Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   
ISSN - 2391-9361

1(10)/2015
SYSTEMS SUPPORTING PRODUCTION ENGINEERING
REVIEW OF PROBLEMS AND SOLUTIONS

Nakład numeru: 130 egzemplarzy

 
Spis treści

  pobierz
1 1(10)/2015/1

Karina HERMANN, Witold BIAŁY
Monitorowanie działań w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi

Abstract: Głównym celem pracy była próba oceny obecnie funkcjonującego systemu monitorowania działań w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi. W artykule scharakteryzowano stan gospodarki odpadami przemysłowymi w Polsce w ostatnich latach, wymienione zostały główne grupy odpadów oraz główne kierunki ich zagospodarowania. Opisano rolę monitoringu odpadów oraz scharakteryzowano zadania różnych podmiotów w zakresie kontroli i nadzoru gospodarki odpadami. Ponadto w pracy zaprezentowana została struktura monitoringu odpadów, opisany został system monitorowania odpadów w Polsce a także przedstawione zostały systemy informatyczne, które wspomagają pracę organów nadzorczych.

Keywords: gospodarka odpadami, monitoring odpadów, odpady przemysłowe
str. 7 pobierz
2 1(10)/2015/2

Maria HORODECKA, Radosław WOLNIAK
Wartościowanie niezgodności na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa włoskiego

Abstract: W publikacji zaprezentowano i przeanalizowano trudności, z jakimi borykają się przedsiębiorcy w odróżnianiu procesów i składających się na nie procedur od osób, których one dotyczą. Przedstawiono także narzędzie służące wartościowaniu przykładowych kategorii przyczyn, jakie składają się na występowanie niezgodności w procesie produkcyjnym wybranego przedsiębiorstwa włoskiego.

Keywords: zarządzanie jakością, narzędzie wartościowania, niezgodności w procesie produkcyjnym, kategorie przyczyn niezgodności
str. 18 pobierz
3 1(10)/2015/3

Karolina JĄDERKO, Barbara BIAŁECKA
Systemy wspomagania decyzji w gospodarce odpadami – przegląd wybranych narzędzi

Abstract: W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań informatycznych w gospodarce odpadami ze szczególnym uwzględnieniem systemów wspomagania decyzji (SWD). Wskazano zasadnicze komponenty architektury systemów oraz ich wpływ na realizacje zadań z zakresu gospodarki odpadami. Analiza projektowanych i wdrażanych rozwiązań aplikacyjnych umożliwiła przyporządkowanie poszczególnych typów systemów informatycznych do poziomów decyzyjnych regionalnych i gminnych systemów gospodarki odpadami.

Keywords: system wspomagania decyzji, system gospodarki odpadami
str. 32 pobierz
4 1(10)/2015/4

Agata JUSZCZAK-WIŚNIEWSKA, Mariusz J. LIGARSKI
Analiza przyczyn zmian ilościowych oraz trendów nadawanych certyfikatów ISO 9001 w Polsce. Badanie w oparciu o dane poaudytowe

Abstract: W artykule przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych w oparciu o dane poaudytowe. Zestawienie wyników tych badań z informacjami związanymi z trendami oraz zmiennością na rynku certyfikacji, pozwoliło na przedstawienie pojawiających się między nimi zależności. Poruszony został także temat wprowadzanego nowego wydania normy ISO 9001:2015, z punktu widzenia zmian w ilościach nowych oraz utrzymywanych certyfikatów wśród przedsiębiorstw. W podsumowaniu opracowania zostały także możliwe wpływy czynników warunkujących zmiany w nie tylko ilości nadawanych certyfikatów ale także strukturze przedsiębiorstw poddających się certyfikacji.

Keywords: certyfikacja, ISO 9001, systemy zarządzania jakością
str. 42 pobierz
5 1(10)/2015/5

Piotr KALETA, Tomasz WAŁEK
Korzyści z zastosowania MCHP XRGI w browarnictwie

Abstract: W artykule przedstawiono zasadnicze procesy technologiczne występujące w browarnictwie oraz ich potrzeby energetyczne. Przeanalizowano możliwości wprowadzenia różnych rodzajów kogeneracji w zależności od wielkości rocznej produkcji browarów. Zaproponowano możliwości poprawy gospodarowania energią w browarach mikro, oraz małych i średnich browarach regionalnych, poprzez wykorzystanie mikrokogeneracji gazowej MCHP XRGI. Pokazano również porównanie kosztów operacyjnych dla tradycyjnego i proponowanego systemu.

Keywords: ciepło, energia elektryczna, mikrokogeneracja, środowisko naturalne, browarnictwo, gospodarowanie energią, MCHP XRGI
str. 51 pobierz
6 1(10)/2015/6

Dorota KSIĄŻEK, Mariusz J. LIGARSKI
Rola liderów w kształtowaniu jakości w kontekście przygotowywania samooceny do konkursu polskiej nagrody jakości

Abstract: W opracowaniu starano się przedstawić rolę jaką spełniają liderzy w kształtowaniu jakości w organizacji. Zobrazowano obszar wpływu i zasięg oddziaływania liderów w przedsiębiorstwach. Wskazano relacje zachodzące pomiędzy strategią przywództwa a pozostałymi strategiami przyjętymi w organizacjach. Podjęto próbę określenia wpływu liderów na poszczególne etapy wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Przedstawiono również rolę przywództwa według kryteriów Polskiej Nagrody Jakości. Analizy wskazującej obszary oddziaływania liderów, dokonano na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych, uzupełnionych o wywiady na grupie uczestników jednego ze szkoleń z zakresu przygotowywania wniosków samooceny, do udziału w konkursie Polskiej Nagrody Jakości.

Keywords: lider, system zarządzania jakością, Total Quality Leadership, samoocena, Polska Nagroda Jakości
str. 58 pobierz
7 1(10)/2015/7

Krzysztof MICHALSKI, Bartosz SZCZĘŚNIAK
Analiza pogórniczych terenów zdegradowanych w celu ponownego zagospodarowania – analiza przypadku. Osadniki mułowe

Abstract: Przeobrażenia gospodarcze w Polsce w latach osiemdziesiątych zapoczątkowały między innymi proces likwidacji wielu zakładów wydobywczych. Tereny, które do niedawna podlegały silnym wpływom gospodarki wydobywczej, stają się terenami pogórniczymi. Zdegradowanie terenu, niepełne lub rozproszone informacje na temat uwarunkowań prawnych terenu, jego struktury własnościowej, stanu ekologicznego, istniejącej infrastruktury logistycznej, uzbrojenia w media, zniechęcają potencjalnych inwestorów do podjęcia działań zmierzających do ponownego wykorzystania terenu. W poniższym artykule przedstawiono wstępną analizę wybranego obszaru pogórniczego, mającą ułatwić formułowanie kierunków jego przyszłego zagospodarowania.

Keywords: teren zdegradowany, składowisko odpadów pogórniczych, osadniki mułowe, ponowne zagospodarowanie
str. 67 pobierz
8 1(10)/2015/8

Michał MOLENDA
Struktura i funkcjonowanie europejskiego systemu oceny zgodności wyrobów

Abstract: W artykule opisano w sposób przekrojowy, a zarazem spójny aktualnie funkcjonujący w Europie system oceny zgodności wyrobów, nazwany europejskim systemem oceny zgodności wyrobów (ESOZW). W artykule wyszczególniono podstawowe regulacje prawne obowiązujące zarówno na poziomie prawa europejskiego, jak i krajowego – polskiego, które tworzą strukturę i zasady działania systemu. Lekturę artykułu ułatwi zawarty w nim poglądowy model struktury i relacji występujących pomiędzy elementami ESOZW. Pierwszą część artykułu poświęcono na opisanie genezy budowania systemu oceny zgodności w Europie. Kolejna część opracowania opisuje europejski poziomowi systemu zgodności – europejskie regulacje i instytucje, które go tworzą. W trzeciej części zawarto opis funkcjonowania systemu w Polsce. W szczególności polscy przedsiębiorcy dzięki temu opracowaniu będą mogli lepiej poznać aktualne zasady funkcjonowania europejskiego systemu oceny zgodności, w tym zasady oznakowywania (CE) wyrobów, które to zasady są elementem wspomnianego systemu.

Keywords: system oceny zgodności, CE, dyrektywy nowego podejścia
str. 79 pobierz
9 1(10)/2015/9

Victor NORDIN, Bella BEISULTANOVA
Kierunki efektywizacji w przedsiębiorstwach magazynowych

Abstract: Artykuł wskazuje potrzebę doskonalenia operacji magazynowych, które są wykonywane nieefektywnie w wielu przedsiębiorstwach w Rosji. Zestawienie niezbędnych działań zostało zebrane na podstawie podejścia logistycznego, którego wdrożenie przyczyni się do rozwiązania problemów systemowych oraz wyeliminowania wąskich gardeł. Dla jednego z kierunków wypracowano algorytm sekwencji działań, umożliwiający racjonalne zarządzanie pracami planistycznymi.

Keywords: magazyn, magazynowanie, podejście logistyczne, metoda ewaluacji eksperckiej, podejście procesowe, algorytm
str. 90 pobierz
10 1(10)/2015/10

Monika STĘPIEŃ, Barbara BIAŁECKA
Istota procesu komunikacji w systemie gospodarki odpadami

Abstract: Celem niniejszego artykułu było wskazanie kierunków rozwoju i zmian w procesie komunikacji pomiędzy wszystkimi podmiotami systemu gospodarki odpadami. Usprawnienie tego procesu należy zacząć od identyfikacji jego uczestników oraz wymienianych pomiędzy nimi informacji. Istotne staje się również rozpoznanie kanałów komunikacyjnych i wykorzystywanych nośników, jak i występujących w procesie zniekształceń. Identyfikacja luk i potencjalnych barier w procesie komunikacji w systemie gospodarki odpadami pozwoli wyznaczyć obszary wymagające dalszej analizy i pogłębionych badań.

Keywords: system gospodarki odpadami, proces komunikacji, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach
str. 98 pobierz
11 1(10)/2015/11

Beata SZCZERBA, Barbara BIAŁECKA
Analiza procesu produkcyjnego oraz występujących reklamacji w przedsiębiorstwie z branży motoryzacyjnej

Abstract: Dla każdego przedsiębiorstwa dokładna analiza procesu produkcyjnego, z uwagi na możliwość identyfikacji newralgicznych jego punktów, jest podstawą doskonalenia. Analiza ta swoim zasięgiem powinna obejmować wszystkie obszary przedsiębiorstwa. W artykule autorzy poddali analizie proces ekstruzji, a oceniając go uwzględnili zarówno własne doświadczenia jak i przesłanki teoretyczne. Dodatkowo przeprowadzili analizę reklamacji otrzymanych od klientów wewnętrznych jak i zewnętrznych. Wszystkie badania i analizy umożliwiły ocenę procesu i uszczegółowienie opracowanych zasad postępowania z wyrobem niezgodnym.

Keywords: ekstruzja, zarządzanie reklamacjami, doskonalenie procesów
str. 109 pobierz
12 1(10)/2015/12

Dorota WANDZICH, Grażyna PŁAZA
Jakość pracy podczas procesu spawania

Abstract: W artykule omówiono narażenia związane z hałasem i pyłem przemysłowym występujące podczas procesu spawania, a wpływające w istotny sposób na jakość pracy i zdrowie spawacza. W części doświadczalnej przedstawiono wyniki pomiarów pyłu przemysłowego oraz hałasu na stanowisku pracy spawacza w latach 2012-2014. Zaproponowano działania prewencyjnie, które poprawią jakość pracy podczas procesu spawania i ograniczą zagrożenia zdrowotne.

Keywords: narażenie zawodowe, pył przemysłowy, hałas, proces spawania, ryzyko zdrowotne
str. 117 pobierz
13 1(10)/2015/13

Radosław WOLNIAK
Zależności pomiędzy implementacją CSR a dystansem wobec władzy

Abstract: Kwestie kulturowe maja istotny wpływa na funkcjonowanie organizacji i implementację koncepcji CSR. W kolejnych punktach publikacji przedstawiono aspekty organizacyjne kultury, przeanalizowano jeden z wymiarów według G. Hofstede – dystansu wobec władzy oraz zwrócono uwagę na to, jaki dystans wobec władzy (mały czy też duży) wpływa korzystnie na implementację CSR.

Keywords: CSR, kultura organizacyjna, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, dystans wobec władzy
str. 128 pobierz
14 1(10)/2015/14

Radosław WOLNIAK, Patrycja HĄBEK
Zarządzanie jakością a społeczna odpowiedzialność biznesu

Abstract: W publikacji przedstawiono relacje pomiędzy zarządzaniem jakością a społeczną odpowiedzialnością biznesu. Przedstawiono najważniejsze związki miedzy tymi koncepcjami. Dokonano również analizy obecności kwestii dotyczących Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w różnych normach dotyczących zarządzania jakością I spraw pokrewnych. Dodatkowo w publikacji dokonano charakterystyki najważniejszych standardów dotyczących CSR.

Keywords: zarządzanie jakością, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, ISO 9001, ISO 26000, SA 8000
str. 139 pobierz
15 1(10)/2015/15

Michał ZASADZIEŃ
Wybrane metody i narzędzia analizy niezgodności wyrobów stosowane w przemyśle motoryzacyjnym

Abstract: W opracowaniu przedstawiono przegląd rzadko spotykanych narzędzi i metod zarządzania jakością stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym do rozwiązywania problemów z niezgodnymi wyrobami. Omówiono trzy narzędzia: 5WHY, 7 Diamentów oraz Wierć Głęboko i Szeroko. Narzędzia różnią się od siebie złożonością oraz zakresem stosowania: od najprostszych problemów z jakością wyrobów, do skomplikowanych problemów występujących w procesie produkcyjnym. Zakres ich stosowania może odnosić się do jednego wyrobu, całego procesu produkcyjnego, ale również do wszystkich procesów w całej korporacji.

Keywords: jakość, narzędzia, 7 diamentów, zarządzanie, niezgodność, motoryzacja, 5WHY, DDW
str. 150 pobierz
16 1(10)/2015/16

Damian ZASINA, Jarosław ZAWADZKI
Dezagregacja emisji SO2 oraz PM2.5 z gospodarstw domowych położonych w południowo-zachodniej Polsce: studium przypadku

Abstract: Celem niniejszej pracy jest prezentacja dezagregacji emisji SO2 and PM2.5 do powietrza z gospodarstw domowych. Wyniki pracy [5] wskazują, że występuje problem z małymi źródłami emisji rozmieszczonymi przypadkowo. Dane o emisji krajowej [14] wskazują, że spalanie paliw w gospodarstwach domowych jest jednym z głównych źródeł emisji SO2 PM2.5 do powietrza (udziały w roku 2013 to odpowiednio: 34% SO2 oraz 51% PM2.5). Wyniki [21] podkreślają rolę tego źródła emisji. Ponadto obecnie prowadzone analizy potwierdzają zależność pomiędzy emisją z gospodarstw domowych a jakością powietrza w skali lokalnej. Pomimo tego, węgiel pozostanie w najbliższej przyszłości głównym źródłem energii [22]. W celu przeprowadzenia analizy wykorzystano dane o emisji krajowej [14] oraz wybrane statystyki krajowe [15, 16]. Część danych zaczerpnięto z wyników badań Hławiczki i in. [9] dla regionu przygranicznego Polska-Czechy.

Keywords: emisja, SO2, PM2.5, statystyka przestrzenna, gospodarstwa domowe
str. 161 pobierz

 

   
© wydawnictwo.panova.pl