Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   

T. Szelangiewicz, K. Żelazny
Prediction power propulsion of the ship at the stage of preliminary design Part II: Mathematical model ship power propulsion for service speed useful in the preliminary design
DOI 10.1515/mspe-2017-0032
Streszczenie: Podczas projektowania statku najważniejsze decyzje zapadają na etapie projektowania wstępnego. Jednym z najważniejszych parametrów projektowych zakładanych przez armatora statku jest jego prędkość eksploatacyjna w rzeczywistych warunkach pogodowych występujących na linii żeglugowej. Dla tej prędkości, na etapie projektowania wstępnego, gdy znane są tylko podstawowe parametry geometryczne statku, powinna być określana moc silnika napędowego. W praktyce projektowej, moc napędu określana jest z bardzo przybliżonych wzorów ale dla prędkości na wodzie spokojnej. Dopiero po wykonaniu projektu kontraktowego i podpisaniu kontraktu wykonywane są basenowe badania oporowo-napędowe modelu statku. Na podstawie tych badań jest m.in. określana moc nominalna silnika napędowego oraz oszacowana jest, na podstawie dodatku żeglugowego, prędkość eksploatacyjna. W artykule przedstawiono matematyczny model określania mocy napędu statku dla zakładanej prędkości eksploatacyjnej. Model ten jest uzależniony tylko od podstawowych parametrów geometrycznych kadłuba statku oraz od parametrów pogodowych występujących na liniach żeglugowych. Przedstawiono także wyniki obliczeń, według tego modelu, mocy napędu dla jednego ze zbudowanych statków.
Słowa kluczowe: moc napędu statku, projektowanie wstępne, prędkość eksploatacyjna
Czytaj artykuł »

N. Ravinder Reddy, V. V. Satynarayana, M. Prashanthi, N. Suguna
Application of TRIZ methodology in diffusion welding system optimization
DOI 10.1515/mspe-2017-0033
Streszczenie: Spawanie jest powszechnie stosowane w procesach produkcyjnych w procesie łączenia metali. W ostatnich latach metoda spawania dyfuzyjnego znacznie zwiększyła jakość spoiny. Niemniej jednak, metoda spawania dyfuzyjnego jest mało zgłębiona badawczo i krótko stosowana. Dlatego spawanie dyfuzyjne pozbawione jest istotnych informacji, związanych z łączeniem grubych i cienkich materiałów z warstwami pośrednimi lub bez ich udziału, w konstrukcji spawalniczej, takich jak mocowanie/oprawa, wybór parametrów i zintegrowana konstrukcja. Niniejszy artykuł ma na celu połączyć innowacyjne metody w zastosowaniu spawania dyfuzyjnego konstrukcji. Pomoże to zmniejszyć ryzyko prób i błędów lub niepowodzeń w procesie spawania, kierując się teorią metody rozwiązywania problemów (TRIZ). Artykuł ten ma na celu uzbrojenie personelu projektującego konstrukcje spawalnicze w innowacyjne pomysły projektowe w obszarze badań i praktycznych zastosowań.
Słowa kluczowe: ciśnienie klejenia, temperatura klejenia, czas wiązania, wytrzymałość wiązania, grubość warstwy dyfuzyjnej, twardość połączenia
Czytaj artykuł »

E. Kardas, S. Brožova, P. Pustějovská, S. Jursová
The evaluation of efficiency of the use of machine working time in the industrial company – case study
DOI 10.1515/mspe-2017-0034
Streszczenie: W artykule dokonano oceny efektywności wykorzystania maszyn w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Do analizy wykorzystano metodę OEE (Całkowita Efektywność Wyposażenia). Wybrane przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją łożysk stożkowych. Dokonano analizy efektywności 17 automatycznych linii szlifierskich pracujących w wydziale obróbki szlifierskiej wałeczków. Na niski poziom efektywności linii szlifierskich miały wpływ problemy z dostępnością maszyn i urządzeń. Dokonano również analizy przyczyn występowania przestojów maszyn na tych liniach. Wykryto 3 podstawowe przyczyny przestojów: brak kart kanban, diamentowanie i brak operatora. Zaproponowano również sposoby poprawy wykorzystania tych maszyn. W analizie uwzględniono rzeczywiste wyniki pochodzące z procesu produkcyjnego i obejmujące okres 1 roku kalendarzowego.
Słowa kluczowe: efektywność, metoda OEE, maszyny i urządzenia
Czytaj artykuł »

M. Kazimierska, M. Grębosz-Krawczyk
New product development (NPD) process – an example of industrial sector
DOI 10.1515/mspe-2017-0035
Streszczenie: Celem artykułu jest omówienie procesu wprowadzania nowego produktu na przykładzie sektora przemysłowego w kontekście koncepcji rozwoju nowego produktu (NPD). W artykule przeanalizowano poszczególne etapy procesu wprowadzania nowego silnika elektrycznego, uwzględniając ich cele, wdrożone procedury, funkcje i podział odpowiedzialności. W artykule wykorzystano informacje pochodzące ze źródeł wtórnych oraz wyniki własnych badań empirycznych, prowadzonych w międzynarodowej firmie produkcyjnej. Badania oparto na studium przypadku. Wyniki wyraźnie dowodzą dużego znaczenia lidera projektu oraz stałej współpracy z klientem w procesie rozwoju nowego produktu.
Słowa kluczowe: rozwój nowego produktu, zarządzanie projektem, zarządzanie produkcją
Czytaj artykuł »

S. Gierej
Big Data in the industry - overview of selected issues
DOI 10.1515/mspe-2017-0036
Streszczenie: W artykule dokonano przeglądu wybranych zagadnień związanych z wykorzystaniem Big Data w przemyśle. Celem jest zdefiniowanie potencjalnego zakresu i form wykorzystania dużych zbiorów danych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Dokonując systematycznego przeglądu piśmiennictwa naukowego i profesjonalnego, przeanalizowano wybrane zagadnienia związane z wykorzystaniem analityki danych masowych w produkcji. Zaprezentowano definicję Big Data z wyszczególnieniem jej głównych atrybutów. Zwrócono uwagę na znaczenie technologii przetwarzania masowych zbiorów danych w rozwoju koncepcji Przemysłu 4.0. Następnie zwrócono uwagę na kwestie takie jak optymalizacja procesów produkcyjnych, podejmowanie decyzji oraz masowa indywidualizacja produkcji i wskazano dla nich możliwości wykorzystania dużych wolumenów danych. W rezultacie sformułowano wnioski dotyczące potencjału wykorzystania Big Data w przemyśle.
Słowa kluczowe: Big Data, Industrial Internet of Things, Industry 4.0
Czytaj artykuł »

A. Marcinkowski, K. Zych
Environmental performance of kettle production: product life cycle assessment
DOI 10.1515/mspe-2017-0037
Streszczenie: Głównym celem niniejszego artykułu jest porównanie wpływu na środowisko wywieranego przez dwa różne typy procesu gotowania wody. Cel ten został osiągnięty przez zastosowanie oceny cyklu życia produktu dla czajnika tradycyjnego i elektrycznego. Dokonano przeglądu literatury. Zastosowany model badawczy opracowano na podstawie danych dostępnych w literaturze oraz dodatkowych badań eksperymentalnych. Aby zapewnić możliwość pełniejszego porównania uzyskanych wyników LCA z wynikami literaturowymi, zastosowano metodę oceny ecoindicator 99. Przyjęta jednostka funkcyjna zawiera fazę produkcji, eksploatacji i utylizacji (zgodnie z podejściem „od kołyski do grobu”), gdzie główną funkcją jest zagotowanie 3360 l wody w ciągu czteroletniego okresu czasu. Dokonano bardzo szczegółowej inwentaryzacji LCI. Masa komponentów została wyznaczona z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku (0,001 g). Uzyskane wyniki pokazują, że wpływ na środowisko został zdominowany przez zużycie energii elektrycznej lub gazu ziemnego podczas fazy eksploatacji produktów: 92% w przypadku czajnika elektrycznego i 99% w przypadku tradycyjnego. Udział fazy produkcji wyniósł odpowiednio 7% i 0,8%. Wykonane analizy niepewności i wrażliwości uwzględniały różne modele scenariusza odpadowego, jak również skalę zapotrzebowania na transport. Wpływ na środowisko okazał się być silnie wrażliwy na wybrany koszyk energii elektrycznej (electricity mix), który zdeterminował wyniki ostatecznego porównania czajników. Opierając się na uzyskanych wynikach oceny cyklu życia zaproponowano pewne udoskonalenia produktów. Optymalizacja czasu gotowania została wskazana jako czynnik zwiększający efektywność czajnika. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane przez producentów w celu poprawy ich efektywności środowiskowej. Ponadto, wyciągnięte wnioski mogą mieć wpływ na przyszłe wybory użytkowników urządzeń gospodarstwa domowego.
Słowa kluczowe: ocena cyklu życia LCA, produkcja, ekoefektywność, efektywność środowiskowa, zarządzanie środowiskowe, proces gotowania wody, analiza porównawcza
Czytaj artykuł »

G. Rana, T. Mandal
Biophotonics for biofuel upgradation
DOI 10.1515/mspe-2017-0038
Streszczenie: Badania doświadczalne przeprowadzono w celu określenia biofotonicznej zdolnośći cyjanobakterii do przeprowadzania reakcji uwalniania gazów do paliw oraz wiązania dwutlenku węgla podczas fotofermentacji beztlenowej. Nowy bioreaktor typu horyzontalnego został zaprojektowany przy użyciu zagrażających środowisku plastikowych butelek i działa/nadaje się idealnie dla beztlenowego wzrostu cyjanobakterii. Poprzez metagenomikę regionu V3 genu kodującego 16 S rRNA sekwencjonowanego poprzez sparowanie odczyty przy użyciu Illumina MiSeq oraz analizy downstream za pomocą programu QIIME zidentyfikowaliśmy beztlenowe cyjanobakterie, reprezentowane przez YS2 i Streptophyta. OTU (ang. Operational Taxonomic Unit) zostały zidentyfikowane przez wyrównywanie względem baz danych Greengenes i Silva oddzielnie. Temperatura płomienia w paliwie wynosi 860°C, a procentowa zawartość dwutlenku węgla (CO2) wynosi 17,6%.
Słowa kluczowe: cyjanobakterie, fotofermentacja beztlenowa, wiązanie CO2, paliwa lotne, metagenomika regionu V3
Czytaj artykuł »

E. W. Maruszewska, M. Strojek-Filus, Z. Drábková
Information about cost of goods produced and its usefulness for production engineers – a case of SME
DOI 10.1515/mspe-2017-0039
Streszczenie: Artykuł uwypukla konsekwencje uproszczeń przyjmowanych w procesie pomiaru wartości wyrobów gotowych, które mają istotne znaczenie dla inżynierów produkcji w małych i średnich jednostkach. Autorzy wskazują na wielość możliwości, które mogą zastosować pracownicy działów finansowych, w procesie wyceny produktów zakończonych, wraz z możliwymi konsekwencjami zastosowanych rozwiązań w postaci zniekształceń wartości wyrobów gotowych. Wykorzystując studium przypadku autorzy podkreślają wagę bliskiej współpracy pracowników działów produkcji z pracownikami działów finansowych ponieważ wyniki pracy działów finansowych stanowią ważną determinantę podejmowania decyzji przez pracowników działów produkcji. Ponadto, wskazane niedostatki w uproszczonych metodach stosowanych przez małe i średnie jednostki w zakresie sporządzania raportów finansowych, uwypuklają konieczność włączenia do procesu podejmowania decyzji przez inżynierów innych finansowych i niefinansowych danych, co wynika z możliwości wystąpienia nieścisłości w danych finansowych.
Słowa kluczowe: rachunkowość, rachunek kosztów, metody kalkulacji kosztów, zarządzanie kosztami w małych i średnich firmach, inżynieria produkcji
Czytaj artykuł »

E. Papaj
Reciprocal allocation method in service departments. The case of a production enterprise
DOI 10.1515/mspe-2017-0040
Streszczenie: Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę świadczeń wzajemnych podmiotów pomocniczych w procesie rozliczania kosztów. W warunkach współczesnych przedsiębiorstw, charakteryzujących się wysokim stopniem złożoności struktur organizacyjnych, działalność podmiotów pomocniczych odgrywa istotną rolę. Biorąc jednak pod uwagę procesy rachunkowości zarządczej, zmierzające do ustalenia kosztu wytworzenia produktu należy podkreślić, iż wykorzystanie kosztów świadczeń wzajemnych podmiotów pomocniczych jest często marginalne. Artykuł będzie stanowił próbę udowodnienia, że koszty ponoszone w działach produkcji pomocniczej oraz poprawne i rzetelne ich rozliczanie są niezbędnym źródłem informacji dotyczącym produktów. Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera rozważania teoretyczne oraz analizę literatury przedmiotu. W części drugiej zostanie zaprezentowane rozliczenie kosztów działalności pomocniczej z uwzględnieniem świadczeń wzajemnych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego branży chemicznej.
Słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, kalkulacja kosztów, zarządzanie kosztami produkcji, działalność pomocnicza
Czytaj artykuł »

J. Konsek-Ciechońska
Operational and strategic controlling tools in microenterprises – case study
DOI 10.1515/mspe-2017-0041
Streszczenie: Globalizacja i rosnące wymagania płynące z otoczenia powodują, iż osoby zarządzające podmiotami poszukują coraz lepszych rozwiązań pozwalających na usprawnienie i zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstw. Jednym z takich narzędzi, coraz częściej stosowanych jest controlling, którego rola w ostatnich latach znacznie wzrosła. Wdrażany jest on już nie tylko w dużych przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym, ale także coraz mniejsze podmioty dostrzegają pozytywne efekty implikacji zasad i narzędzi controllingu zarówno operacyjnego, jak i strategicznego. Celem artykułu jest pokazanie od strony praktycznej narzędzi controllingu jakie mogą być wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności przez mikroprzedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: controlling strategiczny, controlling operacyjny, mikroprzedsiębiorstwo
Czytaj artykuł »

   
© wydawnictwo.panova.pl