Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   
ISSN - 2391-9361

2(2)/2012
SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI

Nakład numeru: 130 egzemplarzy

 
Spis treści

  pobierz
1 2(2)/2012/1

Jan KAŹMIERCZAK
Inżynieria produkcji: kilka refleksji

Abstract: Artykuł jest kontynuacją wcześniejszych opracowań autora, w których podejmowano próby szerszego spojrzenia na istotne kwestie, związane z “Inżynierią Produkcji” jako nową dyscypliną naukową, formalnie utworzoną w strukturze polskiej nauki przed dwoma laty. W przedstawionym w artykule ujęciu, autor proponuje wykorzystanie pewnego ogólnego modelu działalności inżynierskiej jako podstawy dyskusji o obecnym stanie oraz perspektywach rozwoju nowej dyscypliny. Dodatkowo wskazuje na istotne znaczenie dla takiego rozwoju badań o charakterze interdyscyplinarnym oraz nowych perspektyw, pojawiających się we współczesnej nauce.

Keywords: Inżynieria Produkcji, dyscyplina naukowa
str. 7 pobierz
4 2(2)/2012/4

Sabina WITAŁA
Koncepcja wykorzystania metody wskaźnikowej dla potrzeb zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu klimatu akustycznego miasta

Abstract: Wyniki badań w zakresie wskaźników zrównoważonego rozwoju wskazują, iż ta dziedzina badań i analiz naukowych wymaga jeszcze poświecenia wielkiej uwagi, wielu analiz i studiów oraz pokonania problemów nie tylko natury metodologicznej, ale także praktycznej, związanej z ich zastosowaniem. Przesłanką tworzenia wskaźników zrównoważonego rozwoju jest operacjonalizacja tej koncepcji rozwoju na potrzeby nadzorowania realizacji wszelkiego typu dokumentów planistycznych takich jak: strategii, programów, polityk, tworzonych na poziomach lokalnym, regionalnym i krajowym poprzez zdefiniowanie dla każdego poziomu dobrze określonego zestawu mierników. Przegląd literatury wskazuje, że zrównoważony rozwój stanowi obiekt różnorodnych badań. Dla autora niniejszego artykułu interesujące jest podejście ku rozwojowi zrównoważonemu w kształtowaniu jakości klimatu akustycznego miasta. Temat wskaźników w dziedzinie kształtowania klimatu akustycznego miasta w kierunku zrównoważonego rozwoju, uwzględniając jednocześnie 3 wymiary: ekonomiczny, środowiskowy i społeczny, nie jest w pełni wyczerpany i wymaga poświęcenia większej uwagi i analizie. Hałas miejski można minimalizować, można z nim walczyć i nim zarządzać. Artykuł w punkcie 2. opisuje stan badań naukowych nad wskaźnikami zrównoważonego rozwoju. W punkcie 3. jest mowa o problemie jakości wskaźników, jego pojęciu i poprawności, zaś w kolejnym punkcie niniejszego artykułu podjęto próbę wyjaśnienia pojęcia zrównoważonego rozwoju właśnie w kształtowaniu klimatu akustycznego miasta. Punkt 5. przedstawia analizę wskaźników w układzie przyczynowo-skutkowym. Artykuł kończy krótkie podsumowanie.

Keywords: zrównoważony rozwój, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, kształtowanie klimatu akustycznego miasta, zarządzanie zrównoważonym rozwojem
str. 38 pobierz
7 2(2)/2012/7

Katarzyna MLECZKO
Modele transferu zasobów wiedzy w organizacji szpitalnej

Abstract: TW niniejszej pracy przestawiono modele transferu zasobów wiedzy w organizacji szpitalnej w ujęciu “dostawca-odbiorca” oraz w ujęciu zasobowym na tle procesów zarządzania wiedzą. Modele opracowane zostały na podstawie badań literaturowych i badań własnych w wybranych śląskich szpitalach. Modele transferu wiedzy obejmują kluczowych aktorów, kanały transmisji i czynniki wpływające na proces transferu na poziomie indywidualnym, wewnątrzorganizacyjnym, międzyorganizacyjnym i na poziomie międzynarodowym.

Keywords: transfer wiedzy, szpital, model
str. 69 pobierz
9 2(2)/2012/9

Karolina JADERKO, Barbara BIAŁECKA
Analiza systemu zbiórki odpadów medycznych w śląskich gminach

Abstract: Artykuł przedstawia analizę bieżącego stanu gospodarki odpadami jako podstawę do stworzenia obrazu przepływów odpadów medycznych według kryteriów: ekologicznego, ekonomicznego oraz technologicznego. Efektem badań było wprowadzenie udoskonaleń w takich elementach systemu jak: gromadzenie i transport, które umożliwią minimalizację kosztów oraz wpływu na środowisko przy wykorzystaniu najlepszej technologii.

Keywords: gminy Śląskie, odpady medyczne, analiza systemu
str. 92 pobierz
11 2(2)/2012/11

Jerzy OKRZESA
Doraźna zmiana organizacji produkcji z jednozmianowej na dwuzmianową – omówienie działań i wyników

Abstract: W artykule zaprezentowano przykład mającej miejsce doraźnej zmiany formy organizacji produkcji z produkcji na jedną zmianę – na produkcję na dwie zmiany. Funkcjonowanie w zmienionej formie organizacji produkcji (dwuzmianowość) zakładu produkcji stolarki budowlanej (zpsb), miało miejsce w oznaczonym okresie i czasie, przy istniejącym potencjale maszynowym, technologicznym, powierzchni produkcyjnej i ludzkim przedsiębiorstwa. Jest jednym z przykładów elastyczności i skuteczności działania zakładu produkcyjnego, w turbulentnym (niepewnym) otoczeniu gospodarczym. Przedstawiono rozwiązania czasowej zmiany organizacji produkcji wraz z okolicznościami towarzyszącymi; w sytuacji pełnego obłożenia bieżącej produkcji; w „wysokim” sezonie dla przedsiębiorstwa produkcyjnego – przy spodziewanym przyjęciu (i później po przyjęciu) do realizacji, kolejnego dużego zamówienia; zadania produkcyjnego.

Keywords: produkcja, zarządzanie produkcją, elastyczność produkcji, elastyczność organizacji, produkcja wyrobów na zamówienie, duże dodatkowe zadanie produkcyjne (ddzp), produkcja dwuzmianowa
str. 112 pobierz
   
© wydawnictwo.panova.pl