Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   
ISSN - 2391-9361

3(5)/2013
SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI
ŚRODOWISKO I BEZPIECZEŃSTWO W INŻYNIERII PRODUKCJI

Nakład numeru: 130 egzemplarzy

 
Spis treści

  pobierz
1 3(5)/2013/1

Janusz ADAMCZYK, Robert DYLEWSKI
Znaczenie lokalnych punktów gromadzenia odpadów w systemie gospodarki odpadami budowlanymi

Abstract: Gospodarowanie odpadami budowlanymi jest zagadnieniem szczególnym w kontekście zmienności ilości i rodzaju ich występowania. Po drugiej stronie wytwarzania odpadów budowlanych, w myśl zrównoważonego rozwoju powinien znajdować się recykling, czy też odzysk, w założeniu zmierzający do całościowego (100%) wykorzystania tych odpadów. W artykule zaprezentowano korzyści wynikające z zastosowania Lokalnych Punktów Gromadzenia Odpadów (LPGO). Analizę oparto o funkcjonujące na terenie kraju przedsiębiorstwa zajmujące się odzyskiem i recyklingiem gruzu.

Keywords: zarządzanie odpadami, odpady budowlane, Lokalne Punkty Gromadzenia Odpadów
str. 9 pobierz
2 3(5)/2013/2

Agnieszka ADAMSKA, Kinga KASPEREK, Witold BIAŁY
Analiza zbiórki oraz utylizacji odpadów medycznych w protetyce i w stomatologii

Abstract: W artykule zostały przedstawione ogólne pojęcia gospodarki odpadami medycznymi, ich rodzaje, zasady gromadzenia i oznakowania oraz transport odpadów z miejsca powstawania do punktu ich unieszkodliwiania. Omówiono metody ich utylizacji, a także wpływ funkcjonowania spalarni na środowisko. Przytoczono aktualne regulacje prawne obowiązujące w Polsce. Przybliżono zasady funkcjonowania obiektów utylizacji odpadów medycznych. Przytoczone zostały nowelizacje ustawy o odpadach medycznych z roku 2013.

Keywords: odpady medyczne, gospodarka odpadami, zbiórka i utylizacja, pracownia protetyczna, gabinet stomatologiczny
str. 17 pobierz
3 3(5)/2013/3

Anna ANDRYKIEWICZ
Ocena i optymalizacja zintegrowanej polityki produktowej Unii Europejskiej w aspekcie promowania myślenia w kategorii cyklu życia i kreowania zrównoważonych wzorców konsumpcji

Abstract: Praca ma na celu weryfikację instrumentów Zintegrowanej Polityki Produktowej realizowanych przez kraję Unii Europejskiej. Dokonuje przedstawienia najważniejszych elementów ZPP: ekologicznej oceny cyklu życia, oznakowania ekologicznego, systemu ekozarządzania i audytu, zielonych zamówień publicznych, opłat i podatków ekologicznych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Zawiera badania na temat identyfikacji percepcji czynnika ekologicznego jako kryterium wyborów konsumenckich. Wskazano, także poziom umiejętności identyfikacji produktów o lepszych parametrach środowiskowych, wśród konsumentów polskich, belgijskich i niemieckich.

Keywords: Zintegrowana Polityka Produktowa, ZPP, rozwór zrównoważony, zrównoważona konsumpcja, LCA, LCT, ELCD, EMAS, ekoznakowanie, podatki i opłaty ekologiczne, zielone zamówienia publiczne, społeczna odpowiedzialność biznesu
str. 36 pobierz
4 3(5)/2013/4

Henryk BADURA
Określenie stopnia zagrożenia pożarem endogenicznym w zrobach ścian zawałowych na podstawie pomiarów telemetrycznych stężenia tlenku węgla

Abstract: W artykule przedstawiono metodę pomiarów strumienia objętości tlenku węgla, wydzielającego się do powietrza przepływającego przez rejon ściany. Strumień ten jest wykorzystywany jako jeden ze wskaźników zagrożenia pożarami endogenicznymi. Przedstawiona metoda opiera się na tzw. pomiarach technicznych, możliwych to wykonania przez pracowników kopalń i z wykorzystaniem dostępnego w kopalniach wyposażenia. Przedstawiono sposób pomiaru pola przekroju poprzecznego wyrobiska, prędkości przepływu powietrza, strumienia objętości powietrza oraz tlenku węgla. Podano również sposób obliczania błędów pomiarów.

Keywords: kopalnie węgla, zagrożenie pożarowe, pomiary telemetryczne, błędy pomiarowe
str. 57 pobierz
5 3(5)/2013/5

Wojciech BATKO, Renata BAL
Analiza skorelowania wyników pomiarowych w ocenach stanu zagrożeń hałasowych środowiska

Abstract: Wyznaczenie niepewności pomiaru jest koniecznością każdej procedury kontrolnej. Zgodnie z ograniczeniami metody wyznaczenia niepewności pomiarów; (zalecanej w Przewodniku GUM opracowanym pod egida Międzynarodowego Biura Miar (BIPM)); wystąpiła konieczność analizy powiązań czasowych chwilowych wartości poziomu dźwięku LAi , które służą do wyliczeń kontrolowanych wskaźników hałasu. Autorzy rozpatrzyli problem występowania autokorelacji w wynikach pomiaru, regularnie próbkowanych poziomów dźwięku. Przedstawiono niezbędna identyfikację funkcji autokorelacji, dla kontrolowanej zmienności w roku kalendarzowym, równoważnych poziomów dźwięku L Di, L Wi, L Ni, i = 1,2,. .,365. Wskazano niezbędną korektę dotychczasowych rozwiązań oceny niepewności, poprzez wyznaczenie efektywnej liczby nieskorelowanych obserwacji kontrolnych neff, zależnej od funkcji autokorelacji. Rozważania uzupełniono przykładem liczbowym ilustrującym możliwe różnice w ocenach niepewności estymacji wartości kontrolowanych wskaźników hałasu.

Keywords: poziom dźwięku, hałas, autokorelacja, ocena niepewności
str. 67 pobierz
6 3(5)/2013/6

Jarosław BRODNY
Analiza wpływu strzemion na pracę złącza ciernego

Abstract: W opracowaniu przedstawiono wyniki badań wpływu strzemion oraz ich jarzm na pracę złącza ciernego wykorzystywanego w górniczej obudowie podatnej wyrobisk korytarzowych. Oprócz połączenia konstrukcyjnego głównym zadaniem strzemion w złączu ciernym jest zapewnienie odpowiedniej siły docisku między współpracującymi kształtownikami, co wiąże się z koniecznością zapewnienia osiowego obciążenia w stosowanym w strzemionach połączeniu gwintowym. W tym celu przeprowadzono badania całych strzemion i ich jarzm określając wartość obciążenia, przy którym dochodzi do ich trwałej deformacji. Deformacje te są główną przyczyną nieosiowego obciążenia połączenia gwintowego. Badaniom poddano najczęściej obecnie stosowane konstrukcje strzemion oraz wzmocnioną wersję strzemienia SDO29. Uzyskane wyniki jednoznacznie dowodzą, że strzemiona mają bardzo istotny wpływ na pracę złączy ciernych oraz bezpieczeństwo pracy obudowy.

Keywords: obudowa podatna, złącze cierne, strzemiona
str. 75 pobierz
7 3(5)/2013/7

Piotr BUCHTA, Tomasz CISEK
Europejski fundusz rozwoju regionalnego jako instrument wsparcia uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie – studium przypadku

Abstract: W artykule przedstawiono szanse i zagrożenia występujące w procesie realizacji projektu uporządkowania gospodarki ściekowej na przykładzie wybranej gminy – Lędziny. Główny nacisk położono na specyfikę realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W referacie pokazano ponadto problem prowadzenia inwestycji w oparciu o tzw. czerwony lub żółty FIDIC.

Keywords: gospodarka ściekowa, Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, ścieki komunalne, kanalizacja
str. 88 pobierz
8 3(5)/2013/8

Anna GEMBALSKA-KWIECIEŃ
Prawidłowe kształtowanie środowiska pracy jako jeden z elementów podnoszenia bezpieczeństwa pracy

Abstract: W prezentowanym artykule zajęto się tematyką organizacji warunków pracy, zwrócono uwagę na środowisko pracy i wpływ jego elementów, takich jak: mikroklimat, jakość oświetlenia, zanieczyszczenie powietrza, odpowiedni dobór barw a także hałas na organizm pracującego człowieka. Zwrócono uwagę na problem organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Przedstawiono zachowania pracownika w warunkach zagrożenia, oraz sytuacji niedostatku informacji i deficytu czasu. Zagadnienia poruszone w artykule w istotny sposób wpływają na doskonalenie metod profilaktycznych związanych z warunkami środowiska i organizacji pracy, w tym także poprawy procesu komunikowania się w przedsiębiorstwie.

Keywords: zarządzanie bezpieczeństwem, organizacja pracy, błąd ludzki, czynnik ludzki, środowisko pracy, wypadki przy pracy
str. 95 pobierz
9 3(5)/2013/9

Oliwia HASIUK, Witold BIAŁY
Metody i sposoby usuwania pyłów powstających w pracowni protetycznej

Abstract: W artykule przedstawiono rodzaje zanieczyszczeń w pracowni protetycznej oraz metody ich usuwania. Stanowiska pracy w pracowni podstawowej powinny posiadać: • indywidualne źródło oświetlenia pola pracy o natężeniu światła 1000 luksów, oddalone od płyty stołu laboratoryjnego o 0,6-0,7 m, • krzesło z oparciem pod lędźwie i przedramiona, • mechaniczny wyciąg miejscowy do odprowadzania pyłów. Wykazano, jak bardzo ważnym zagadnieniem w pracowni dentystycznej jest sprawne działanie urządzeń wentylacyjnych z powodu szczególnie dużego zagrożenia pyłami. Podstawowe zagrożenie w tym zakresie niosą ze sobą pyły gipsu – również obrabianie tworzywa akrylowego powoduje intensywne pylenie. Ponadto, źródłem zapylenia jest także proces szlifowania metali. Zaprezentowano elementy urządzenia oraz przedstawiono krótką instrukcję do samodzielnego wykonania odciągu miejscowego, spełniającego wymogi bezpieczeństwa.

Keywords: zanieczyszczenie, pył, wentylacja, odciąg miejscowy
str. 109 pobierz
10 3(5)/2013/10

Jolanta IGNAC-NOWICKA
Ocena zagrożenia bezpieczeństwa pracy na stanowiskach zagrożonych pyłem przemysłowym oraz środki techniczne w profilaktyce

Abstract: W artykule przedstawiono analizę narażenia pracowników przemysłu maszynowego w przykładowym przedsiębiorstwie na pył przemysłowy. Zaprezentowano klasyfikację pyłów przemysłowych, ich cechy decydujące o szkodliwości oraz skutki wywołane w organizmie pracownika. Wskazano najczęściej stosowane metody pomiarowe stężeń pyłu dla oceny narażenia pracowników na pył przemysłowy. Badaniom poddano 10 wybranych stanowisk pracy o różnych typach zadań. Określono stanowiska najbardziej narażone na obecność pyłu w odniesieniu do wartości NDS oraz określono poziom ryzyka zawodowego. Przeanalizowano wyposażenie stanowisk pracy w urządzenia odpylające. Ponadto przedstawiono metody działań profilaktycznych w odniesieniu do zagrożeń pyłami przemysłowymi o dużej toksyczności w badanym zakładzie.

Keywords: zagrożenie pyłem, choroba zawodowa, ryzyko zawodowe, wartości NDS
str. 120 pobierz
11 3(5)/2013/11

Karolina JĄDERKO, Barbara BIAŁECKA
Wybrane problemy budowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi w świetle nowych przepisów

Abstract: Artykuł przedstawia analizę bieżącego stanu systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim. Badania obejmowały ocenę przygotowania technologicznego w ramach nowych przepisów, które zobowiązują gminę do opracowania i zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Efektem analiz jest wskazanie potrzeby ciągłego doskonalenia systemu, w tym selektywnej zbiórki jak również efektywnego wykorzystania dostępnych technologii i działań logistycznych pod kątem wzrostu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.

Keywords: system gospodarki odpadami, odpady komunalne, aspekt prawny, logistyka, ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
str. 135 pobierz
12 3(5)/2013/12

Krzysztof KURUS, Barbara BIAŁECKA
Analiza możliwości zarządzania ładunkiem rtęci w węglu kamiennym – artykuł przeglądowy

Abstract: Artykuł zawiera analizę literaturową dotyczącą problemu emisji rtęci pochodzącej ze spalania węgla kamiennego. Na podstawie istniejących danych oszacowano aktualną emisję rtęci do atmosfery oraz wskazano problemy z jakimi będzie musiała się zmierzyć polska gospodarka oparta na węglu. W artykule dokonano wstępnej oceny czynników oraz technologii wpływających na zawartość Hg w produkcie handlowym.

Keywords: rtęć, górnictwo, energetyka, ochrona środowiska, emisje
str. 145 pobierz
13 3(5)/2013/13

Marek PROFASKA, Marek GÓRA
Badania emisji drgań z ciągu komunikacyjnego – studium przypadku

Abstract: W publikacji przedstawiono wyniki badań emisji drań z ciągu komunikacyjnego drogi 5343S na odcinku ul. Zabrzańskiej i ul. Jesionka w dzielnicy Dębieńsko, gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Przedstawiono również wybrane zagadnienia z zakresu drgań mechanicznych oraz wpływu drgań na konstrukcję budynków i ludzi w nich przebywających.

Keywords: drgania z ciągów komunikacyjnych, badania drgań, drgania budynków
str. 154 pobierz
14 3(5)/2013/14

Joanna ZARĘBSKA
Konwencjonalne i ekologiczne torby handlowe

Abstract: Torby handlowe są nieodłącznym towarem sprzedawanym lub dodawanym (do niedawna w większości sklepów bezpłatnie) przez handlowców w momencie pakowania zakupów. Szczególnie sklepy wielkopowierzchniowe oferują klientom szeroki wybór toreb na zakupy z uwzględnieniem ich różnorodnej przyjazności dla środowiska. Wybór torby zależy jednak od świadomości ekologicznej konsumenta oraz wiedzy na temat zastosowanych chwytów marketingowych producentów toreb, które nie zawsze są zgodne z prawdą. Torby handlowe stanowią również część odpadów opakowaniowych i komunalnych, i jako takie są poważnym zagrożeniem dla osiągnięcia celów określonych w krajowych regulacjach prawnych dostosowanych do Dyrektywy 2008/98/EC i Dyrektywy 94/62/WE, a przede wszystkim są zagrożeniem dla środowiska.

Keywords: torby konwencjonalne, torby biodegradowalne, ocena cyklu życia opakowań – LCA, gospodarowanie odpadami opakowaniowymi, recykling
str. 168 pobierz
   
© wydawnictwo.panova.pl