Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   
ISSN - 2391-9361

Volume 7, issue 2
SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI
MULTIDISCIPLINARY ASPECTS OF PRODUCTION ENGINEERING

Nakład numeru: 130 egzemplarzy
Spis treści

pobierz

1

vol. 7, iss. 2/1 

Agata BUCHCIK, Andrzej N. WIECZOREK, Marcel ŻOŁNIERZ
Zagadnienie sprzężenia ciernego pary ciernej lina nośna – wykładzina cierna 

Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienie sprzężenia ciernego występującego między liną nośną a wykładziną cierną koła pędnego wyciągu górniczego bardzo istotnego z uwagi na bezpieczeństwo transport ludzi. Przedstawiono dopuszczone do stosowania w polskim górnictwie wykładziny cierne oraz ich ogólną charakterystykę. Opisano laboratoryjne oraz eksploatacyjne metody wyznaczenia sprzężenia ciernego. Artykuł przedstawia opracowane w Katedrze Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa mobilne stanowisko badawcze. 

Słowa kluczowe: sprzężenie cierne, wyciąg szybowy, wykładzina cierna, lina nośna

str. 7

pobierz

2

vol. 7, iss. 2/2 

Piotr SOBOTA, Rajmund MANN, Anna BUJNOWSKA
Doświadczalne badania położenia ogniw na bębnie łańcuchowym o dużym stopniu zużycia 

Streszczenie: Aby sprostać wymaganiom współczesnego górnictwa węglowego, konstruuje się ścianowe przenośniki zgrzebłowe o coraz większych mocach napędów, większych prędkościach łańcuchów zgrzebłowych, większych masach i wielkościach łańcuchów ogniwowych i zgrzebeł. Wchodzeniu ogniw łańcucha w zazębienie z segmentami zębów bębna oraz wyzębianiu ogniw w warunkach poślizgu ogniw na flance zęba towarzyszą znaczące siły nacisku i tarcia, mające decydujący wpływ na zużycie segmentów zębów i den gniazd bębna. Zużycie elementów bębna łańcuchowego i wydłużenie podziałki łańcucha zmienia relacje geometryczne decydujące o położeniu ogniw w gniazdach bębna. W badanym przenośniku wyposażonym w łańcuch zgrzebłowy i bęben łańcuchowy wycofany z eksploatacji ze względu na duży stopień zużycia, zarejestrowano za pomocą kamer szybkich zmianę położenia ogniw łańcucha podczas ich nabiegania na bęben. Rejestracja i analiza przebiegu zazębienia łańcucha z bębnem potwierdziła występowanie poślizgu wszystkich ogniw poziomych wchodzących w zazębienie na flankach zębów w stronę den gniazd. 

Słowa kluczowe: ścianowy przenośnik zgrzebłowy, bęben łańcuchowy, zużycie, pomiary

str. 20

 pobierz

3

vol. 7, iss. 2/3

Piotr CHELUSZKA, Amadeus JAGIEŁA-ZAJĄC
Wykorzystanie systemów wizyjnych w technologiach zrobotyzowanych 

Streszczenie: W artykule dokonano przeglądu rozwiązań systemów wizyjnych na stanowiskach zrobotyzowanych. Zaprezentowano urządzenia wchodzące w skład takiego systemu. Dokonano klasyfikacji systemów wizyjnych ze względu na rodzaj rejestrowanego obrazu oraz ze względu na rozmieszczenie kamery lub kamer na stanowisku roboczym. Omówiono możliwości systemów wizyjnych w zależności od konfiguracji sprzętowej. Przedstawiono przebieg procesu wizyjnego rozpoczynając od akwizycji obrazu. Omówiono stosowane metody przetwarzania i analizy obrazu pochodzącego z kamer systemu wizyjnego. Pokazano także przykładowe aplikacje zrealizowane z wykorzystaniem systemów wizyjnych. 

Słowa kluczowe: technologie zrobotyzowane, systemy wizyjne, przetwarzanie obrazu, sterowanie adaptacyjne, proces wizyjny

str. 28

 pobierz

4

vol. 7, iss. 2/4

Maciej KWIATKOWSKI, Natalia WINNICKA, Arkadiusz ZAGAJEWSKI
Logistyczne aspekty rozwoju e-commerce 

Streszczenie: Celem niniejszej publikacji była analiza badań nad e-commerce. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom związanych z logistyką i logistyczną obsługą klienta. Autorzy przeanalizowali wyniki badań statystycznych. Niektóre z wyników badań zestawiono w formę kilkuletnią. Autorzy porównali wyników badań, w których respondentami byli użytkownicy Internetu oraz badań firm związanych z e-commerce. Omówione zostały najważniejsze problemy wskazywane przez osoby zajmujące się handlem elektronicznym. Autorzy zaproponowali kilka zmian w badaniach nad e-commerce. 

Słowa kluczowe: handel internetowy, logistyka, logistyczna obsługa klienta

str. 42

 pobierz

5

vol. 7, iss. 2/5

Hanna PROSÓŁ, Natalia STĘPIEŃ
Rola CSR w kształtowaniu wizerunku firmy produkcyjnej 

Streszczenie: Niniejszy artykuł przedstawia rolę jaką pełni CSR w kreowaniu wizerunku firmy produkcyjnej. Artykuł zawiera w sobie definicję samej koncepcji CSR oraz wytyczne, jak należy interpretować oraz rozpatrywać dane zjawisko. Uwzględnione są także zasady, które są domeną oraz wyznacznikiem działalności w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu. Zostały w nim zawarte wskazówki dotyczące tego w jaki sposób wdrożyć CSR w przedsiębiorstwie produkcyjnym wraz z przykładami praktyk składających się na CSR oraz przykład przedsiębiorstwa, który z powodzeniem wdrożył te praktyki dla osiągnięcia celów marketingowych. Przedstawione zostały również działania w zakresie CSR, które wpływają pozytywnie na wizerunek firmy produkcyjnej oraz ich wagę dla kreowania pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa. 

Słowa kluczowe: CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu, wizerunek, firma produkcyjna, implementacja

str. 50

 pobierz

6

vol. 7, iss. 2/6 

Piotr DUBICKI, Adrianna DYBIKOWSKA, Leszek KAŹMIERCZAK-PIWKO, Arkadiusz DĄBROWSKI
Perspektywy rozwoju rynku zdrowej żywności w regionie lubuskim 

Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z perspektywami rozwoju rynku zdrowej żywności w regionie lubuskim. Zobrazowano w nim sektor produkcji rolnej, akcentując istotną rolę rozwoju rolnictwa zrównoważonego. Ukazana została również problematyka efektów proekologicznej produkcji rolnej. Analizie poddano rynek zdrowej żywności województwa lubuskiego. 

Słowa kluczowe: produkcja rolna, rolnictwo, zdrowa żywność, zrównoważony rozwój

str. 58

 pobierz

7

vol. 7, iss. 2/7

Radosław JANIAK, Małgorzata MOTYKIEWICZ, Adam TOKARSKI, Arkadiusz DĄBROWSKI
Źródła finansowania proekologicznej produkcji rolnej 

Streszczenie: Artykuł obejmuje znaczenie rolnictwa w Polsce, jak również pojęcia rolnictwa i źródła finansowania proekologicznej produkcji rolnej. Na podstawie analizy piśmiennictwa omówiono rolnictwo konwencjonalne i proekologiczne, przedstawiono jak wygląda produkcja rolnicza w Polsce oraz wymieniono źródła dofinansowania proekologicznej produkcji rolnej. 

Słowa kluczowe: rolnictwo, rolnictwo proekologiczne, produkcja rolna, źródła finansowania

str. 65

 pobierz

8

vol. 7, iss. 2/8 

Dalia GÓRSKA, Patrycja MUSIAŁOWSKA, Patrycja ŚWISTAK
Nowoczesne instrumenty zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa 

Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę wykorzystywania nowoczesnych instrumentów dla zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie, oraz ich wpływu na otoczenie firmy. Przedstawiony jest tu temat zdefiniowania samych instrumentów jak i pojęcia zrównoważonego rozwoju, a także ekonomicznego punktu widzenia dotyczącego wdrażania do przedsiębiorstwa takiego zarządzania. 

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, nowoczesne instrumenty, przedsiębiorstwo, zarządzanie

str. 76

 pobierz

9

vol. 7, iss. 2/9 

Arkadiusz ZAGAJEWSKI, Sebastian SANIUK
E-commerce w dobie rozwoju koncepcji Przemysł 4.0 

Streszczenie: Dynamika rozwoju e-commerce jest generatorem zmian w podejściu do obsługi klienta i produkcji towarów. W artykule wymieniono główne kierunki rozwoju handlu elektronicznego oraz przedstawiono możliwości ich wykorzystania w koncepcji przemysłu 4.0. W artykule przedstawiono główne kierunki rozwoju e-commerce oraz możliwości ich wykorzystania w koncepcji przemysłu 4.0. Artykuł zawiera szczegółową dyskusję na temat problemów związanych z połączeniem koncepcji e-commerce i Industry 4.0. Głównym celem badań jest wyjaśnienie, w jaki sposób cyfrowy proces sprzedaży może w przyszłości wspierać przemysł wytwórczy. Przedstawiono najważniejsze czynniki i stymulatory wpływające na rynek e-commerce. Ponadto, opisano te, które mają na niego największy wpływ oraz możliwości wykorzystania ich w e-commerce. 

Słowa kluczowe: przemysł 4.0, handel elektroniczny, e-commerce, produkcja, cyber-fizyczne systemy

str. 83

 pobierz

10

vol. 7, iss. 2/10 

Daria NOWICKA, Joanna POŹNIAK, Marcin SIKORA, Paulina STAŃKO
Logistyka zwrotna jako instrument przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 

Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę logistyki zwrotnej jako instrumentu przewagi konkurencyjności w przedsiębiorstwach. Przedstawiono w nim czym zajmuje się logistyka zwrotów oraz jaki ma ona wpływ w poszczególnych gałęziach w przedsiębiorstwie. Omawiane są także elementy logistyki zwrotnej tworzące przewagę konkurencyjną. Przeanalizowano również temat efektywności ekonomicznej i ekologicznej logistyki zwrotnej w przedsiębiorstwie przy użyciu wskaźników pomiaru dla działań zwiększających efektywność surowcową dzięki logistyce odzysku. 

Słowa kluczowe: ekologia, konkurencyjność, logistyka, logistyka zwrotna, przedsiębiorstwo konkurencyjne

str. 89

 pobierz

11

vol. 7, iss. 2/11 

Tomasz ŁAGUTKO, Bartosz SIERŻĘGA, Dorian ROMANOWICZ, Jacek ADAMCZAK
Model zarządzania odpadami w przedsiębiorstwach e-commerce, na przykładzie branży produkcji rolno-spożywczej 

Streszczenie: Gospodarka odpadami i opakowaniami to obszar, który musi być uwzględniony w procesie zarządzania każdym przedsiębiorstwem. Regulacje, które weszły w życie w 24 stycznia 2018 roku wymuszają na przedsiębiorstwach oprócz opracowania i wdrożenia procedur unieszkodliwiania odpadów, także konieczność prowadzenia pełnej ewidencji odpadów i opakowań w systemie teleinformatycznym oraz opracowania i wdrożenia systemu sprawozdawczości w tym obszarze, ponadto ustawa określa szczegółowe wymagania co do transportu odpadów. Niniejsze opracowanie ma na celu uporządkowanie dostępnej na ten temat wiedzy prawnej oraz zaprezentowanie autorskiego modelu, który może służyć za wzorzec systemu obiegu informacji o odpadach i opakowaniach, spełniającego wymagania nowej ustawy na przykładzie przedsiębiorstw e-commerce. 

Słowa kluczowe: gospodarka odpadami, opakowania, e-commerce, produkcja rolno-spożywcza

str. 100

 pobierz

12

vol. 7, iss. 2/12

Robert OSTROWSKI
Wybrane aspekty techniczne procesu głębienia i pogłębienia szybów 

Streszczenie: Ze względu na konieczność eksploatacji pokładów zalegających na coraz większych głębokościach istnieje konieczność rozwiązania problemu dostępu do tych złóż. Ograniczenia inwestycyjne w branży spowodowały, że wiele kopalń decyduje się na prowadzenie eksploatacji podpoziomowej. Zasadnym wydaje się jednak rozważenie możliwości tradycyjnego rozwiązania tego problemu, czyli budowy nowych szybów, lub/i pogłębiania już istniejących. Każde z wymienionych rozwiązań ma swoje zalety i wady. W artykule przedstawiono wybrane aspekty techniczne procesu głębienia i pogłębiania szybów. Założono bowiem, że rozwiązanie to w wielu przypadkach jest znacznie bardziej opłacalne niż eksploatacja podpoziomowa. Omówiono stosowane obecnie metody głębienia szybów, z uwzględnieniem nowoczesnych systemów urabiających, transportowych, obudowy szybowej oraz bezpieczeństwa tego procesu. Celem prezentowanego materiału jest przekonanie, że przy obecnym stanie techniki, budowa nowych szybów i pogłębianie już istniejących ma sens ekonomiczny i techniczny. 

Słowa kluczowe: eksploatacja górnicza, głębienie szybów, pogłębianie szybów, wyposażenie techniczne

str. 108

 pobierz

13

vol. 7, iss. 2/13 

Iwona GAJDZIK-SZOT
Koks jako paliwo ograniczające niską emisję 

Streszczenie: Problem niskiej emisji jest obecnie jednym z najbardziej aktualnych zagadnień w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W głównej mierze jest on wynikiem spalania słabej jakości paliw w gospodarstwach domowych. Aby ograniczyć jego skutki dla środowisk, konieczne jest podjęcie działań w bardzo szerokim zakresie. Jednym z obszarów w którym istnieje możliwość zmniejszenia tego problemu jest zaproponowanie konsumentom dobrej jakości paliwa po akceptowalnej cenie. Takim paliwem może być koks. W artykule omówiono sytuację prawną w Polsce w zakresie stosowania paliw tradycyjnych. Dotyczy to także uwarunkowań prawnych w zakresie wielkości i przeciwdziałania niskiej emisji. W tym obszarze przedstawiono także propozycje poprawy sytuacji poprzez zastosowanie koksu, jako paliwa czystego. Przedstawiono także wyniki analizy kosztów jego zastosowania w stosunku do innych pali. Celem opracowania jest pokazanie jednej z możliwości ograniczenia niskiej emisji, poprzez zastosowanie do ogrzewania koksu. W całokształcie działań w tym obszarze warto bowiem rozważyć również ta możliwość. Tym bardziej, że na rynku dostępne są spore ilości tego paliwa. 

Słowa kluczowe: koks, niska emisja, paliwa energetyczne, zanieczyszczenie środowiska

str. 118

 pobierz

14

vol. 7, iss. 2/14 

Victor NORDIN, Gennadiy KORNEEV
Повышение эффективности материально-технического обеспечения предприятий 

Резюме: В статье указывается на целесообразность применения «процессного подхода» в материально-техническом обеспечении предприятий, что позволит увязать его процессы и разработать эффективную систему управления. Анализируются этапы внедрения процессного подхода с описанием типичных ошибок. Предлагается создание унифицированной системы автоматизированного управления и сбора информации о закупочной деятельности c оценкой эффективности процессов материально-технического обеспечения и качества закупаемых ресурсов с помощью комплексных показателей. 

Ключевые слова: материально-техническое обеспечение, процессный подход, закупочная деятельность, планирование ресурсов

str. 128

 pobierz

15

vol. 7, iss. 2/15 

Beata MICHALISZYN, Janusz KRUPANEK
Zastosowanie podejścia cyklu życia w kreowaniu rozwiązań ekoinnowacyjnych 

Streszczenie: W publikacji przedstawione zostało teoretyczne podejście do zarządzania środowiskowego oparte na ocenie aspektów środowiskowych innowacyjnych rozwiązań technologicznych, produktów i usług w pełnym cyklu ich życia. Stosowanie tego podejścia na wczesnym etapie kreowania rozwiązań innowacyjnych, jest bardzo przydatne w ocenie ich jakości środowiskowej. Zostało ono sprawdzone w praktyce na przykładzie oceny technologii produkcji bardzo wytrzymałego kompozytu posiadającego podwyższone własności przewodzenia termicznego. Wykorzystanie tego podejścia pozwoliło na określenie oddziaływań środowiskowych nowej technologii w odniesieniu do istniejących rozwiązań oraz zidentyfikowanie kluczowych czynników wpływających na jakość środowiskową zaprojektowanego materiału kompozytowego. 

Słowa kluczowe: analiza cyklu życia, ekoinnowacje, jakość środowiskowa, cykl życia produktu/usługi

str. 138

 pobierz

16

vol. 7, iss. 2/16

Jarosław BRODNY, Mariola DROZDA
Koncepcja eko-gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym na obszarach wiejskich 

Streszczenie: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowi bardzo istotny problem gospodarki odpadami. W szczególności widoczny on jest w małych miejscowościach oraz na terenach wiejskich. W zakresie pozostałych odpadów wchodzących w skład odpadów komunalnych problem został w miarę rozwiązany, natomiast w zakresie elektrośmieci wymaga gruntownej analizy i podjęcia działań w celu rozwiązania. Konieczność usuwania zanieczyszczeń na terenie gminy spoczywa na Gminie, która musi być dokładnie informowana o miejscach i sposobach pozbywania się elektrośmieci przez mieszkańców. W praktyce to jednak na użytkownikach spoczywa obowiązek przekazania zużytego sprzętu do odpowiedniego punktu. W artykule omówiono problem zużytego sprzętu elektryczno-elektronicznego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującego prawodawstwa krajowego i Europejskiego w tym zakresie. Omówiono obecny stan gospodarki zużytym sprzętem na terenach wiejskich oraz przedstawiono propozycje poprawy tego stanu. Przedstawiono także koncepcję systemu gospodarki zużytym sprzętem elektryczno-elektronicznym na terenach wiejskich z uwzględnieniem strategii inwestowania w punkty zbiórki tego sprzętu. Przedstawiony w artykule materiał stanowi głos do dyskusji na temat gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz możliwości poprawy obecnego stanu środowiska naturalnego. 

Słowa kluczowe: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ekologiczna gospodarka, ochrona środowiska, obszar wiejski

str. 149

 pobierz

17

vol. 7, iss. 2/17 

Mariusz NOGA
Ocena podobieństwa lub jego braku w zakresie preferencji czynników opisujących zasadę 1 zarządzania toyoty według metody BOST 

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki, uzyskane po przeprowadzeniu ankiety BOST w przedsiębiorstwie branży spożywczej. Zbudowano szeregi ważności czynników dla poszczególnych ocen oraz z wykorzystaniem oceny średniej. W szeregach ważności stwierdzono identyczną preferencję dla dwóch a nawet trzech czynników (odstęp między nimi wynosi 0,0% w skali rozstępu) oraz pary czynników wykazujące podobieństwo w zakresie preferencji (odległość między nimi jest do 10% w skali rozstępu). Wykazano dużą dysproporcję w preferencji czynników, większość czynników znajduje się w połowie skali rozstępu a jeden lub dwa na jej końcu. W przedsiębiorstwie branży spożywczej najbardziej preferowany przez respondentów jest czynnik dobro klienta (DK). 

Słowa kluczowe: przemysł spożywczy, preferencja, skala rozstępu

str. 160

 pobierz

 

   
© wydawnictwo.panova.pl