Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   
ISSN - 2391-9361

Volume 6, issue 1
SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI
PROBLEMY W ZARZĄDZANIU ŚRODOWISKIEM

Nakład numeru: 130 egzemplarzy

 
Spis treści

  pobierz
1 vol. 6, iss. 1/1

Piotr BIELAWSKI
Diagnozowanie potencjału eksploatacyjnego węzłów cieplnych

Abstrakt: Przedstawiono filozofię budowania relacji diagnostycznych w oparciu o potencjał eksploatacyjny węzłów zespołów funkcjonalnych. Opisano model węzła cieplnego. Wykazano, że współczynnik przenikania ciepła jest zastępczą miarą potencjału eksploatacyjnego węzła cieplnego. Przedstawiono relacje współczynnik przenikania ciepła – miara symptomu diagnostycznego. Scharakteryzowano przedział wartości miary symptomu.

Słowa kluczowe: potencjał eksploatacyjny, węzły zespołów funkcjonalnych, węzeł cieplny, współczynnik przenikania ciepła
str. 7 pobierz
2 vol. 6, iss. 1/2

Bożena GAJDZIK, Jan SZYMSZAL
Krótkoterminowe prognozy krajowej wielkości produkcji stali i proporcji pomiędzy produkcją w procesie zintegrowanym i elektrycznym

Abstrakt: Prognozowanie jest elementem procesu podejmowania decyzji, w którym wypracowuje się pożądany obraz przyszłego stanu przedsiębiorstwa i określa sposoby jego osiągnięcia. Opracowanie prognoz jest postępowaniem świadomym i opartym na jakieś metodzie. W niniejszej publikacji zastosowano metody statystyczno-ekonometryczne. Prognozowanie dotyczyło produkcji stali i proporcji pomiędzy stosowanymi technologiami. Zakresem badań objęto krajowym przemysł stalowy. Ze względu na czasokres przewidywań, który przyjęto do 2020 roku, wyznaczone prognozy uznano za krótkoterminowe.

Słowa kluczowe: prognoza, produkcja stali, proces zintegrowany, piece elektryczne
str. 18 pobierz
3 vol. 6, iss. 1/3

Andrzej WIECZOREK, Magdalena ROZMUS
Możliwości i potrzeby w zakresie wykorzystania systemu klasy CMMs w szpitalu

Abstrakt: W artykule przedstawiono analizę porównawczą dwóch wybranych systemów klasy CMMS dla potrzeb wybranego szpitala. Dla jej potrzeb wykorzystano metodę ELECTRE. Zaprezentowano również efekty konfrontacji jej wyniku z rzeczywistymi potrzebami badanego szpitala. Działania te mają na celu wskazanie możliwości zmian w jego organizacji oraz zmian w omawianym systemie informacyjnym. Na końcu przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań.

Słowa kluczowe: zarządzanie utrzymaniem ruchu, komputerowe wspomaganie, CMMS, analiza porównawcza
str. 34 pobierz
4 vol. 6, iss. 1/4

Arkadiusz BOCZKOWSKI
Podstawowe błędy popełniane przy projektowaniu i realizacji ekranów akustycznych

Abstrakt: Ekrany akustyczne stanowią podstawowy rodzaj zabezpieczeń przeciwhałasowych w przypadku konieczności redukcji hałasu od źródeł liniowych, np.: drogowego, kolejowego czy tramwajowego. Ich skuteczność zależy przede wszystkim od przyjętych w czasie projektowania parametrów geometrycznych i materiałowych oraz od dokładności wykonania i montażu. W artykule omówiono najczęściej popełniane błędy spotykane przy projektowaniu i wykonawstwie drogowych ekranów akustycznych oraz omówiono ich wpływ na zmniejszenie efektywności ekranowania.

Słowa kluczowe: hałas, ekrany akustyczne, redukcja hałasu, projektowanie zabezpieczeń przeciwhałasowych, hałas komunikacyjny
str. 45 pobierz
5 vol. 6, iss. 1/5

Arkadiusz BOCZKOWSKI
Analiza wpływu ukształtowania wjazdów na posesje mieszkalne na skuteczność drogowych ekranów akustycznych

Abstrakt: Drogowe ekrany akustyczne są najczęściej stosowanymi zabezpieczeniami posesji mieszkalnych przed hałasem drogowym. W istniejących układach komunikacyjnych bardzo często zachodzi konieczność budowy ekranów w kolizji z licznymi wjazdami do posesji oraz drogami lokalnymi. Właściwe zaprojektowanie wjazdów na posesje mieszkalne determinuje uzyskanie wymaganej skuteczności całego ekranu i bardzo często jest kluczowe dla powodzenia całej inwestycji. Pozostawienie licznych otworów i nieciągłości w ekranach akustycznych prowadzi do zmniejszenia skuteczności ekranowania oraz występowania zjawiska migotania akustycznego. W artykule przedstawiono wpływ pozostawienia nieszczelności w ekranach akustycznych na zmniejszenie skuteczności ekranowania oraz wskazano właściwe rozwiązania zabezpieczeń akustycznych wjazdów na posesje mieszkalne.

Słowa kluczowe: hałas, ekrany akustyczne, redukcja hałasu, bramy wjazdowe, projektowanie zabezpieczeń przeciwhałasowych, hałas komunikacyjny
str. 58 pobierz
6 vol. 6, iss. 1/6

Leszek KAŹMIERCZAK-PIWKO, Dalia GÓRSKA, Barbara KORALEWSKA, Małgorzata MOTYKIEWICZ, Joanna POŹNIAK, Radosław JANIAK
Ryzyko ekologiczne jako składowa ryzyka kredytowego zobowiązań finansowych firm produkcyjnych

Abstrakt: Artykuł podejmuje zagadnienie ryzyka ekologicznego związanego z działalnością przedsiębiorstw produkcyjnych i jego wpływu na ocenę ich ryzyka kredytowego dokonywaną przez instytucje finansowe w przypadku ubiegania się przez te firmy o pożyczkę pieniężną. Przedstawiono w nim wybrane modele oceny ryzyka kredytowego oraz omówiono znaczenia aspektów ekologicznych związanych z działalnością produkcyjną w procedurze jego oceny. Na podstawie analizy piśmiennictwa wskazano również na podstawowe relacje pomiędzy tymi rodzajami ryzyka w praktyce działalności sektora bankowego.

Słowa kluczowe: ryzyko ekologiczne, ryzyko kredytowe, przedsiębiorstwo produkcyjne
str. 68 pobierz
7 vol. 6, iss. 1/7

Iwona ŻABIŃSKA
Rozwój energetyki prosumenckiej opartej o OZE w Polsce

Abstrakt: Celem artykułu jest analiza uwarunkowań rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce. Niniejsza ocena dokonana jest w oparciu o analizę aspektów prawnych, finansowych oraz danych statystycznych zamieszczonych w sprawozdaniach dotyczących przyłączonych instalacji. W artykule zdefiniowane zostało pojęcie prosumenta, mikroinstalacji oraz klastra energetycznego. Ponadto autor przedstawia regulacje prawne dotyczące mikroinstalacji oraz możliwości finansowania działalności prosumenckiej.

Słowa kluczowe: energetyka prosumencka, mikroinstalacja, odnawialne źródła energii (OZE), klastry energetyczne, Polska
str. 83 pobierz
8 vol. 6, iss. 1/8

Leszek KAŹMIERCZAK-PIWKO, Urszula LEWANDOWSKA, Hanna PROSÓŁ, Adrianna TARNAS
Innowacje ekologiczne w energetyce jako czynnik konkurencyjności gospodarki

Abstrakt: Artykuł podejmuje problematykę innowacji ekologicznych w energetyce jako czynnika konkurencyjności gospodarki. Przedstawiono w nim genezę pojęcia ekoinnowacja oraz określono kierunki i sposoby wdrażania ekoinnowacji w sektorach energetyki konwencjonalnej opartej o paliwa kopalne, jak i niekonwencjonalnej opartej o odnawialne źródła energii. Ponadto, wskazano w nim na znaczenie tego rodzaju innowacji dla konkurencyjności gospodarki jako całości.

Słowa kluczowe: innowacje ekologiczne, energetyka, konkurencyjność gospodarki
str. 96 pobierz
9 vol. 6, iss. 1/9

Artur KUBOSZEK
Ocena poprawności metod symulacji komputerowej w badaniach hałasu komunikacyjnego

Abstrakt: W artykule przedstawiono przykłady zastosowania komputerowych metod symulacji zjawisk akustycznych w procesie tworzenia strategicznej mapy hałasu. Artykuł przedstawia porównanie wyników badań uzyskanych w symulacji komputerowej i wyników pomiarów w środowisku.

Słowa kluczowe: hałas, metody symulacyjne, mapa hałasu
str. 106 pobierz
10 vol. 6, iss. 1/10

Leszek KAŹMIERCZAK-PIWKO, Adrianna DYBIKOWSKA, Elżbieta CELIŃSKA, Joanna RATAJCZAK
Rola ekoznakowania produktów konsumpcyjnych w podnoszeniu świadomości ekologicznej nabywców

Abstrakt: Artykuł podejmuje tematykę stosowania znaków ekologicznych przez producentów w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej nabywców produktów konsumpcyjnych. Skupiając się na teoretycznych aspektach związanych z pojęciem ekoznakowania ukazuje jego znaczenie w stymulowaniu popytu konsumpcyjnego oraz kreowaniu wizerunku firmy. Na postawie analizy piśmiennictwa, ukazany został wpływ jednego z procesów zarządzania środowiskowego, jakim jest umieszczanie znaków ekologicznych na produktach, na decyzje podejmowane w procesie nabywania produktów konsumpcyjnych wynikające ze wzrastającej świadomości ekologicznej.

Słowa kluczowe: ecolabelling, ekoznakowanie, ekoetykietowanie, świadomość ekologiczna, rozwój zrównoważony, znaki ekologiczne
str. 122 pobierz
11 vol. 6, iss. 1/11

Leszek KAŹMIERCZAK-PIWKO, Mateusz BUDYNEK, Elżbieta CELIŃSKA, Piotr DUBICKI, Monika KOZAK, Joanna RATAJCZAK
Ekologiczne koszty rozwoju specjalnych stref ekonomicznych i stref aktywności gospodarczej w Polsce

Abstrakt: Artykuł podejmuje problematykę środowiskowych kosztów rozwoju Specjalnych Stref Ekonomicznych SSE oraz Stref Aktywności Gospodarczej SAG w Polsce. Autorzy przedstawiając genezę tych obszarów, ich postępujący rozwój oraz stan obecny koncertują się na określeniu możliwości analizy „ekologicznych efektów zewnętrznych” związanych z ich funkcjonowaniem. Ponadto ukazują oni specyfikę i wybrane uwarunkowania prawne funkcjonowania tych obszarów. Jednocześnie przedstawiają syntetyczne propozycje działań systemowych, zmierzających do ułatwienia procesu analizy tych bardzo ważnych z punktu widzenia skutecznego prowadzenia „polityki zrównoważonego rozwoju” aspektów.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, strefy aktywności gospodarczej, ekologiczne efekty zewnętrzne
str. 129 pobierz
12 vol. 6, iss. 1/12

Weronika DOROZIŃSKA, Maciej KWIATKOWSKI, Daria NOWICKA, Marcin SIKORA, Paulina STAŃKO
Proekologiczne aspekty logistyki zwrotnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Abstrakt: Artykuł podejmuje problematykę efektywności proekologicznych aspektów logistyki zwrotnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Celem artykułu jest przedstawienie głównych aspektów proekologicznych logistyki zwrotnej, jej genezę oraz sprawne i efektywne zagospodarowanie odpadów. Przedstawiono w nim uregulowania prawne dotyczące właściwego postępowania z odpadami oraz ich dalsze zagospodarowanie. Zostały przedstawione opisy aspektów i narzędzi logistyki zwrotnej stosowanych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Poruszono również temat efektywności stosowania logistyki zwrotnej oraz sposoby jej pomiaru i wartościowania skutków ekonomicznych i pozaekonomicznych. Przedstawione zostały także, korzyści wynikające z odpowiednio zarządzanego zwrotnego łańcucha dostaw.

Słowa kluczowe: ekologistyka, logistyka, logistyka zwrotna, sieci logistyczne, efektywność
str. 138 pobierz
13 vol. 6, iss. 1/13

Mari IURKOVA, Magdalena Anna JĘDRZEJCZAK, Natalia STĘPIEŃ, Patrycja ŚWISTAK, Patrycja MUSIAŁOWSKA
Ekologiczność produktu jako ważny element jego jakości

Abstrakt: Praca przedstawia ujęcie ekologiczności produktu w odniesieniu od jego jakości, skupiając się na niezbędnych ku określeniu tego terminu w poparciu o aspekty prawne, opiewa w czynniki definiujące jakość produktu ekologicznego wyróżniając je oraz skupia się na ekologiczności jako zagadnieniu jakościowym.

Słowa kluczowe: ekologiczność produktu, jakość rolnictwo ekologiczne, produkcja ekologiczna, ekologia
str. 148 pobierz
14 vol. 6, iss. 1/14

D. Rafael Barrionuevo GIMÉNEZ
Saving energy in lights

Abstrakt: Jedną z głównych kwestii poruszanych w inżynierii w dzisiejszych czasach jest „efektywne zarządzanie energią”, i oświetlenie miasta lub zewnętrznych obszarów kopalni. Jest to bardzo kosztowne. Inżynier może zarządzać przełącznikiem włącz/wyłącz dla latarni miejskich, ustalając harmonogram na dzień, miesiąc i rok oraz obliczyć „zaoszczędzoną energię elektryczną”. Można ustalić przyszłe prognozy dotyczące oszczędności w zależności od parametrów matematycznych opartych na ekliptycznej ścieżce słońca. Można zmniejszyć skutki zanieczyszczenia świetlnego, a także zarządzać i wykorzystywać inne harmonogramy przełącznika włącz/wyłącz na grupach linii świetlnych.

Słowa kluczowe: obliczenia słoneczne, oszczędność energii, obliczenia wschodów i zachodów słońca, obliczenia zmierzchu
str. 158 pobierz

 

   
© wydawnictwo.panova.pl