Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Z. Korban
Radiation of mining grounds - case study forecasting the hazard level of ionizing

DOI 10.12914/MSPE-01-02-2015
Streszczenie: Analizując szeregi czasowe często dostrzegamy w nich wahania okresowe (cykliczne, sezonowe). Jedną z metod pozwalającą na badanie tego typu zjawisk jest należąca do grupy modeli składowej periodycznej analiza harmoniczna. Metoda ta opiera się na badaniu wahań wokół poziomu średniego a0 i na budowie modelu w postaci sumy tzw. harmonik. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania analizy harmonicznej w procesie prognozowania występowania zagrożenia radiacyjnego na terenach pogórniczych (wody kopalniane o podwyższonej zawartości radu Ra-226 i Ra-228 odprowadzane na powierzchnię) wykorzystując w tym celu wyniki pomiarów stężenia radu w jednym z rejonów zlewni wód dołowych z lat 2004-2013.
Słowa kluczowe: szkodliwości promieniowania jonizującego, analiza harmoniczna
Czytaj artykuł »  

O. Gegechkori, E. Kozliakovskaia
The issue of the economic security and development of the Kaliningrad fishing industry

DOI 10.12914/MSPE-02-02-2015
Streszczenie: Artykuł przedstawia sposoby i metody rozwoju rosyjskiego, a szczególnie Kalingradzkiego przemysłu rybnego, mające na celu wzrost gospodarczy. Kondycja przemysłu rybnego i analiza czynników politycznych, takich jak przystąpienie do Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz koniec okresu celnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które wpływają na rozwój przemysłu rybnego zostały również poddane analizie. W artykule zostały zaproponowane działania, które powinny zapewnić rozwój sektora rybnego w obecnej sytuacji.
Słowa kluczowe: rozwój przemysłu rybnego, Światowa Organizacja Handlu, Specjalna Strefa Ekonomiczna, czynniki polityczne, propozycje, działania usprawniające
Czytaj artykuł »

K. Hermann
Coal fly ash management in the light of Polish and EU legal regulations

DOI 10.12914/MSPE-03-02-2015
Streszczenie: Artykuł zawiera analizę obowiązujących w Polsce i UE aktów prawnych dotyczących gospodarowania popiołami lotnymi w aspekcie organizacyjnym i technicznym. Głównym celem było wskazanie odpowiedzialności i obowiązków prawnych podmiotów gospodarujących popiołami lotnymi oraz stworzenie modelu obiegu dokumentów i informacji pomiędzy tymi podmiotami. Ponadto w pracy przedstawiono techniczne uwarunkowania gospodarki popiołami lotnymi oraz opisano rolę i zadania organów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
Słowa kluczowe: popioły lotne, gospodarka odpadami, logistyka odpadów
Czytaj artykuł »

A. Skowron
Tool Lifecycle Management in industrial practice

DOI 10.12914/MSPE-04-02-2015
Streszczenie: Artykuł prezentuje koncepcję zarządzania cyklem życia narzędzia (Time Lifecycle Management, TLM) jako rozszerzenie tradycyjnej koncepcji zarządzania gospodarką narzędziową. Przedstawiono najważniejsze założenia oraz główne obszary problemowe współczesnej gospodarki narzędziowej. Zaprezentowano obszary funkcjonalne oraz oczekiwania wobec koncepcji TLM. Nawiązano do idei Industrie 4.0, omawiając jej komponenty oraz założenia projektowe implementacji. Zasadnicza część artykułu prezentuje program TDM System, opracowany w oparciu o koncepcję TLM oraz przykład jego wdrożenia w praktyce przemysłowej.
Słowa kluczowe: zarządzanie cyklem życia narzędzia, gospodarka narzędziowa, przepływy rzeczowe i informacyjne, symulacja procesów wytwórczych, zapotrzebowanie na narzędzia
Czytaj artykuł »  

S. Boron
Management of power network operation safety in mining

DOI 10.12914/MSPE-05-02-2015
Streszczenie: W artykule scharakteryzowano zagrożenia powodowane użytkowaniem sieci elektroenergetycznych w wyrobiskach podziemnych zakładach górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia porażeniowego i wybuchowego. Przedstawiono środki ochronne zapewniające ograniczenie zagrożeń powodowanych stanami zakłóceniowymi w sieciach. Środki te związane są z odpowiednią konstrukcją aparatury oraz linii kablowych, układem sieci, zasadami doboru zabezpieczeń elektroenergetycznych, a także organizacją pracy przy urządzeniach elektrycznych.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo elektryczne, sieci elektroenergetyczne
Czytaj artykuł »  

M. Dąbrowski
The supporting of exploitation and maintenance management within networked technical systems

DOI 10.12914/MSPE-06-02-2015
Streszczenie: Sieciowe systemy techniczne (SST) to złożone układy, na które składają się techniczne sieci przesyłowe wraz z urządzeniami oraz wspomagającymi ich pracę obiektami inżynierskimi, służące do dystrybucji mediów, takich jak woda pitna, paliwo gazowe, energia cieplna, itp. Cechą charakterystyczną SST jest duże rozproszenie terytorialne obiektów technicznych wchodzących w skład systemu, co dzięki wykorzystaniu ich funkcji przesyłowych, umożliwia dostarczanie dystrybuowanych mediów na znaczne odległości i do wielu różnorodnych grup odbiorców. Odbiorcy z reguły dzieleni są na kategorie, grupujące ich według zapotrzebowania pod względem ilości oraz parametrów jakościowych dostarczanych mediów (gospodarstwa domowe, zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa komunalne, zakłady usługowe i inne). Specyfika eksploatacyjna SST wymaga zastosowania specjalnego podejścia do realizacji prac obsługowych i naprawczych, uwzględniającego duże rozproszenie terytorialne ich elementów składowych oraz utrudniony dostęp do infrastruktury technicznej. Przywołane powyżej cechy SST stanowią o ich odmienności względem typowych przemysłowych obiektów technicznych, na których realizowane są procesy eksploatacyjne w zakładach produkcyjnych. Ta odmienność wymaga również zastosowania specyficznych narzędzi wspomagających zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu. W artykule omówiono przykładowe narzędzia tej klasy.
Słowa kluczowe: utrzymanie ruchu, system GIS, zarządzanie eksploatacją, system CMMs, system SCADA, sieciowe systemy techniczne
Czytaj artykuł »  

A. Manowska
The method of assessing rock bursting hazard in mining

DOI 10.12914/MSPE-07-02-2015
Streszczenie: W artykule zaprezentowano koncepcję przewidywania ryzyka wypadkowego w czasie prowadzenia eksploatacji ścianowej, w warunkach zagrożenia tąpnięciem. W polskich kopalniach zagrożenia tąpaniami można określić jako duże. Wynika to ze wzrostu głębokości eksploatowanych pól ścianowych i robót przygotowawczych, w tym drążenia przodków chodnikowych, co systematyczne pogarsza warunki geologiczno-górnicze. Wyczerpywanie się zasobów węgla to również powód prowadzenia eksploatacji w warunkach zagrożenia wstrząsami górniczymi. Kopalnie coraz częściej podejmują eksploatację pokładów, gdzie występuje duża liczba krawędzi i resztek pokładów. Tąpania należą ciągle do najbardziej niebezpiecznych zagrożeń naturalnych, są więc zasadniczym problemem i mają największy wpływ na bezpieczeństwo pracy w górnictwie. Zaproponowany sposób przewidywania możliwości wystąpienia tąpnięcia i wielkości strat ludzkich oraz strat rzeczowych może wpłynąć na doskonalenie metod organizowania pracy, a także na usprawnianie systemu zarządzania bezpieczeństwem kopalni.
Słowa kluczowe: zagrożenie tąpaniami, metody organizowania pracy
Czytaj artykuł »  

J. Korski, K. Tobór-Osadnik, M. Wyganowska
Perfect model of mining equipment user requirement by C. Conley

DOI 10.12914/MSPE-08-02-2015
Streszczenie: Ustalenie możliwie pełnego modelu oczekiwań klienta-użytkownika maszyn i urządzeń górniczych, stwarza szansę na doskonalenie wyrobów przez producentów tego wyposażenia. Zwiększa także szanse rynkowe tych producentów. Opierając się na podejściu Chipa Conley’a w artykule przedstawiono autorski referencyjny model oczekiwań klienta-użytkownika maszyn i urządzeń górniczych.
Słowa kluczowe: maszyny i urządzenia górnicze, sprzedaż, klient, model C. Conley`a
Czytaj artykuł »  

A. Loska
Methodology of variant assessment of exploitation policy using numerical taxonomy tools

DOI 10.12914/MSPE-09-02-2015
Streszczenie: Artykuł podejmuje dyskusję nad możliwością oceny polityki eksploatacyjnej przedsiębiorstw zarządzających złożonymi systemami technicznymi. Analiza możliwości i potrzeb ilościowej oceny polityki eksploatacyjnej wykazała, że ocena taka może być prowadzona w oparciu o wielowymiarowy zbiór wartości wynikający z syntezy kluczowych cech związanych z realizacją prac obsługowo-naprawczych. W oparciu o wyniki dotychczasowych badań, zbudowano taksonomiczny model oceny polityki eksploatacyjnej, uzupełniony procedurą identyfikacji wzorcowych (pozycjonujących) wariantów taksonomicznych. Opracowany sposób oceny polityki eksploatacyjnej będzie przedmiotem weryfikacji w warunkach funkcjonowania wybranych sieciowych systemów technicznych.
Słowa kluczowe: polityka eksploatacyjna, taksonomia numeryczna, eksploatacyjny proces decyzyjny, ocena efektywności, zarządzanie eksploatacją
Czytaj artykuł »  

M. Wirkus
Project implementation in organisations of repetitive activities

DOI 10.12914/MSPE-10-02-2015
Streszczenie: W opracowaniu podjęto zagadnienie realizacji projektów w organizacjach, w których cele działalności są osiągane poprzez realizację działań powtarzalnych. W organizacjach tych projekty są z jednej strony traktowane, jako działalność marginalna, a jednocześnie wyniki tych projektów wpływają na realizację procesów podstawowych, np. poprzez wdrożenie, w ramach projektu, nowego wyrobu do produkcji. Istotny wpływ na przebieg i osiągnięcie sukcesu projektu w tych organizacjach ma kapitał ludzki i rozwiązania stosowane w tym zakresie. Ewentualne problemy wynikają z natury projektu, który jest procesem jednorazowym i tym-czasowym, więc rozwiązania organizacyjne też mają charakter tymczasowy. Tymczasowość ta wpływa na postawy i zaangażowanie wykonawców projektu. W opracowaniu zidentyfikowano i przeanalizowano zagadnienia, które wpływają na sukces projektów realizowanych w wybranych organizacjach o procesach powtarzalnych.
Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, organizacja projektu, kapitał ludzki
Czytaj artykuł »  

J. Brodny, M. Tutak
Numerical analysis of airflow and methane emitted from the mine face in a blind dog heading

DOI 10.12914/MSPE-11-02-2015
Streszczenie: Jednym z większych problemów występujących w czasie drążenia podziemnych wyrobisk korytarzowych jest ich przewietrzanie. W trakcie wykonywania wyrobisko takie posiada tylko jedno połączenie z drogami przepływu świeżego strumienia powietrza, co istotnie utrudnia proces jego przewietrzania. W przypadku jego drążenia w węglu w pokładzie metanowym, wyrobisko to narażone jest także na wydzielanie się metanu. W takim przypadku proces jego przewietrzania jest jeszcze bardziej utrudniony. W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej przewietrzania ślepego wyrobiska korytarzowego z wykorzystaniem lutniociągu tłoczącego świeże powietrze do jego przodka. Analizę przeprowadzono dla czterech różnych prędkości wyloty powietrza z lutniociągu. Obliczenia wykonano dla wyrobiska z kombajnem chodnikowym i przenośnikiem taśmowym.
Słowa kluczowe: zagrożenie metanowe, wentylacja wyrobisk korytarzowych, analiza numeryczna
Czytaj artykuł »  

   
© wydawnictwo.panova.pl