Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   
ISSN - 2391-9361

Volume 6, issue 5
SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI
TECHNOLOGY ASSESSMENT W UJĘCIU TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM

Nakład numeru: 130 egzemplarzy

 
Spis treści

  pobierz
1 vol. 6, iss. 5/1

Mariusz ŻÓŁTOWSKI
Drganiowe badania pęknięcia bloczka betonowego

Abstrakt: W przedstawionym opracowaniu wskazano na możliwość wykorzystania złożonych estymatorów rozpływu energii drganiowej wykorzystywanych w badaniu jakości bloczków betonowych, w ramach dedykowanej metodologii badań i metodyk szczegółowych wypracowanych w wielu wcześniejszych opracowaniach autora. Analizy teoretyczne i weryfikacja praktyczna badania wrażliwości informacyjnej miar złożonych procesów drganiowych wskazują na szerokie możliwości ich zastosowań. Uznając potrzebę doskonalenia metod badania maszyn i konstrukcji budowlanych dla potrzeb oceny ich stanu degradacji – w tej pracy przedstawiono istotne wyniki postępowania badawczego w zakresie weryfikacji skuteczności proponowanych miar wzajemnych w badaniach stanowiskowych bloczków betonowych.

Słowa kluczowe: obciążenia konstrukcji, degradacja stanu, drgania, estymatory drganiowe, opracowanie statystyczne
str. 7 pobierz
2 vol. 6, iss. 5/2

Adam BARYLSKI
Ilościowa ocena technologiczności konstrukcji uchwytów obróbkowych

Abstrakt: Przedstawiono propozycje oceny technologiczności konstrukcji specjalnych uchwytów obróbkowych. Przyjęto kryteria ilościowe oceny cech użytkowych i technologicznych, głównie w aspekcie montażu oprzyrządowania. Podano przykład oceny w przypadku uchwytów wiertarskich. Zaproponowana metoda może być szczególnie przydatna podczas projektowania obiektów technicznych przez mniej doświadczonych konstruktorów lub w procesie kształcenia inżynierskiego mechaników technologów.

Słowa kluczowe: uchwyty obróbkowe, technologiczność konstrukcji, ocena ilościowa
str. 21 pobierz
3 vol. 6, iss. 5/3

Adam BARYLSKI
Problemy oceny technologii docierania elementów ceramicznych

Abstrakt: Docieranie luźnym ścierniwem należy do podstawowych metod obróbki wykończeniowej. Technologie te stosowane są obecnie zarówno w obróbce elementów metalowych, jak i niemetalowych, głównie ceramicznych. Powierzchnie po docieraniu charakteryzują się wysoką jakością i otrzymywane są stosunkowo prostymi środkami produkcji. W części praktycznej zostały zaprezentowane wyroby z ich dokładnymi wymaganiami oraz dopasowanymi separatorami. Następnie przeanalizowano czas, który jest potrzebny do wykonania operacji, z podziałem na czas przygotowawczo-zakończeniowy, pomocniczy i główny, określono także normę czasu pracownika i ile produktów jest w stanie obrobić w ciągu roku. Kolejny rozdział zawiera obliczenia dotyczące kosztów docierania przedmiotów.

Słowa kluczowe: ceramika, powierzchnie płaskie, docieranie, technologia, ocena
str. 33 pobierz
4 vol. 6, iss. 5/4

Andrzej WIECZOREK
Wybrane problemy społecznej oceny systemów technicznych wspomagających funkcjonowanie osób starszych w transporcie oraz sposoby ich rozwiązywania

Abstrakt: Wśród istotnych problemów współczesności należy wyróżnić starzenie się społeczeństw. Przekroczenie przez człowieka wieku 50 lat może się wiązać z pogorszeniem jego stanu zdrowia i z tym związanym radzeniem sobie w życiu. Dlatego też ważne jest wychodzenie naprzeciw potrzebom osób starszych, których zaspokojenie warunkuje jakość ich życia. Potrzeby te istnieją między innymi w środowisku transportowym. W artykule podjęto temat problemów osób starszych, występujących w ich funkcjonowaniu w takim środowisku oraz wybrane możliwości ich rozwiązywania, jakie stwarza społeczna ocena technologii w projektowaniu, konstruowaniu oraz eksploatacji środków technicznych, ukierunkowana na poprawę jakości ich życia. Zagadnienia z obszaru TA zilustrowano wybranymi przykładami technicznych rozwiązań gerontechnologii wykorzystywanych w omawianym obszarze.

Słowa kluczowe: osoby starsze, społeczna ocena technologii, transport, eksploatacja
str. 44 pobierz
5 vol. 6, iss. 5/5

Eugeniusz PIECHOCZEK
Problemy konwersji technologii w wybranych dziedzinach

Abstrakt: Artykuł porusza problemy konwersji technologii w wybranych dziedzinach. Przekształcenia procesów dotyczą zastosowanych narzędzi, urządzeń bądź zmian procesowych m.in. w medycynie, produkcji, usługach i zarządzaniu. Autor podejmuje próbę przedstawienia ewolucji stosowanych technik w transporcie polegającą na zastosowaniu platform zdalnie sterowanych np. w ruchu miedzy terminalowym lotnisk, zastosowaniu bezpilotowych statków powietrznych, reorientacji zarządzania ruchem lotniczym przez zastosowanie zdalnie sterowanych wież kontroli ruchu. Opracowane substytucje pozwalają na wdrożenia nowych rozwiązań technicznych. Napotykają one jednak na bariery mentalne i brak przystosowania regulacji prawnych. Modernizacja technologiczna w wielu przypadkach spotyka się z barierami odbioru społecznego. W niektórych zastosowaniach przełom mentalny nastąpił bezwiednie, kiedy zastosowana modernizacja promowana jest przez odbiorców. W innych dziedzinach takich jak zarządzanie ruchem lotniczym, próby przeobrażenia tradycyjnych metod budzą opór środowiska. Autor podejmuje próbę analizy zalet i wad, korzyści i potencjalnych zagrożeń towarzyszących swoistemu skokowi cywilizacyjnemu związanemu z transformacją wybranych dziedzin aktywności gospodarczej.

Słowa kluczowe: lotnictwo, bezzałogowce, transformacja w komunikacji, innowacje, RPAS/UAV
str. 55 pobierz
6 vol. 6, iss. 5/6

Katarzyna MIDOR, Anna Maria HORODECKA
Doskonalenie produktów poprzez poprawę jakości życia pracowników z wykorzystaniem nowych technologii

Abstrakt: W obecnym czasie dla firm niezwykle istotna jest wysoka jakość wytwarzanych produktów. Na jakość wyrobów wpływa szereg czynników wśród których istotną rolę odgrywa człowiek, jako osoba zarządzająca i jako pracownik najniższego szczebla ze swoją jakością pracy. Wyzwania współczesnej cywilizacji wymagają od jednostki aktywności oraz kreatywności w myśleniu i działaniu. Coraz częściej podkreśla się, iż podstawowymi wymogami współczesnego świata są: jakość pracy, kompetencje, kreatywność, adaptacyjność, zamiłowanie do kontaktów i pracy w zespołach, transfer umiejętności, samodzielność oraz umiejętność radzenia sobie w nieprzewidywalnych warunkach. Te wymagania stawiane współczesnemu pracownikowi nie wątpliwie mają wpływ na jakość życia pracowników. A organizacje i menadżerowie zarządzającymi nimi mają za zadanie tak te wymagania egzekwować od pracowników, aby nie pogarszać im jakości życia. W artykule zostanie zaprezentowane jak nowa technologia, w tym przypadku program komputerowy wpłyną na poprawę jakości życia pracowników, a tym samym przyczynił się do doskonalenia produktów ich pracy.

Słowa kluczowe: jakość życia, pracownik, technologia, doskonalenie produktów, jakość pracy
str. 65 pobierz
7 vol. 6, iss. 5/7

Marek GÓRKA
Technologia informacyjna w obszarze cyberbezpieczeństwa państwa i społeczeństwa

Abstrakt: Polityka bezpieczeństwa jest kwestią kluczową dla społeczeństwa informacyjnego. Oprócz zwiększenia zasobów technologicznych w dziedzinie cyberprzestępczości potrzebne są także nowe metody, instrumenty i umiejętności leżące po stronie personelu pracującego w administracji oraz w instytucjach wchodzących w zakres infrastruktury krytycznej. Głównym tematem tego artykułu jest wskazanie na cyberbezpieczeństwo jako zjawisko obecne na styku nauk społecznych oraz technicznych. Zrozumienie oraz zdefiniowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa w sieci, może pomóc organizacjom w sektorze publicznym i prywatnym. Cyberbezpieczeństwo jest skomplikowane zjawiskiem. Wynika to przede wszystkim z natury nowoczesnego środowiska, w którym przechowywane są kluczowe informacje dla wielu instytucji. Ponieważ zarówno sektor publiczny, jak i prywatny potrzebują wykwalifikowanych pracowników w obszarze cyberbezpieczeństwa nauka odgrywają ważną rolę w dziedzinie bezpieczeństwa w sieci.

Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, cyberprzestępczość, edukacja dla cyberbezpieczeństwa, społeczeństwo informacyjne
str. 73 pobierz
8 vol. 6, iss. 5/8

Paulina KUZIOR
System dozoru elektronicznego jako alternatywa dla kary pozbawienia wolności

Abstrakt: System dozoru elektronicznego jest coraz popularniejszym sposobem odbywania kary za popełnione przestępstwa. Występuje w trzech postaciach, które zostały oddzielnie omówione w tekście. W artykule dokonana została analiza zagadnienia, a także przedstawione zostały warunki konieczne do spełnienia, aby możliwe było orzeczenie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Uwzględnione zostały regulacje prawne obowiązujące w Polsce, a także w innych krajach.

Słowa kluczowe: dozór elektroniczny, kara pozbawienia wolności, urządzenie rejestrujące, obowiązki skazanego
str. 90 pobierz
9 vol. 6, iss. 5/9

Bartłomiej SZYMCZYK
Zagadnienia wyceny innowacyjnych rozwiązań produktowo-technologicznych

Abstrakt: Prezentowany artykuł dotyczy zagadnienia wyceny innowacyjnych zasobów jednostki gospodarczej. Tworzenie nowych rozwiązań produktowych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz umiejętne oszacowanie ich wartości decyduje często o pozycji całego przedsiębiorstwa i jego przewadze konkurencyjnej w danym segmencie rynku. W pierwszej części artykułu przybliżono pojęcie wyceny, a także zaprezentowano systematyzację istniejących metod wyceny innowacyjnych aktywów w świetle dostępnej literatury przedmiotu. W części drugiej podjęto próbę ewaluacji wartości konkretnego rozwiązania produktowotechnologicznego z wykorzystaniem wybranej metody wyceny. Zwrócono uwagę na znaczenie pewnych cech charakteryzujących przedmiot wyceny, które mogą determinować rodzaj zastosowanej w danym przypadku metody.

Słowa kluczowe: wycena, innowacyjne rozwiązanie produktowo-technologiczne, metody wyceny, studium przypadku
str. 102 pobierz

 

   
© wydawnictwo.panova.pl