Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   
ISSN - 2391-9361

Volume 6, issue 8
SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI
SPOSOBY I ŚRODKI DOSKONALENIA PRODUKTÓW I USŁUG NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH

Nakład numeru: 130 egzemplarzy

 
Spis treści

  pobierz
1 vol. 6, iss. 8/1

Witold BIAŁY, Patrycja HĄBEK
Rozwój potencjału B+R przedsiębiorstw z wykorzystaniem środków UE, sposobem na wsparcie inteligentnych specjalizacji

Abstrakt: Inteligentne specjalizacje winny przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne. Opiera się ona na wykorzystaniu unikalnych zasobów naturalnych regionów, połączeniu różnych branż, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. W niniejszym artykule, na przykładzie przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej, przestawiono w jaki sposób skutecznie wykorzystać fundusze UE, aby zwiększyć potencjał badawczo-rozwojowy firmy. Artykuł jest analizą czynników, które wpływają na wzrost kapitału badawczo-rozwojowego firmy oraz sposób w jaki można osiągnąć zamierzone cele. Przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy, mogące być wskazówką dla innych (przedsiębiorstw), w jaki sposób przedsiębiorstwo rozwija swój potencjał badawczo-rozwojowy (być innowacyjne), czyniąc jednocześnie proces wdrażania innowacji innowacyjnym, wykorzystując do tego celu dostępne środki finansowe UE.

Słowa kluczowe: inteligentne specjalizacje, innowacyjne rozwiązania, pozyskanie środków finansowych, UE
str. 9 pobierz
2 vol. 6, iss. 8/2

Grażyna PŁAZA
Zarządzanie bezpieczeństwem produkcji żywności w kierunku poprawy jakości produktu

Abstrakt: W artykule przedstawiono współczesna koncepcję zarządzania bezpieczeństwem w produkcji żywności. Współczesne zarządzanie bezpieczeństwem żywności polega na utrzymaniu bezpieczeństwa zdrowotnego produktu podczas całego procesu jego wytwarzania, a nie tylko podczas konsumpcji. Struktura łańcucha żywnościowego w nowym ujęciu jest przedstawiona i dyskutowana. Istota, aspekty i znaczenie bezpieczeństwa żywności oraz obligatoryjne i dobrowolne systemy zapewnienia jakości są przedstawione. Zaprezentowano nową koncepcję opartą o zarządzanie zagrożeniami i ryzykiem. Producenci żywności, w całym łańcuchu żywnościowym, powinni dołożyć starań, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zdrowotne związane z produktami żywnościowymi. Podstawą tego jest przeprowadzenie jak najbardziej szczegółowej analizy zagrożeń i ocenienie ryzyka zdrowotnego. W tym istotne jest zarządzanie ryzykiem mikrobiologicznym.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywności, system zarządzania bezpieczeństwem żywności, zarządzanie ryzykiem, zagrożenia mikrobiologiczne
str. 27 pobierz
3 vol. 6, iss. 8/3

Michał ZASADZIEŃ, Radosław WOLNIAK, Bożena SKOTNICKA-ZASADZIEŃ
Doskonalenie procesu produkcji worków foliowych przy wykorzystaniu wybranych metod i narzędzi inżynierii jakości

Abstrakt: W artykule dokonano analizy procesu produkcji worków foliowych wykorzystując do tego wybrane metody i narzędzia inżynierii jakości takie jak: metoda FMEA oraz narzędzie – diagram Ishikawy. Na podstawie przeprowadzonej analizy określono, które z problemów są najistotniejsze i należy wprowadzić działania doskonalące i zapobiegawcze. W pierwszej kolejności należy zastosować działania doskonalące i korygujące dla wad: "klejenie się worków oraz zbyt mała ilość dodatku antiblock w procesie produkcyjnym” oraz „brak norm i uregulowań dotyczących parametrów technicznych folii i sposobach ich kontroli”.

Słowa kluczowe: wytłaczarka, doskonalenie, proces, jakość, polietylen
str. 37 pobierz
4 vol. 6, iss. 8/4

Jolanta IGNAC-NOWICKA
Analiza czynników wpływających na zanieczyszczenie powietrza w wyrobiskach górniczych dla doskonalenia systemów bezpieczeństwa gazowego

Abstrakt: W artykule przedstawiono próbę analizy czynników wpływających na zanieczyszczenie powietrza w wyrobiskach górniczych ze szczególnym uwzględnieniem udziału kolejek podwieszanych z napędem własnym. Przedstawiono źródła zanieczyszczeń gazowych w wyrobiskach górniczych oraz warunki ich limitowania. Ponadto przedstawiono trendy rozwoju spalinowego transportu podziemnego w polskim górnictwie węgla kamiennego z uwzględnieniem analizy jego ilościowego udziału w stosunku do innych rozwiązań. Przedstawiono również trendy rozwoju na najbliższe lata na przykładzie planów strategicznych wybranych kopalń Polskiej Grupy Górniczej.

Słowa kluczowe: kolejki z napędem własnym, zanieczyszczenia gazowe, systemy bezpieczeństwa gazowego
str. 49 pobierz
5 vol. 6, iss. 8/5

Katarzyna MIDOR
Sposoby doskonalenia satysfakcji klienta w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Abstrakt: Przedsiębiorstwa chcące utrzymać swoją pozycję na rynku muszą stale poszukiwać sposobów przekonania klientów, że oferowane przez nich wyroby lub usługi reprezentują poziom adekwatny do oczekiwań odbiorcy. Jednym z najlepszych sposobów zagwarantowania satysfakcji klienta jest zapewnienie najwyższej jakości oferowanych wyrobów i usług. Badanie satysfakcji klienta ma istotne zalety, pierwszą z nich jest dostarczenie informacji, która pozwala na wprowadzenie udoskonaleń w produkowanych wyrobach i dostarczanych usługach. Następnym pozytywnym aspektem jest przekazanie informacji klientowi o tym, że producent lub usługodawca zamierza poznać jego opinię, by móc lepiej spełniać potrzeby odbiorców. W artykule zostanie zaprezentowany sposób oraz wyniki przeprowadzonego badania satysfakcji klienta w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Słowa kluczowe: satysfakcja klienta, doskonalenie, jakość, przedsiębiorstwo produkcyjne, badanie
str. 58 pobierz
6 vol. 6, iss. 8/6

Bartosz SZCZĘŚNIAK
Koncepcja mikronarzędzi bazujących na relacyjnym modelu danych we wspomaganiu procesu analizy niezgodności wyrobów walcowanych

Abstrakt: W artykule przedstawiono propozycję narzędzia zgodnego z koncepcją „Mikronarzędzi bazujących na relacyjnym modelu danych” wspomagającego proces analizy niezgodności wyrobów walcowanych. W pierwszej kolejności omówiono sam proces analizy identyfikując rodzaje raportów, które w jego trakcie są opracowywane. Na podstawie analizy problemu zaproponowano strukturę danych dla tworzonego narzędzia. Zidentyfikowane w ramach tej struktury encje zostały scharakteryzowane a powiązania pomiędzy nimi zostały przedstawione na odpowiednim diagramie związków encji. W dalszej kolejności przedstawiono sposób implementacji encji w narzędziu, w arkuszu kalkulacyjnym a następnie zaprezentowano i omówiono przykładowe rozwiązania zastosowane w celu automatycznego wygenerowania zidentyfikowanych raportów. Założoną dla narzędzia funkcjonalność uzyskano przy wykorzystaniu wbudowanych funkcji arkusza bez konieczności tworzenia kodu w jakimkolwiek języku programowania.

Słowa kluczowe: doskonalenie procesów biznesowych, relacyjny model danych, baza danych, arkusz kalkulacyjny, procesy informacyjne
str. 72 pobierz
7 vol. 6, iss. 8/7

Anna GEMBALSKA-KWIECIEŃ
Doskonalenie procesów wspierających poprawę systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wybranym przedsiębiorstwie przemysłowym

Abstrakt: Prezentowany artykuł podejmuje próbę optymalizacji systemu zarządzania BHP w Przedsiębiorstwie Przemysłowym, celem zmniejszenia ilości zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych, wypadków przy pracy, a tym samym podniesienia bezpieczeństwa pracy na każdym stanowisku. Przedstawiono także opracowane działania, procedury i instrukcje dzięki którym, wprowadzono systemu zarządzania BHP w Przedsiębiorstwie.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, systemy zarządzania bezpieczeństwem, wypadek przy pracy, czynnik ludzki
str. 82 pobierz
8 vol. 6, iss. 8/8

Beata SZCZERBA, Barbara BIAŁECKA
Ocena i doskonalenie przepływu informacji w zarządzaniu reklamacjami na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego

Abstrakt: Niniejszy artykuł wskazuje na kluczową rolę, którą odgrywa informacja w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Autorzy dokonali przeglądu definicji zgodnie z hierarchią DIKW, w skład której wchodzą następujące pojęcia: dane, informacje, wiedza, mądrość. Opracowana została tabela zestawiająca różne ujęcia wskazanych terminów. Na jej podstawie opisano ważność oraz wyszczególniono cechy, jakie informacja powinna posiadać. Szczegółowo został także omówiony przepływ informacji w procesie zarządzania reklamacjami na wybranym przykładzie przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej. Zaproponowano również działania doskonalące dla przedstawionego procesu zarządzania reklamacjami.

Słowa kluczowe: informacje, dane, zarządzanie reklamacjami
str. 90 pobierz
9 vol. 6, iss. 8/9

Jacek SITKO
Analiza i doskonalenie procesu produkcji wyrobów hutniczych w oparciu narzędzia inżynierii produkcji

Abstrakt: Efektywność systemów przemysłowych zaliczana jest do najważniejszych czynników organizacji produkcji w zakładzie hutniczym. Określa wewnętrzne możliwości produkcyjne huty. Efektywność można określić jako miarę możliwości maksymalnej liczby wyrobów, odpowiadających ściśle określonym normom jakościowym, przy optymalnym wykorzystaniu czynników produkcji i przy zastosowaniu najlepszych metod produkcji. Druga cześć artykułu poświęcona jest problemom podaży rynkowej wyrobów hutniczych. Omówiono kompleksowe ujęcie procesów zaopatrzenia.

Słowa kluczowe: planowanie, gospodarka, huta, ekologia, środowisko
str. 101 pobierz
10 vol. 6, iss. 8/10

Monika STĘPIEŃ, Barbara BIAŁECKA
Inwentaryzacja innowacyjnych technologii odzysku odpadów energetycznych

Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest inwentaryzacja innowacyjnych technologii odzysku odpadów energetycznych – odpadów pochodzących z procesów spalania paliw i technologii stosowanych do odsiarczania spalin w elektrowniach i/lub elektrociepłowniach. Duża ilość tych odpadów w dalszym ciągu deponowana jest na składowiskach lub magazynowana (rocznie nawet ok. 40%), co naraża je na straty swoich właściwości i co za tym idzie – ogranicza możliwości ich późniejszego zagospodarowania w przemyśle. Branże takie jak górnictwo, budownictwo czy drogownictwo, od lat wykorzystują potencjał surowcowy odpadów energetycznych. Jednak wraz ze wzrostem postępu technologicznego pojawiają się bardziej innowacyjne formy i możliwości wykorzystania odpadów energetycznych, a poszukiwanie coraz to nowszych kierunków ich zagospodarowania staje się wręcz konieczne. Dzięki nowym technologiom wykorzystywanym w procesie spalania paliw (wymuszonym również przez regulacje prawne i zaostrzenia środowiskowe), wytworzone odpady zyskają nowe właściwości. Pozwoli to na ich lepsze zagospodarowanie w takich branżach jak choćby rolnictwo, nanomateriały czy ochrona środowiska, w których udział całości wytworzonych odpadów energetycznych do tej pory wynosił zaledwie ok. 10%, a także na ich wykorzystanie w innych gałęziach przemysłu.

Słowa kluczowe: odpady energetyczne, UPS-y, popioły lotne, mikrosfery, żużle, recykling, innowacyjne technologie
str. 108 pobierz
11 vol. 6, iss. 8/11

Krzysztof MICHALSKI, Jacek SITKO, Damian KONIECZNY
Analiza i doskonalenie składu chemicznego stopu w celu poprawy cech eksploatacyjnych tłumików samochodowych

Abstrakt: Część tłumików produkowanych przez Tenneco Automotive ulega szybko postępującej korozji. Elementy do budowy tłumików dostarczane są w postaci rur wykonanych ze stali ferrytycznej X2CrTi12 (1.4512). Rury pochodzą z dwóch źródeł. Przeprowadzone badania składu chemicznego wykazały różnice składu stopów użytych do wykonania rur. W artykule przedstawiono proces analizy składu chemicznego stopu blachy dla potrzeb poprawy cech eksploatacyjnych części samochodowych, jakimi są tłumiki. Zbadano również wpływ pierwiastka stopowego – tytanu na występowanie i przebieg procesu korozyjnego w stalach wysokostopowych – nierdzewnych, w których występują łącza spawane.

Słowa kluczowe: stal nierdzewna, tytan, mikrostruktura, korozja
str. 124 pobierz
12 vol. 6, iss. 8/12

Michał MOLENDA
Zastosowanie narzędzi inżynierii jakości do doskonalenia procesu obróbki plastycznej w wybranym przedsiębiorstwie przemysłowym

Abstrakt: W niniejszym artykule przedstawiono proces zastosowania wybranych narzędzi inżynierii jakości do analizy i rozwiązywania problemów z wadliwością procesu obróbki plastycznej – kucia matrycowego w jednej z wybranych fabryk łożysk w Polsce. W pierwszej części w artykułu opisano i zobrazowano, za pomocą schematu blokowego, proces wytwarzania pierścieni łożyskowych w badanej fabryce. Analiza struktury wadliwości procesu kucia to kolejna część niniejsze opracowania. Strukturę wadliwości procesu zobrazowano za pomocą wykresu Pareto-Lorenza. Do identyfikacji przyczyn zidentyfikowanych wad krytycznych zastosowano diagramy przyczynowo skutkowe, które zawarto w przedostatniej części opracowania. Na końcu artykułu zawarto zalecenia mające na celu poprawę procesu kucia matrycowego w badanym zakładzie.

Słowa kluczowe: jakość, doskonalenie jakości, inżynieria jakości
str. 134 pobierz
13 vol. 6, iss. 8/13

Paulina RASZEWSKA, Mariusz J. LIGARSKI
Analiza przyczyn powstawania wad wyrobów szklanych z wykorzystaniem narzędzi jakościowych na przykładzie huty szkła

Abstrakt: W opracowaniu przedstawiono analizę wadliwości wyrobów szklanych na przykładzie kieliszków. Dane do pracy uzyskano na podstawie badań przeprowadzonych w okresie 2 miesięcy w wybranej hucie szkła. Przedstawiono możliwości wykorzystania narzędzi jakościowych, którymi są diagram Pareto-Lorenza i diagram Ishikawy. Opracowano arkusze wadliwości wyrobów oraz zidentyfikowano kluczowe dla wyrobów wady. Zidentyfikowano przyczyny powstawania wad oraz zaproponowano sposoby ich eliminacji.

Słowa kluczowe: wadliwość, wyroby szklane, diagram Pareto-Lorenza, diagram Ishikawy
str. 145 pobierz

 

   
© wydawnictwo.panova.pl