Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   
ISSN - 2391-9361

Volume 6, issue 6
SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI
INŻYNIERIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH

Nakład numeru: 130 egzemplarzy

 
Spis treści

  pobierz
1 vol. 6, iss. 6/1

Celina BARTNICKA, Radosław CZYŻ
Badanie poziomu zadowolenia pracowników z elastycznych form organizacji czasu pracy

Abstrakt: Przedsiębiorcy coraz częściej dają pracownikom możliwość korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy. Staje się to przywilejem dla pracowników. Taki system zapewnia zatrudnionym work-life balance, daje komfort psychiczny, zadowolenie i wpływa na ich chęć kontynuacji kariery zawodowej w firmie, co stanowi zarówno korzyść dla pracownika, jak i pracodawcy. Praca zawiera przegląd najczęściej stosowanych w praktyce form organizacji czasu pracy. W artykule przedstawiono wyniki i wnioski z badania przeprowadzonego w formie ankietowej, którego celem było sprawdzenie poziomu zadowolenia pracowników z elastycznych form organizacji czasu pracy.

Słowa kluczowe: czas pracy, zadowolenie pracownika, satysfakcja pracownika, system pracy
str. 11 pobierz
2 vol. 6, iss. 6/2

Witold BIAŁY, Michał MOLENDA
Współpraca edukacyjna na pograniczu polsko-czeskim z wykorzystaniem środków UE - studium przypadku

Abstrakt: W artykule przedstawiono sposób realizacji transgranicznej współpracy w zakresie wymiany doświadczeń pomiędzy Uczelniami, leżącymi po dwóch stronach granicy. Tematyka współpracy dotyczy wykorzystania metod matematycznych w inżynierii produkcji. Wspólne działania i doświadczenia każdej ze stron, powinny wskazać na kierunki do opracowania nowych, lub modyfikację dotychczasowych metod matematycznych. W wyniku tych działań, zaistnieje możliwość uruchomienia mechanizmów, które spowodują dostosowanie istniejących reguł matematycznych do uwarunkowań i potrzeb, uwzględniających różnice technologiczne, organizacyjne, strukturalne, wy-stępujące pomiędzy sąsiadującymi krajami. W artykule przedstawiono działania jakie zostały podjęte przez leżące po dwóch stronach granicy Uczelnie kształcące inżynierów: Politechnikę Śląską (Polska) i Wyższą Szkołę Górniczą-TU w Ostrawie (Republika czeska). Do realizacji tego celu pozyskano środki finansowe oferowane przez UE w ramach funduszy strukturalnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy granice” oraz z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej. Głównym celem projektu są konferencje, w których biorą udział realizatorzy projektu oraz przedsiębiorcy, usługodawcy z terenu przygranicznego (obszaru wsparcia).

Słowa kluczowe: edukacja, jakość kształcenia, inżynieria produkcji, pogranicze polsko-czeskie
str. 23 pobierz
3 vol. 6, iss. 6/3

Jarosław BRODNY, Kinga STECUŁA, Dorota PALKA
Zastosowanie narzędzi informatycznych do badania efektywności wykorzystania maszyn górniczych

Abstrakt: W celu obiektywnego i wiarygodnego wyznaczenia efektywności maszyn konieczne jest wykorzystanie danych rejestrowanych przez systemy automatyki przemysłowej. Obecnie systemy te są bardzo rozbudowane i rejestrują bardzo wiele parametrów pracy maszyn. Głównie dane te wykorzystuje się do diagnostyki pracy tych maszyn. W opracowaniu przyjęto, że dane te będą stanowiły podstawę do wyznaczenia efektywności maszyn. Duża ilość tych danych wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi informatycznych do ich archiwizacji, synchronizacji oraz obróbki analitycznej. W artykule omówiono podstawowe narzędzia, które można wykorzystać w tym procesie oraz przedstawiono przykład ich praktycznego zastosowania. Narzędziami tymi są bazy danych, hurtownie danych oraz platformy informatyczne. Natomiast praktyczne ich wykorzystanie przed-stawiono na przykładzie kombajnu ścianowego i przenośnika ścianowego.

Słowa kluczowe: efektywność maszyn, baza danych, platforma informatyczna, model OEE
str. 36 pobierz
4 vol. 6, iss. 6/4

Piotr DUBICKI, Urszula LEWANDOWSKA, Joanna RATAJCZAK, Adrianna TARNAS
Lean Management jako instrument odpowiedzialnego biznesu

Abstrakt: Artykuł przedstawia zagadnienie Lean Management jako instrument odpowiedzialnego biznesu. Zobrazowano w nim genezę pojęcia Lean Management oraz sposoby, w jaki wpływa ono na usprawnienie działalności organizacji. Ponadto omówiono istotę odpowiedzialnego biznesu oraz przybliżono pojęcie Lean Management jako jeden z instrumentów odpowiedzialnego biznesu.

Słowa kluczowe: szczupłe zarządzanie, odpowiedzialny biznes, społeczna odpowiedzialność
str. 48 pobierz
5 vol. 6, iss. 6/5

Łukasz DZIEMBA, Stefan SENCZYNA
Model procesu dla planowania i kontroli produkcji w przedsiębiorstwie wspomaganej funkcjami systemu ERP

Abstrakt: Otoczenie przedsiębiorstwa produkcyjnego to klienci oczekujący efektywnej i terminowej realizacji ich potrzeb. Czyni to systemy informatyczne ERP kluczowymi narzędziami w doskonaleniu i wspomaganiu zarządzania. W publikacji przedstawiono modele procesów jako metodę doskonalenia zarządzania poprzez rozszerzenie wspomagania systemem informatycznym ERP. W pierwszej części przedstawiono opis organizacji wydziału produkcji oraz przepływów i procesów przetwarzania informacji. W drugiej części przedstawiono modele konceptualne, oparte na założeniach analizy strukturalnej. Interpretowanie modeli konceptualnych procesów, w publikacji są to modele planowania i kontroli produkcji, jest metodą powiązania funkcji systemu ERP z organizacją i procesami przetwarzania informacji. Daje to możliwość doskonalenia zarządzaniu stosując system ERP w oparciu o umiejętności kadry przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe: organizacja, planowanie i kontrola produkcji, modele procesów
str. 56 pobierz
6 vol. 6, iss. 6/6

Łukasz DZIEMBA, Stefan SENCZYNA
Mapowanie funkcji systemu ERP na organizację przedsiębiorstwa metodą modelu strukturalnego

Abstrakt: Funkcjonalność systemów informatycznych ERP pozwala objąć wszystkie obszary aktywności przedsiębiorstwa wspomaganiem. Stanowi to podstawę doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem oraz osiągania efektywności w realizacji potrzeb otoczenia. Modele procesów, przedstawione w publikacji, maja na celu lepsze wykorzystanie funkcjonalności systemów informatycznych ERP we wspomaganiu przedsiębiorstwa na przykładzie obsługi klienta. Modele procesów utworzone zostały z zastosowaniem analizy strukturalnej w modelowaniu procesów biznesowych.

Słowa kluczowe: system informatyczny, ERP, modele procesów, procesy biznesowe
str. 69 pobierz
7 vol. 6, iss. 6/7

Anna GEMBALSKA-KWIECIEŃ
Instrumenty pobudzania motywacji

Abstrakt: Prezentowany artykuł podejmuje temat pobudzania motywacji i instrumentów do tego wykorzystywanych. Temat ten jest istotny w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ponieważ efektywny system motywowania pracowników powoduje, że pracownik uruchamia swój cały potencjał do realizacji zadań i celów organizacji, w wyniku czego przedsiębiorstwo ma większe szanse na ich osiągnięcie. W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i definicje motywowania, charakterystykę procesu oraz wybrane teorie motywacji. Pokazano podział motywatorów, w tym opisano płacowe oraz pozapłacowe środki pobudzania motywacji.

Słowa kluczowe: zarządzanie, motywacja, instrumenty motywowania, motywatory
str. 79 pobierz
8 vol. 6, iss. 6/8

Bartosz GŁOWACKI
Wskaźnik eksploatacyjnej efektywności energetycznej jako element planowania przebiegu rejsu jednostki rybackiej

Abstrakt: Wykorzystanie wskaźnika eksploatacyjnej efektywności energetycznej EEOI do analizy efektywności eksploatacyjnej i planowania przebiegu rejsu jednostek rybackich to rozwiązanie innowacyjne. W artykule przedstawiono autorskie oprogramowania dedykowanego dla tego typu jednostek, pozwalające na zbieranie w trybie on-line danych opisujących przebieg rejsu i pojedynczych działań wykonywanych przez jednostkę. Odpowiednia interpretacja i korelacja parametrów techniczno-eksploatacyjnych z wykorzystaniem programu komputerowego, umożliwi uzyskanie danych pozwalających na ocenę efektywności eksploatacyjnej, z uwzględnieniem stanu technicznego jednostki w dowolnych warunkach eksploatacyjnych. Pozwoli również na planowanie rejsu.

Słowa kluczowe: zarządzania efektywnością energetyczną, monitorowanie efektywności energetycznej, audyt efektywności energetycznej
str. 91 pobierz
9 vol. 6, iss. 6/9

Sara GRUSZKA, Mariusz J. LIGARSKI
Ocena efektywności procesu produkcyjnego na przykładzie producenta złączy stalowych

Abstrakt: W pracy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące oceny efektywności procesu produkcyjnego. Zaprezentowano przykład kluczowych wskaźników efektywności (KPI) stosowanych przez producenta złączy stalowych. Zaprezentowano zestaw wskaźników finansowych i niefinansowych oraz sposób ich obliczania. Poddano analizie uzyskane wyniki. Podjęto próbę oceny za-stosowania KPI do badania efektywności procesu produkcyjnego. Określono zalety i wady zastosowanego podejścia.

Słowa kluczowe: efektywność, proces produkcyjny, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), wskaźniki finansowe, wskaźniki niefinansowe
str. 102 pobierz
10 vol. 6, iss. 6/10

Jarosław GRZESIEK
Zmiana procedur zarządzania poprzez zamówienie zmiany inżynierii produktu

Abstrakt: Jeśli przedsiębiorstwo jest duże, każda nowa zmiana w produkcie to ryzyko kolizji pomiędzy wersjami, a w konsekwencji prowadzi to do błędów podczas produkcji. Stosowanie w małych przedsiębiorstwach metod zarządzania dokumentacją wykorzystywanych w dużych przedsiębiorstwach może prowadzić do nadmiernego sformalizowania procesu projektowego, a w konsekwencji pozbawienia go atutu elastyczności.

Słowa kluczowe: zarządzanie zmianą w produkcie, zmiana inżynierii produktu
str. 110 pobierz
11 vol. 6, iss. 6/11

Patrycja HĄBEK
Relations with stakeholders in a socially responsible company. The case of car manufacturer

Abstrakt: Niniejszy artykuł ukazuje ważną rolę, jaką odgrywają relacje z interesariuszami w społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwie. Teoria interesariuszy stanowi podstawę interpretacji koncepcji społecznej odpowiedzialności. W związku z tym nie jest możliwe prowadzenie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego bez identyfikowania i odpowiadania na potrzeby jego interesariuszy. W artykule autorka omówiła główne założenia teorii interesariuszy oraz ważniejsze typologie interesariuszy. Na wybranym przykładzie producenta samochodów przedstawiono sposób tworzenia i zarządzania relacjami z interesariuszami a w szczególności proces komunikowania i po-zyskiwania informacji zwrotnej od interesariuszy.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, interesariusze, raportowanie CSR, komunikacja
str. 120 pobierz
12 vol. 6, iss. 6/12

Jan KAŹMIERCZAK, Kinga STECUŁA
Problem of preparing students to study in the field of "Management and Production Engineering" in the field of basic technical knowledge - case study

Abstrakt: Przedmiotem niniejszego artykułu jest wskazanie problematyki przygotowania studentów pierwszego roku pierwszego stopnia studiów na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”, zwłaszcza w zakresie podstawowej wiedzy technicznej oraz myślenia „technicznego”. Problem oraz proponowane środki i sposoby jego rozwiązania przedstawiono w artykule na przykładzie szczególnego przedmiotu, realizowanego na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, którym jest „Wprowadzenie do techniki”. W części wprowadzającej artykułu pokazano uwarunkowania i przesłanki, które były punktem wyjścia dla opracowania programu ww. przedmiotu. W kolejnym, drugim rozdziale przedstawiono treści kształcenia oraz zasady zaliczania przez studentów przedmiotu w zakresie objętych wykładami. W rozdziale 3 omówiono koncepcję oraz sposób jej realizacji w zajęciach projektowych, przewidzianych w programie omawianego przedmiotu. Rozdział 4 to zbiór obserwacji, związany z prowadzeniem zarówno wykładów jak i zajęć laboratoryjnych oraz zaliczaniem przez studentów tych zajęć. Sformułowane w podsumowaniu propozycje do-tyczą zwłaszcza przygotowania materiałów dydaktycznych do omawianego w artykule obszaru kształcenia, ale także – potrzeb i możliwości wykorzystania doświadczeń przedstawionych w artykule w kształceniu studentów na kierunkach nietechnicznych.

Słowa kluczowe: przygotowanie studentów, studia techniczne, nowoczesne kształcenie inżynierskie
str. 129 pobierz
13 vol. 6, iss. 6/13

Dorota KLIMECKA-TATAR
Problemy w organizacji procesu usługowo-wytwórczego w układzie klient – lekarz stomatolog – technik dentystyczny

Abstrakt: Realizacja procesów usługowych o charakterze specjalistycznych obarczona jest dużym zakresem wymagań i obowiązków, rozpoczynając od wymagań prawnych, szerokiej wiedzy specjalistycznej, poprzez doświadczenie, praktykę i zaangażowanie. W niniejszym artykule zaprezentowano problemy, jakie mogą wystąpić w przypadku realizacji usług, których powodzenie w znacznej mierze uzależnione jest od podprocesu wytwórczego – na przykładzie leczenia stomatologicznego wymagającego zaprojektowanie i wytworzenie protezy dentystycznej.

Słowa kluczowe: wizualizacja procesu, proces usługowy, przepływ informacji
str. 141 pobierz
14 vol. 6, iss. 6/14

Artur KUBOSZEK
Ocena poprawności metod symulacji komputerowej w badaniach hałasu kolejowego

Abstrakt: W artykule przedstawiono przykłady zastosowania komputerowych metod symulacji zjawisk akustycznych w procesie tworzenia strategicznej mapy hałasu. Artykuł przedstawia porównanie wyników badań uzyskanych w symulacji komputerowej i wyników pomiarów środowisku.

Słowa kluczowe: hałas, metody symulacyjne, mapa hałasu
str. 149 pobierz
15 vol. 6, iss. 6/15

Elżbieta MILEWSKA
Zdolność adaptacyjna przedsiębiorstw produkcyjnych

Abstrakt: Przewaga konkurencyjna może być uzyskiwana poprzez adaptację organizacji do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej i reorganizację procesów biznesowych. Zarządzanie przebiegiem prac wytwórczych jest szczególnie istotną umiejętnością dla efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów przedsiębiorstwa. Zwiększenie skuteczności ko-ordynacji zadań operacyjnych oraz uzyskanie elastyczności procesu wytwórczego może być realizowane poprzez wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją.

Słowa kluczowe: elastyczność, sterowanie, wytwarzanie, niepewność
str. 159 pobierz
16 vol. 6, iss. 6/16

Witold NAWROCKI, Roman STRYJSKI, Waldemar WOŹNIAK
Metoda podnoszenia efektywności procesów produkcyjnych w Toyota Motor Manufacturing POLAND

Abstrakt: W artykule zaprezentowano metodę „pól kapuścianych”, bazujących na wybranych technikach i narzędzia Lean Manufacturing do podnoszenia efektywności procesów produkcyjnych. Wizualizację przyjętej metody przedstawiono na podstawie badań realizowanych w przedsiębiorstwie Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu.

Słowa kluczowe: system produkcyjny Toyota, „pola kapuściane”
str. 167 pobierz
17 vol. 6, iss. 6/17

Victor NORDIN, Elisabeta KHASAN
Разработка стратегии продаж торгового предприятия

Abstrakt: Повышение объема продаж может рассматриваться как стратегическая цель торговой фирмы. В статье анализируются ключевые звенья стратегии, этапы её разра-ботки, позиции фирмы на рынке. Осуществлено ранжирование направлений повышения эф-фективности. Применение предлагаемых рекомендаций ведет к повышению конкуренто-способности.

Słowa kluczowe: стратегия продаж, торговое предприятие, алгоритм разработки стра-тегии, показатели эффективности, направления повышения эффективности
str. 177 pobierz
18 vol. 6, iss. 6/18

Dorota PALKA
Analiza wpływu stosowania nowoczesnych systemów produkcji w przemyśle odzieży reklamowej

Abstrakt: W artykule podjęto tematykę mieszczącą się w dyscyplinie inżynierii produkcji, a do-tyczącą nowoczesnych sposobów produkcji w przemyśle odzieży reklamowej. W szczególności skoncentrowano się na maszynach stosowanych w tej branży. Przeprowadzono analizę pracy linii technologicznej do produkcji nadruków. Omówiono wybrane metody produkcji nadruków w przykładowym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Wskazano zalety stosowania nowoczesnych maszyn do produkcji wpływające na rozwój firmy, bezpieczeństwa pracowników oraz możliwość obsługi technicznej. Przeprowadzono także analizę porównawczą produkcji w przedsiębiorstwie przed i po wprowadzeniu nowoczesnych maszyn.

Słowa kluczowe: nowoczesne systemy, inżynieria produkcji, odzież reklamowa
str. 186 pobierz
19 vol. 6, iss. 6/19

Dorota PALKA, Andrzej WIECZOREK
Postęp techniczny – wybrane problemy oraz propozycje ich rozwiązania

Abstrakt: W niniejszym artykule podjęto refleksję na temat rozwoju techniki oraz jego wpływu na społeczeństwo. Na podstawie przeglądu literatury oraz własnych spostrzeżeń zestawiono pozytywne oraz negatywne skutki postępu techniki. Zwrócono szczególną uwagę na kwestię technicznych barier oraz zagrożeń, w szczególności wobec osób starszych. Z uwagi na dużą liczbę uchybień podjęto próbę stworzenia modelu zrównoważonego postępu techniki oraz świadomości społeczeństwa. Ponadto zaproponowano rozwiązania problemów związanych z wprowadzaniem szeroko rozumianych nowinek technicznych. Artykuł oparty głównie na przeglądzie literatury jest refleksją nad postępującymi problemami, a także punktem wyjściowym do dalszych badań naukowych.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, technika, uniwersytet III wieku
str. 194 pobierz
20 vol. 6, iss. 6/20

Jacek SITKO
Analiza wybranych aspektów produkcji wyrobów izolacyjnych

Abstrakt: Artykuł zawiera analizę wybranych problemów poziomu jakości wyrobów termoizolacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym. W badaniach uwzględniono szereg czynników technologicznych, materiałowych, organizacyjnych i innych, mogących mieć wpływ na jakość izolacji termicznej stosowanej w budownictwie przemysłowym i indywidualnym. Wykryto i usystematyzowano, według poziomu istotności, najważniejsze czynniki wpływające na jakość wyrobów.

Słowa kluczowe: materiał, produkt, izolacja, wada
str. 202 pobierz
21 vol. 6, iss. 6/21

Robert SKLORZ, Łukasz PUZIO, Jarosław BRODNY
Wstępna analiza wpływu wybranych czynników zewnętrznych i parametrów eksploatacyjnych transportowego samolotu odrzutowego na zużycie paliwa

Abstrakt: Celem wszystkich przedsiębiorstw jest osiągniecie jak najwyższej efektywności ekonomicznej. Dotyczy to także przewoźników lotniczych. Jednym z obszarów, w którym istnieją możliwości poprawy tej efektywności jest zmniejszenie kosztów eksploatacji posiadanych środków technicznych, głównie samolotów. W tym zakresie oczywistym wydaje się zmniejszenie zużycia paliwa przez samoloty. Aby w procesie tym osiągnąć zadowalające wyniki konieczne jest zidentyfikowanie czynników zewnętrznych oraz parametrów eksploatacyjnych mających największy wpływ na to zużycie. W artykule przedstawiono wstępną analizę wpływu tych wielkości na zużycie paliwa transportowego samolotu odrzutowego. W tym celu dokonano analizy poszczególnych faz lotu samolotu z uwzględnieniem czynników mających najistotniejszy wpływ na zużycie paliwa. Przedstawiono także najważniejsze parametry pracy samolotu rejestrowane w czasie jego lotu oraz dokonano wstępnej analizy ich wpływu na zużycie paliwa. Przedstawione opracowanie należy potraktować jako wstępne do bardziej zaawansowanych analiz optymalizacyjnych zużycia paliwa w samolotach odrzutowych.

Słowa kluczowe: transportowy samolot odrzutowy, zużycie paliwa, parametry lotu, fazy lotu
str. 209 pobierz
22 vol. 6, iss. 6/22

Bartosz SZCZĘŚNIAK
Wspomaganie procesu układania planu zajęć dydaktycznych – weryfikacja poprawności planu

Abstrakt: W artykule przedstawiono rozwiązania, które zostały zastosowane w celu Weryfikacji poprawności tworzonego planu, w narzędziu informatycznym wspomagającym proces układania planu zajęć dla kursu edukacyjnego. Zaprezentowane narzędzie stworzono w arkuszu kalkulacyjnym zgodnie z autorską koncepcją „Mikronarzędzi Bazujących na Relacyjnym Modelu Danych”. Określając założoną funkcjonalność rozwiązania, ustalono główne warunki, które muszą być spełnione, żeby gotowy plan mógł zostać uznany za poprawny. Za pomocą diagramu związków encji zgodnego z CASE – Method pokazano zidentyfikowaną dla przeanalizowanego zagadnienia strukturę danych. Przedstawiono sposób implementacji tej struktury w arkuszu kalkulacyjnym. W najistotniejszej części opracowania, szczegółowo opisano zaproponowane rozwiązania, które pozwalają na weryfikację wszystkich zidentyfikowanych warunków. W końcowej części artykułu zidentyfikowano wszystkie elementy arkusza kalkulacyjnego, które pozwoliły na uzyskanie założonej funkcjonalności.

Słowa kluczowe: doskonalenie procesów, baza danych, arkusz kalkulacyjny, procesy informacyjne
str. 222 pobierz
23 vol. 6, iss. 6/23

Radosław WOLNIAK
Oprogramowanie do komputerowego wspomagania metody QFD

Abstrakt: W publikacji przedstawiono kwestie związane z komputerowym wspomaganiem metody QFD. Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości wykorzystania komputerowego wspomagania w zakresie metody QFD oraz przedstawienie i porównanie oprogramowania komputerowego, które można w tym celu wykorzystać.

Słowa kluczowe: QFD, projektowanie jakości, komputerowe wspomaganie
str. 234 pobierz
24 vol. 6, iss. 6/24

Radosław WOLNIAK
The Design Thinking method and its stages

Abstrakt: The paper presents the most important issues related to the concept of Design Thinking. The purpose of the publication was in particular to analyze the stages used in the implementation of Design Thinking in organizations. The article is focused on a detailed analysis of the five-step approach but also outlined a competitive seven-step approach to the problem. The publication also discusses Design Thinking relationships with innovation.

Słowa kluczowe: innovation, design, design thinking, creativity, innovative approach
str. 247 pobierz
25 vol. 6, iss. 6/25

Radosław WOLNIAK, Bożena SKOTNICKA-ZASADZIEŃ
Zalety korzystania z e-administracji z punktu widzenia osób niepełnosprawnych na przykładzie urzędu miejskiego w Katowicach

Abstrakt: W publikacji zaprezentowano problematykę dotyczącą wyników badań w zakresie wykorzystania przez osoby niepełnosprawne systemów e-administracji. Celem publikacji jest określenie, jakie zalety korzystania z e-administracji postrzegają osoby niepełnosprawne korzystające z usług urzędu miejskiego w Katowicach oraz z jakich środków komunikacji najczęściej korzystają w kontakcie z urzędem. W badaniach postanowiono również sprawdzić czy i w jaki sposób rodzaj niepełnosprawności wpływa na badane kwestie.

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, administracja publiczna, komunikacja, jakość usług
str. 256 pobierz

 

   
© wydawnictwo.panova.pl