Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   

J. Campos, P. Sharma, E. Jantunen, D. Baglee, L. Fumagalli
Business performance measurements in asset management with the support of big data technologies
DOI 10.1515/mspe-2017-0021
Streszczenie: W artykule przedstawiono pomiar wydajności w dziedzinie zainteresowań. Następnie omawiane są ważne dane dotyczące zarządzania aktywami. W artykule wymieniono również znaczenie i cechy charakterystyczne dla dzisiejszych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Szczegółowo omówiono rolę nowych koncepcji, takich jak big data i technologie analityczne dotyczące wyszukiwania danych w zarządzaniu pomiarami wydajności w zarządzaniu aktywami. Autorzy sugerują zastosowanie metodologii zmodyfikowanej Strategicznej Karty Wyników, która podkreśla zarówno aspekty ilościowe, jak i jakościowe, co jest kluczowe dla optymalnego wykorzystania podejścia i technologii big data.
Słowa kluczowe: pomiary wydajności biznesowej, zarządzanie aktywami, technologie big data
Czytaj artykuł »

L. Metso, M. Kans
An ecosystem perspective on asset management information
DOI 10.1515/mspe-2017-0022
Streszczenie: Big data i Internet rzeczy znacznie zwiększą ilość danych dotyczących zarządzania aktywami. Wymiana danych z większą liczbą partnerów w zakresie zarządzania aktywami jest ważna przy rozwijaniu możliwości biznesowych i nowych ekosystemów. Ekosystem zarządzania aktywami to złożony zbiór powiązań między stronami uczestniczącymi w działaniach związanych z zarządzaniem aktywami. W niniejszym artykule zidentyfikowano obecne bariery i zalety udostępniania danych w oparciu o wyniki wywiadów. Główne zalety to przejrzystość, dostęp do danych i ich ponowne wykorzystanie. Nowe usługi mogą być tworzone poprzez wykorzystanie udostępniania danych. Głównymi barierami w udostępnianiu danych są niejednoznaczne podejście do procesu udostępniania danych i trudności z rozpoznaniem korzyści płynących z udostępniania danych. Aby przezwyciężyć bariery w udostępnianiu danych, niniejszy artykuł wprowadza ekosystemowe podejście do informacji dotyczących zarządzania aktywami. Podejście to jest wyjaśnione na przykładzie szwedzkiego przemysłu kolejowego.
Słowa kluczowe: otwarte dane, udostępnianie danych, zarządzanie informacjami, model informacyjny, ekosystem gospodarczy, aktywa jako usługa
Czytaj artykuł »

A. Jiménez, F. Boto, I. Irigoien, B. Sierra, A. Suarez
Stability analysis of radial turning process for superalloys
DOI 10.1515/mspe-2017-0023
Streszczenie: Wykrywanie stabilności w procesach obróbki jest podstawowym składnikiem procesu projektowania wydajnych procesów obróbki. Automatyczne metody są w stanie określić kiedy nastąpi niestabilność i zapobiec ewentualnym awariom maszyny. W pracy przedstawiono różne metody wykrywania anomalii stabilności w oparciu o mierzone siły w procesie toczenia promieniowego nadstopów. W celu określenia niestabilności proponuje się dwie różne metody. Każda z nich jest testowana na podstawie rzeczywistych danych uzyskanych podczas obróbki materiałów: Waspalloy, Haynes 282 i Inconel 718. Dane doświadczalne, zarówno w środowisku konwencjonalnym, jak i przy chłodzeniu wysokociśnieniowym (HPC), zostały ustawiane w czterech różnych stanach w zależności od wielkości ziarna i twardości materiału (LGA , LGS, SGA i SGS). Wyniki pokazują, że metoda analizy głównych składowych (PCA) jest przydatna do wizualizacji procesu i wykrywania nieprawidłowości w bieżących procesach.
Słowa kluczowe: wykrywanie stabilności, toczenie promieniowe, analiza głównych składowych (PCA)
Czytaj artykuł »

S. K. Kinnunen, J. Hanski, S. Marttonen-Arola, T. Kärri
A framework for creating value from fleet data at ecosystem level
DOI 10.1515/mspe-2017-0024
Streszczenie: Jako, że przedsiębiorstwa w ostatnim czasie zaczęły bardziej interesować się wykorzystaniem wzrastającej ilości danych i zdały sobie sprawę z potencjału analizy danych, uznano, że zdolność do przekształcenia danych w wartość dla przedsiębiorstwa jest dla niego korzystne. Przedsiębiorstwa zdobywają przewagę konkurencyjną, jeśli są w stanie wykorzystać dane floty, które są generowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Korzyści płynące z zarządzania flotą opierają się na możliwości uzyskania dostępu do ogromnych ilości danych o aktywach, które można następnie wykorzystać np. w celu uzyskania oszczędności a także rozwoju produktów i usług. Celem przedsiębiorstw jest tworzenie wartości z danych floty, ale wymaga to, aby różne podmioty w ekosystemie współpracowały ze sobą we wspólnym celu – aby uzyskać najwyższą wartość z danych floty dla ekosystemu. Aby było to możliwe, potrzebne są ramy, aby spełnić wymagania dotyczące wykorzystania danych o cyklu życia floty. Oznacza to, że różne podmioty w ekosystemie muszą zrozumieć swoją rolę w procesie rafinacji danych floty w promowaniu tworzenia wartości z danych floty. Celem niniejszego artykułu jest opracowanie ram zarządzania wiedzą w tworzeniu wartości z danych floty w ekosystemach. Jako wynik przedstawiono koncepcyjne podstawy, które pomagają przedsiębiorstwom rozwijać praktyki zarządzania aktywami związane z flotą aktywów.
Słowa kluczowe: dane floty, ekosystem, struktury, wartość, rafinacja danych, zarządzanie aktywami
Czytaj artykuł »

E. K. Juuso
Intelligent performance analysis with a natural language interface
DOI 10.1515/mspe-2017-0025
Streszczenie: Najważniejszym celem zarządzania aktywami jest poprawa wydajności. Zaawansowana analiza danych jest potrzebna, aby efektywnie integrować dane monitorowania stanu maszyn podczas działania i konserwacji. Inteligentne wskaźniki obciążeń i stanu zostały opracowane w celu kontroli i monitorowania stanu poprzez połączenie uogólnionych norm z efektywnym skalowaniem nieliniowym. Nieliniowe metody skalowania mogą być również wykorzystane do pomiarów wydajności używanych do zarządzania, ponieważ wskaźniki zarządzania mogą być prezentowane w tej samej skali co inteligentne wskaźniki stanu i obciążeń. Wskaźniki efektywności to odpowiedzi procesu, maszyny lub systemu, na obciążenia analizowane z danych pochodzących z monitorowania procesu i stanu. Skalowane wartości są bezpośrednio stosowane w inteligentnej analizie czasowej do obliczania fluktuacji i trendów. Wszystkie te metody mogą być stosowane w prognostyce i przewidywaniu obciążenia. Znaczenie zmiennych jest korzystne w zdobywaniu wiedzy eksperckiej i prezentowaniu informacji w języku naturalnym. Idea dzielenia problemów na znaczenie w zmienności specyficznych i kierunków interakcji, zapewnia wiele ulepszeń w monitorowaniu wydajności i podejmowaniu decyzji. Zintegrowana analiza czasowa i przetwarzanie niepewności ułatwiają efektywne wykorzystanie wiedzy specjalistycznej. Pomiary mogą być monitorowane za pomocą uogólnionej statystycznej kontroli procesu (GSPC) opartej o te same funkcje skalowania.
Słowa kluczowe: analiza danych, skalowanie nieliniowe, analiza trendu, systemy rozmyte, język naturalny
Czytaj artykuł »

J. Nissilä
Local regularity analysis with wavelet transform  in gear tooth failure detection
DOI 10.1515/mspe-2017-0026
Streszczenie: Diagnozowanie uszkodzeń zębów przekładni i łożyska w sytuacjach przemian energii przemysłowych zostało zbadane wiele razy, ale nadal pozsotaje ono wyzwaniem. Celem tego badania jest spojrzenie na problem z perspektywy bardziej teoretycznej. Celem jest sprawdzenie, czy lokalną regularność, tj. płynność mierzonego sygnału, można oszacować na podstawie wibracji przekładni obiegowych i czy ta regularność może być związana z zazębieniami zębów przekładni. Poprzednio wykazano, że malejąca lokalna regularność mierzonych sygnałów przyspieszenia może ujawnić błędy pierścienia wewnętrznego w łożyskach wolnoobrotowych. Lokalna regularność jest szacowana na podstawie maksymalnego granicznego szumu sygnału transformaty falowej. W niniejszym badaniu pomiary pochodzą z przekładni obiegowych elektrowni wodnej Kelukoski (EW). Bardzo stabilna prędkość obrotowa EW pozwala wnioskować, że częstotliwości oczek sieci EW i częstotliwość związana z obrotem łopat turbiny są najistotniejszymi składnikami widma szacowanych sygnałów lokalnej regularności.
Słowa kluczowe: przekładnia obiegowa, analiza widmowa, regularność Höldera, maksimum modułu transformaty falkowej, elektrownia wodna
Czytaj artykuł »

V. Simon, C. A. Johansson, D. Galar
Aggregation of electric current consumption features to extract maintenance KPIs
DOI 10.1515/mspe-2017-0027
Streszczenie: Wszystkie urządzenia elektryczne oferują możliwość wydobywania informacji i obliczania Kluczowych Wskaźników Efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI) z sygnału prądu elektrycznego. W zależności od okna czasowego, częstotliwości próbkowania i rodzaju analizy, różne wskaźniki od mikro do makro poziomu, można obliczyć dla takich aspektów jak utrzymanie ruchu, produkcja, zużycie energii itp. Na poziomie mikro wskaźniki są powszechnie stosowane do monitorowania stanu i diagnostyki oraz zazwyczaj są oparte na krótkim oknie czasowym i mają dużą częstotliwość próbkowania. Wskaźniki makro są zwykle oparte na dłuższym oknie czasowym z wolniejszą częstotliwością próbkowania i są używane jako wskaźniki dla ogólnej wydajności, kosztu lub zużycia. Wskaźniki można obliczyć bezpośrednio z sygnału prądu elektrycznego, ale mogą być one również oparte na połączeniu informacji z sygnału prądu elektrycznego i danych operacyjnych, takich jak obroty na minutę (ang. Revolutions Per Minute, RPM), pozycja itp. Jeden lub kilka z tych wskaźników można wykorzystać do przewidywania i prognozowania przyszłego zachowania maszyny. W niniejszym artykule wykorzystano tę technikę do obliczania wskaźników utrzymania ruchu i optymalizacji energii w maszynach elektrycznych i flotach maszyn, zwłaszcza obrabiarek.
Słowa kluczowe: odcisk palca, dane operacyjne, utrzymanie na podstawie stanu technicznego (CBM), monitoring stanu (CM), optymalizacja energii, obrabiarka
Czytaj artykuł »

R. Villarejo, C. A. Johansson, U. Leturiondo, V. Simon, D. Seneviratne, D. Galar
Bottom to top approach for railway KPI generation
DOI 10.1515/mspe-2017-0028
Streszczenie: Utrzymanie kolei, zwłaszcza infrastruktury kolejowej, wytwarza ogromne ilości danych. Jednakże posiadanie danych nie jest równoznaczne z posiadaniem informacji; dane muszą być przetwarzane w celu pozyskania informacji. W utrzymaniu kolei opracowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) powiązanych z punktualnością lub przepustowością może pomóc zaplanować konserwacje, tym samym dostosowując/wyrównując serwis techniczny do/z celów/celami przedsiębiorstwa. Istnieje zapotrzebowanie na ulepszoną metodę analizy danych kolejowych w celu znalezienia właściwych wskaźników KPI. System powinien wspierać serwisantów, odpowiadając na takie pytania jak: jakie należy przeprowadzić konserwacje, gdzie i kiedy. System powinien wyposażyć użytkownika w wiedzę o kondycji i konfiguracji infrastruktury, a także sytuacji na drogach, dzięki czemu zasoby obsługi technicznej mogą być kierowane jedynie na te obszary, które wymagają pracy. Ilość informacji jest ogromna, więc muszą być one hierarchizowane i zagregowane; użytkownicy muszą przefiltrować bezużyteczne wskaźniki. Dane są łączone przez zestawianie kilku indywidualnych wskaźników w jeden indeks; wynikowe wskaźniki zespolone mierzą wielowymiarowe pojęcia, których nie można przechwycić przez pojedynczy indeks. W artykule opisano metodę monitorowania złożonej jednostki. W tym przypadku stosuje się mnogość indeksów użycia i wartości ważonych, aby utworzyć złożony i zagregowany indeks użycia z kombinacji wskaźników użycia niższego poziomu i wartości ważonych. Uzyskane złożone i zagregowane wskaźniki mogą stanowić narzędzie decyzyjne dla menedżerów zarządzających zasobami na różnych poziomach hierarchi.
Słowa kluczowe: zasoby kolejowe, synteza/połączenie, hierarchia, agregacja, KPI, wydajność, monitoring stanu, CMMS
Czytaj artykuł »

H. Kortelainen, J. Hanski, P. Valkokari, T. Ahonen
Tapping the value potential of extended asset services – experiences from finnish companies
DOI 10.1515/mspe-2017-0029
Streszczenie: Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie technologii informacyjnych i modeli biznesowych umożliwiają szeroką gamę nowych usług dla przedsiębiorstw szukających wzrostu w usługach. Obecnie firmy produkcyjne aktywnie rozwijają i dostarczają nowe usługi związane z zasobami, takie jak monitorowanie stanu i zdalne sterowanie. Niemniej jednak, istnieje nadal niewykorzystany potencjał w rozszerzaniu oferty usług dla rozwoju długoterminowej współpracy w zakresie środków trwałych w całym cyklu życia. Konieczna jest ścisła współpraca z klientem końcowym i innymi udziałowcami, aby zrozumieć możliwości generowania wartości. W niniejszym artykule oceniamy niektóre z przedsiębiorstw zajmujące się zapewnieniem zasobów, które aktualnie rozwijają. Opisy zapewnienia zasobów opierają się na wynikach warsztatu przemysłowego, w którym przedsiębiorstwa przedstawiły swoje plany rozwoju usług. Propozycje usług są porównywane z całkowitym kosztem posiadania (ang. Total Cost of Ownership, TCO) i cyklami zamkniętego cyklu życia. Na podstawie porównania rozpoznawane są luki, które wskazują na potencjał koncepcji rozszerzonego zapewnienia zasobów. Podsumowując, twierdzimy, że przedsiębiorstwa produkcyjne nie rozpoznają całego potencjału usług opartych na zasobach i optymalizują wydajność procesów klientów końcowych.
Słowa kluczowe: aktywa, flota, rozszerzone zapewnienie zasobów
Czytaj artykuł »

F. Rodrigues, I. Fonseca, J. T. Farinha, L. Ferreira, D. Galar
Electric motors maintenance planning from its operating variables
DOI 10.1515/mspe-2017-0030
Streszczenie: Planowanie utrzymania ruchu odpowiada podejściu, które ma na celu maksymalizację dostępności wyposażenia, a w konsekwencji zwiększenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw przez zwiększenie czasów produkcji. W artykule przedstawiono planowanie utrzymania ruchu w oparciu o zmienne operacyjne (liczba przepracowanych godzin, cykle robocze, liczba obrotów) w celu maksymalizacji dostępności pracy silników elektrycznych. Odczytywanie zmiennych operacyjnych i pobieranie próbek odbywa się na podstawie ustalonych z góry cykli próbkowania, następnie dokonuje się analizy danych za pomocą algorytmów szeregowania czasowego mających na celu uruchomienie zleceń roboczych przed osiągnięciem zmiennych wartości dopuszczalnych. Podejście to jest wspierane przez narzędzia i technologie, takie jak aplikacje logiczne, które umożliwiają wykorzystanie graficznego interfejsu użytkownika w celu uzyskania dostępu do istotnych informacji o ich zasobach fizycznych HMI (Human Machine Interface), w tym kontroli i nadzoru przez pozyskanie z wykorzystaniem SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) danych, w tym również protokołów komunikacyjnych pomiędzy różnymi aplikacjami logicznymi.
Słowa kluczowe: utrzymanie ruchu, planowane utrzymanie ruchu, maszyny/urządzenia elektryczne, HMI/SCADA,
Czytaj artykuł »

K. Teymourian, D. Seneviratne, D. Galar
Ergonomics contribution in maintainability
DOI 10.1515/mspe-2017-0031
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest opisanie wpływu ergonomii na łatwość konserwacji. Ekonomiczne wzorce, nakłady i szkolenia pomagają zwiększyć wskaźnik konserwacji urządzeń przemysłowych. Ta analiza może być pomocna, między innymi, do porównywania systemów w celu uzyskania lepszego projektu dotyczącego wymagań związanych z konserwacją, poprawy tej konserwacji w konkretnym środowisku przemysłowym oraz przewidywania problemów związanych z konserwacją, spowodowanych ewentualnymi zmianami warunków działania urządzenia. W tym celu praca ta na początku wprowadza pojęcie ergonomii i czynników ludzkich, łatwości konserwacji i wdrażania oceny pozycji ludzi, w tym kilka ważnych pozycji, w których przeprowadza się czynności konserwacyjne. Podejście symulacyjne jest wykorzystywane do identyfikacji krytycznej pozycji ciała personelu konserwacyjnego i wdrażania tych z minimalnym obciążeniem dla personelu, który wykorzystuje sprzęt w praktycznym scenariuszu. Dane wejściowe do symulacji są przekazywane projektantom aby poprawić miejsce pracy/wyposażenie w celu zapewnienia wysokiego poziomu konserwacji. Ostatecznie, niniejsze opracowanie kończą podsumowanie bardziej znaczących aspektów i sugestie dotyczące przyszłych badań.
Słowa kluczowe: ergonomia, łatwość konserwacji, pozycje ludzkie, czynniki ludzkie, symulacja ALBA
Czytaj artykuł »

   
© wydawnictwo.panova.pl