Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   
ISSN - 2391-9361

4(6)/2013
SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI
WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI PRODUKCYJNYMI

Nakład numeru: 130 egzemplarzy

 
Spis treści

  pobierz
1 4(6)/2013/1

Małgorzata BARON-WIATEREK
Podstawy prawne zarządzania własnością intelektualną w organizacji

Abstract: Zasadnicze ramy ochrony własności intelektualnej uregulowane w polskim ustawodawstwie obejmują wiele środków prawnych. Główne narzędzia służące ochronie interesów pracodawcy zawarto w zespole norm składających się na prawo własności intelektualnej. Regulacje z tego zakresu zawierają istotne rozwiązania pozwalające chronić własność niematerialną przedsiębiorstwa. Jednak mimo, że organizacja ma do dyspozycji wiele narzędzi prawnej ochrony własności intelektualnej, to jednak samo prawo nie wystarczy. Konieczne jest zapewnienie stosownych procedur w zakresie zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie, tak by nie traciła ona znaczenia.

Keywords: własność intelektualna, polskie prawodawstwo, procedury w zakresie zarządzania własnością intelektualną
str. 9 pobierz
2 4(6)/2013/2

Witold BIAŁY
Węgiel kamienny w Polsce – eksport, import, nowe możliwości

Abstract: W artykule scharakteryzowano górnictwo węgla kamiennego w Polsce. Przedstawiono perspektywy i możliwości wykorzystania węgla kamiennego jako surowca energetycznego w krajach UE. Na dzień dzisiejszy, cena energii elektrycznej produkowanej z węgla należy do najniższych w porównaniu do energii pochodzącej z innych nośników. Uwzględniając sytuację światową na rynkach surowców energetycznych, energia uzyskiwana z węgla nadal będzie należała do najniższych. Dotyczy to tak energii elektrycznej jak i energii cieplnej. W ostatniej części przedstawiono nowe efektywne technologie spalania, nowe technologie przerobu węgla na paliwa płynne oraz produkcję ekologicznych sortymentów węgla o wysokiej jakości.

Keywords: górnictwo węgla kamiennego, bezpieczeństwo energetyczne, eksport, import węgla kamiennego
str. 20 pobierz
3 4(6)/2013/3

Anna BUJANOWSKA
Koncepcja modelu wspomagania procesów eksploatacji infrastruktury technicznej w obiekcie szpitalnym

Abstract: Artykuł opisuje koncepcje modelu wspomagania procesów eksploatacji infrastruktury technicznej w obiekcie szpitalnym ukierunkowanego na powstanie budynku inteligentnego oraz dostarczanie udogodnień dla jego klientów.

Keywords: facility management, budynek inteligentny, analiza przyczyn i skutków wad, rozwinięcie funkcji jakości, obiekt szpitalny, procesy eksploatacji
str. 32 pobierz
4 4(6)/2013/4

Stefan CZERWIŃSKI, Witold BIAŁY
Wykorzystanie doraźnej diagnostyki w ocenie stanu technicznego maszyn i urządzeń górniczych

Abstract:  W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przedstawienia skutecznego sposobu oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń górniczych. Głównym celem jest przedstawienie skutecznych metod pomiarów temperatury oraz drgań i wibracji generowanych podczas pracy przekładni urządzeń i maszyn górniczych. Urządzenia mierzące temperaturę bez kontaktu z danym obiektem, zbudowane są w oparciu o różnego typu detektory promieniowania podczerwonego lub matryce takich detektorów. Urządzenia termowizyjne obrazują rozkład temperatury na całej powierzchni w przeciwieństwie do pirometrów mierzących temperaturę punktowo. Natomiast drgania i wibracje generowanych podczas pracy przekładni urządzeń i maszyn, prowadzono przy pomocy pióra wibrometrycznego, oraz testera stanu maszyny, a uzyskane pomiary wykorzystano do diagnozowania stanu zużycia poszczególnych elementów tych maszyn. Taką ocenę stanu zużycia poszczególnych elementów maszyn w warunkach produkcyjnych, stosuje się w Zakładzie Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Jankowice” w Rybniku, w Dziale Energomechanicznym.

Keywords: maszyny, urządzenia górnicze, pomiary drgań, wibracji, diagnozowanie
str. 42 pobierz
5 4(6)/2013/5

Izabela GRZANKA
Koncepcja e-gminy – wymiar technologiczny i społeczno-ekonomiczny

Abstract: W opracowaniu przedstawiono koncepcję e-Gminy, która odpowiada obserwowanym współcześnie zmianom, będącym konsekwencją rozwoju teleinformatyki i społeczeństwa informacyjnego. Szczególną uwagę poświęcono uwarunkowaniom technologicznym wdrażania e-Gminy, tj. infrastrukturze sieci e-Gminy, a także rozważono kwestię wpływu teleinformatyki, wykorzystywanej w ramach omawianej koncepcji, na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, ich mieszkańców, jak również lokalnych przedsiębiorców.

Keywords: technologie informacyjno-komunikacyjne, e-Usługi, dostęp do Internetu, infrastruktura sieci
str. 56 pobierz
6 4(6)/2013/6

Patrycja HĄBEK
Sprawozdawczość wyników przedsiębiorstwa w formie zintegrowanej

Abstract: W artykule poruszona została problematyka sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz obecnych tendencji w integrowaniu raportowania wyników finansowych i pozafinansowych przedsiębiorstw. W pierwszej części artykułu przedstawiono stan obecny w zakresie raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. W drugiej części omówiono wybrane inicjatywy związane z rozwijaniem praktyk raportowania zintegrowanego.

Keywords: raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju/CSR, ujawnianie danych pozafinansowych, raportowanie zintegrowane
str. 68 pobierz
7 4(6)/2013/7

Patrycja HĄBEK
Koncepcja zrównoważonego wytwarzania i jej praktyczna realizacja na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu motoryzacyjnego

Abstract: W artykule została przedstawiona koncepcja wytwarzania produktów w zgodzie z założeniami zrównoważonego rozwoju. W pierwszej części artykułu omówiono istotę koncepcji zrównoważonego wytwarzania oraz wskazano wybrane praktyki w tym obszarze. W dalszej kolejności zaprezentowano przykład opracowania przez przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej zestawu wskaźników do pomiaru swoich osiągnięć w zakresie zrównoważonego wytwarzania.

Keywords: zrównoważony rozwój, proces wytwarzania, przemysł motoryzacyjny, decoupling, wskaźniki
str. 77 pobierz
8 4(6)/2013/8

Karina HERMANN, Witold BIAŁY
Prognozowanie popytu niezależnego jako element wspomagający planowanie potrzeb materiałowych w zakładach produkcyjnych

Abstract: Artykuł przedstawia wykorzystanie wybranych metod prognozowania w planowaniu wielkości przyszłej produkcji, a co za tym idzie w planowaniu przyszłego zapotrzebowania materiałowego w zakładach produkcyjnych. W pracy wskazano miejsce zakładów produkcyjnych w łańcuchu dostaw i zwrócono uwagę na istotę integracji i wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw w zakresie prognozowania przyszłego popytu niezależnego. Scharakteryzowane zostały również wybrane metody oceny dopuszczalności i jakości wyznaczonych prognoz oraz narzędzia monitorujące, pozwalające na weryfikację dopasowania wybranej metody prognozowania do danych empirycznych. Ponadto omówiono krótko potencjalne korzyści dla zakładów produkcyjnych wynikające z trafnie dobranych metod prognozowania oraz konsekwencje z niewłaściwie postawionych prognoz lub ich braku.

Keywords: prognozowanie popytu, planowanie potrzeb materiałowych, logistyka, zapasy produkcyjne
str. 87 pobierz
9 4(6)/2013/9

Agata JUSZCZAK, Barbara BIAŁECKA
Doskonalenie procesu produkcji ceramiki sanitarnej na przykładzie firmy Roca

Abstract: Artykuł obrazuje możliwości związane z usprawnieniem procesu produkcji ceramiki sanitarnej jakie niesie ze sobą skupienie się na czasach związanych z poszczególnymi czynnościami oraz przedstawia najczęstsze przyczyny problemów. W ostatniej części zostały przedstawione wnioski pozwalające na doskonalenie procesu.

Keywords: proces produkcji, doskonalenie, dobre praktyki
str. 99 pobierz
10 4(6)/2013/10

Halina KACZOROWSKA
Komisja przetargowa jako organ zarządzający postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Abstract: Analizowana problematyka odnosi się do zagadnień związanych z kształtowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez organ nim zarządzający. Opracowanie niniejsze przedstawia zatem katalog instrumentów umożliwiających zarządzanie postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w celu zapewnienia uzyskania przedmiotu zamówienia zgodnego z potrzebami i oczekiwaniami, realizowanego przez podmiot gwarantujący prawidłowe wykonanie udzielonego zamówienia.

Keywords: zamówienia publiczne, organizacja postępowania, komisja przetargowa, zarządzanie zamówieniem publicznym
str. 108 pobierz
11 4(6)/2013/11

Michał MOLENDA
Wpływ kryzysu gospodarczego na skuteczność systemu zarządzania jakością

Abstract: Artykuł poświęcony został problematyce wpływu kryzysu gospodarczego na skuteczność systemu zarządzania jakością (SZJ) opartego na normie ISO 9001:2008. W opracowaniu zawarto wyniki badań przeprowadzone w jednym z dużych przedsiębiorstw przemysłowych mającym siedzibę na terytorium Polski i obsługującym rynek europejski. W artykule zawarto wyniki badań obrazujące zależności pomiędzy spadkiem obrotów ze sprzedaży, a skutecznością funkcjonowania systemu zarządzania jakością (SZJ).

Keywords: skuteczność zarządzania jakością, norma ISO 9001:2008, kryzys gospodarczy
str. 125 pobierz
12 4(6)/2013/12

Stefan SENCZYNA, Łukasz DZIEMBA
Wprowadzenie metody ATP do sterowania siecią przedsiębiorstw wspomaganych systemami informatycznymi ERP

Abstract: Ugruntowanym narzędziem wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem jest system informatyczny ERP. Jednakże, ze względu na podział procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa kooperują ze sobą tworząc sieci logistyczne. Na ogół takie sieci nie posiadają wyodrębnionej organizacji. Poszczególne przedsiębiorstwa są całkowicie autonomiczne w nawiązywaniu nowych powiązań. Ważnym problemem zarządzania jest dynamika takich sieci. Ze względu na zasady wymiany informacji między przedsiębiorstwami taka sieć wykazuje inercję. Przeciwdziałanie inercji zwiększy konkurencyjność przedsiębiorstw działających w takiej sieci. Odpowiedzią na ten problem, prezentowana w publikacji, jest sterowanie siecią przedsiębiorstw za pomocą metody ATP. Pokazujemy, ze w tym celu można zastosować istniejącą technologie informatyczną – systemy informatyczne ERP wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami. Pozwala to usprawnić zarządzanie przy możliwie małych kosztach reorganizacji i wdrażania nowych technologii informatycznych.

Keywords: analiza, organizacja, system informacyjny, proces, modelowanie, system informatyczny, przepływy materiałowe, przedsiębiorstwo
str. 134 pobierz
13 4(6)/2013/13

Andrzej WIECZOREK
Rola inżynierii produkcji w rozwiązywaniu problemów starzenia się społeczeństwa – studium literatury

Abstract:  Artykuł podejmuje próbę zwrócenia uwagi na problemy, jakie mogą być udziałem osób starszych, jako użytkowników oraz obsługujących środki techniczne. Jako odpowiedź na te problemy wymienia także oraz charakteryzuje obszary badawcze, które powinny być przedmiotem zainteresowania naukowców związanych z dyscypliną inżynieria produkcji, zajmujących się tematyką zarządzania produkcją/usługami oraz eksploatacją środków technicznych.

Keywords: środki techniczne, eksploatacja, osoby starsze
str. 148 pobierz
14 4(6)/2013/14

Michał ZASADZIEŃ, Bożena SKOTNICKA-ZASADZIEŃ
Zastosowanie miar niezawodności do analizy awaryjności kluczowych maszyn w przedsiębiorstwie produkcyjnym – studium przypadku

Abstract: W rozdziale przedstawiono wyniki badań dotyczących awaryjności kluczowych maszyn w wybranym przedsiębiorstwie produkującym rury preizolowane na potrzeby przemysłu ciepłowniczego. Analizy awaryjności dokonano przy pomocy wskaźników dostępności, efektywności i skuteczności w oparciu o miary niezawodności, takie jak MTTR, MTBF, MDT. Analizie poddano dwie maszyny oraz ich układy: mechaniczny i elektryczny na przestrzeni ostatnich trzech lat. Badania pozwoliły określić, które maszyny najczęściej ulegają awarii, jakie układy są najbardziej awaryjne i jaki jest czas usuwania uszkodzeń. Wyniki badań pozwoliły zidentyfikować słabe strony w procesie utrzymania ruchu oraz sformułować zalecenia działań doskonalących ten proces.

Keywords: eksploatacja, maszyny, niezawodność, wskaźnik, utrzymanie ruchu, dostępność, efektywność, skuteczność, awaria, MTBF
str. 165 pobierz
15 4(6)/2013/15

Iwona ŻABIŃSKA
Klastry jako element rozwoju regionów

Abstract: W artykule przedstawiono politykę wspierania klastrów w Polsce, szczególnie w odniesieniu do poziomu regionalnego. Ponadto określono czynniki wpływające na rozwój klastrów oraz podjęto analizę zróżnicowania regionów pod względem rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych.

Keywords: klastry, rozwój gospodarczy, regiony
str. 176 pobierz

 

   
© wydawnictwo.panova.pl