Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   
ISSN - 2391-9361

Volume 6, issue 9
ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWOŚCI PRZEBIEGU I BEZPIECZEŃSTWA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Nakład numeru: 130 egzemplarzy

 
Spis treści

  pobierz
1 vol. 6, iss. 9/1

Marlena KIPIGROCH, Anna PÓŁROLNIK, Edyta KARDAS
Analiza i doskonalenie jakości wyrobów w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym

Abstrakt: W artykule dokonano analizy jakości komponentów wybranego wyrobu i zaproponowano działania doskonalące. Wybranym produktem był moduł poduszki powietrznej do samochodów osobowych marki FORD. Dokonano analizy niezgodności występujących w wyrobie komponentach. W analizie wykorzystano następujące narzędzia i metody: analiza Pareto-Lorenza, metoda FMEA, diagram Ishikawy oraz metoda 5 x dlaczego ? Określono również możliwości działań doskonalących, które można wprowadzić, aby poprawić jakość wyrobów gotowych. Wyniki badań obejmowały okres 1 miesiąca kalendarzowego.

Słowa kluczowe: jakość, analiza, doskonalenie, metody i narzędzia jakościowe, moduł, komponent
p.
9
pobierz
2 vol. 6, iss. 9/2

Joanna KOPANIA, Barbara GALIŃSKA
Strategiczne zarządzanie hałasem w przedsiębiorstwie

Abstrakt: W artykule przedstawiono problem zarządzania hałasem generowanego przez przedsiębiorstwo podczas realizowanych procesów w aspekcie zarządzania środowiskowego w ramach strategii rozwoju firmy. Zaprezentowano emisję hałasu przez przedsiębiorstwo, drogi jego rozprzestrzeniania się hałasu zarówno w środowisku zewnętrznym jak i wewnętrznym zakładu. Kwestie organizacyjne i prawne w zakresie emisji hałasu przez zakład zostały również omówione. Zidentyfikowano problemem, związany z oceną klimatu akustycznego przedsiębiorstwa jakim jest brak ciągłej i kompleksowej analizy generowanego hałasu. Został on przedstawiony w dwóch podejściach systemowych, jako hałas emitowany w zewnętrznym otoczeniu firmy i hałas emitowany wewnątrz zakładu, obejmujący stanowiska pracy i ocenę maszyn i urządzeń. Do ciągłego monitorowania, analizy i oceny generowanego przez przedsiębiorstwo hałasu zaproponowano holistyczne algorytmy, ułatwiające zarządzanie hałasem w przedsiębiorstwie. Wykazano potrzebę wdrażania map hałasu, jako efektywnego narzędzia zarządzania tym aspektem środowiska.

Słowa kluczowe: zarządzanie środowiskiem, hałas, przedsiębiorstwo
p. 24 pobierz
3 vol. 6, iss. 9/3

Joanna MICHALIK
Inwentaryzacja jako element gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa

Abstrakt: W artykule przedstawiono czynniki niezbędne do realizacji procesu magazynowego w przykładowym przedsiębiorstwie. Przedstawiono strukturę magazynową oraz zaprezentowano proces inwentaryzacji i elementy składowe instrukcji inwentaryzacyjnej. Na koniec podano algorytm ustalenia i kwalifikacji różnic inwentaryzacyjnych.

Słowa kluczowe: gospodarka magazynowa, inwentaryzacja
p. 38 pobierz
4 vol. 6, iss. 9/4

Marzena OGÓREK, Zbigniew SKUZA, Dominika STRYCHARSKA
Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie przemysłowym

Abstrakt: W artykule poruszono problematykę oraz wykonano analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, której podstawowym elementem jest ocena ryzyka zawodowego.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, ocena ryzyka, macierz ryzyka
p. 48 pobierz
5 vol. 6, iss. 9/5

Michał PAŁĘGA
Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji w świetle wymagań normatywnych

Abstrakt: Zasoby informacyjne, jako jedne z podstawowych aktywów biznesowych przedsiębiorstwa warunkują sukces rynkowy organizacji oraz utrzymanie jej konkurencyjności. Wobec powyższego istnieje potrzeba zbudowania w organizacji odpowiedniego systemu gwarantującego ochronę informacji przed zagrożeniami. Podstawowym elementem w systemie bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie jest zarządzanie ryzykiem. W niniejszym artykule opisano podejście do zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji z wykorzystaniem norm PN-ISO/IEC 27001:2014 oraz PN-ISO/IEC 27005:2014.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo informacji, ryzyko, zarządzanie ryzykiem, norma PN-ISO/IEC 27001:2014, norma PN-ISO/IEC 27005:2014
p. 58 pobierz
6 vol. 6, iss. 9/6

Estera PIETRAS
Macierz ryzyka jako narzędzie oceny zagrożeń bezpieczeństwa informacji

Abstrakt: Aby zarządzać ryzykiem w danym przedsiębiorstwie należy precyzyjnie określić jego źródła powstawania, które możemy znaleźć w jego otoczeniu jak i samej organizacji. Wnikliwe i dokładne określenie źródła powstawania zagrożeń pomoże ustrzec przedsiębiorstwo od destabilizacji i nadmiernych strat. Artykuł podejmuje temat utraty bezpieczeństwa informacji zgodnego z normą PN-I_13335-1:1999, która określa wytyczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Celem artykułu jest zidentyfikowanie zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie, znaleźć miejsca ich występowania oraz przeprowadzeniu analizy ryzyka za pomocą narzędzia jakim jest macierz ryzyka.

Słowa kluczowe: szacowanie ryzyka, macierz ryzyka
p. 71 pobierz
7 vol. 6, iss. 9/7

Michaela ROSTEK, Ryszard KNOSALA
Prognozowanie produktywności dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Abstrakt: Celem publikacji jest wyznaczenie wartości wskaźnika produktywności całkowitej na kolejny okres w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W artykule zastosowano klasyczne metody prognozowania, które mogą mieć zastosowanie do przewidywania wskaźnika produktywności. Dokonana została ocena wyznaczonych prognoz oraz wybór najlepiej dopasowanego sposobu prognozowania. Celem analizy jest szacowanie przyszłych wartości produktywności, aby z wyprzedzeniem można było reagować na przewidywane spadki. W wyniku przeprowadzonych badań najmniejszym średnim względnym błędem prognozy obarczony był model wyznaczony za pomocą wygładzania wykładniczego metodą Holta

Słowa kluczowe: produktywność, prognozowanie, wygładzanie szeregu czasowego
p. 83 pobierz
8 vol. 6, iss. 9/8

Zbigniew SKUZA, Marzena OGÓREK
Analiza wybranych elementów systemu bezpieczeństwa i higieny pracy w badanym przedsiębiorstwie przemysłowym

Abstrakt: W artykule dokonano analizy danych z okresu od 2013 do 2016 roku dotyczących obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, wydarzenia wypadkowe bezurazowe
p. 94 pobierz
9 vol. 6, iss. 9/9

Dominika STRYCHARSKA, Marzena OGÓREK, Mateusz NOSAL
Zastosowanie zintegrowanych systemów informatycznych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Abstrakt: Współczesne przedsiębiorstwa powinny budować swoja pozycję rynkową poprzez wdrażanie zmian w wielu obszarach swojej działalności, miedzy innymi dzięki zastosowaniu zintegrowanych systemów informatycznych. Dzięki tym systemom menadżerowie mają stały wgląd do bieżących informacji, które są niezbędne do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest prezentacja wad i zalet wynikających z wdrożenia systemów MRP, MRP II i ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Słowa kluczowe: zmiany, zintegrowane systemy informatyczne, MRP, MRP II, ERP
p. 105 pobierz
10 vol. 6, iss. 9/10

Dorota WARŻOŁEK, Paweł WOJAKOWSKI
Wizja doskonalenia produkcji czyli droga do odchudzenia systemu wytwarzania w warunkach polskiej przedsiębiorczości

Abstrakt: W artykule zaprezentowana została autorska koncepcja budowy szczupłych systemów wytwarzania zgodnie z którą w skuteczny i konsekwentny sposób można przystąpić do „odchudzania” dowolnego systemu produkcyjnego zarządzanego do tej pory w tradycyjny sposób. Przedstawiona koncepcja została skonfrontowana z czternastoma zasadami Systemu Produkcyjnego Toyoty TPS. W artykule podjęto się także odpowiedzi na pytanie jaką rolę może odegrać uczelnia wyższa zaproszona do współpracy w przebudowie systemów wytwarzania na „szczupłe” systemy wytwarzania w warunkach polskiej przedsiębiorczości.

Słowa kluczowe: reorganizacja produkcji, Lean Manufacturing, kaikaku, kaizen
p. 116 pobierz

 

   
© wydawnictwo.panova.pl