 10.1515/mspe-2017-0024
Streszczenie: Jako, że przedsiębiorstwa w ostatnim czasie zaczęły bardziej interesować się wykorzystaniem wzrastającej ilości danych i zdały sobie sprawę z potencjału analizy danych, uznano, że zdolność do przekształcenia danych w wartość dla przedsiębiorstwa jest dla niego korzystne. Przedsiębiorstwa zdobywają przewagę konkurencyjną, jeśli są w stanie wykorzystać dane floty, które są generowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Korzyści płynące z zarządzania flotą opierają się na możliwości uzyskania dostępu do ogromnych ilości danych o aktywach, które można następnie wykorzystać np. w celu uzyskania oszczędności a także rozwoju produktów i usług. Celem przedsiębiorstw jest tworzenie wartości z danych floty, ale wymaga to, aby różne podmioty w ekosystemie współpracowały ze sobą we wspólnym celu – aby uzyskać najwyższą wartość z danych floty dla ekosystemu. Aby było to możliwe, potrzebne są ramy, aby spełnić wymagania dotyczące wykorzystania danych o cyklu życia floty. Oznacza to, że różne podmioty w ekosystemie muszą zrozumieć swoją rolę w procesie rafinacji danych floty w promowaniu tworzenia wartości z danych floty. Celem niniejszego artykułu jest opracowanie ram zarządzania wiedzą w tworzeniu wartości z danych floty w ekosystemach. Jako wynik przedstawiono koncepcyjne podstawy, które pomagają przedsiębiorstwom rozwijać praktyki zarządzania aktywami związane z flotą aktywów.
Słowa kluczowe: dane floty, ekosystem, struktury, wartość, rafinacja danych, zarządzanie aktywami
Czytaj artykuł »

E. K. Juuso
Intelligent performance analysis with a natural language interface
DOI 10.1515/mspe-2017-0025
Streszczenie: Najważniejszym celem zarządzania aktywami jest poprawa wydajności. Zaawansowana analiza danych jest potrzebna, aby efektywnie integrować dane monitorowania stanu maszyn podczas działania i konserwacji. Inteligentne wskaźniki obciążeń i stanu zostały opracowane w celu kontroli i monitorowania stanu poprzez połączenie uogólnionych norm z efektywnym skalowaniem nieliniowym. Nieliniowe metody skalowania mogą być również wykorzystane do pomiarów wydajności używanych do zarządzania, ponieważ wskaźniki zarządzania mogą być prezentowane w tej samej skali co inteligentne wskaźniki stanu i obciążeń. Wskaźniki efektywności to odpowiedzi procesu, maszyny lub systemu, na obciążenia analizowane z danych pochodzących z monitorowania procesu i stanu. Skalowane wartości są bezpośrednio stosowane w inteligentnej analizie czasowej do obliczania fluktuacji i trendów. Wszystkie te metody mogą być stosowane w prognostyce i przewidywaniu obciążenia. Znaczenie zmiennych jest korzystne w zdobywaniu wiedzy eksperckiej i prezentowaniu informacji w języku naturalnym. Idea dzielenia problemów na znaczenie w zmienności specyficznych i kierunków interakcji, zapewnia wiele ulepszeń w monitorowaniu wydajności i podejmowaniu decyzji. Zintegrowana analiza czasowa i przetwarzanie niepewności ułatwiają efektywne wykorzystanie wiedzy specjalistycznej. Pomiary mogą być monitorowane za pomocą uogólnionej statystycznej kontroli procesu (GSPC) opartej o te same funkcje skalowania.
Słowa kluczowe: analiza danych, skalowanie nieliniowe, analiza trendu, systemy rozmyte, język naturalny
Czytaj artykuł »

J. Nissilä
Local regularity analysis with wavelet transform  in gear tooth failure detection
DOI 10.1515/mspe-2017-0026
Streszczenie: Diagnozowanie uszkodzeń zębów przekładni i łożyska w sytuacjach przemian energii przemysłowych zostało zbadane wiele razy, ale nadal pozsotaje ono wyzwaniem. Celem tego badania jest spojrzenie na problem z perspektywy bardziej teoretycznej. Celem jest sprawdzenie, czy lokalną regularność, tj. płynność mierzonego sygnału, można oszacować na podstawie wibracji przekładni obiegowych i czy ta regularność może być związana z zazębieniami zębów przekładni. Poprzednio wykazano, że malejąca lokalna regularność mierzonych sygnałów przyspieszenia może ujawnić błędy pierścienia wewnętrznego w łożyskach wolnoobrotowych. Lokalna regularność jest szacowana na podstawie maksymalnego granicznego szumu sygnału transformaty falowej. W niniejszym badaniu pomiary pochodzą z przekładni obiegowych elektrowni wodnej Kelukoski (EW). Bardzo stabilna prędkość obrotowa EW pozwala wnioskować, że częstotliwości oczek sieci EW i częstotliwość związana z obrotem łopat turbiny są najistotniejszymi składnikami widma szacowanych sygnałów lokalnej regularności.
Słowa kluczowe: przekładnia obiegowa, analiza widmowa, regularność Höldera, maksimum modułu transformaty falkowej, elektrownia wodna
Czytaj artykuł »

V. Simon, C. A. Johansson, D. Galar
Aggregation of electric current consumption features to extract maintenance KPIs
DOI 10.1515/mspe-2017-0027
Streszczenie: Wszystkie urządzenia elektryczne oferują możliwość wydobywania informacji i obliczania Kluczowych Wskaźników Efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI) z sygnału prądu elektrycznego. W zależności od okna czasowego, częstotliwości próbkowania i rodzaju analizy, różne wskaźniki od mikro do makro poziomu, można obliczyć dla takich aspektów jak utrzymanie ruchu, produkcja, zużycie energii itp. Na poziomie mikro wskaźniki są powszechnie stosowane do monitorowania stanu i diagnostyki oraz zazwyczaj są oparte na krótkim oknie czasowym i mają dużą częstotliwość próbkowania. Wskaźniki makro są zwykle oparte na dłuższym oknie czasowym z wolniejszą częstotliwością próbkowania i są używane jako wskaźniki dla ogólnej wydajności, kosztu lub zużycia. Wskaźniki można obliczyć bezpośrednio z sygnału prądu elektrycznego, ale mogą być one również oparte na połączeniu informacji z sygnału prądu elektrycznego i danych operacyjnych, takich jak obroty na minutę (ang. Revolutions Per Minute, RPM), pozycja itp. Jeden lub kilka z tych wskaźników można wykorzystać do przewidywania i prognozowania przyszłego zachowania maszyny. W niniejszym artykule wykorzystano tę technikę do obliczania wskaźników utrzymania ruchu i optymalizacji energii w maszynach elektrycznych i flotach maszyn, zwłaszcza obrabiarek.
Słowa kluczowe: odcisk palca, dane operacyjne, utrzymanie na podstawie stanu technicznego (CBM), monitoring stanu (CM), optymalizacja energii, obrabiarka
Czytaj artykuł »

R. Villarejo, C. A. Johansson, U. Leturiondo, V. Simon, D. Seneviratne, D. Galar
Bottom to top approach for railway KPI generation
DOI 10.1515/mspe-2017-0028
Streszczenie: Utrzymanie kolei, zwłaszcza infrastruktury kolejowej, wytwarza ogromne ilości danych. Jednakże posiadanie danych nie jest równoznaczne z posiadaniem informacji; dane muszą być przetwarzane w celu pozyskania informacji. W utrzymaniu kolei opracowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) powiązanych z punktualnością lub przepustowością może pomóc zaplanować konserwacje, tym samym dostosowując/wyrównując serwis techniczny do/z celów/celami przedsiębiorstwa. Istnieje zapotrzebowanie na ulepszoną metodę analizy danych kolejowych w celu znalezienia właściwych wskaźników KPI. System powinien wspierać serwisantów, odpowiadając na takie pytania jak: jakie należy przeprowadzić konserwacje, gdzie i kiedy. System powinien wyposażyć użytkownika w wiedzę o kondycji i konfiguracji infrastruktury, a także sytuacji na drogach, dzięki czemu zasoby obsługi technicznej mogą być kierowane jedynie na te obszary, które wymagają pracy. Ilość informacji jest ogromna, więc muszą być one hierarchizowane i zagregowane; użytkownicy muszą przefiltrować bezużyteczne wskaźniki. Dane są łączone przez zestawianie kilku indywidualnych wskaźników w jeden indeks; wynikowe wskaźniki zespolone mierzą wielowymiarowe pojęcia, których nie można przechwycić przez pojedynczy indeks. W artykule opisano metodę monitorowania złożonej jednostki. W tym przypadku stosuje się mnogość indeksów użycia i wartości ważonych, aby utworzyć złożony i zagregowany indeks użycia z kombinacji wskaźników użycia niższego poziomu i wartości ważonych. Uzyskane złożone i zagregowane wskaźniki mogą stanowić narzędzie decyzyjne dla menedżerów zarządzających zasobami na różnych poziomach hierarchi.
Słowa kluczowe: zasoby kolejowe, synteza/połączenie, hierarchia, agregacja, KPI, wydajność, monitoring stanu, CMMS
Czytaj artykuł »

H. Kortelainen, J. Hanski, P. Valkokari, T. Ahonen
Tapping the value potential of extended asset services – experiences from finnish companies
DOI 10.1515/mspe-2017-0029
Streszczenie: Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie technologii informacyjnych i modeli biznesowych umożliwiają szeroką gamę nowych usług dla przedsiębiorstw szukających wzrostu w usługach. Obecnie firmy produkcyjne aktywnie rozwijają i dostarczają nowe usługi związane z zasobami, takie jak monitorowanie stanu i zdalne sterowanie. Niemniej jednak, istnieje nadal niewykorzystany potencjał w rozszerzaniu oferty usług dla rozwoju długoterminowej współpracy w zakresie środków trwałych w całym cyklu życia. Konieczna jest ścisła współpraca z klientem końcowym i innymi udziałowcami, aby zrozumieć możliwości generowania wartości. W niniejszym artykule oceniamy niektóre z przedsiębiorstw zajmujące się zapewnieniem zasobów, które aktualnie rozwijają. Opisy zapewnienia zasobów opierają się na wynikach warsztatu przemysłowego, w którym przedsiębiorstwa przedstawiły swoje plany rozwoju usług. Propozycje usług są porównywane z całkowitym kosztem posiadania (ang. Total Cost of Ownership, TCO) i cyklami zamkniętego cyklu życia. Na podstawie porównania rozpoznawane są luki, które wskazują na potencjał koncepcji rozszerzonego zapewnienia zasobów. Podsumowując, twierdzimy, że przedsiębiorstwa produkcyjne nie rozpoznają całego potencjału usług opartych na zasobach i optymalizują wydajność procesów klientów końcowych.
Słowa kluczowe: aktywa, flota, rozszerzone zapewnienie zasobów
Czytaj artykuł »

F. Rodrigues, I. Fonseca, J. T. Farinha, L. Ferreira, D. Galar
Electric motors maintenance planning from its operating variables
DOI 10.1515/mspe-2017-0030
Streszczenie: Planowanie utrzymania ruchu odpowiada podejściu, które ma na celu maksymalizację dostępności wyposażenia, a w konsekwencji zwiększenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw przez zwiększenie czasów produkcji. W artykule przedstawiono planowanie utrzymania ruchu w oparciu o zmienne operacyjne (liczba przepracowanych godzin, cykle robocze, liczba obrotów) w celu maksymalizacji dostępności pracy silników elektrycznych. Odczytywanie zmiennych operacyjnych i pobieranie próbek odbywa się na podstawie ustalonych z góry cykli próbkowania, następnie dokonuje się analizy danych za pomocą algorytmów szeregowania czasowego mających na celu uruchomienie zleceń roboczych przed osiągnięciem zmiennych wartości dopuszczalnych. Podejście to jest wspierane przez narzędzia i technologie, takie jak aplikacje logiczne, które umożliwiają wykorzystanie graficznego interfejsu użytkownika w celu uzyskania dostępu do istotnych informacji o ich zasobach fizycznych HMI (Human Machine Interface), w tym kontroli i nadzoru przez pozyskanie z wykorzystaniem SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) danych, w tym również protokołów komunikacyjnych pomiędzy różnymi aplikacjami logicznymi.
Słowa kluczowe: utrzymanie ruchu, planowane utrzymanie ruchu, maszyny/urządzenia elektryczne, HMI/SCADA,
Czytaj artykuł »

K. Teymourian, D. Seneviratne, D. Galar
Ergonomics contribution in maintainability
DOI 10.1515/mspe-2017-0031
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest opisanie wpływu ergonomii na łatwość konserwacji. Ekonomiczne wzorce, nakłady i szkolenia pomagają zwiększyć wskaźnik konserwacji urządzeń przemysłowych. Ta analiza może być pomocna, między innymi, do porównywania systemów w celu uzyskania lepszego projektu dotyczącego wymagań związanych z konserwacją, poprawy tej konserwacji w konkretnym środowisku przemysłowym oraz przewidywania problemów związanych z konserwacją, spowodowanych ewentualnymi zmianami warunków działania urządzenia. W tym celu praca ta na początku wprowadza pojęcie ergonomii i czynników ludzkich, łatwości konserwacji i wdrażania oceny pozycji ludzi, w tym kilka ważnych pozycji, w których przeprowadza się czynności konserwacyjne. Podejście symulacyjne jest wykorzystywane do identyfikacji krytycznej pozycji ciała personelu konserwacyjnego i wdrażania tych z minimalnym obciążeniem dla personelu, który wykorzystuje sprzęt w praktycznym scenariuszu. Dane wejściowe do symulacji są przekazywane projektantom aby poprawić miejsce pracy/wyposażenie w celu zapewnienia wysokiego poziomu konserwacji. Ostatecznie, niniejsze opracowanie kończą podsumowanie bardziej znaczących aspektów i sugestie dotyczące przyszłych badań.
Słowa kluczowe: ergonomia, łatwość konserwacji, pozycje ludzkie, czynniki ludzkie, symulacja ALBA
Czytaj artykuł »

T. Szelangiewicz, K. Żelazny
Prediction power propulsion of the ship at the stage of preliminary design Part II: Mathematical model ship power propulsion for service speed useful in the preliminary design
DOI 10.1515/mspe-2017-0032
Streszczenie: Podczas projektowania statku najważniejsze decyzje zapadają na etapie projektowania wstępnego. Jednym z najważniejszych parametrów projektowych zakładanych przez armatora statku jest jego prędkość eksploatacyjna w rzeczywistych warunkach pogodowych występujących na linii żeglugowej. Dla tej prędkości, na etapie projektowania wstępnego, gdy znane są tylko podstawowe parametry geometryczne statku, powinna być określana moc silnika napędowego. W praktyce projektowej, moc napędu określana jest z bardzo przybliżonych wzorów ale dla prędkości na wodzie spokojnej. Dopiero po wykonaniu projektu kontraktowego i podpisaniu kontraktu wykonywane są basenowe badania oporowo-napędowe modelu statku. Na podstawie tych badań jest m.in. określana moc nominalna silnika napędowego oraz oszacowana jest, na podstawie dodatku żeglugowego, prędkość eksploatacyjna. W artykule przedstawiono matematyczny model określania mocy napędu statku dla zakładanej prędkości eksploatacyjnej. Model ten jest uzależniony tylko od podstawowych parametrów geometrycznych kadłuba statku oraz od parametrów pogodowych występujących na liniach żeglugowych. Przedstawiono także wyniki obliczeń, według tego modelu, mocy napędu dla jednego ze zbudowanych statków.
Słowa kluczowe: moc napędu statku, projektowanie wstępne, prędkość eksploatacyjna
Czytaj artykuł »

N. Ravinder Reddy, V. V. Satynarayana, M. Prashanthi, N. Suguna
Application of TRIZ methodology in diffusion welding system optimization
DOI 10.1515/mspe-2017-0033
Streszczenie: Spawanie jest powszechnie stosowane w procesach produkcyjnych w procesie łączenia metali. W ostatnich latach metoda spawania dyfuzyjnego znacznie zwiększyła jakość spoiny. Niemniej jednak, metoda spawania dyfuzyjnego jest mało zgłębiona badawczo i krótko stosowana. Dlatego spawanie dyfuzyjne pozbawione jest istotnych informacji, związanych z łączeniem grubych i cienkich materiałów z warstwami pośrednimi lub bez ich udziału, w konstrukcji spawalniczej, takich jak mocowanie/oprawa, wybór parametrów i zintegrowana konstrukcja. Niniejszy artykuł ma na celu połączyć innowacyjne metody w zastosowaniu spawania dyfuzyjnego konstrukcji. Pomoże to zmniejszyć ryzyko prób i błędów lub niepowodzeń w procesie spawania, kierując się teorią metody rozwiązywania problemów (TRIZ). Artykuł ten ma na celu uzbrojenie personelu projektującego konstrukcje spawalnicze w innowacyjne pomysły projektowe w obszarze badań i praktycznych zastosowań.
Słowa kluczowe: ciśnienie klejenia, temperatura klejenia, czas wiązania, wytrzymałość wiązania, grubość warstwy dyfuzyjnej, twardość połączenia
Czytaj artykuł »

E. Kardas, S. Brožova, P. Pustějovská, S. Jursová
The evaluation of efficiency of the use of machine working time in the industrial company – case study
DOI 10.1515/mspe-2017-0034
Streszczenie: W artykule dokonano oceny efektywności wykorzystania maszyn w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Do analizy wykorzystano metodę OEE (Całkowita Efektywność Wyposażenia). Wybrane przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją łożysk stożkowych. Dokonano analizy efektywności 17 automatycznych linii szlifierskich pracujących w wydziale obróbki szlifierskiej wałeczków. Na niski poziom efektywności linii szlifierskich miały wpływ problemy z dostępnością maszyn i urządzeń. Dokonano również analizy przyczyn występowania przestojów maszyn na tych liniach. Wykryto 3 podstawowe przyczyny przestojów: brak kart kanban, diamentowanie i brak operatora. Zaproponowano również sposoby poprawy wykorzystania tych maszyn. W analizie uwzględniono rzeczywiste wyniki pochodzące z procesu produkcyjnego i obejmujące okres 1 roku kalendarzowego.
Słowa kluczowe: efektywność, metoda OEE, maszyny i urządzenia
Czytaj artykuł »

M. Kazimierska, M. Grębosz-Krawczyk
New product development (NPD) process – an example of industrial sector
DOI 10.1515/mspe-2017-0035
Streszczenie: Celem artykułu jest omówienie procesu wprowadzania nowego produktu na przykładzie sektora przemysłowego w kontekście koncepcji rozwoju nowego produktu (NPD). W artykule przeanalizowano poszczególne etapy procesu wprowadzania nowego silnika elektrycznego, uwzględniając ich cele, wdrożone procedury, funkcje i podział odpowiedzialności. W artykule wykorzystano informacje pochodzące ze źródeł wtórnych oraz wyniki własnych badań empirycznych, prowadzonych w międzynarodowej firmie produkcyjnej. Badania oparto na studium przypadku. Wyniki wyraźnie dowodzą dużego znaczenia lidera projektu oraz stałej współpracy z klientem w procesie rozwoju nowego produktu.
Słowa kluczowe: rozwój nowego produktu, zarządzanie projektem, zarządzanie produkcją
Czytaj artykuł »

S. Gierej
Big Data in the industry - overview of selected issues
DOI 10.1515/mspe-2017-0036
Streszczenie: W artykule dokonano przeglądu wybranych zagadnień związanych z wykorzystaniem Big Data w przemyśle. Celem jest zdefiniowanie potencjalnego zakresu i form wykorzystania dużych zbiorów danych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Dokonując systematycznego przeglądu piśmiennictwa naukowego i profesjonalnego, przeanalizowano wybrane zagadnienia związane z wykorzystaniem analityki danych masowych w produkcji. Zaprezentowano definicję Big Data z wyszczególnieniem jej głównych atrybutów. Zwrócono uwagę na znaczenie technologii przetwarzania masowych zbiorów danych w rozwoju koncepcji Przemysłu 4.0. Następnie zwrócono uwagę na kwestie takie jak optymalizacja procesów produkcyjnych, podejmowanie decyzji oraz masowa indywidualizacja produkcji i wskazano dla nich możliwości wykorzystania dużych wolumenów danych. W rezultacie sformułowano wnioski dotyczące potencjału wykorzystania Big Data w przemyśle.
Słowa kluczowe: Big Data, Industrial Internet of Things, Industry 4.0
Czytaj artykuł »

A. Marcinkowski, K. Zych
Environmental performance of kettle production: product life cycle assessment
DOI 10.1515/mspe-2017-0037
Streszczenie: Głównym celem niniejszego artykułu jest porównanie wpływu na środowisko wywieranego przez dwa różne typy procesu gotowania wody. Cel ten został osiągnięty przez zastosowanie oceny cyklu życia produktu dla czajnika tradycyjnego i elektrycznego. Dokonano przeglądu literatury. Zastosowany model badawczy opracowano na podstawie danych dostępnych w literaturze oraz dodatkowych badań eksperymentalnych. Aby zapewnić możliwość pełniejszego porównania uzyskanych wyników LCA z wynikami literaturowymi, zastosowano metodę oceny ecoindicator 99. Przyjęta jednostka funkcyjna zawiera fazę produkcji, eksploatacji i utylizacji (zgodnie z podejściem „od kołyski do grobu”), gdzie główną funkcją jest zagotowanie 3360 l wody w ciągu czteroletniego okresu czasu. Dokonano bardzo szczegółowej inwentaryzacji LCI. Masa komponentów została wyznaczona z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku (0,001 g). Uzyskane wyniki pokazują, że wpływ na środowisko został zdominowany przez zużycie energii elektrycznej lub gazu ziemnego podczas fazy eksploatacji produktów: 92% w przypadku czajnika elektrycznego i 99% w przypadku tradycyjnego. Udział fazy produkcji wyniósł odpowiednio 7% i 0,8%. Wykonane analizy niepewności i wrażliwości uwzględniały różne modele scenariusza odpadowego, jak również skalę zapotrzebowania na transport. Wpływ na środowisko okazał się być silnie wrażliwy na wybrany koszyk energii elektrycznej (electricity mix), który zdeterminował wyniki ostatecznego porównania czajników. Opierając się na uzyskanych wynikach oceny cyklu życia zaproponowano pewne udoskonalenia produktów. Optymalizacja czasu gotowania została wskazana jako czynnik zwiększający efektywność czajnika. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane przez producentów w celu poprawy ich efektywności środowiskowej. Ponadto, wyciągnięte wnioski mogą mieć wpływ na przyszłe wybory użytkowników urządzeń gospodarstwa domowego.
Słowa kluczowe: ocena cyklu życia LCA, produkcja, ekoefektywność, efektywność środowiskowa, zarządzanie środowiskowe, proces gotowania wody, analiza porównawcza
Czytaj artykuł »

G. Rana, T. Mandal
Biophotonics for biofuel upgradation
DOI 10.1515/mspe-2017-0038
Streszczenie: Badania doświadczalne przeprowadzono w celu określenia biofotonicznej zdolnośći cyjanobakterii do przeprowadzania reakcji uwalniania gazów do paliw oraz wiązania dwutlenku węgla podczas fotofermentacji beztlenowej. Nowy bioreaktor typu horyzontalnego został zaprojektowany przy użyciu zagrażających środowisku plastikowych butelek i działa/nadaje się idealnie dla beztlenowego wzrostu cyjanobakterii. Poprzez metagenomikę regionu V3 genu kodującego 16 S rRNA sekwencjonowanego poprzez sparowanie odczyty przy użyciu Illumina MiSeq oraz analizy downstream za pomocą programu QIIME zidentyfikowaliśmy beztlenowe cyjanobakterie, reprezentowane przez YS2 i Streptophyta. OTU (ang. Operational Taxonomic Unit) zostały zidentyfikowane przez wyrównywanie względem baz danych Greengenes i Silva oddzielnie. Temperatura płomienia w paliwie wynosi 860°C, a procentowa zawartość dwutlenku węgla (CO2) wynosi 17,6%.
Słowa kluczowe: cyjanobakterie, fotofermentacja beztlenowa, wiązanie CO2, paliwa lotne, metagenomika regionu V3
Czytaj artykuł »

E. W. Maruszewska, M. Strojek-Filus, Z. Drábková
Information about cost of goods produced and its usefulness for production engineers – a case of SME
DOI 10.1515/mspe-2017-0039
Streszczenie: Artykuł uwypukla konsekwencje uproszczeń przyjmowanych w procesie pomiaru wartości wyrobów gotowych, które mają istotne znaczenie dla inżynierów produkcji w małych i średnich jednostkach. Autorzy wskazują na wielość możliwości, które mogą zastosować pracownicy działów finansowych, w procesie wyceny produktów zakończonych, wraz z możliwymi konsekwencjami zastosowanych rozwiązań w postaci zniekształceń wartości wyrobów gotowych. Wykorzystując studium przypadku autorzy podkreślają wagę bliskiej współpracy pracowników działów produkcji z pracownikami działów finansowych ponieważ wyniki pracy działów finansowych stanowią ważną determinantę podejmowania decyzji przez pracowników działów produkcji. Ponadto, wskazane niedostatki w uproszczonych metodach stosowanych przez małe i średnie jednostki w zakresie sporządzania raportów finansowych, uwypuklają konieczność włączenia do procesu podejmowania decyzji przez inżynierów innych finansowych i niefinansowych danych, co wynika z możliwości wystąpienia nieścisłości w danych finansowych.
Słowa kluczowe: rachunkowość, rachunek kosztów, metody kalkulacji kosztów, zarządzanie kosztami w małych i średnich firmach, inżynieria produkcji
Czytaj artykuł »

E. Papaj
Reciprocal allocation method in service departments. The case of a production enterprise
DOI 10.1515/mspe-2017-0040
Streszczenie: Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę świadczeń wzajemnych podmiotów pomocniczych w procesie rozliczania kosztów. W warunkach współczesnych przedsiębiorstw, charakteryzujących się wysokim stopniem złożoności struktur organizacyjnych, działalność podmiotów pomocniczych odgrywa istotną rolę. Biorąc jednak pod uwagę procesy rachunkowości zarządczej, zmierzające do ustalenia kosztu wytworzenia produktu należy podkreślić, iż wykorzystanie kosztów świadczeń wzajemnych podmiotów pomocniczych jest często marginalne. Artykuł będzie stanowił próbę udowodnienia, że koszty ponoszone w działach produkcji pomocniczej oraz poprawne i rzetelne ich rozliczanie są niezbędnym źródłem informacji dotyczącym produktów. Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera rozważania teoretyczne oraz analizę literatury przedmiotu. W części drugiej zostanie zaprezentowane rozliczenie kosztów działalności pomocniczej z uwzględnieniem świadczeń wzajemnych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego branży chemicznej.
Słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, kalkulacja kosztów, zarządzanie kosztami produkcji, działalność pomocnicza
Czytaj artykuł »

J. Konsek-Ciechońska
Operational and strategic controlling tools in microenterprises – case study
DOI 10.1515/mspe-2017-0041
Streszczenie: Globalizacja i rosnące wymagania płynące z otoczenia powodują, iż osoby zarządzające podmiotami poszukują coraz lepszych rozwiązań pozwalających na usprawnienie i zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstw. Jednym z takich narzędzi, coraz częściej stosowanych jest controlling, którego rola w ostatnich latach znacznie wzrosła. Wdrażany jest on już nie tylko w dużych przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym, ale także coraz mniejsze podmioty dostrzegają pozytywne efekty implikacji zasad i narzędzi controllingu zarówno operacyjnego, jak i strategicznego. Celem artykułu jest pokazanie od strony praktycznej narzędzi controllingu jakie mogą być wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności przez mikroprzedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: controlling strategiczny, controlling operacyjny, mikroprzedsiębiorstwo
Czytaj artykuł »

01.

Dan Mihai Popa

Engineering Risk of Series Production in Automotive Industry

pobierz

02.

Dorota Więcek / Dariusz Więcek / Ivan Kuric

Cost Estimation Methods of Machine Elements at the Design Stage in Unit and Small Lot Production Conditions

pobierz

03.

Michał Molenda

Quality Study and Improvement of Logistic Processes on the Example of a Chosen Enterprise

pobierz

04.

Erika Sujová / Helena Čierna / Iwona Żabińska

Application of Digitization Procedures of Production in Practice

pobierz

05.

Vladislav Sviatskii / Pavol Bozek / Mikhail Sokolov / Zygmunt Łukaszczyk

The Design Technique of Melting Units for Production of Synthetic Fibrous Materials by Vertical Blowing Method

pobierz

06.

Karolina Werner-Lewandowska / Monika Kosacka-Olejnik

Logistics Maturity Model for Engineering Management – Method Proposal

pobierz

07.

Tomasz Gościniak / Krzysztof Wodarski

Effectiveness of Using the Method of Artificial Intelligence in Maintenance of Ict Systems

pobierz

08.

Miriam Matúšová / Erika Hrušková

Applying the Computer Aided Systems in Education Process

pobierz

09.

Sergiej German-Galkin / Vladimir Sakharov / Dariusz Tarnapowicz

Energy Characteristics of Asynchronous Electric Drive

pobierz

10.

Piotr Cheluszka

The Use of Low-Budget Self-Assembly Sets for Research and Robotics Education

pobierz

 

01.

Pavel Fobel / Tomáš Forgon / Monika Klimentová Fobelová

Innovation Management in Good Practice Context

pobierz

02.

Daniela Fobelová / Lukáš Moravec / Elena Bendíková

Role of Applied Ethics(CIST) in Managing the Quality of Life in the Post-Risk Society

pobierz

03.

Zbigniew Orbik / Viera Zozuľaková

Corporate Social and Digital Responsibility

pobierz

04.

Aleksandra Kuzior / Ján Zozuľak

Adaptation of the Idea of Phronesis in Contemporary Approach to Innovation

pobierz

05.

Monika Štrbová / Paulina Kuzior

Safety Management in the Age of Internet Threats

pobierz

06.

Alla Lobanova / Mykola V. Tulenkov

Social-and-Economic Order of Organizational Interaction in the Systems of Production Management

pobierz

07.

Małgorzata Nadziakiewicz / Alina Mikolajczyk

The Quality and Safety of Health Care Services

pobierz

08.

Karolina Rąb-Kettler / Bada Lehnervp

Recruitment in the Times of Machine Learning

pobierz

09.

 Stefan Boroń / Tomasz Kosiek

Total Sustainability Management. Describing the Conditions, Requirements and Application of Sustainability Management

pobierz

10.

Volodymyr Tkachenko / Aleksy Kwilinski / Maryna Klymchuk / Iryna Tkachenko

The Economic-Mathematical Development of Buildings Construction Model Optimization on the Basis of Digital Economy

pobierz

 

01.

Srisawat Supsomboon

Simulation for Jewelry Production Process Improvement Using Line Balancing: A Case Study

pobierz

02.

Witold Biały and Jiri Fries

Computer Systems Supporting the Management of Machines/Equipment in Hard Coal Mines. Case Study

pobierz

03.

Thomas Luschtinetz, Wojciech Zeńczak and Daniel Łuszczyński

The Selected Results of the Experimental Research of Solid Fuel Pneumatic Transportation to Ship’s Boiler

pobierz

04.

Constanze Scherz, Julia Hahn and Miltos Ladikas

Technology Assessment in a Globalized World

pobierz

05.

Hossein Safari, Ehsan Khanmohammadi, Meysam Maleki, Virgilio Cruz-Machado and Eduard Shevtshenko

Ranking Strategic Objectives in a Strategy Map Based on Logarithmic Fuzzy Preference Programming and Similarity Method

pobierz

06.

Ľubica Simanová and Pavol Gejdoš

Application of Selected Methods and Approaches for Improvement of Processes and their Use in Practice in Companies of Wood Processing Industry in Slovakia

pobierz

07.

Marian Zmarzły and Paweł Trzaskalik

Comparative Analysis of Methane Concentration Near the Junction of the Longwall and Top Road

pobierz

08.

Dorota Chybowska and Leszek Chybowski

A Review of TRIZ Tools for Forecasting the Evolution of Technical Systems

pobierz

09.

Senthil Chandran, Robert Poklemba, Jakub Sopko and Leoš Šafár

Organizational Innovation and Cost Reduction Analysis of Manufacturing Process – Case Study

pobierz

10.

Janusz Karwot and Józef Ober

Safety Management of Water Economy. Case Study of the Water and Sewerage Company

pobierz

01.

Juraj Ružbarský and Jacek Sitko
Possibilities of Pressure Die Casting of Iron Alloys

pobierz

02.

Jozef Mascenik and Zuzana Murcinkova
Experimental Determination of the Belt Transmission Slip

pobierz

03.

Michal Sustr, Jaroslav Zacal, Peter Dostal, Oldrich Cerny, Miroslav Pristavka, David Dobrocky, Stefan Gaspar and Jan Pasko
Acoustic Emission of Corroded Weldments During Tensile Test

pobierz

04.

Volodymyr Mykolaovych Anisimov, Volodymyr Volodymyrovych Anisimov and Tibor Krenicky
Properties Prediction of Linear Block-Polyurethanes Based on the Mixtures of Simple Oligoethers

pobierz

05.

Viliam Zaloga, Konstiantyn Dyadyura, Iryna Rybalka and Iveta Pandova
Implementation of Integrated Management System in Order to Enhance Equipment Efficiency

pobierz

06.

Erika Škvareková, Marianna Tomašková, Gabriel Wittenberger and Štefan Zelenák
Analysis of Risk Factors for Underground Coal Gasification

pobierz

07.

Vitaly V. Muravev, Olga V. Muraveva, Ludmila V. Volkova, Milan Sága and Zuzana Ságová
Measurement of Residual Stresses of Locomotive Wheel Treads During the Manufacturing Technological Cycle

pobierz

08.

Peter Kačmáry, Dušan Malindžák and Ján Spišák
The Design of Forecasting System Used for Prediction of Electro-Motion Spare Parts Demands as an Improving Tool for an Enterprise Management

pobierz

09.

Nikolay Akatov, Zhanna Mingaleva, Ivana Klačková, Gulnara Galieva and Nataliy Shaidurova
Expert Technology for Risk Management in the Implementation of QRM in a High-Tech Industrial Enterprise

pobierz

10.

Jozef Dobránsky, Martin Pollák and Zigmund Doboš
Assessment of Production Process Capability in the Serial Production of Components for the Automotive Industry

pobierz

 

   
© wydawnictwo.panova.pl