Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   
ISSN - 2391-9361

3(15)/2016
SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI
REVIEW OF PROBLEMS AND SOLUTIONS

Nakład numeru: 130 egzemplarzy

 
Spis treści

  pobierz
1 3(15)/2016/1

Jacek ADAMCZAK, Mateusz BUDYNEK, Adrianna DYBIKOWSKA, Mari IURKOVA, Monika KOZAK, Natalia STĘPIEŃ, Han YEON JI
Wybrane aspekty organizacji procesów logistyki zwrotnej odpadów opakowaniowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Abstract: W artykule omówiono problematykę skuteczności wybranych aspektów organizacji procesów logistyki zwrotnej odpadów opakowaniowych, w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Na podstawie analizy piśmiennictwa, aktualnych norm prawnych i dokumentów strategicznych wykazano korzyści wynikające z jej stosowania oraz przedstawiono prawne obowiązki przedsiębiorców.

Keywords: logistyka zwrotna, odpady opakowaniowe, przedsiębiorstwo produkcyjne
str. 7 pobierz
2 3(15)/2016/2

Grzegorz BIERNACI, Sandra DOBOSZ, Paweł GAJDEMSKI, Krzysztof GARDZIEJ, Laurena PHAM, Hanna PROSÓŁ, Małgorzata SMYK, Jagoda URBAN
Eko-modernizacja polskiego sektora wytwarzania energii w kontekście realizacji celów unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego na lata 2021-2030

Abstract: Artykuł podejmuje zagadnienie eko-modernizacji polskiego sektora wytwarzania energii w świetle nowych celów polityki europejskiej zawartych w pakiecie energetyczno-klimatycznym na lata 2021-2030. Koncentruje się na ukazaniu wyzwań o charakterze transformacyjnym dla polskiego sektora wytwarzania wynikających ze strategicznych celów wspólnoty w tym obszarze.

Keywords: rynek energii, transformacja energetyczna, polityka energetyczna
str. 15 pobierz
3 3(15)/2016/3

Jan BOGACKI, Jarosław ZAWADZKI
Wpływ wielkości ziarna ferrytu na jakość markera magnetycznego do szczelinowania hydraulicznego podczas wydobycia gazu łupkowego

Abstract: W pracy przeanalizowano wpływ wielkości ziarna ferrytu na możliwość zastosowania go, jako markera magnetycznego podczas szczelinowania hydraulicznego. Na podstawie szerokiego przeglądu dostępnej literatury, określono, że wielkość ziarna ferrytu może być kluczowym parametrem warunkującym jakość i właściwości markera magnetycznego stosowanego podczas szczelinowania hydraulicznego gazu łupkowego. Zatem, wielkość ziarna ferrytu wpływa zarówno na koszty jak i na efektywność szczelinowania hydraulicznego.

Keywords: magnetic material, magnetic marker, ferrite, grain size, hydraulic fracturing, shale gas
str. 25 pobierz
4 3(15)/2016/4

Michał BURDA, Radosław JANIAK, Michał KRZESZOWSKI, Małgorzata MOTYKIEWICZ, Patrycja MUSIAŁOWSKA, Emilia RATAJCZAK, Joanna RATAJCZAK
Innowacje ekologiczne, jako instrument poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych

Abstract: Artykuł podejmuje zagadnienie innowacji ekologicznych (eko-innowacji) w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jako instrumentów poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Na podstawie analizy piśmiennictwa omówiono w nim genezę pojęcia innowacja i eko-innowacja, jednocześnie przedstawiający typologię ich form występującą w praktyce funkcjonowania współczesnych firm produkcyjnych.

Keywords: innowacje ekologiczne, przedsiębiorstwo produkcyjne
str. 34 pobierz
5 3(15)/2016/5

Elżbieta CELIŃSKA, Ewelina GAWEŁ, Bartosz KLUCZYŃSKI, Karolina MATERNE, Mateusz ORŁOWSKI, Joanna POŹNIAK, Patrycja ŚWISTAK
Ekologiczne aspekty zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Abstract: Artykuł podejmuje problematykę ekologicznych aspektów zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Przedstawiono w nim funkcjonowanie łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie, a także poruszono kwestie minimalnych standardów proekologicznych stosowanych przez przedsiębiorców. W artykule określona została również typologia oddziaływań na środowisko przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Keywords: łańcuch dostaw, zarządzanie łańcuchem dostaw, przedsiębiorstwo produkcyjne
str. 44 pobierz
6 3(15)/2016/6

Viktoriia CHORNOMAZ , Maciej GAWRON, Dalia GÓRSKA, Mari IURKOVA, Magdalena Anna JĘDRZEJCZAK, Urszula LEWANDOWSKA, Adrianna TARNAS
Eko-efektywność, jako problem w zarządzaniu

Abstract: Artykuł przedstawia zagadnienie eko-efektywności, jako problem w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Przedstawiając genezę tego pojęcia określa jego znaczenie w praktyce funkcjonowania firmy oraz sposób jego definiowania. Dokonuje także syntetycznego przeglądu metod pozwalających na ocenę „eko-ekonomicznego” rozwoju przedsiębiorstwa przez analizę wskaźników, które określają prosty czas zwrotu nakładów, umożliwią efektywniejszą alokację zasobów i wskaźnik LCC, który pomaga wybrać najbardziej opłacalną opcję z pośród innych konkurencyjnych alternatyw eksploatacji, zakupu i utrzymania.

Keywords: eko-efektywność, ekologia, ochrona środowisko, zarządzanie przedsiębiorstwem
str. 52 pobierz
7 3(15)/2016/7

Weronika DOROZIŃSKA, La Minh HOANG, Maciej KWIATKOWSKI, Manh Duc NGUYEN, Daria NOWICKA, Marcin SIKORA, Paulina STAŃKO, Le Minh QUAN
Efektywność procesów eko-logistycznych na rynku produktów żywnościowych

Abstract: Artykuł podejmuje problematykę efektywności eko-logistyki na rynku produktów żywnościowych. Celem artykułu jest przedstawienie głównych problemów oddziaływania procesów wytwórczych produktów żywnościowych, opakowań, dystrybucji oraz transportu na środowisko. Przedstawiono w nim genezę eko-logistyki w nawiązaniu do pojęcia logistyka i logistyka zwrotna. Została przedstawiona charakterystyka oraz ogólne założenia efektywności procesów ekologistycznych, jednocześnie opisano rynek produktów żywnościowych oraz jego wpływ na środowisko naturalne. Ponadto określono w nim problematykę generowania odpadów przez podmioty gospodarcze działające na rynku żywnościowym w aspekcie ich dalszego zagospodarowania. Poruszono, także temat norm sanitarnych dla produktów z sektora gospodarki żywnościowej oraz dynamikę rozwoju technologii wykorzystywanych w procesach logistyki zwrotnej, zmieniających się oczekiwań egzogenicznych i systemów wartości.

Keywords: eko-logistyka, środowisko, logistyka zwrotna, rynek produktów żywnościowych
str. 59 pobierz
8 3(15)/2016/8

Tygran DZHUGURYAN, Zofia JÓŹWIAK
Infrastruktura multi – floor w systemach wirtualnych przedsiębiorstw

Abstract: Wytwarzanie multi-floor jest szeroko stosowane w wielkich miastach o dużej gęstości populacji z powodu ograniczonych obszarów dla rozwoju przemysłu, a także konieczności usprawnienia strumieni transportowych. Artykuł zawiera analizę infrastruktury, dla wielokondygnacyjnego systemu wirtualnych przedsiębiorstw. Analiza ta umożliwia przydzielanie komponentów i badanie ich roli w utrzymaniu produkcji głównej. W artykule ustalono warunki dotyczące harmonizacji pionowego transportu, ładowności oraz wykonania produkcji montażowej multi-floor. Ponadto przeprowadzono morfologiczną analizę wzorców własności środków trwałych dla wielokondygnacyjnych wirtualnych przedsiębiorstw. W artykule proponuje się zdefiniowanie przedsiębiorstwa - domu, jako systemu multi-floor wirtualnych przedsiębiorstw.

Keywords: system multi-floor, elastyczna produkcja, czas cyklu, transport pionowy, osiągi
str. 70 pobierz
9 3(15)/2016/9

Marta JAGUSIAK-KOCIK, Marek KRYNKE
Analiza efektywności maszyn w przedsiębiorstwie produkującym sprzęt elektroniczny

Abstract: Artykuł prezentuje zagadnienia z zakresu systemów utrzymania ruchu. Scharakteryzowane są cztery, główne generacje systemów utrzymania ruchu. Przedstawione są również założenia, cele oraz historia Kompleksowego Utrzymania Maszyn TPM. Przedstawiono przedsiębiorstwo zlokalizowane w województwie śląskim, zajmujące się produkcją urządzeń elektronicznych: elektronicznych liczników energii elektrycznej i teleinformatycznych systemów pomiarów, rejestracji, analizy, prezentacji i billingu wielkości rozliczeniowych. W części badawczej zaprezentowano analizę efektywności maszyn niezbędnych w procesie wytwórczym elektronicznego licznika energii elektrycznej - automatu do montażu powierzchniowego i fali lutowniczej, przy wykorzystaniu współczynników TPM. Zastosowanie tych współczynników pozwoliło na ocenę stanu istniejącego maszyn poddanych analizie i wyciągnięcie wniosków odnośnie dalszego utrzymania ruchu tych maszyn.

Keywords: licznik energii elektrycznej, TPM, ogólna efektywność urządzenia
str. 79 pobierz
10 3(15)/2016/10

Marek KRYNKE, Marta JAGUSIAK-KOCIK
Kwantyfikacja przyczyn błędów dotyczących obliczania nośności łożysk tocznych wieńcowych

Abstract: W artykule przedstawiono czynniki wpływające na poprawę jakości i udoskonalenia procesu obliczania nośności łożysk tocznych wieńcowych. Celem prowadzonych rozważań jest znalezienie i wyeliminowanie źródeł powstawania błędów przy określaniu charakterystyk nośności łożysk tocznych wieńcowych. Wynikiem prowadzonych badań jest określenie stopnia ryzyka popełniania błędów oraz wskazówki dla projektantów łożysk tocznych wieńcowych.

Keywords: łożysko wieńcowe, nośność statyczna, metoda FMEA, diagram Ishikawy
str. 87 pobierz
11 3(15)/2016/11

Victor NORDIN
Problemy transportu miejskiego kaliningradu i ich rozwiązanie

Abstract: Główną przyczyną degradacji naszych miast jest "zderzenie miast i pojazdów". W Ka­liningradzie przezwyciężony krytyczny granicą motoryzacja około 300-400 samochodów na 1000 mieszkańców. Sytuacja ta charakteryzuje się samochodowymi opóźnień, wypadków drogowych i degradacją środowiska. Dla przezwyciężenia kryzysu powinny być opracowane i wdrożone środki polityki transportowej na dwóch omówionych w artykule kierunkach. Bez ich wdrażania miasto nie może stać się miastem, "wygodne życie".

Keywords: miasto, miejski system transportowy, publiczny transport pasażerski
str. 97 pobierz
12 3(15)/2016/12

Tomasz SZULC
Wykorzystanie systemów gis dla delimitacji zdegradowanych obszarów małych miast i terenów wiejskich

Abstract: W artykule zaprezentowano wyniki badań nad wykorzystaniem systemów GIS dla delimitacji obszarów zdegradowanych w mniejszych gminach. Podczas analiz autor stwierdził, iż roz­mieszczenie populacji mniejszych gmin jest nierównomierne, gdyż większość ich obszarów Zajmują lasy lub pola uprawne. To z kolei naturalnie zwiększa populację na obszarach mieszkalnych. Z punktu widzenia wskaźników społeczno-ekonomicznych odnoszonych do jednostki powierzchni gruntu, fakt ten powoduje zaburzenie wyników. Z drugiej strony, z uwagi na mniejszą liczbę mieszkańców, porównując z większymi miastami, przyjęcie wskaźników odnoszonych „do 100 mieszkańców” w sposób bezpośredni, również zaburza i zniekształca wyniku. Niniejszy tekst stanowi próbę odpowiedzi na te dylematy.

Keywords: małe miasta, delimitacja, obszary zdegradowane, rewitalizacja
str. 106 pobierz
13 3(15)/2016/13

Robert ULEWICZ
Wykorzystanie modelu Kano do klasyfikacji elementów jakości produktu

Abstract: W artykule przedstawiono studium przypadku wykorzystania modelu Noriakiego Kano, który pozwala na wyodrębnienie cech idealnego produktu z perspektywy potencjalnego klienta. Jednym z podstawowych założeń modelu Kano jest zmienność wymagań klienta, które wraz z upływem czasu i kopiowaniem atrybutów produktu przez konkurencyjne firmy, tzw. czynniki „zachwycające” powszednieją i stają się atrybutami oczekiwanymi, następnie zaś czynnikami pożądanymi, a w końcowej fazie czynnikami zniechęcającymi. Badania cech idealnego produktu przeprowadzono w przedsiębiorstwie przetwórstwa mięsno-warzywnego. Wyodrębniono cztery grupy cech: wabiące, standardowe, jednowymiarowe i obojętne. W oparciu o uzyskane dane zmodyfikowano opakowania oraz zmieniono obszary alokowania danego typu asortymentu na rynku.

Keywords: teoria KANO, jakość, wyrób spożywczy
str. 117 pobierz
14 3(15)/2016/14

Radosław WOLNIAK
Rola metody QFD w kreowaniu innowacji

Abstract: Wychodząc od klasycznych podziałów innowacji na innowacje produktowe, procesowe oraz organizacyjne oraz z koncepcji innowacji rutynowych, wymuszonych i wynikających z okazji celem publikacji było określenie możliwości zastosowania metody QFD w przypadku poszczególnych rodzajów innowacji. Dodatkowo podjęto próbę porównania roli metody QFD w omawianym zakresie w porównaniu z innymi narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu jakością.

Keywords: QFD, zarządzanie jakością, innowacje, metody zarządzania jakością
str. 127 pobierz
15 3(15)/2016/15

Damian ZASINA, Jarosław ZAWADZKI
Surogat emisji do powietrza ze spalania paliw w gospodarstwach domowych – analiza z użyciem podejścia top-down

Abstract: Celem przedstawionej analizy było otrzymanie wstępnego surogatu emisji zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw w źródłach komunalno-bytowych (gospodarstwa domowe). Opisana w artykule metoda, nie jest pozbawiona wad (częściowa utrata informacji nt. lokalizacji), ale może służyć do otrzymywania wstępnych informacji nt. zmienności przestrzennej gęstości zaludnienia, co pociąga za sobą również zmiany w rozkładzie przestrzennym emisji. Przedstawiona metoda może służyć również do pośredniej detekcji przestrzennych wartości odstających.

Keywords: zanieczyszczenia powietrza, rozkład przestrzenny, gospodarstwa domowe
str. 135 pobierz

 

   
© wydawnictwo.panova.pl