Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   
ISSN - 2391-9361

2(4)/2013
SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI
INNOWACYJNOŚĆ, JAKOŚĆ, ZARZĄDZANIE

Nakład numeru: 130 egzemplarzy

 
Spis treści

  pobierz
1 2(4)/2013/1

Witold BIAŁY, Bożena SKOTNICKA-ZASADZIEŃ
Narzędzia zarządzania jakością w ocenie awaryjności górniczych urządzeń technicznych

Abstract: Na przykładzie dwu Kopalń Węgla Kamiennego, przedstawiona została awaryjność w procesie wydobywczym, ze szczególnym uwzględnieniem maszyny urabiającej. Analiza poddane zostały dwa kompleksy wydobywcze: kombajnowy oraz strugowy. Aby obniżyć koszty generowane przez awarie, służby utrzymania ruchu powinny na bieżąco prowadzić kontrolę racjonalnego oraz efektywnego użytkowania i obsługiwania maszyn. Konsekwencją tych działań będzie zmniejszenie przerw w pracy, a tym samym obniżenie kosztów produkcji, czyli zwiększenie efektywności działania zakładu górniczego. W niniejszym opracowaniu do oceny awaryjności urządzeń górniczych wykorzystano jedno z tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością – diagram Pareto-Lorenza.

Keywords: awaryjność, narzędzia zarządzania jakością, maszyna urabiająca, diagram Pareto-Lorenza
str. 9 pobierz
2 2(4)/2013/2

Krzysztof BRZOSTEK
Elementy zarządzania wiedzą na przykładzie oddziału KGHM Polska Miedź S.A.

Abstract: Artykuł przedstawia możliwości rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa w gospodarce opierającej się na zarządzaniu wiedzą. Omawia wpływ procesu globalizacji na zmiany dokonujące się w organizacjach na przykładzie Oddziału KGHM Polska Miedź S.A. Przedstawia znaczenie wprowadzania w przedsiębiorstwach innowacyjnych technologii informatycznych i ich wykorzystywania w procesie upowszechniania wiedzy. Artykuł prezentuje wybrane elementy zarządzania wiedzą.

Keywords: zarządzanie wiedzą, innowacyjne technologie informatyczne, narzędzia wspomagające komunikację
str. 20 pobierz
3 2(4)/2013/3

Grzegorz ĆWIKŁA, Bożena SKOŁUD
Charakterystyka akwizycji danych z systemów produkcyjnych dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem

Abstract: Artykuł przedstawia problematykę akwizycji danych z różnego rodzaju systemów produkcyjnych dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem. W typowych przedsiębiorstwach produkcyjnych dane są zbierane dla różnych zastosowań, takich jak sterowanie przebiegiem zautomatyzowanych procesów technologicznych, prowadzenie diagnostyki maszyn, urządzeń i procesów oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. W artykule syntetycznie przedstawiono specyfikę tych zastosowań. Omówiono także zagadnienia związane z wykorzystaniem informacji z systemów produkcyjnych w systemach klasy MES oraz ERP, a także klasyfikację systemów produkcyjnych.

Keywords: akwizycja danych, MES, ERP, automatyka, SCADA, diagnostyka
str. 32 pobierz
4 2(4)/2013/4

Jan KAŹMIERCZAK
Uwagi na temat metod i narzędzi oceny oddziaływań społecznych innowacyjnych technologii i produktów („Technology Assessment”)

Abstract:  W artykule przedstawiono w dużym skrócie przegląd podstawowych problemów związanych z realizacją procesu wartościowania (oceny oddziaływań społecznych) innowacyjnych technologii i produktów, dokonany z perspektywy udziału w takim procesie przedstawicieli dziedziny nauk technicznych. Z wykorzystaniem modelu cyklu procesu zaspokajania potrzeb autor artykułu podejmuje próbę identyfikacji potrzeb w zakresie metod i narzędzi, a następnie przedstawia propozycje badań nad wykorzystaniem dla potrzeb TA konkretnych, osadzonych już w naukach technicznych, rozwiązań.

Keywords: proces wartościowania, innowacyjne technologie, produkty, zaspakajanie potrzeb
str. 47 pobierz
5 2(4)/2013/5

Mariusz J. LIGARSKI
Zadania jednostki certyfikującej w systemie zarządzania jakością

Abstract: W pracy zaprezentowano rozważania na temat znaczenia jednostki certyfikującej w systemie zarządzania jakością. Poddano analizie szeroko rozumiany proces certyfikacji systemu rozpoczynający się od wyboru certyfikatora a kończący się na ocenie wartości dodanej płynącej z tego procesu. Przestawiono wyniki badań dotyczących kryteriów wyboru jednostki certyfikującej i badania roli tej jednostki w systemie zarządzania jakością. Przeprowadzono analizę uzyskanych wyników. Określono czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na jakość usług certyfikujących. Określono znaczenie jednostki certyfikującej w systemie i warunki jakie powinny być spełnione, aby właściwie przebiegał proces certyfikacji oraz dawał organizacji różnorodne korzyści.

Keywords: system zarządzania jakością, ISO 9001, jednostka certyfikująca, proces certyfikacji
str. 55 pobierz
6 2(4)/2013/6

Katarzyna MIDOR
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu systemu zarządzania jakością

Abstract: Systemowe ujęcie działań ukierunkowanych na zagwarantowanie powtarzalnej jakości procesów i wyrobów w przedsiębiorstwie może być zorganizowane przy spełnieniu wymagań zawartych w normach ISO serii 9000. Jednym z tych wymagań jest przeprowadzanie audytów jakości. Rola zarówno audytu wewnętrznego, jak i również audytora jest niezwykle ważnym aspektem w doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie, a co za tym idzie poprawy jakości produkowanych wyrobów. W rozumieniu norm ISO serii 9000 audyt jest zasadniczym środkiem w zarządzaniu, umożliwia weryfikację stopnia wdrożenia założeń systemu jakości, oraz efektywnie pomaga w osiąganiu celów jakościowych. Z kolei o skuteczności przeprowadzania audytów decyduje przede wszystkim rola audytora, a konkretnie jego efektywność w przeprowadzaniu audytów. W artykule zostaną przedstawione wymagania stawiane przez normy ISO serii 9000 audytom i audytorom wewnętrznym oraz zostanie zaprezentowana ocena audyt wewnętrznego dokonana przez pracowników pracujących w przedsiębiorstwie produkującym opakowania.

Keywords: audyt, audytor, audyt wewnętrzny, system zarządzania jakością, normy ISO serii 9000
str. 65 pobierz
7 2(4)/2013/7

Jerzy OKRZESA, Witold BIAŁY
Logistyka dostaw towarów produkowanych na indywidualne zamówienie, na zwrotnych stojakach – jednostkach transportowych. Przykłady rozwiązań

Abstract: W artykule zaprezentowano trzy przykłady, rozwiązań logistycznych dostaw towarów (dostaw konstrukcji stolarki i ślusarki budowlanej oraz dostaw szyb) produkowanych na indywidualne zamówienie; w relacji z procesami produkcyjnymi. W przykładzie I – przedstawiono prostą relację dostaw, gotowych wymiarowo i rodzajowo, szyb zespolonych; pomiędzy dostawcą – zakładem produkcji szyb (zps) i odbiorcą – zakładem produkcji stolarki budowlanej (zpsb). W przykładzie II – przedstawiono łańcuch logistyczny dostaw – produkowanych na gotowo – konstrukcji aluminiowych segmentów elewacyjnych; produkowanych jednocześnie przez trzy różne zpsb, zlokalizowane w trzech różnych miastach Polski; na jeden plac budowy, mieszczący się w jeszcze innym – czwartym mieście w Polsce. Przedsięwzięcie logistyczne transportowo-produkcyjne było realizowane przez okres ok. 6-cu miesięcy. W przykładzie III – przedstawiono działania, uwarunkowania i rozwiązania logistyczne – mające miejsce w zpsb, w którym podjęto decyzję zmiany polityki i organizacji dostaw i transportu z załadunku samochodów gotowymi konstrukcjami stolarki budowlanej „luzem” – na wyłącznie – dostawy samochodami konstrukcji stolarki (ślusarki) budowlanej na specjalistycznych stojakach; tj. na zwrotnych jednostkach transportowych.

Keywords: logistyka, transport, produkcja, dostawy, zarządzanie transportem, zarządzanie produkcją, elastyczność produkcji, elastyczność organizacji, produkcja wyrobów na zamówienie
str. 81 pobierz
8 2(4)/2013/8

Grażyna PŁAZA, Piotr KALETA, Tomasz WAŁEK, Zbigniew ŻURAKOWSKI
Analiza wiedzy użytkowników o innowacjach dla stanowisk komputerowych

Abstract: W artykule zaprezentowano warunki i wymagania dotyczące organizacji komputerowego stanowiska pracy wynikające z prawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej. Wymagania zostały skonfrontowane ze stanem istniejącym na podstawie badań ankietowych 110 pracowników wykorzystujących takie stanowiska pracy. Badani określili problemy i sposoby ich rozwiązanie oraz określili swoją wiedzę na temat innowacyjnych metod i sposobów eliminacji uciążliwości występujących na stanowiskach komputerowych.

Keywords: stanowisko komputerowe, ergonomia, uciążliwości, innowacyjne rozwiązania
str. 92 pobierz
9 2(4)/2013/9

Jacek SITKO
Wpływ innowacyjności wyrobów hutniczych na jakość procesu produkcyjnego

Abstract: Artykuł prezentuje problem wpływu wymagań stawianych innowacyjnym wyrobom produkowanym przez przemysł ciężki. Zaawansowane oczekiwania wobec wyrobów wymuszają na producentach opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych metod realizacji produkcji w systemach produkcyjnych, pozwalających wykonać określone zadanie. W artykule skupiono się na omówieniu przykładu produkcji walców hutniczych, przy użyciu metody odlewania ośrodkowego.

Keywords: innowacyjność, przemysł, jakość, wyrób
str. 107 pobierz
10 2(4)/2013/10

Alojzy STAWINOGA
Zarządzanie energią i mediami w obiektach

Abstract: W artykule przedstawiono zagadnienie związane z racjonalizacją zużycia mediów i energii jako istotnego problemu zarówno dla odbiorców indywidualnych jak i gmin. W wielu przypadkach energia i media są marnotrawione, a poprzez różne działania techniczne i sprawne zarządzanie obiektem można uzyskać spore oszczędności. Można to osiągnąć modernizując obiekt, ale potrzebne są na to najczęściej znaczne środki finansowe. Drugim sposobem jest niskonakładowe zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, poprzez kontrolowanie wielkości zużycia energii i mediów. W zależności od cech charakteryzujących obiekt, indywidualnie należy dobrać metodę ograniczenia kosztów jego użytkowania.

Keywords: racjonalizacja zużycia mediów i energii, modernizacja obiektów
str. 116 pobierz
11 2(4)/2013/11

Krzysztof SKOWRON
Innowacyjność usług medycznych na przykładzie miasta Bytom

Abstract: Artykuł przedstawia krótką charakterystykę organizacji system ochrony zdrowia w Polsce oraz główne założenia reformy w zakresie usług medycznych. W następnej kolejności zaprezentowane są innowacje w dziedzinie służby zdrowia oraz różne definicje usług medycznych. Następnie zaprezentowany został przykład innowacyjności usług medycznych na przykładzie miasta Bytom. Artykuł przedstawia główne reformy organizacji systemu opieki zdrowotnej. Na zakończenie Autor przedstawia uwagi i wnioski płynące z przedstawionych treści. Główne z nich to po pierwsze: sprzęt i aparatura medyczna są coraz nowsze i lepsze, po drugie: zakup nowoczesnego sprzętu dla oddziałów szpitalnych ze środków Unii Europejskiej jest szansą dla lepszego świadczenia usług medycznych, a tym samym realizacji celu publicznego; po trzecie: należy zwrócić uwagę na innowacyjne zarządzanie.

Keywords: usługi medyczne, innowacje, zarządzanie
str. 125 pobierz
12 2(4)/2013/12

Bartosz SZCZĘŚNIAK
Koncepcja zastosowania arkusza kalkulacyjnego do wspomagania tworzenia dokumentów w procesie produkcji taśm blachy

Abstract: W artykule zaprezentowano koncepcję narzędzia informatycznego wspomagającego tworzenie dokumentów w procesie produkcji taśm blachy. W pierwszej kolejności omówiono proces produkcyjny ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywanych w nim dokumentów. Dla danych znajdujących się w dokumentach, uwzględniając założoną funkcjonalności narzędzia, zaproponowano strukturę relacyjnej bazy danych. W dalszej kolejności szczegółowo przedstawiono rozwiązania pozwalające na utworzenie, bazującego na relacyjnej strukturze danych, narzędzia przy użyciu arkusza kalkulacyjnego.

Keywords: arkusz kalkulacyjny, baza danych, relacyjny model danych , doskonalenie procesów, tworzenie dokumentów
str. 133 pobierz
13 2(4)/2013/13

Jerzy M. ŚCIERSKI
Wymagania jakościowe w spawalnictwie – system jakości zgodny z wymaganiami normy ISO 3834

Abstract: Od 2011 Unia Europejska rozporządzaniem nr 305/2011 z 9 marca 2011r. wprowadziła obowiązek znakowania znakiem CE wyrobów budowlanych. Konsekwencją tego rozporządzenia jest obowiązek znakowania znakiem CE spawanych konstrukcji stalowych i/lub aluminiowych. W artykule podjęto próbę porównania wymagań zawartych w normach ISO serii 9000 z wymaganiami zawartymi w branżowych normach zawierających wymagania dotyczące jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – EN ISO 3834 oraz EN ISO 1090.

Keywords: jakość, normy ISO serii 9000, branżowe systemy jakości, jakość w spawalnictwie
str. 152 pobierz
14 2(4)/2013/14

Agnieszka URBAN, Grażyna PŁAZA
Ekoinowacje w produkcji kas fiskalnych - aspekty ergonomiczne i technologiczne

Abstract: W artykule przedstawiono w sposób poglądowy historię produktu, na przykładzie kas fiskalnych, uwzględniając ekoinnowacyjną technologię wytwarzania, która ogranicza negatywne oddziaływanie na środowisko oraz gwarantuje bezpieczeństwo, a także ergonomiczność produktu (właściwe dostosowanie do człowieka), która wpływa pozytywnie na jego funkcjonalność i użyteczność oraz zaspokaja potrzeby estetyczne i komfort użytkowania.

Keywords: ekoinnowacje, kasy fiskalne, dyrektywa RoHS, dyrektywa WEEE, ergonomia, nanotechnologia
str. 167 pobierz
15 2(4)/2013/15

Radosław WOLNIAK, Bożena SKOTNICKA-ZASADZIEŃ
Zastosowanie mapowania strumienia wartości do wprowadzania innowacji organizacyjnej w przemyśle

Abstract: Wprowadzanie innowacji organizacyjnych jest istotnym działaniem wpływającym na efektywność funkcjonowania organizacji. W niniejszej publikacji zaprezentowano jedną z metod lean management – metodę mapowania strumienia wartości. Na podstawie literatury przedmiotu przedstawiono najważniejsze założenia metody. Na przykładzie przykładowej firmy przemysłowej przedstawiono przykład zastosowania tejże metody w zakresie wprowadzania innowacji organizacyjnych. W artykule przedstawiono mapę stanu obecnego i mapę stanu przyszłego koncentrując się na efektach zastosowania metody.

Keywords: mapowanie strumienia wartości, innowacyjność, lean management, just in time, metoda 5S
str. 180 pobierz
   
© wydawnictwo.panova.pl