Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   
ISSN - 2391-9361

3(9)/2014
SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI
JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Nakład numeru: 130 egzemplarzy

 
Spis treści

  pobierz
1 3(9)/2014/1

Henryk BADURA
Prognoza jednodniowa stężenia metanu na wylocie z rejonu ściany N-6 W pokładzie 330 w KWK „K3”

Abstract: W pracy przedstawiono dwa warianty prognozy jednodniowej średniego stężenia metanu na wylocie z rejonu ściany i obliczono błędy prognoz. Trafność prognoz była bardzo wysoka. Wykonano również dwie wersje jednodniowej prognozy maksymalnego stężenia metanu na wylocie z rejonu ściany. Analiza błędów tych prognoz wykazała także ich przydatność dla praktyki górniczej.

Keywords: metan, prognozy stężenia metanu, błędy prognoz, kopalnie węgla
str. 11 pobierz
2 3(9)/2014/2

Małgorzata BARON-WIATEREK
Znaczenie kapitału społecznego dla funkcjonalności działań samorządu terytorialnego na rynku pracy

Abstract: W opracowaniu wskazano zasadnicze kwestie dotyczące znaczenia kapitału społecznego w wypełnianiu przez samorząd terytorialny swych zadań na rynku pracy. Funkcjonowanie polityki rynku pracy zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest promowanie i tworzenie warunków dla współdziałania uczestników społeczności lokalnej.

Keywords: kapitał społeczny, samorząd terytorialny, rynek pracy
str. 22 pobierz
3 3(9)/2014/3

Witold BIAŁY, Patryk MARGECIOK
Ocena możliwości rewitalizacji zwałowiska górniczego jednej z kopalń Kompanii Węglowej S.A.

Abstract: W artykule przedstawiony został zaproponowany algorytm oceny możliwości rewitalizacji zwałowiska górniczego, przy jednej z kopalń Kompani Węglowej SA. Uwzględniony został status prawny, położenie oraz zaproponowane zostały potencjalne scenariusze, z których wybrano jeden (najlepszy) ze względu na przyjęte kryteria. Wybrany scenariusz został poddany dalszej ocenie za pomocą takich analiz jak: SWOT/TOWS, FMEA i QFD. Analizy zostały przeprowadzone w celu uzyskania bardziej efektywnych i miarodajnych wyników aspektów społecznych i ekonomicznych.

Keywords: rewitalizacja, algorytm, scenariusze, analiza SWOT/TOWS, FMEA, QFD
str. 34 pobierz
4 3(9)/2014/4

Stanisław BORKOWSKI, Manuela INGALDI, Marta JAGUSIAK-KOCIK
Struktura niezgodności i ważność rodzajów kontroli wizualnej podczas produkcji opakowań szklanych

Abstract: W rozdziale krótko omówiono przemysł szklarski w Polsce. Dokonano ogólnej charakterystyki analizowanego przedsiębiorstwa - huty szkła, która zajmuje się produkcją opakowań szklanych. Scharakteryzowano opakowania szklane: ich składniki, zastosowanie, cechy. W części badawczej dokonano hierarchizacji niezgodności występujących podczas produkcji butelek ze szkła bezbarwnego za pomocą Diagramu Pareto-Lorenza. Przedstawiono również analizę części wyników wybranego zestawu czynników ankiety BOST (zasad zarządzania Toyoty w pytaniach). Zestaw ten związany jest z zasadą 7 zarządzania Toyoty i dotyczy najważniejszych czynników w kontroli wizualnej.

Keywords: przemysł szklarski, opakowania szklane, niezgodność, diagram Pareto-Lorenza, ankieta BOST, kontrola wizualna
str. 43 pobierz
5 3(9)/2014/5

Tomasz CISEK
Założenia a rzeczywistość na przykładzie realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny”

Abstract: W artykule przedstawiono konfrontacje założeń i oczekiwań związanych z realizacja projektu uporządkowania gospodarki wodnościekowej w gminie z rzeczywistymi warunkami na jakie napotkano na etapie wykonawczym. Zaprezentowano konkretne przykłady występujących problemów, wynikających głównie ze strony innych interesariuszy, którzy nie zawsze byli zainteresowani skuteczną realizacją projektu, próbując przy okazji realizować własne, często nie do końca zgodne z założeniami projektu cele.

Keywords: gospodarka ściekowa, ścieki komunalne, sieci kanalizacyjne
str. 52 pobierz
6 3(9)/2014/6

Robert DYLEWSKI, Janusz ADAMCZYK
Ocena wpływu lokalizacji budynku na zapotrzebowanie na energię

Abstract: Zagadnienie poprawy efektywności energetycznej jest jednym z najbardziej uzasadnionych ekonomicznie sposobów zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W artykule omówiono korzyści ekologiczne wynikające z przeprowadzenia inwestycji polegającej na termoizolacji przegród zewnętrznych budowlanych. Wyznaczono optymalne wartości współczynnika przenikania ciepła pionowej przegrody zewnętrznej, ekologiczną wartość inwestycji oraz ekologiczną efektywność kosztową. Zastosowano wielowariantowość układów budowy przegrody zewnętrznej w odniesieniu do materiałów konstrukcyjnych oraz termoizolacyjnych. Dodatkowo wzięto pod uwagę lokalizację budynku w różnych pięciu strefach klimatycznych Polski oraz źródło ciepła stosowane w budynku.

Keywords: efektywność energetyczna, LCA, korzyści ekologiczne
str. 60 pobierz
7 3(9)/2014/7

Łukasz DZIEMBA
Modelowanie organizacji akcji ratowniczej – stadium przypadku katastrofy śmigłowca

Abstract: Dla skutecznego przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym organizowane są centra nadzorujące poszczególne służby ratunkowe. Za pośrednictwem centrum informacja o zdarzeniu jest przekazywana do służb ratunkowych które zachowując autonomię podejmują akcje ratunkową. Służby ratunkowe działają w oparciu o informacje pozyskiwane w trakcie akcji ratunkowej. Aby przygotować służby ratunkowe do nieoczekiwanych zmian w sytuacji kryzysowej potrzebne są scenariusze uwzględniające skrajnie niebezpieczny rozwój sytuacji kryzysowej. W publikacji prezentowane jest taki alternatywny scenariusz utworzony na podstawie opisu zaistniałej sytuacji kryzysowej – wypadku śmigłowca MI-24.

Keywords: służby ratunkowe, sytuacja kryzysowa, diagram decyzyjny, mapa procesów
str. 74 pobierz
8 3(9)/2014/8

Anna GEMBALSKA-KWIECIEŃ, Jolanta IGNAC-NOWICKA
Analiza obciążeń statycznych na stanowiskach pracy biurowej

Abstract: W artykule przedstawiono analizę obciążeń statycznych pracownika biurowego odnosząc się do najczęściej występujących nieprawidłowości w organizacji stanowiska biurowego wg raportu na temat ergonomii polskich biur. Analizy obciążeń statycznych dokonano metodą symulacji komputerowej programu Anthropos ErgoMAX określając wytężenie układu mięśniowo-szkieletowego poprzez współczynniki dyskomfortu statycznego dla postawy siedzącej ze skrętem głowy w kierunku nie centrycznie umieszczonego monitora oraz dla postawy stojącej pochylonej. Współczynniki dyskomfortu statycznego zostały odniesione do obciążenia kręgosłupa pracownika w danej postawie.

Keywords: obciążenia statyczne, organizacja stanowiska biurowego
str. 87 pobierz
9 3(9)/2014/9

Anna Maria HORODECKA, Radosław WOLNIAK
Włoska nagroda jakości w administracji publicznej

Abstract: W niniejszej publikacji zaprezentowano i przeanalizowano Włoską Nagrodę Jakości, a w szczególności zaprezentowano Włoską Nagrodę Jakości przyznawaną podmiotom administracji publicznej. Przedstawiono w niej akty prawne, sposób dokonywania selekcji kandydatów oraz organy dokonujące wyboru zwycięzców. Zaprezentowano również listę laureatów odbytych edycji.

Keywords: nagroda jakości, modele doskonalenia, model EFQM, metoda CAF, włoska nagroda jakości, administracja publiczna
str. 99 pobierz
10 3(9)/2014/10

Agata JUSZCZAK, Mariusz J. LIGARSKI
Zmienność trendów w certyfikacji wg ISO 9001 na świecie i w Polsce

Abstract: W artykule zaprezentowano dane dotyczące ilości certyfikowanych systemów zarządzania na świecie, w Europie i w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na zmianę ilości certyfikatów zgodnych z wymaganiami normy ISO 9001. Podjęto próbę opisania trendów w rozwoju certyfikacji na świecie i w Polsce. Przedstawiono także możliwe przyczyny występowania wahań w ilościach nadawanych certyfikatów według ISO 9001. W ostatniej części opracowania przedstawiono porównanie zachodzących zmian oraz opis trendów.

Keywords: certyfikacja, ISO 9001, systemy zarządzania jakością
str. 110 pobierz
11 3(9)/2014/11

Dorota KSIĄŻEK, Mariusz J. LIGARSKI
Badanie wpływu systemu zarządzania jakością na konkurencyjność MSP

Abstract: W artykule zaprezentowano rolę, zasięg oddziaływania i znaczenie przedsiębiorstw sektora MSP we współczesnej gospodarce. Określono wpływ systemów zarządzania jakością na budowę i utrzymanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku. Podjęta została również próba przeanalizowania zasięgu oddziaływania systemów zarządzania jakością na procesy związane z bezpośrednią obsługą klienta. Analizę, ze wskazaniem czynników wpływających na wybory konsumenckie, przeprowadzono w oparciu o przeprowadzone badania własne z udziałem organizacji stanowiących odbiorców produktów przedsiębiorstw branży wodno-kanalizacyjnej.

Keywords: system zarządzania jakością, konkurencyjność, determinanty konkurencyjności, MSP
str. 120 pobierz
12 3(9)/2014/12

Krzysztof KURUS, Barbara BIAŁECKA, Pavla FOITOVÁ-DERNEROVÁ
Model systemu zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym

Abstract: Podziemna eksploatacja złóż węgla kamiennego wiąże się z wytwarzaniem znaczących ilości odpadów pogórniczych. Problem ten dotyczy zarówno Polski, jak i Republiki Czeskiej, gdzie wciąż znajduje się wiele czynnych zakładów górniczych. Artykuł zawiera model wspólnego systemu zbierania oraz promowania dobrych praktyk w zakresie gospodarki odpadami wydobywczymi. Konieczność zagospodarowania odpadów w obu krajach wynika w Polsce z ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych, zaś w Czechach z ustawy o gospodarowaniu odpadami górniczymi (zakon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů (157/2009)). Problem zagospodarowania odpadów wydobywczych oraz poprzeróbczych dotyczy czynnych, jak i zamkniętych już zagłębi węglowych. W artykule opisano rodzaje wytwarzanych odpadów wydobywczych oraz ich ilości, a także przedstawiono najbardziej perspektywiczne kierunki zagospodarowania odpadów wydobywczych w gospodarkach omawianych krajów.

Keywords: węgiel kamienny, odpady, kopalnie, muły węglowe, recykling, przeróbka węgla
str. 131 pobierz
13 3(9)/2014/13

Mariusz J. LIGARSKI
Rola doradcy zewnętrznego w tworzeniu sytemu zarządzania jakością

Abstract: : Autor w pracy zastanawia się nad rolą doradcy zewnętrznego w kształtowaniu systemu zarządzania jakością. Określa jego przestrzeń działania i zadania do wykonania. Prezentuje wyniki badań dotyczące postrzegania doradcy i jego oceny z perspektywy pełnomocnika ds. jakości. Zwraca uwagę na sposób doboru konsultanta i ocenę jego dokonań. Prezentuje i poddaje analizie czynniki i uwarunkowania, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, wpływające na jakość usług doradczych. Podkreśla znaczenie organizacji, a szczególnie jej kierownictwa w procesie budowy systemu. Zastanawia się dlaczego dochodzi do zaburzeń podczas tworzenia systemu i próbuje określić tego przyczyny. Konkludując, zwraca uwagę na potrzebę zaangażowania i współdziałania obu stron uczestniczących w budowie systemu. Stwierdza, że to organizacja ponosi ostateczną odpowiedzialność za wynik procesu budowy systemu.

Keywords: system zarządzania jakością, ISO 9001, doradca zewnętrzny, proces budowy systemu
str. 143 pobierz
14 3(9)/2014/14

Michał MOLENDA
Uwarunkowania jakości badania satysfakcji klientów

Abstract: Artykuł poświęcony został problematyce wiarygodności badań satysfakcji klientów realizowanych w ramach funkcjonowania systemu zarządzania jakością opartego na normie ISO 9001:2008. Celem artykułu jest przedstawienie wyników krytycznej analizy praktyk w zakresie badań satysfakcji klientów realizowanych w jednym z przykładowych dużych przedsiębiorstw przemysłowych mającym siedzibę na terytorium Polski i obsługującym rynek europejski. Wybrane przedsiębiorstwo realizuje usługi dla klientów biznesowych. W artykule zawarto wyniki badań obrazujące praktyki i ich wyniki w zakresie badania satysfakcji klientów przez wybrane przedsiębiorstwo w latach 2006-2013. Krytyczna analiza praktyk stosowanych w danym przedsiębiorstwie pozwoliła zidentyfikować uwarunkowania jakości badań satysfakcji klienta.

Keywords: jakość, zarządzanie jakością, badanie satysfakcji klienta, system zarządzania jakością
str. 154 pobierz
15 3(9)/2014/15

Grażyna PŁAZA, Anna GEMBALSKA-KWIECIEŃ, Piotr KALETA, Jolanta IGNAC-NOWICKA, Tomasz WAŁEK, Zbigniew ŻURAKOWSKI
Transfer wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach technicznych na przykładzie wybranej KWK

Abstract: W kopalniach węgla kamiennego istotne znaczenie ma zastosowanie nowoczesnych urządzeń typu klimatyzacyjnych i odpylających, zapewniających komfort pracy. Klimatyzacja w kopalniach, aby mogła spełniać swoją funkcję, musi być odpowiednio zaprojektowana tak aby nie stanowiła zagrożenia dla pracy górników. Najczęściej stosowane są scentralizowane systemy chłodzenia coraz częściej projektowane zgodnie z ustaleniami automatyki, dzięki której możliwa jest bezawaryjna praca z ograniczonym udziałem człowieka. Obok temperatury, innym istotnym zagrożeniem środowiska pracy w górnictwie jest zapylenie powietrza. W polskich kopalniach stosuję się głównie odpylacze suche i mokre. Celem artykułu jest przedstawienie współczesnych zagadnień związanych z urządzeniami klimatyzacyjnymi i odpylającymi w kopalniach węgla kamiennego, tj. badania rynku produkcji urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających, ocena zagrożenia klimatycznego. W artykule przedstawiono również badania własne przeprowadzone w formie kwestionariusza ankiety na temat oceny możliwości transferu wiedzy na temat nowoczesnych urządzeń chłodniczych i odpylających.

Keywords: klimatyzacja, kopalnia, odpylanie, temperatura, pył
str. 164 pobierz
16 3(9)/2014/16

Monika STĘPIEŃ, Barbara BIAŁECKA
Identyfikacja głównych problemów gospodarki odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na przykładzie gminy Katowice

Abstract: Celem artykułu była identyfikacja problemów gospodarki odpadami komunalnymi w Katowicach, które ujawniły się po wejściu w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wyłonione problemy dotyczą trzech grup odbiorców ustawy – gminy, jej mieszkańców oraz przedsiębiorstwa zajmującego się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Identyfikacja głównych problemów pozwoliła na stworzenie podstaw teoretycznych do praktyk doskonalących, jakie powinny być uwzględnione w dalszych działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Katowicach.

Keywords: system gospodarki odpadami, odpady komunalne, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, główne problemy, Katowice
str. 184 pobierz
17 3(9)/2014/17

Beata SZCZERBA
Plany na wypadek wystąpienia awarii, jako element zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie branży hutniczej

Abstract: W artykule zaprezentowano sposób identyfikacji, analizy oraz oceny zagrożeń powodujących przerwanie ciągłości procesu produkcyjnego w obszarze Stalowni Elektrycznej. Dla wybranej sytuacji awaryjnej przedstawiono konkretny algorytm oraz wykaz części zamiennych, mające na celu minimalizację strat związanych z występującymi zakłóceniami. Do opracowania planów na wypadek wystąpienia awarii wykorzystano różnego rodzaju narzędzia jakościowe, które usprawniły proces gromadzenia oraz przetwarzania danych z przedsiębiorstwa.

Keywords: awaria, zarządzanie ryzykiem, zachowanie ciągłości działań
str. 195 pobierz
18 3(9)/2014/18

Bartosz SZCZĘŚNIAK
Koncepcja zastosowania arkusza kalkulacyjnego do wspomagania prowadzenia kart kontrolnych Shewarta

Abstract: W artykule zaprezentowano koncepcję narzędzia informatycznego wspomagającego prowadzenie kart kontrolnych Shewarta. W pierwszej kolejności omówiono ogólnie koncepcję kart kontrolnych a także określono założoną funkcjonalność dla tworzonego narzędzia. Dla założonej funkcjonalności, zidentyfikowano dane, które muszą być gromadzone i przechowywane w narzędziu. Dla zidentyfikowanych danych zaproponowano strukturę zgodną z relacyjnym modelem danych. W dalszej kolejności szczegółowo omówiono implementację bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym oraz przedstawiono rozwiązania pozwalające na przeprowadzenie analizy dla wybranej właściwości. Zaproponowane rozwiązania pozwalają na automatyczną identyfikację punktów tworzących przedstawione w normie konfiguracje wskazujące sytuacje wymagające wyjaśnienia. Stworzone mechanizmy pozwalają również na przejrzystą prezentację wyników zarówno w formie tabelarycznej jak i za pomocą odpowiednich wykresów dla wybranego przez użytkownika zakresu próbek.

Keywords: arkusz kalkulacyjny, baza danych, relacyjny model danych, doskonalenie procesów informacyjnych, zarządzanie jakością, statystyczne sterowanie procesem
str. 208 pobierz
19 3(9)/2014/19

Dorota WANDZICH, Anna WIENTZEK, Grażyna PŁAZA
Bariery architektoniczne a bezpieczna edukacja osób niepełnosprawnych

Abstract: Problem niepełnosprawności jest coraz bardziej widoczny w mediach oraz codziennych aspektach życia. Coraz częściej budynki użyteczności publicznej są wyposażone w pochylnie oraz podnośniki, dostosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Komunikacja miejska staję się coraz bardziej dostępna, rynek pracy jest bardziej otwarty. Pomimo znacznego postępu, niestety jednak nadal na każdym kroku istnieją bariery, które stawiają niepełnosprawność, jako poważne wyzwanie dla całego społeczeństwa. Wiele obszarów egzystencji społecznej jest nadal mało dostępna dla osób niepełnosprawnych, które pomimo barier technicznych, muszą walczyć z uprzedzeniami wobec swojej osoby. Dzieci niepełnosprawne w świetle prawa mogą uczęszczać do szkoły ogólnodostępnej, niestety w większości przypadków, szkoła taka jest dla nich niedostępna. Placówki edukacyjne w większości przypadku są budynkami zbudowanymi przed rokiem 1994, rzadko otoczenie zewnętrzne jest dostosowywane dla osób niepełnosprawnych, brak podstawowych podjazdów oraz bezpiecznych dróżek, nie wspominając o przestrzeni wewnętrznej, wszechobecne schody oraz wąskie korytarze, stają się przeszkodą nie do pokonania. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rozwiązań techniczno-organizacyjnych, likwidujących bariery architektoniczne, a których wdrożenie ułatwia osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku oraz korzystanie z usług oferowanych przez placówkę edukacyjną.

Keywords: bariery architektoniczne, edukacja, niepełnosprawność
str. 226 pobierz
20 3(9)/2014/20

Karolina WOJTACHA-RYCHTER, Barbara BIAŁECKA
Ocena potencjału produkcji i termicznej destrukcji paliw z odpadów w warunkach śląska

Abstract: Celem artykułu było określenie potencjału ilościowego i energetyczny odpadów komunalnych w województwie śląskim do produkcji paliw dla elektrowni i elektrociepłowni zawodowych. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty finansowe, prawne i technologiczne zarówno systemu gospodarki odpadami w Polsce oraz rozwój technologii spalania odpadów w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła. Przeprowadzona analiza korelacji wykazała silną dodatnią zależność między ilością wytwarzanych odpadów a procesem urbanizacji.

Keywords: odpady komunalne, produkcja energii, analiza korelacji, paliwo z odpadów, akta prawne
str. 237 pobierz
21 3(9)/2014/21

Radosław WOLNIAK, Bożena SKOTNICKA-ZASADZIEŃ
Przygotowanie urzędu miejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych na przykładzie Chorzowa

Abstract: W artykule przedstawiono problematykę barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w urzędzie miejskim w mieście Chorzów. Analiza polegała na ocenie przez osoby niepełnosprawne barier architektonicznych, na które napotykają w trakcie korzystania z usług urzędu miejskiego. Badania zostały przeprowadzone na próbie 60 osób. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że według osób niepełnosprawnych do rzeczy, które należy poprawić w pierwszej kolejności należą: brak dostosowania win do osób niepełnosprawnych, problemy ze znalezieniem właściwych informacji na stronie internetowej. Osoby niepełnosprawne, które brały udział w analizie uważają, iż urząd miejski w Chorzowie jest mało przyjazny.

Keywords: niepełnosprawni, jakość życia, bariery architektoniczne, przestrzeń publiczna
str. 249 pobierz
22 3(9)/2014/22

Joanna ZARĘBSKA, Katarzyna JOACHIMIAK-LECHMAN
Ekonomiczne i ekologiczne skutki zagospodarowania odpadów budowlanych w kontekście rozwoju zrównoważonego

Abstract: Scalenie techniki rachunku kosztów cyklu życia (LCC – Life Cycle Costing) i ekologicznej oceny cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment) umożliwia wyznaczenie wskaźników określających poziom oddziaływania ekonomicznego i ekologicznego całego cyklu lub wybranych etapów cyklu życia budynków mieszkalnych. W artykule przedstawiono procesy zagospodarowania odpadów czterech budynków mieszkalnych, różniących się od siebie technologią wykonania oraz spełnianym standardem energetycznym. Za główny cel badania wybrano powiązanie struktury materiałowej budynków, ilości powstających odpadów, oddziaływań środowiskowych generowanych przez powstające strumienie odpadów oraz kosztów i przychodów z tytułu ich końcowego zagospodarowania.

Keywords: zrównoważony rozwój, ocena cyklu życia, cykl życia budynku, odpady budowlane, koszty i korzyści
str. 261 pobierz
   
© wydawnictwo.panova.pl