Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   
ISSN - 2391-9361

1(7)/2014
SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI
REVIEW OF PROBLEMS AND SOLUTIONS

Nakład numeru: 130 egzemplarzy

 
Spis treści

  pobierz
1 1(7)/2014/1

Joanna BARTNICKA, Agnieszka ZIĘTKIEWICZ, Grzegorz KOWALSKI
Sposób planowania i organizacji badań w zakresie ergonomii na przykładzie obserwacji zabiegów laparoskopowych

Abstract: W artykule przedstawiono wyniki studiów w zakresie identyfikacji oraz analizy obszarów problemowych dotyczących aspektów ergonomii w zabiegach laparoskopowych w oparciu o przeprowadzone badania naukowe w warunkach rzeczywistych jak i warunkach symulowanych. Opisana metodyka i materiał badawczy odnoszą się do wykonanej przez Autorów dokumentacji fotograficznej sali operacyjnej oraz narzędzi laparoskopowych, przeprowadzenia inscenizacji zabiegu jak również zaplanowania rozmieszczenia członków zespołu chirurgicznego oraz ułożenia pacjenta. Kolejnym opisanym etapem badań jest akwizycja danych dotyczących sposobu wykonywania zabiegów bariatrycznych w warunkach rzeczywistych z zastosowaniem bezprzewodowych goniometrów dokonana za pomocą rejestracji wideo. Sposób przeprowadzania badań jak również rozpoznanie barier w procesie oceny ergonomicznej zabiegów laparoskopowych pozwoliły Autorom na uzyskanie materiału badawczego stanowiącego punkt wyjścia do opracowania modelu badawczego w zakresie ergonomii zabiegów laparoskopowych.

Keywords: Ergonomia, laparoskopia, planowanie badań, przechwytywanie pozycji ciała
str. 7 pobierz
2 1(7)/2014/2

Leszek CHYBOWSKI, Dorota IDZIASZCZYK, Bogusz WIŚNICKI
Analiza porównawcza ważności elementów systemu technicznego z jednoczesnym wykorzystaniem różnych miar ważności

Abstract: W artykule przedstawiono analizę ważności elementów złożonego systemu technicznego z wykorzystaniem wybranych niezawodnościowych miar ważności elementów. Analizę przeprowadzono na przykładzie systemu smarowania i uszczelnienia pochwy wału śrubowego układu napędowego statku. Strukturę niezawodnościową analizowanego systemu zamodelowano z wykorzystaniem drzewa niezdatności. Dla poszczególnych elementów systemu wyznaczono niezawodnościową miarę ważności Birnbauma, miarę strukturalną Birnbauma, Potencjał przyrostu niezawodności, miarę krytyczności oraz miarę Veseley-Fussell’a, Zaproponowano transformację miar polegająca na przeskalowaniu ich wartości w celu ułatwienia analizy porównawczej wykorzystującej różne miary w odniesieniu do tych samych elementów systemu. Przedstawiono dla analizowanego systemu proces transformacji oraz zaprezentowano wizualizację wyników analizy porównawczej ważności elementów z wykorzystaniem wykresów słupkowych 3D oraz wykresów radarowych dla serii danych ustalonych jako elementy systemu oraz jako miary ważności. Przedstawiono uwagi dotyczące zaproponowanej metodyki i wskazano inne możliwe jej zastosowania.

Keywords: Miary ważności, analiza porównawcza, okrętowy układ napędowy
str. 23 pobierz
3 1(7)/2014/3

Stefan CZERWIŃSKI
Wydłużenie efektywnego czasu pracy przodka ścianowego

Abstract: W artykule przedstawiono sposób wzrostu wydobycia rocznego zakładu wydobywczego, o około 25%, przy niezmienionym systemie zatrudnienia pracowników. Przedstawiono analizę porównawczą zakładu wydobywczego, jego wielkości wydobycia, wyniku ekonomicznego ze sprzedaży, „utracone” możliwości, przerwy spowodowane awariami, efektywną pracę kombajnów oraz możliwą pracę kombajnów bez awarii w zależności od ilości zmian wydobywczych. W wyniku zastosowania pracy ciągłej, tj. zwiększenia liczby zmian wydobywczych z produkcją na dobę, czyli zastosowanie czwartej zmiany wydobywczej umożliwi zwiększenie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej zakładu wydobywczego, oraz zmniejszy straty zakładu górniczego, co poprawi wynik ekonomiczny ze sprzedaży.

Keywords: zakład górniczy, wielkość wydobycia, wynik ekonomiczny, „utracone” możliwości, awarie, efektywna praca kombajnów, praca ciągła, ilości zmian wydobywczych
str. 34 pobierz
4 1(7)/2014/4

Jerzy DYCHAŁA
Korelacja pracodawców z szkolnictwem zawodowym w kształtowaniu pełnowartościowych absolwentów, jako element rozwoju regionu

Abstract: W pracy zawarto informacje o reformie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Przedstawiono nową strukturę systemu edukacji. Omówiono kursy kwalifikacyjne oraz sposób ich finansowania. Omówiono wybrane propozycje lepszego pozyskiwania umiejętności i wiedzy przy współpracy z pracodawcą i uczelniami wyższymi. Przedstawiono obawy pracodawców związane ze współpracą.

Keywords: szkolnictwo ponadgimnazjalne, klastry
str. 43 pobierz
5 1(7)/2014/5

Beáta GIBESOVÁ, Petr ŽŮREK, Adéla CIBULCOVÁ, Petr URBAN, Josef CHOVANEC
Bardzo grube pokłady węgla w kopalni ČSM w Czechach

Abstract: W artykule przedstawiono sposób przygotowania przodka i wydobycie pokładu węgla o grubości 8,6 m. Ponadto wskazano na powody wyboru procedury. Równocześnie załączono listę wyposażenia przodka oraz stosowane techniki podczas wybierania przodka, aż do momentu jego zakończenia.

Keywords: gruby pokład, górnictwo, geologia, warstwa ochronna węgla, przodek, postęp, wstrząsy, samozapalenie
str. 57 pobierz
6 1(7)/2014/6

Karina HERMANN, Witold BIAŁY
System dostaw popiołów lotnych na potrzeby zakładów górniczych – analiza problemu

Abstract: W artykule podjęto próbę oceny istniejącego systemu dostaw popiołów lotnych pomiędzy zakładami energetyki i ciepłownictwa oraz zakładem górniczym. Głównym celem było wskazanie problemów technicznych, organizacyjnych oraz środowiskowych związanych z procesem transportu popiołów lotnych. W pracy scharakteryzowano popioły lotne oraz wskazano miejsca ich zagospodarowania. Opisano również system dostaw i jego strukturę, przedstawiono kryteria wyboru środków transportu oraz przewoźnika, wskazano zalety i wady różnych gałęzi transportu wykorzystywanych w systemie dostaw, a także zaprezentowano możliwe zagrożenia związane z bezpieczeństwem osób uczestniczących w procesie transportu. Ponadto w artykule przedstawiono możliwe usprawnienia istniejącego systemu oraz zaproponowano rozwiązanie alternatywne.

Keywords: system dostaw, popioły lotne, logistyka odpadów, transport
str. 64 pobierz
7 1(7)/2014/7

Karolina JĄDERKO, Barbara BIAŁECKA
Determinanty systemu gospodarki odpadami komunalnymi opartego o zasady zrównoważonego rozwoju

Abstract: Tworzenie wskaźnikowego monitoringu zrównoważonego rozwoju to jeden z trudniejszych zadań metodycznych i implementacyjnych w zarządzaniu systemem gospodarki odpadami. Potrzeba ujednolicenia i standaryzacji procedur kontroli jest bodźcem do modelowania systemu, którego celem będzie stworzenie zestawu wskaźników gospodarki odpadami. W artykule przestawiono autorską próbę wyodrębnienia kluczowych obszarów systemu gospodarki odpadami w ramach których możliwa jest aplikacja mechanizmu wskaźnikowego. Problematyka wykorzystania wybranych wskaźników została opracowana dla danych wojewódzkich systemów gospodarki odpadami komunalnymi, umożliwiając tym samym porównanie i wyodrębnienie kluczowych problemów w analizowanych obszarach.

Keywords: wskaźniki zrównoważonego rozwoju, zrównoważony rozwój, system gospodarki odpadami
str. 78 pobierz
8 1(7)/2014/8

Tomasz SZULC
Organizacyjne aspekty wdrażania lokalnych programów rewitalizacji największych polskich miast. Określenie kierunków dalszych badań

Abstract: W artykule przedstawiono aspekty organizacyjne realizacji lokalnych programów rewitalizacji w największych miastach w Polsce. Bazując na studium literatury zidentyfikowano kierunki dalszego rozwoju struktur organizacyjnych i wskazano możliwe rozwiązania w tym zakresie. Określono również kierunki dalszych badań w oparciu o paradygmaty nowego zarządzania publicznego (New Public Management) i Public Governance, a także działania autora w obszarze dalszego rozwoju metod zarządzania.

Keywords: wdrażanie procesów rewitalizacji, interesariusze, Nowe Zarządzanie Publiczne, governance
str. 91 pobierz
9 1(7)/2014/9

Tomasz WAŁEK, Piotr KALETA
Innowacyjna metoda zaopatrywania małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w ciepło i energię elektryczną

Abstract: W artykule przedstawiono innowacyjną metodę zaopatrywania w energię cieplną i elektryczna małych i średnich przedsiębiorstw. Omówiono zasady mikrokogeneracji gazowej MCHP XRGI, jej zalety, wpływ na ograniczenie oddziaływania na środowisko naturalne oraz ograniczenie kosztów użytkowania energii w przedsiębiorstwach. Przedstawiono również instrumenty wsparcia dla inwestorów oraz użytkowników instalacji z wykorzystaniem MCHP XRGI.

Keywords: energia cieplna, energia elektryczna, mikrokogeneracja, środowisko naturalne, gospodarka energią, ŚMP, MCHP XRGI, instrumenty wsparcia
str. 101 pobierz
10 1(7)/2014/10

Radosław WOLNIAK
Identyfikacja radiowa w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Abstract: W artykule skoncentrowano się na wykorzystaniu technologii RFID (Radio Frequency Identification) w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Obecnie technologia RFID może być wykorzystywana do wspomagania procesów logistycznych organizacji, takich jak w szczególności: przepływ towarów, kontenerów, pojazdów i innych aktywów na terenie rozległych obszarach geograficznych. Zarządzanie łańcuchem dostaw jest zarządzanie materiałami, informacją i kwestiami finansowymi poprzez sieć organizacji (np. dostawców, producentów, dostawców usług logistycznych, hurtownie dystrybutorów i sprzedawców detalicznych), którego celem jest produkować i dostarczać produkty i usługi dla konsumentów. Celem publikacji jest przedstawienie możliwości wykorzystania technologii RFID w zarządzaniu łańcuchem dostaw. W pracy przedstawiono historię technologii RFID, możliwość wykorzystania RFID w różnych branżach i analizę korzyści zastosowania RFID do zarządzania łańcuchem dostaw. W publikacji zawarto również krótki opis potencjalnego ryzyka omawianej technologii, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska naturalnego i zdrowia. Obecnie technologia RFID jest coraz częściej wykorzystywana w różnych branżach takich jak: transport morski i dystrybucja, handel detaliczny, produkcja, rolnictwo, opieka zdrowotna, przemysł farmaceutyczny, bezpieczeństwo, produkcja drewna, biblioteki itp., w procesie zarządzania łańcuchem dostaw. Wiążące się z nią liczne korzyści, opisane w publikacji powodują możliwość szerokiego stosowania tej technologii.

Keywords: RFID, zarządzanie łańcuchem dostaw, korzyści RFID, ryzyko RFID
str. 109 pobierz
11 1(7)/2014/11

Radosław WOLNIAK, Patrycja HĄBEK
Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju wspomagana komputerowo – integracja z pakietami klasy ERP

Abstract: W publikacji przedstawiono kwestie dotyczące możliwości zastosowania oprogramowania komputerowego w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu. W szczególności zwrócono uwagę na rozwiązania w przypadku których oprogramowanie to jest częścią dużych pakietów programowych klasy ERP. W artykule przeanalizowano istniejące oprogramowanie ERP z perspektywy jego możliwości wykorzystania do raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu i zakresu zagadnień, które dane oprogramowanie obejmuje.

Keywords: społeczna odpowiedzialność biznesu, raportowanie, ERP, komputerowe wspomaganie
str. 119 pobierz
12 1(7)/2014/12

Damian ZASINA, Jarosław ZAWADZKI
Problemy dysagregacji z wykorzystaniem danych pochodzących z polskiego systemu zarządzania emisjami zanieczyszczeń powietrza

Abstract: W niniejszej pracy przedstawiono wyniki analizy danych o rocznej emisji (dane za rok 2011) tlenków azotu (NOX) oraz siarki (SOX) zgłoszonych przez operatorów stacjonarnych instalacji spalania paliw, zlokalizowanych w województwie śląskim, w ramach sprawozdawczości krajowej prowadzonej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Przedstawiona analiza potwierdza użyteczność krajowego systemu zarządzania emisjami w aspekcie prowadzenia analiz związanych z dysagregacją oszacowań krajowej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Keywords: Krajowa baza, inwentaryzacja emisji, dysagregacja danych, Polska
str. 128 pobierz
13 1(7)/2014/13

Iwona ŻABIŃSKA
Rozwój teorii klastrów – studium literatury

Abstract: Teoria klastrów wzbudza duże zainteresowanie zarówno wśród naukowców jak i instytucji rządowych. Na arenie międzynarodowej powstało wiele prac oraz przeprowadzono liczne badania empiryczne, które pozwoliły zgłębić wiedzę o klastrach. Zaprezentowana w niniejszym artykule analiza literaturowa wskazuje, iż zrozumienie istoty tworzenia i rozwoju klastrów wymaga wiedzy w zakresie nauk o zarządzaniu, ekonomii i socjologii gospodarczej. Teorię klastrów należy rozpatrywać w odniesieniu do co najmniej takich kwestii jak: rozwój regionalny, relacje w ramach regionalnych struktur działalności gospodarczej, innowacyjność, konkurencyjność firm oraz kapitał społeczny.

Keywords: Definicje klastra, atrybuty klastra, typy klastrów, dynamika klastra
str. 138 pobierz

 

   
© wydawnictwo.panova.pl