Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   
ISSN - 2391-9361

4(16)/2016
SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI
METODY I NARZĘDZIA INŻYNIERII PRODUKCJI DLA ROZWOJU INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI

Nakład numeru: 130 egzemplarzy

 
Spis treści

  pobierz
1 4(16)/2016/1

Anna GEMBALSKA-KWIECIEŃ
Narzędzia wspierające rozwój innowacyjnych rozwiązań w inżynierii bezpieczeństwa

Abstract: W prezentowanym artykule zajęto się tworzeniem narzędzi poprawiających bezpieczeństwo pracy w badanym zakładzie produkcyjnym. Zwrócono uwagę na możliwość realizacji innowacyjnych rozwiązań w inżynierii bezpieczeństwa. Przeprowadzone badania empiryczne wykazały, że istnieje bardzo duży niewykorzystany potencjał wśród pracowników. Pomoc w umożliwieniu i promowaniu kreatywności wśród pracowników może mieć znaczący wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa, jak i również na poprawę jakości wykonywanej pracy.

Keywords: zarządzanie bezpieczeństwem, inżynieria bezpieczeństwa, innowacyjne rozwiązania
str. 9 pobierz
2 4(16)/2016/2

Anna Maria HORODECKA
Narzędzie informacji geograficznej w aspekcie medycyny spersonalizowanej

Abstract: Publikacja ta powstała na podstawie studiów literaturowych oraz źródeł wtórnych, charakteryzujących rolę medycyny spersonalizowanej w leczeniu pacjentów. Zwrócono w nim uwagę na potrzebę tworzenia profilu geograficznego pacjenta w medycynie spersonalizowanej, zwłaszcza w aspekcie migrujących społeczności. Przedstawiono także przykłady reakcji krajów wysokorozwiniętych na kształtowanie się medycyny spersonalizowanej i rekomendacje w Unii Europejskiej dot. medycyny personalizowanej oraz przytoczono postulat rozwoju medycyny w Województwie Śląskim. Ponadto zostały wskazane platformy komunikacji dotyczące zdrowia pacjenta.

Keywords: medycyna spersonalizowana, informacja geograficzna, profil geograficzny pacjenta, skażenia środowiska
str. 23 pobierz
3 4(16)/2016/3

Jolanta IGNAC-NOWICKA
Rozwój techniki sensorowej jako inteligentna specjalizacja w inżynierii bezpieczeństwa

Abstract: W artykule przedstawiono rolę sensorów w systemach monitoringu bezpieczeństwa. Przeanalizowano zastosowanie wybranych grup sensorów dla bezpieczeństwa gazowego oraz dla ochrony stref pracy. Omówiono również zastosowanie sensorów w obrazowaniu dla kamer pracujących w monitoringu bezpieczeństwa maszyn. Dla każdego obszaru zastosowania omówionych sensorów pokazano różne przykłady obecnie stosowanych aplikacji w warunkach przemysłowych. Pokazano zalety i funkcje dostępnych obecnie sensorów na rynku.

Keywords: inżynieria bezpieczeństwa, sensory, bezpieczeństwo gazowe, proces obrazowania w kamerach, kamery termowizyjne, bariery świetlne, kurtyny świetlne
str. 32 pobierz
4 4(16)/2016/4

Karolina JĄDERKO, Monika STĘPIEŃ, Barbara BIAŁECKA
Wyzwania w projektowaniu innowacyjnych systemów IT w gospodarce odpadami komunalnymi

Abstract: Niniejszy artykuł przedstawia przegląd obecnie stosowanych rozwiązań informatycznych w gospodarce odpadami komunalnymi w celu oceny ich funkcjonalności i opracowania założeń do budowy innowacyjnego, kompleksowego systemu IT wspierającego zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów. Autorzy wskazują na potrzebę porzucenia podmiotowego podejścia do projektowania systemów IT dedykowanych systemowi gospodarki odpadami na rzecz podejścia procesowego, który integrowałby wszystkich użytkowników w ramach efektywnej realizacji poszczególnych procesów.

Keywords: gospodarka stałymi odpadami komunalnymi, krajowe inteligentne specjalizacje, systemy IT
str. 43 pobierz
5 4(16)/2016/5

Piotr KALETA, Tomasz WAŁEK
Wykorzystanie wysokosprawnych technologii wytwarzania energii z paliw gazowych jako element zrównoważonego rozwoju

Abstract: W artykule przedstawiono problemy zagwarantowania dostępu do energii oraz metody wytwarzania energii użytecznej wraz z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono wysokosprawne metody wytwarzania energii z paliw gazowych z wykorzystaniem mikrokogeneracji gazowej MCHP XRGI oraz gazowych pomp ciepła GHP. Pokazano korzyści dla zrównoważonego rozwoju wynikające z propagowania tych technologii oraz bariery prawne ograniczające ich szeroki rozwój.

Keywords: zrównoważony rozwój, wytwarzanie energii, efektywność energetyczna, sprawność energetyczna, mikrokogeneracja gazowa MCHP XRGI, gazowe pompy ciepła, OZE
str. 57 pobierz
6 4(16)/2016/6

Dorota KSIĄŻEK, Mariusz J. LIGARSKI
Rola zakładowej kontroli produkcji w doskonaleniu wyrobów i procesów

Abstract: W opracowaniu zwrócono uwagę na różnicę pomiędzy certyfikowaną zakładową kontrolą produkcji a systemem zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001. Zobrazowany został również zasięg oddziaływania zakładowej kontroli produkcji na organizacje. Dokonana została także weryfikacja oddziaływania zakładowej kontroli produkcji na doskonalenie, zarówno produktu, jak i procesu, w oparciu o badania własne przeprowadzone w trzech organizacjach prowadzących działalność produkcyjną.

Keywords: zakładowa kontrola produkcji, doskonalenie, produkt, proces
str. 68 pobierz
7 4(16)/2016/7

Krzysztof MICHALSKI, Jacek SITKO
Wybrane problemy minimalizacji wytwarzania odpadów

Abstract: Problem wytwarzania odpadów zarówno w procesach produkcyjnych, jak i w działalności człowieka nie związanej bezpośrednio z procesami technologicznymi wymaga skutecznego przeciwdziałania. Istnieje konieczność wypracowywania takich wzorców produkcyjnych, handlowych i konsumpcyjnych, które będą sprzyjać ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów i maksymalnego wykorzystania zasobów w nich zawartych. Korzyści minimalizowania odpadów rozpatrywać można zarówno w kategoriach ekonomicznych, jak i środowiskowych i społecznych.

Keywords: minimalizowanie odpadów, unieszkodliwienie, recykling, odzysk
str. 80 pobierz
8 4(16)/2016/8

Jacek SITKO
Analiza zastosowania elementów inżynierii produkcji w utrzymaniu poziomu jakości produktów

Abstract: Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości zastosowania narzędzi i metod jakościowych stosowanych w inżynierii produkcji w celu ograniczenia występowania wadliwych produktów w branży mechaniczno-samochodowej. Zastosowane metody pozwoliły na wybranych produktach znacząco podnieść ich poziom jakości. Wykorzystano diagram Pareto-Lorenza oraz analizę FMEA mające na celu identyfikację potencjalnych wad produktu lub procesu, ocenę ich wpływu na produkt/proces oraz ograniczenie tegoż wpływu.

Keywords: jakość, produkcja, analiza
str. 90 pobierz
9 4(16)/2016/9

Beata SZCZERBA, Barbara BIAŁECKA
Ogólne założenia do budowy systemu zarządzania reklamacjami

Abstract: Podstawowym celem opracowania systemu zarządzania reklamacjami jest integracja wiedzy pozyskanej – w tym przypadku od m.in. operatorów, inżynierów, specjalistów, kierowników, która bezpośrednio dotyczy zagadnień produkcyjnych – oraz danych ilościowych i jakościowych na temat poszczególnej reklamacji. Dane te można uzyskać od klienta wewnętrznego bądź zewnętrznego zgłaszającego problem, który stanowi najcenniejsze źródło informacyjne dla przedsiębiorstwa. W dalszej kolejności pozyskane dane są przetwarzane w informacje umożliwiające rozwiązanie danego zagadnienia. Mając na uwadze fakt, iż reklamacje występują w każdym przedsiębiorstwie, w szczególności produkcyjnym oraz liczność publikacji na temat poszukiwania przyczyn wystąpienia danych problemów reklamacyjnych, wskazanie założeń do budowy kompleksowego systemu zarządzania reklamacjami jest jak najbardziej zasadne. System ten będzie obejmował swoim zakresem różne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, co przełoży się na łatwiejsze podejmowanie decyzji wpływających na minimalizację kosztów jakościowych.

Keywords: reklamacje, system, zarządzanie
str. 100 pobierz
10 4(16)/2016/10

Bartosz SZCZĘŚNIAK, Leszek PETRYCZKO
Doskonalenie procesu generowania kounikatów EDI w systemie klasy ERP z wykorzystaniem narzędzia bazującego na arkuszu kalkulacyjnym

Abstract: Wśród specjalizacji inteligentnych dla województwa śląskiego wymieniane są technologie informatyczne i telekomunikacyjne. Problemem, który występuje w tym obszarze w wielu organizacjach jest ręczna realizacja procesów, w ramach których przetwarzane są dane. Problem ten występuje pomimo stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych a czasami jest nawet związany z ich wykorzystywaniem. Może on zostać rozwiązany poprzez zautomatyzowanie procesów z wykorzystaniem narzędzi tworzonych w arkuszach kalkulacyjnych. Przykład takiego narzędzia, wdrożonego w celu automatyzacji procesu generowania komunikatów EDI w systemie klasy ERP został opisany w artykule. Przedstawiono przebieg procesu wykonywanego przez człowieka oraz omówiono główne elementy zaproponowanego narzędzia. Porównano także czasy konieczne do realizacji procesu w różnych wariantach zarówno przed, jak i po wdrożeniu stworzonego narzędzia.

Keywords: arkusz kalkulacyjny, systemy ERP, doskonalenie procesów informacyjnych, jakość procesów
str. 109 pobierz
11 4(16)/2016/11

Bartosz SZCZĘŚNIAK
Mikronarzędzia bazujące na relacyjnym modelu danych a rozwój specjalizacji inteligentnych

Abstract: W artykule omówiono możliwość wykorzystania koncepcji mikronarzędzi bazujących na relacyjnym modelu danych w zakresie rozwoju kluczowych dla rozwoju innowacyjnego specjalizacji inteligentnych. Opisano główne elementy rozwijanej koncepcji tworzenia narzędzi w arkuszach kalkulacyjnych. Omówiono sposób reprezentacji zidentyfikowanych encji w arkuszach. Przedstawiono proponowane rozwiązania w zakresie zapewnienia integralności danych oraz w zakresie pozyskiwania założonych układów informacji. Zidentyfikowano także obszary specjalizacji inteligentnych, w których rozwój wpisuje się rozwój opisanej koncepcji oraz inne obszary, w zakresie których może ona zostać wykorzystana.

Keywords: arkusz kalkulacyjny, doskonalenie procesów informacyjnych, jakość procesów, relacyjny modele danych, specjalizacje inteligentne
str. 121 pobierz
12 4(16)/2016/12

Radosław WOLNIAK, Patrycja HĄBEK
Narzędzia wspierające rozwój inteligentnych specjalizacji

Abstract: Publikacja koncentruje się na problematyce narzędzi wspierających wprowadzanie koncepcji inteligentnych specjalizacji. W celu dobrej identyfikacji technologii, które mogą być zastosowane w ramach inteligentnych specjalizacji należy stosować różne narzędzia diagnostyczne, takie jak np.: analizy wskaźnikowe, plany działania w zakresie rozwoju nowych technologii, metoda SWOT, metoda foresight, itp. Celem niniejszej publikacji jest analiza podstawowych narzędzi, jakie są stosowane w procesie diagnozowania inteligentnych specjalizacji. W szczególności skoncentrowano się na analizie marszrut rozwoju technologii jako narzędzia szczególnie przydatnego w zakresie identyfikacji inteligentnych specjalizacji w regionie.

Keywords: inteligentne specjalizacje, innowacyjność, rozwój regionalny, przewaga konkurencyjna, zarządzanie technologią
str. 132 pobierz
13 4(16)/2016/13

Radosław WOLNIAK
Inteligentne specjalizacje w województwie śląskim

Abstract: W publikacji przedstawiono koncepcję inteligentnych specjalizacji na przykładzie województwa śląskiego. Wychodząc od genezy wykorzystania koncepcji inteligentnych specjalizacji w Unii Europejskiej, przedstawiono definicję pojęcia, wykorzystanie koncepcji w rozwoju regionów oraz zaprezentowano, które specjalizacje uznane zostały za inteligentne w przypadku województwa śląskiego.

Keywords: inteligentne specjalizacje, innowacyjność, produkcja, technologia, gospodarka oparta na wiedzy
str. 139 pobierz
14 4(16)/2016/14

Katarzyna MIDOR, Grzegorz KLIMASARA
Mapa procesu jako innowacyjne narzędzie optymalizacji jakościowej procesu produkcji

Abstract: Process mapping is of significant importance in quality management as it allows us to precisely analyse the processes going on in the organisation and, based on it, conduct an analysis of the critical points in the production process using selected quality management tools or methods. Organisations constantly search for new, innovative solutions and methods which can be used to increase their efficiency and product quality. An important measure taken by today's companies is the identification of causes of the defects recorded in the production process, and analysis of returns from external clients. This makes it possible to reduce production costs and increase the company's reliability in the eyes of the client. However, to achieve it, the company first needs to map the process. The article presents improving the production process of a vibrating screen manufactured by a company which produces machinery and equipment for the mining industry, using a process map. The analysis conducted made it possible to propose corrections and changes to the production process, which increased the efficiency of the analysed product.

Keywords: mapa procesu, procesy produkcyjne, innowacja, doskonalenie, zarządzanie jakością, produkt
str. 150 pobierz
15 4(16)/2016/15

Michał MOLENDA
Zarządzanie ryzykiem jako element inteligentnego systemu zarządzania jakością w jednostce inspekcyjnej weryfikującej technologie środowiskowe (ETV)

Abstract: Głównym celem artykułu jest opisanie procesu zarządzania ryzykiem w jednostce inspekcyjnej weryfikującej technologie środowiskowe oraz koncepcji jego integracji z inteligentnym systemem zarządzania jakością (ISZJ). Proces zarządzania ryzykiem opisano na podstawie badań przeprowadzonych w roku 2016 w jednej z polskich jednostek inspekcyjnych oferującej usługi w zakresie weryfikacji technologii środowiskowych ETV (Environmental Technology Verification). W opracowaniu opisano wymagania jakie powinien spełniać system zarządzania jakością takiej jednostki w tym jej proces zarządzania ryzykiem. Wynik badań pozwoliły na opracowanie i zaprezentowanie w niniejszym opracowaniu koncepcji wykorzystania procesu zarządzania ryzykiem jako elementu wspomagającego mechanizmy doskonalenia inteligentnego systemu zarządzania jakością.

Keywords: SZJ, inteligentny SZJ, ETV, zarządzanie ryzykiem, ETV
str. 160 pobierz
16 4(16)/2016/16

Dorota WANDZICH, Grażyna PŁAZA, Aleksandra BOROWIAK
Karty identyfikacji środków ochrony osobistej, jako narzędzie zarządzania bezpieczeństwem w inteligentnym przedsiębiorstwie

Abstract: W artykule omówiono wprowadzenie kart identyfikacji środków ochrony indywidualnej w zakładzie pracy oraz jej wpływ na podniesienie bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywania czynności roboczych.

Keywords: bezpieczeństwo i higiena pracy, środki ochrony indywidualnej, ryzyko zawodowe, zarządzanie bezpieczeństwem pracy
str. 172 pobierz
17 4(16)/2016/17

Michał ZASADZIEŃ
Przykład wykorzystania narzędzi zarządzania jakością w doskonaleniu procesów utrzymania ruchu

Abstract: Artykuł prezentuje wyniki badań obserwacyjnych, jakie przeprowadzono w jednym ze śląskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Badania miały na celu doskonalenie procesu utrzymania ruchu, a skupiły się na analizie wykorzystania czasu pracy przez pracowników. Pomiarów dokonano dla trzech losowo wybranych osób. Zidentyfikowano najważniejsze czynności wykonywane przez pracowników oraz przyporządkowano je do czasu efektywnego – poświęcanego na codzienne obowiązki związane z utrzymywaniem w sprawności środków technicznych, pomocniczego – polegającego na czynnościach o charakterze przygotowawczym i administracyjnym oraz czasu nieefektywnego, w ramach którego pracownicy wykonywali czynności nie mające związku z wykonywaną pracą. Wśród czynności nieefektywnych i pomocniczych wyodrębniono te, których czas był najdłuższy. W celu zmniejszenia ich trwania wykorzystano metodę 5 Why. Dzięki niej rozpoznano przyczyny odpowiedzialne za występowanie zbyt długich czasów trwania czynności pomocniczych. W wyniku przeprowadzonej analizy zaproponowano działania korygujące mające na celu skrócenie czasu wykonywania tych czynności wraz z systemem ich oceny, co w konsekwencji powinno przyczynić się do poprawy efektywności pracy pracowników utrzymania ruchu.

Keywords: 5 Why, organizacja pracy, czas pracy, utrzymanie ruchu, zarządzanie jakością
str. 180 pobierz
18 4(16)/2016/18

Agata JUSZCZAK-WIŚNIEWSKA, Mariusz J. LIGARSKI
Doskonalenie systemu zarządzania jakością w wybranej placówce ochrony zdrowia

Abstract: Tematem artykułu jest analiza możliwości doskonalenia systemu zarządzania jakością w wybranej placówce medycznej. Na początku zostało przedstawione aktualne podejście do certyfikacji na normę ISO 9001 w polskich szpitalach, oraz nadchodzących zamian ze względu na wprowadzenie nowej wersji normy. Następnie zostały przedstawione wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników określonej jednostki. W dalszej części zostały one omówione i poddane dokładnej analizie ze względu na udzielane uzyskane w ankietach odpowiedzi. Na podstawie zestawienia wyników ukazane zostały pojawiające się między danymi zależności. Na koniec w ramach wniosków przedstawiono możliwe dalsze kierunki zmian w zakresie stosowania normy. Zostały także przedstawione zalecenia dotyczące przeszkolenia personelu danej jednostki medycznej.

Keywords: ISO 9001, CMJ, systemy zarządzania jakością, certyfikacja w placówkach medycznych
str. 188 pobierz
19 4(16)/2016/19

Bożena SKOTNICKA-ZASADZIEŃ
Wybrane aspekty inżynierii jakości w zarządzaniu eksploatacją maszyn i urządzeń górniczych – studium przypadku

Abstract: W artykule przedstawiono zastosowanie elementów inżynierii jakości takich jak: diagram Pareto-Lorenza oraz metoda FMEA do oceny awaryjności przenośnika zgrzebłowego. Za pomocą diagramu Pareto-Lorenza oszacowano procentowy udział poszczególnych awarii w przenośniku zgrzebłowym. Metoda FMEA posłużyła do wskazania przyczyn wystąpienia awarii oraz określenia ich skutków. Wykorzystane elementów inżynierii jakości do wstępnej analizy awaryjności obiektów technicznych może znaleźć szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.

Keywords: inżynieria jakości, diagram Pareto, metoda FMEA, przenośnik zgrzebłowy, awaryjność
str. 198 pobierz
20 4(16)/2016/20

Krzysztof KURUS, Monika STĘPIEŃ, Barbara BIAŁECKA
Bilans produktów i odpadów zakładu wzbogacania węgla koksującego

Abstract: Eksploatacja pokładów węgla kamiennego wiąże się z powstaniem znaczących mas odpadów wydobywczych oraz przeróbczych. Wzbogacanie węgla koksującego wymaga głębokiego oczyszczenia produktu ze względu na wymagania jakościowe odbiorców. W przypadku węgla energetycznego większy ładunek frakcji mineralnej trafia do odbiorcy finalnego. Celem artykułu jest prezentacja bilansu produktów i odpadów na wyjściu przykładowego zakładu wzbogacania węgla koksującego. Pełny zakres wzbogacania zmusza przedsiębiorstwo do poszukiwania alternatywnych oraz innowacyjnych metod zagospodarowania powstających odpadów dla uniknięcia kosztów ich składowania. Zawarty w publikacji diagram wskazuje obecne kierunki zagospodarowania odpadów w zakładzie górniczym oraz poza nim. Skała płonna, odpady przeróbcze oraz inne są stosowane w technologiach podziemnych, budownictwie, energetyce powodując zmniejszenie strat związanych z produkcją niepożądanych produktów.

Keywords: przeróbka węgla, odpady pogórnicze, węgiel koksujący, odzysk odpadów, zmniejszenie składowania odpadów, gospodarka odpadami
str. 209 pobierz

 

   
© wydawnictwo.panova.pl