Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   
ISSN - 2391-9361

Volume 6, issue 7
SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI
JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, ŚRODOWISKO

Nakład numeru: 130 egzemplarzy

 
Spis treści

  pobierz
1 vol. 6, iss. 7/1

Andrzej ADAMKIEWICZ, Anna ANCZYKOWSKA
Bezpieczeństwo zbiornikowców LNG manewrujących na akwenach ograniczonych

Abstrakt: W artykule przedstawiono stan floty zbiornikowców LNG przewidywanych do obsługi terminala LNG, w tym z uwzględnieniem autoryzacji gazowca dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarach ograniczonych. Rozpoznano przesłanki zagrożenia bezpieczeństwa statku na ograniczonej drodze wodnej, właściwości żeglugi zbiornikowców na akwenie terminalu oraz wpływ rodzaju głównego układu napędowego na cechy funkcjonalne gazowca. Na takim tle zdefiniowano wskaźniki bezpieczeństwa eksploatacji zbiornikowców jako narzędzi do oceny rodzaju napędu statku w aspekcie bezpiecznego wykonania zadania transportowego.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zbiornikowiec, układ napędowy, manewrowanie, terminal LNG
str. 11 pobierz
2 vol. 6, iss. 7/2

Paweł ANDRZEJCZYK, Jarosław BRODNY, Damian HYS
Techniczne aspekty kontroli czasu pracy kierowców

Abstrakt: W artykule omówiono normy prawne regulujące czas pracy kierowców samochodów o nośności powyżej 3,5 tony oraz urządzenia stosowane do rejestracji czasu ich pracy. Okazuje się, że w praktyce regulacje te stwarzają dla kierowców wiele problemów. Powoduje to, że czasami podejmowane są próby omijania tych przepisów. W pracy przedstawiono przykłady działań związanych z tym procesem. Dotyczą one głównie ingerencji w pracę urządzeń rejestrujących parametry jazdy samochodem. Przykłady te dotyczą typowych działań podejmowanych w stosunku do tachometrów samochodowych. Należy podkreślić, że są one niezgodne z przepisami i podlegają stosownym karom. Nie mniej w praktyce zdarzają się dość często. Głównym celem pracy było przybliżenie zasad i unormowań obowiązujących w transporcie samochodowym oraz problemów technicznych związanych z ich stosowaniem.

Słowa kluczowe: czas pracy kierowców, tachometr analogowy, tachometr cyfrowy
str. 21 pobierz
3 vol. 6, iss. 7/3

Henryk BADURA, Zygmunt ŁUKASZCZYK
Zarządzanie zagrożeniem metanowym w kopalniach węgla kamiennego

Abstrakt: W artykule przedstawiono problemy związane z eksploatacją złóż węglowych w warunkach zagrożenia metanowego. Omówiono sposoby identyfikacji poziomu zagrożenia w okresie rozpoznawania geologicznego złóż i projektowania eksploatacji. Przedstawiono wpływ warunków zalegania pokładu na zagrożenie metanowe oraz możliwości oddziaływania na poziom zagrożenia przez dobór sposobu przewietrzania rejonu ściany. Wskazano na istotną role pomiarów automatycznych i ręcznych stężenia metanu na identyfikację poziomu zagrożenia. Omówiono wykorzystanie odmetanowania w celu obniżenia zagrożenia metanowego i jednocześnie przedstawiono korzyści ekonomiczne z zagospodarowania metanu. Wskazano, że poprawa efektywności odmetanowania jest najlepszym sposobem obrony przed wydzielaniem się metanu do atmosfery.

Słowa kluczowe: zagrożenie metanowe, sposoby przewietrzania, odmetanowanie, utylizacja
str. 33 pobierz
4 vol. 6, iss. 7/4

Mateusz BUDYNEK, Elżbieta CELIŃSKA, Piotr DUBICKI, Adrianna DYBIKOWSKA
Ekoinnowacje przedsiębiorstw jako instrument budowy zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki

Abstrakt: Artykuł podejmuje problematykę ekoinnowacji przedsiębiorstw w kontekście budowy zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki. Ukazane zostały zależności pomiędzy projektowaniem i wdrażaniem innowacji środowiskowych, jako kluczowego instrumentu pozwalającego na unowocześnianie społeczeństw i gospodarek a pozytywnym wpływem na jakość środowiska naturalnego. Przedstawiony został również przegląd pojęć i założeń związanych z koncepcją zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki w Unii Europejskiej, koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz definicji i typologii innowacji środowiskowych.

Słowa kluczowe: innowacje środowiskowe, gospodarka zasobooszczędna, zrównoważony rozwój
str. 45 pobierz
5 vol. 6, iss. 7/5

Marcin DĄBROWSKI, Katarzyna BIAŁEK
Skracanie cyklu produkcyjnego na przykładzie produkcji systemów oświetlenia awaryjnego

Abstrakt: W niniejszym artykule autorzy posłużyli się wybranymi narzędziami i technikami Lean Management w celu skrócenia cyklu produkcyjnego wytypowanego systemu oświetlenia awaryjnego, wytwarzanego w badanym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Przeprowadzone badania obejmowały analizy przepływu materiału z wykorzystaniem diagramu spaghetti, obserwację czasu roboczego w oparciu o metodę chronometrażową oraz modyfikację stanowisk pracy z wykorzystaniem techniki 5S. Opisane przez autorów rozwiązania techniczne i organizacyjne przyczyniły się do skrócenia analizowanego cyklu produkcyjnego.

Słowa kluczowe: poprawa efektywności, 5S, mapowanie strumienia wartości, cykl produkcyjny
str. 54 pobierz
6 vol. 6, iss. 7/6

Robert DYLEWSKI
Ekonomiczne i ekologiczne koszty ogrzewania oraz optymalna grubość termoizolacji

Abstrakt: W artykule zaproponowano metodę wyznaczania ekologicznych kosztów ogrzewania na wzór metody wyznaczania ekonomicznych kosztów ogrzewania. Dzięki temu można analitycznie opisać ekologiczną, podobnie jak ekonomiczną, wartość bieżącą netto inwestycji termoizolacyjnej oraz wyznaczyć optymalną grubość termoizolacji zarówno ze względów ekonomicznych jak i ekologicznych. Zbadano różne przypadki występujące w warunkach polskich. Poddano wariantowości: materiał konstrukcyjny przegrody, rodzaj źródła ciepła, rodzaj materiału termoizolacyjnego. Uwzględniono tez różnorodność stref klimatycznych występujących w Polsce. Dla wszystkich zbadanych wariantów otrzymano grubość termoizolacji optymalną ze względów ekologicznych dużo większą niż ze względów ekonomicznych. Korzystne jest zastosowanie większych grubości termoizolacji niż optymalne ze względów ekonomicznych. Otrzymuje się wtedy większe korzyści ekologiczne z inwestycji termoizolacyjnej, przy niewielkim zmniejszeniu korzyści ekonomicznych.
Słowa kluczowe: optymalna grubość termoizolacji; ekonomiczne koszty ogrzewania; ekologiczne koszty ogrzewania
str. 68 pobierz
7 vol. 6, iss. 7/7

Łukasz DZIEMBA, Jerzy UCHROŃSKI
Zasady modelowania działania służb w sytuacjach kryzysowych - zastosowanie symulacji procesów

Abstrakt: Artykuł przedstawia przegląd możliwych metod i narzędzi służących do modelowania działań i symulacji procesów. Są nimi: tablice decyzyjne, drzewo rozkładu i drzewo decyzyjne, diagramy decyzyjne i mapy procesów; notacja BPMN. Na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych i własnych doświadczeń ze stosowaniem opisywanych w artykule narzędzi i metody symulacji stwierdzono, iż mapy procesu stanowią przydatne narzędzie modelowania z punktu widzenia prezentacji sekwencji zdarzeń, jakie występują w ich przebiegu. W tym świetle notacja BPMN staje się celowa do zastosowania z uwagi na swą przejrzystość, wskazanie poszczególnym działaniom, procesom i decyzjom zróżnicowanych źródeł i zasobów informacji, a także zapewnia uporządkowanie zapisu; oraz założenia oddzielenia sekwencji działań oraz komunikacji – przepływów informacyjnych.

Słowa kluczowe: drzewo decyzyjne, diagramy decyzyjne, mapy procesów, notacja BPMN
str. 84 pobierz
8 vol. 6, iss. 7/8

Jolanta IGNAC-NOWICKA
Analiza zagrożeń na wybranych stanowiskach pracy z zastosowaniem drzewa błędów

Abstrakt: W artykule przedstawiono analizę zagrożeń metodą drzewa błędów (FTA) dla wybranych stanowisk pracy. Zawarte w artykule schematy drzewa błędów ilustrują dwa typy zagrożeń: wypadkiem podczas pracy z prasą hydrauliczną oraz zniszczeniem maszyny na skutek przegrzania. W obu przypadkach przeprowadzona analiza wskazuje przyczyny zagrożenia wynikające z faktu awaryjności elementów maszyny lub stanowiska pracy oraz możliwe do popełnienia błędy operatora. Za pomocą drzewa błędów wskazano wzajemne związki między zdarzeniami prowadzącymi do zagrożenia w analizowanych przykładach. Zidentyfikowano również działania korygujące dla analizowanych zagrożeń w celu zminimalizowania ryzyka zawodowego.

Słowa kluczowe: metoda drzewa błędów, analiza zagrożeń, działania korygujące
str. 97 pobierz
9 vol. 6, iss. 7/9

Radosław JANIAK, Małgorzata MOTYKIEWICZ, Hanna PROSÓŁ, Ewelina LEHNHARDT
Nowoczesne systemy wspomagania procesów transportu i spedycji w międzynarodowych łańcuchach dostaw

Abstrakt: Artykuł podejmuje problem przedstawienia nowoczesnych systemów wspomagania transportu i spedycji w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Na podstawie analizy piśmiennictwa omówiono zagadnienie międzynarodowych łańcuchów dostaw, przedstawiono jak transport i spedycja odgrywa ważną rolę w międzynarodowych łańcuchach dostaw, a także przedstawiono nowoczesne systemy wspomagania w transporcie i spedycji z wykorzystaniem łącz bezprzewodowych, systemów nawigacji i rozwoju telematyki.

Słowa kluczowe: łańcuchy dostaw, telematyka, system satelitarny, platforma transportowa
str. 105 pobierz
10 vol. 6, iss. 7/10

Jan KAŹMIERCZAK, Agnieszka JANIK, Katarzyna MIDOR, Andrzej WIECZOREK
Koncepcja badań nad relacjami wiążącymi jakość funkcjonowania sieciowych instalacji dystrybucyjnych w miastach z jakością życia mieszkańców na przykładzie systemu wodociągowego

Abstrakt: W artykule przedstawiono wstępną koncepcję badań nad systemem wspomagania zarządzania siecią wodociągową (dostarczaniem wody mieszkańcom terenów miejskich), zorientowanym na końcowego odbiorcę dostarczanego przez system medium. W części wprowadzającej pokazano uwarunkowania podjęcia zamierzonych badań, odniesione m.in. do wyników wcześniejszych projektów badawczych i wdrożeniowych zorientowanych zwłaszcza na dostarczanie użytkownikom końcowym wody pitnej na terenach zurbanizowanych. W kolejnym, drugim rozdziale artykułu przedstawiono podstawowe uwarunkowania funkcjonowania systemu wspomagania oraz ogólne zamierzenie, zorientowane na stworzenie platformy komunikowania końcowego użytkownika z dostawcą wybranego medium jako aplikacyjnej formy systemu wspomagania. Rozdział trzeci przedstawia ideę „śladu wodnego” jako możliwej do wykorzystania podstawy metodologicznej, umożliwiającej budowę zbioru sposobów i środków utworzenia, bieżącej obsługi oraz doskonalenia ww. platformy. Zestawienie takie, traktowane jako podstawa realizacji pokazanego wcześniej zamierzenia, jest z kolei punktem wyjścia dla wniosków, podsumowujących treści przedstawione w artykule.

Słowa kluczowe: jakość życia, zarządzanie zasobami wody, ślad wodny, zrównoważony rozwój
str. 117 pobierz
11 vol. 6, iss. 7/11

Krzysztof KNOP
Analiza udziału i znaczenia stosowanych metod kontroli jakości do wykrywania niezgodności profili aluminiowych

Abstrakt: Artykuł przedstawia wyniki w zakresie analizy udziału i znaczenia specyficznych metod kontroli jakości stosowanych do wykrywania niezgodności profili aluminiowych powstających w procesie tłoczenia. Analizie poddano takie specyficzne metody kontroli jakości, jak: pomiar, badania, sprawdzenie, kontrola wizualna, kontrola liczbowa oraz kontrola alternatywna. Dokonano identyfikacji stosowanych procesów kontroli jakości. Wykorzystano diagram Pareto-Lorenza do identyfikacji niezgodności krytycznych badanego wyrobu w okresie 1 roku. Przeanalizowano zależność pomiędzy występowaniem metod kontroli jakości przy wykrywaniu niezgodności a udziałem niezgodności wykrywanych przez badane metody kontroli jakości. Dokonano także analizy ryzyka związanego z niezgodnościami wykrywanymi przez badane metody kontroli jakości bazując na wskaźnikach FMEA (liczbach priorytetowych). Metodą kontroli, która najczęściej uczestniczyła przy wykrywaniu niezgodności profili aluminiowych i wykrywała jednocześnie najwięcej niezgodności jest kontrola wizualna. Kontrola ta odpowiedzialna jest także za wykrywanie niezgodności, których ryzyko wystąpienia i znaczenie dla klienta jest największe, stąd konieczność podejmowania przez zarządzających działań zmierzających do zwiększenia poziomu jej skuteczności.

Słowa kluczowe: profil aluminiowy, kontrola jakości wyrobu, niezgodności, wykrywanie
str. 129 pobierz
12 vol. 6, iss. 7/12

Barbara KORALEWSKA, Marcin SIKORA, Małgorzata SMYK, Natalia STĘPIEŃ
Innowacje ekologiczne w sektorze produkcji rolnej jako instrument zrównoważonego rozwoju

Abstrakt: Praca przedstawia określenie innowacji ekologicznych w sektorze produkcji rolnej jako instrumentu zrównoważonego rozwoju, obejmując takie aspekty jak określenie sektora produkcji rolnej w Polsce i na świecie oraz proces wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju dla tego sektora. Praca zawiera również podział ekoinnowacji w ramach omawianego sektora oraz ich typologię w obrębie sektora.

Słowa kluczowe: ekoinnowacja, sektor produkcji rolnej, zrównoważony rozwój
str. 143 pobierz
13 vol. 6, iss. 7/13

Maciej KWIATKOWSKI, Małgorzata SMYK, Jacek ADAMCZAK, Magdalena JĘDRZEJCZAK
Wykorzystanie instrumentów Lean Manufacturing w procesie logistyki produkcji

Abstrakt: Artykuł przedstawia technikę Lean Manufacturing, która jest odpowiedzialna za likwidowanie marnotrawstwa w przedsiębiorstwie. Dąży do stworzenia przedsiębiorstwa „idealnego”, które będzie spełniało perfekcyjnie oczekiwania swoich klientów przy jednoczesnym wysokim poziomie satysfakcji pracowników.

Słowa kluczowe: Lean manufacturing, lean management, logistyka produkcji
str. 154 pobierz
14 vol. 6, iss. 7/14

Tomasz ŁAGUTKO, Sandra DOBOSZ, Dalia GÓRSKA, Joanna PÓŹNIAK
Sektor wytwarzania energii w Polsce w perspektywie niemieckiego planu Energiewende

Abstrakt: Artykuł podejmuje problematykę funkcjonowania i rozwoju polskiego rynku wytwarzania energii w kontekście założeń niemieckiego planu Energiewende. Dokonuje analizy komparatywnej polskich i niemieckich celów strategicznych w zakresie produkcji „taniej energii” oraz konsekwencji środowiskowych wynikających z ich przyjęcia. Wskazuje ponadto główne wady i zalety obydwu podejść do rozwoju sektora energii oraz „teoretycznej implementacji” rozwiązań przyjętych w planie Energiewende do polskiego sektora wytwarzania. Jednocześnie analizuje trudności w realizowaniu polityki zmierzającej do obniżenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery w procesie produkcji energii elektrycznej.

Słowa kluczowe: źródła odnawialne, cele strategiczne, emisja CO2, ochrona środowiska
str. 163 pobierz
15 vol. 6, iss. 7/15

Magdalena MAZUR
Aspekty jakościowe procesów wytwórczych lamp oświetleniowych

Abstrakt: W pracy przedstawiono charakterystykę i analizę jakościową procesów realizowanych w podmiocie badawczym. Podmiotem badawczym jest przedsiębiorstwo produkcyjne, zajmującej się wytwarzaniem lamp oświetleniowych. Przedstawiono podstawowe produkty oferowane przez podmiot badawczy oraz dokonano analizy procesów wytwórczych na przykładzie produktu modelowego. Charakterystyka strumienia wartości kolejnych procesów wytwórczych dokonana została na przykładzie lampy typu Kleks. Dokonana została analiza jakościowa przedstawionych procesów, zidentyfikowano typy niezgodności i dokonano ich hierarchizacji z wykorzystaniem analizy Pareto-Lorenza. W pracy zawarto również ocenę ryzyka związanego z występowaniem określonych wcześniej niezgodności. Określono przyczyny i skutki ich występowania oraz oszacowano Liczbę Priorytetową Ryzyka. Analiza poziomu jakości objęła również zaplanowanie działań korygujących mających na celu ograniczenie ryzyka wytworzenia elementów niezgodnych z założoną specyfikacją techniczną w kolejnym cyklu produkcyjnym.

Słowa kluczowe: procesy wytwórcze, analiza jakościowy Pareto-Lorenza, metoda FMEA
str. 173 pobierz
16 vol. 6, iss. 7/16

Krzysztof MICHALSKI, Dawid KUNAT
Opracowanie sposobu prowadzenia analizy awaryjności wtryskarek w oparciu o metodę FMEA

Abstrakt: Współczesne wtryskarki są skomplikowanymi, wielofunkcyjnymi maszynami do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Najczęstszą przyczyną nieoczekiwanych przerw w produkcji jest awaryjność maszyn. W artykule zaprezentowano sposób prowadzenia analizy awaryjności wtryskarek na etapie użytkowania maszyny. Zidentyfikowane zostały występujące awarie, następnie zostały one zhierarchizowane w oparciu o kryterium częstotliwości występowania oraz ustalono przyczyny ich powstawania.

Słowa kluczowe: podsystemy wtryskarek, wady
str. 183 pobierz
17 vol. 6, iss. 7/17

Katarzyna MIDOR
Wykorzystanie metody Servqual do doskonalenia usługi – studium przypadku

Abstrakt: Współczesne przedsiębiorstwa powinny doskonalić zarządzanie, które jest ukierunkowane na jakość obsługi klienta. Jednym z kierunków doskonalenia organizacji w tym zakresie jest badanie poziomu satysfakcji klientów. W artykule zostały przedstawione wyniki badań satysfakcji klienta przeprowadzone za pomocą metody Servqual w firmie usługowej z branży farmaceutycznej. Zastosowanie tej metody pozwoliło na zidentyfikowanie luk w obszarze obsługi klienta w badanej hurtowni farmaceutycznej, co z kolei pozwoliło na zaproponowanie kierunków udoskonalenia świadczonych usług przez wskazanie obszarów, które należy poprawić w pierwszej kolejności, by móc podnieść poziom świadczonych usług.

Słowa kluczowe: metoda Servqual, doskonalenie, jakość, hurtownia farmaceutyczna, usługa
str. 191 pobierz
18 vol. 6, iss. 7/18

Patrycja MUSIAŁOWSKA, Paulina STAŃSKO, Patrycja ŚWISTAK, Nikola JANAS
Controlling ekologiczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Abstrakt: Artykuł podejmuje problematykę ekologicznego controllingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko wokół niego. Przedstawiono definicję pojęcia controlling ekologiczny, a także ekonomiczny punkt widzenia dotyczący wdrażania do przedsiębiorstwa takiego zarządzania.

Słowa kluczowe: zarządzanie środowiskiem, oddziaływanie na środowisko
str. 202 pobierz
19 vol. 6, iss. 7/19

Victor NORDIN, Gennagij KORNEEV
О необходимости изменения подхода к транспортному oбразованию в Pоссии

Abstrakt: Транспортная отрасль России характеризуется огромным числом проблем системного характера, связанных в первую очередь с нехваткой эффективных специалистов. Как показывает опыт передовых в этом отношении стран, особого внимания заслуживает образование специалистов в области транспортного планирования.

Słowa kluczowe: транспортная система, столкновение городов и автомобилей, транспортная политика, транспортное планирование, транспортное образование
str. 213 pobierz
20 vol. 6, iss. 7/20

Kinga STECUŁA
Zagrożenia związane z postępem techniki na przykładzie Facebooka

Abstrakt: W artykule przedstawiono wybrany wycinek wyników badań ankietowych dotyczących Facebooka. Badania poruszały tematykę aktywności i postawy użytkowników wspomnianego medium społecznościowego. Ze względu na obszerność przeprowadzonych badań w niniejszym artykule zaprezentowano i mówiono jedynie fragment ankiety dotyczący zagrożeń Facebooka. Wyniki badań dostarczyły nowej wiedzy na obszarze zagrożeń, niebezpieczeństw i negatywnych skutków postępu technicznego na przykładzie badanego medium społecznościowego.

Słowa kluczowe: Facebook, zagrożenia postępu techniki, cyberprzemoc, zagrożenia
str. 223 pobierz
21 vol. 6, iss. 7/21

Monika STĘPIEŃ
Dobór metod i narzędzi modelowania procesów w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi

Abstrakt: Celem tego artykułu jest dobór metod i narzędzi do modelowania procesów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (GOK). Czynnikiem determinującym wybór kompleksowych i szczegółowych metod/notacji jest przede wszystkim złożoność procesów zidentyfikowanych w systemie GOK i duża liczba jego uczestników. Wiarygodna analiza procesów, zrozumienie celu modelowania i zbadania dostępnych na rynku metodologii umożliwia wybranie odpowiednich metod modelowania procesów. Wybór właściwego narzędzia informatycznego wydaje się być raczej podyktowany wygodą użytkownika i jego możliwościami finansowymi. Niniejszy artykuł zawiera syntetyczny opis pojawiających się w literaturze metod modelowania i odpowiednich narzędzi, ale także określa najlepsze podejście, w opinii autora, do modelowania procesów w wybranym obszarze.

Słowa kluczowe: modelowanie procesów, gospodarka odpadami komunalnymi, BPMN, system gospodarki odpadami
str. 233 pobierz
22 vol. 6, iss. 7/22

Beata SZCZERBA, Barbara BIAŁECKA
Analiza logistyki zwrotnej reklamowanych produktów na przykładzie przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej

Abstrakt: Niniejszy artykuł ukazuje ważną rolę, jaką logistyka zwrotna odgrywa w procesie zarządzania reklamacjami. Stale rosnący poziom wymagań odbiorców finalnych odnoszący się do jakości produktów oraz obsługi posprzedażowej, przekłada się na zwiększenie liczby produktów, które trafiają do odwrotnego przepływu logistycznego. W artykule autorzy dokonali przeglądu definicji logistyki zwrotnej szczególnie w nawiązaniu do reklamacji, przedstawili podział zwracanych produktów oraz najważniejsze procesy, którym mogą podlegać. Na wybrany przykładzie przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej zobrazowano przepływ logistyki tradycyjnej oraz zwrotnej zarówno dla reklamacji zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Opisano i zwizualizowano także analizę reklamacji z ujęciem zwróconych produktów, co bezpośrednio zwiększa jej efektywność i skuteczność.

Słowa kluczowe: logistyka zwrotna, zarządzanie reklamacjami, przemysł motoryzacyjny
str. 243 pobierz
23 vol. 6, iss. 7/23

Magdalena TUTAK
Numeryczna mechanika płynów (CFD) w ocenie zagrożenia metanowego wyrobisk górniczych

Abstrakt: Jednym z powszechnie występujących zagrożeń gazowych w kopalniach węgla kamiennego, jest zagrożenie metanowe. Rejonem najbardziej narażonym na to zagrożenie, przy przewietrzaniu ściany systemem na ‘U” od granic jest skrzyżowanie ściany z chodnikiem wentylacyjnym (tzw. górne naroże ściany). Gromadzenie się metanu w tym miejscu jest wynikiem jego wypływu ze zrobów zawałowych. Dlatego też w celu zmniejszenia stężenia metanu w tym rejonie stosuje się pomocnicze urządzenia wentylacyjne. Mają one za zadanie doprowadzić do tego miejsca taką ilość świeżego powietrza, aby rozrzedzić niebezpieczne stężenie metanu. Proces ten nazywany jest doświeżaniem i ma na celu przewietrzenie górnego naroża ściany. W artykule zaprezentowano wyniki badań numerycznych rozkładu stężenia metanu w zagrożonym obszarze (górne naroże ściany). Badania modelowe przeprowadzono w oparciu o rzeczywiste dane z eksploatowanego pokładu węgla kamiennego.

Słowa kluczowe: zagrożenie metanowe, wyrobisko ścianowe, pomocnicze urządzenia wentylacyjne, numeryczna mechanika płynów
str. 255 pobierz
24 vol. 6, iss. 7/24

Tomasz WALEK
Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w budynkach wspólnot mieszkaniowych jako element rozwoju energetyki prosumenckiej

Abstrakt: W artykule przedstawiono zagadnienia związane z prawidłowym doborem mocy jednostek kogeneracyjnych w zastosowaniu w budynkach wspólnot mieszkaniowych wziąwszy pod uwagę konieczność jednoczesnego odbioru wytwarzanej energii elektrycznej i ciepła. Przeanalizowane zostały dobowe profile poboru energii elektrycznej przez wspólnotę. Określono poziom występowania poboru energii elektrycznej w podstawie umożliwiającej odpowiedni dobór mocy i zakresu modulacji jednostki kogeneracyjnej. Przeanalizowane zostało również zużycie ciepła na potrzeby zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową w okresie letnim, co musi zostać odpowiednio skorelowane z mocą grzewczą jednostki kogeneracyjnej. Wskazano potencjalne korzyści jakie mogą wynikać z rozszerzenia stosowania rozproszonej kogeneracji w krajowej energetyce prosumenckiej.

Słowa kluczowe: kogeneracja, budynki wspólnot mieszkaniowych, energetyka prosumencka
str. 267 pobierz
25 vol. 6, iss. 7/25

Barbara WASILEWSKA
Wybrane elementy zarządzania organizacją pracy w dziale utrzymania ruchu

Abstrakt: W niniejszym artykule skoncentrowano się na wybranym przykładzie praktycznym dotyczącym obszaru zarządzania organizacją pracy w dziale utrzymania ruchu. Zaprezentowane studium przypadku problemu badanego przedsiębiorstwa opiera się na wykorzystaniu programu komputerowego doboru metod stymulowania innowacyjnych rozwiązań utworzonego przez Autorkę. Zastosowano dwie metody kreatywnego rozwiązywania problemów, tj. pytania naprowadzające oraz metodę Disneya. Dobrane przez program metody stały się uzupełnieniem innych narzędzi zarządzania wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Ich połączenie pozwoliło pracownikom na stałe wdrażanie zmian wypracowanych podczas przeprowadzonej sesji twórczej.

Słowa kluczowe: metody kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzanie pracą, program komputerowy
str. 277 pobierz
26 vol. 6, iss. 7/26

Joanna ZARĘBSKA
Gospodarka o obiegu zamkniętym drogą do zrównoważonego rozwoju

Abstrakt: Wzrost ilości wytwarzanych odpadów w krajach europejskich i problem z ich zagospodarowywaniem był jedną z wielu przyczyn ukazania się w 2014 roku dokumentu o nazwie „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program ‘zero odpadów’ dla Europy”. Gospodarka odpadami o obiegu zamkniętym (zwana również gospodarką cyrkulacyjną, okrężną) ma stanowić rozwiązanie problemów z odpadami i drogę do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. W osiągnięciu tego celu wymagana jest implementacja wielu sformalizowanych i niesformalizowanych instrumentów zarządzania środowiskowego nie tylko na poziomie przedsiębiorstwa, ale również skuteczniejsze zaangażowanie państwa i społeczeństwa. W artykule opisano założenia gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zwrócono uwagę na jej trzy filary, pomiędzy którymi musi nastąpić poprawa komunikacji i wzrost przepływu ukierunkowanych informacji. W przypadku filaru społeczeństwo wymagane jest zwiększenie zaangażowania i poprawa skuteczności segregacji odpadów komunalnych.

Słowa kluczowe: gospodarka okrężna, cykl życia wyrobu, recykling, ISO 14063:2006
str. 286 pobierz
27 vol. 6, iss. 7/27

Damian ZASINA, Jarosław ZAWADZKI
Selected problems of emission inventories – geostatistical perspective

Abstrakt: Niniejszy artykuł przedstawia wkład do rozwoju metodyki stosowanej do przestrzennego podziału inwentaryzacji emisji z udziałem tzw. surogatów. Zastosowanie krigingu zwykłego oraz wskaźnikowego jest zaprezentowane dla rozkładu przestrzennego obszarów zabudowanych, który jest surogatem emisji zanieczyszczeń do powietrza z gospodarstw domowych. Gospodarstwa domowe są ważnym źródłem sprzyjającym powstawaniu zjawiska tzw. „niskiej emisji” w Polsce. Wyniki przedstawiające zależność przestrzenną pomiędzy rozkładem przestrzennym obszarów zabudowanych, a rozkładem infrastruktury Śląskiego Systemu Ciepłowniczego. Mogą być wykorzystane do przygotowania lokalnych inwentaryzacji emisji na potrzeby modelowania jakości powietrza, a także dla rozwoju lokalnych polityk jakości powietrza.

Słowa kluczowe: inwentaryzacje emisji, dezagregacja przestrzenna, rozkłady przestrzenne, geostatystyka
str. 296 pobierz

 

   
© wydawnictwo.panova.pl