Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

K. Dąbrowski, K. Skrzypek
Application of fuzzy analytic hierarchy process to building research teams
DOI 10.12914/MSPE-01-01-2016
Streszczenie: 
Budowanie zespołów ma podstawowe znaczenie dla realizacji projektów badawczych i rozwojowych. Zespoły powołane na potrzeby określonych projektów oparte są o osoby z wewnątrz i z zewnątrz organizacji. Wiedzy nie można traktować tylko jako jeden z produktów dostępnych na rynku, ale także jako zasób niematerialny, który wpływa na procesy wewnętrzne i zewnętrzne. Tak więc jest to niezwykle istotny potencjał dla firm i naukowych ośrodków badawczych, który ma wpływ na skuteczne zarządzanie wiedzą w zespołach projektowych. W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania metod Fuzzy AHP (Analytic Hierarchy Process) i ANFIS (Adaptive Neuro Fuzzy Inference System) w budowaniu, kompletowaniu zespołów do realizacji projektów B + R na podstawie kwalifikacji pracowników.
Słowa kluczowe: Fuzzy AHP, ANFIS, projekty B+R, zarządzania wiedzą
Czytaj artykuł »   

 

A. N. Wieczorek, R. Kruk
Minimization of vibroacoustic effects as a criterion for operation of gear transmissions in accordance with sustainable development principles
DOI 10.12914/MSPE-02-01-2016
Streszczenie: W poprawnie działających systemach utrzymania stanu technicznego, najważniejszym działaniem powinno być zapobieganie ewentualnym awariom. Czynnikiem zmniejszającym prawdopodobieństwo awarii jest zmniejszenie efektów wibroakustycznych towarzyszących eksploatacji maszyn i urządzeń, w tym także przekładni. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu czynników eksploatacyjnych na stan wibroakustyczny przekładni. Analizowanymi czynnikami były: zmiana warunków współpracy kół związana z zużywaniem się powierzchni zębów, przekładni w warunkach podharmonicznych głównego rezonansu rezonansowych oraz temperatura oleju smarującego. W pracy wykazano możliwość zmniejszenia generowanych efektów wibroakustycznych przez przekładnie zębate poprzez zmianę warunków ich pracy. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że eksploatacja przekładni zębatych zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju wymaga aktywnych działań ze strony służb technicznych polegających na poszukiwaniu optymalnych ze względu na stan wibroakustyczny warunków pracy.
Słowa kluczowe: projektowanie, hałas, drgania, przekładnie zębate 

Czytaj artykuł » 

M. Budynek, E. Celińska, A. Dybikowska, M. Kozak, J. Ratajczak, J. Urban, K. Materene
Strategies of production control as tools of efficient management of production enterprises
DOI 10.12914/MSPE-03-01-2016
Streszczenie: Artykuł podejmuje tematykę podstawowych metod sterowania produkcją jako strategii wspomagających system produkcyjny oraz stymulujących efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Artykuł opisuje metody MRP, ERP, JIT, KANBAN oraz TOC, skupiając się na ich głównych celach, zasadach funkcjonowania oraz zaletach wynikających z ich zastosowania. Metody te prezentują dwie odmienne strategie sterownia produkcją, tj. strategie typu pull oraz strategie typu push. Strategie typu push używane są wtedy, kiedy plany dotyczą pierwszej, bazowej części produkcji i oparte są na prognozach popytu. Strategie typu pull, wykorzystywane są natomiast wtedy, kiedy wszelkie decyzje planistyczne dotyczą części końcowej i są podporządkowane realnemu popytowi, czyli zależą od rzeczywistych zamówień klientów.
Słowa kluczowe: JIT, KANBAN, MRP, przedsiębiorstwa produkcyjne, strategie sterowania produkcją 

Czytaj artykuł » 

 

W. Dorozińska, M. Gawron, P. Stańko, N. Stępień, P. Świstak, H.Y. Ji
RThe development of the market of the production of solar energy in Poland and selected eu countries in the years 2009-2014 – comparative analysis
DOI 10.12914/MSPE-04-01-2016
Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę dotyczącą rozwoju energii solarnej w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2009-2014. Przedstawiono w nim analizę danych o produkcji energii solarnej w Polsce i wybranych krajach UE oraz unijne cele strategiczne dla rozwoju „energetyki solarnej”. Poruszono także temat korzyści i kosztów transformacji energetycznej i rozwoju produkcji solarnej, która stanowi najbardziej popularne ze źródeł odnawialnych oraz najchętniej stosowaną technologię, ze względu na ochronę środowiska czy zmniejszenie kosztów poboru energii.
Słowa klucze: ekologia, odnawialne źródła energii, produkcja solarna, rozwój, transformacja

Czytaj artykuł » 

M. Kwiatkowski, K. Lorenc, D. Nowicka, H. Prosół, M. Sikora, L. Pham
Lean management as an instrument of sustainable development of enterprises
DOI 10.12914/MSPE-05-01-2016
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie filozofii Lean Management jako instrumentu zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł podejmując szeroko rozumianą tematykę Lean Management, przedstawia jej genezę, charakterystykę oraz opisuje ogólne założenia koncepcji Zrównoważonego Rozwoju (ZR). Jednocześnie wskazuje implikacje dla stosowania i poszukiwania instrumentów operacjonalizacji założeń ZR na poziomie przedsiębiorstwa. Określa także w jakich obszarach funkcjonowania współczesnej firmy metoda Lean znajduje swe zastosowanie oraz zestawia jej cechy z tradycyjnym sposobem zarządzania podmiotem gospodarczym.
Słowa kluczowe: Lean Management, rozwój zrównoważony, zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Czytaj artykuł » 

 

P. Gajdemski, E. Gaweł, K. Gardziej, B. Kluczyński, M. Orłowski, K. Hortizuela
Timber production market in Poland and selected EU countries – current status and future challanges
DOI 10.12914/MSPE-06-01-2016
Streszczenie: Artykuł podejmuje zagadnienie rozwoju rynku produkcji drewna oraz branży drzewnej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Przedstawiony został potencjał zasobów leśnych Polski na tle innych państw wspólnoty oraz najważniejsze, wybrane aspekty wpływające na przebieg procesów rozwojowych tego sektora produkcji. Zwrócono również uwagę na strukturę własności lasów w Polsce oraz wybranych krajów Unii Europejskiej. Przeanalizowano strukturę wykorzystania środków na działalność badawczo-rozwojową, z wyszczególnieniem branż, które na tą działalność przeznaczyły najwięcej środków. Opisano trendy technologiczne w branży drzewnej w Polsce. Ponadto określono perspektywy rozwoju przemysłu drzewnego w najbliższych latach.
Słowa kluczowe: produkcja drewna, zasoby leśne, rynek drzewny

Czytaj artykuł » 

G. Biernacki, M. Smyk, S. Dobosz, D. Górska, P. Musiałowska, K. Materne
The development of the market of the production of wind energy in Poland and selected EU countries
DOI 10.12914/MSPE-07-01-2016
Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem energii wiatrowej. Szczególną uwagę kieruje na rozwój tego sektora produkcji w Polsce i wybranych krajach UE w ostatnich latach. Ponadto przedstawia wybrane, najważniejsze akty prawne i dokumenty strategiczne regulujące rynek produkcji wiatrowej w RP. Jednocześnie ukazano w nim potencjał rozwojowy tej sfery produkcji energii w Polsce.
Słowa kluczowe: Odnawialne Źródła Energii, energetyka wiatrowa, rynek energetyczny, produkcja energii

Czytaj artykuł » 

W. Biały
Determination of workloads in cutting head of longwall tumble heading machine
DOI 10.12914/MSPE-08-01-2016
Streszczenie: Przedmiotem analizy jest organ urabiający ścianowego kombajnu bębnowego KGS-320 z umieszczonymi na nim nożami promieniowymi. Rozpatrzono współpracę jednego noża z urabianą calizną, aby wyznaczyć wartości sił oraz momentów jakie mogą wystąpić w procesie urabiania, a także w celu wyznaczenia energochłonności procesu urabiania. Następnie poprzez analogię wyznaczono wartości sił, momentów oraz energochłonność procesu urabiania dla całego organu urabiającego od wszystkich zainstalowanych na nim noży. Po prze- śledzeniu i przeanalizowaniu procesu urabiania calizny węglowej głowicą urabiającą ścianowego kombajnu bębnowego, opracowano program symulacyjny pracy takiego organu na komputer PC. Program ten, przedstawia symulację procesu urabiania w części dotyczącej bezpośredniego kontaktu narzędzia skrawającego (noża) z calizną węglową. Wynikiem tej symulacji, jest schemat urabiania który pozwala na wskazanie noży, które w procesie urabiania są przeciążone oraz na takie, które w procesie urabiania mają znikomy udział, lub nie biorą udziału w tym procesie. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń możliwe jest wyznaczenie przebiegu sił i momentów, które są przenoszone przez organ urabiający (głowicę) w czasie jego jednego pełnego obrotu (360o) a w konsekwencji przez cały kombajn. Przebiegi te ukazują stopień dynamicznego obciążenia głowicy urabiającej ścianowego kombajnu bębnowego a tym samym całej maszyny.
Słowa kluczowe: urabianie, głowica urabiająca ścianowego kombajnu bębnowego, rozkład sił i momentów, schemat urabiania
Czytaj artykuł »  

 

B. Rachid, A. Hafajfa, M. Boumehraz
Vibrations detection in industrial pumps based on spectral analysis to increase their efficiency
DOI 10.12914/MSPE-09-01-2016
Streszczenie:
 Analiza widma jest kluczowym narzędziem badania sygnałów dotyczących wibracji w maszynach wirujących. W niniejszej pracy proponuje się analizę wibracji dla oceny stanu technicznego tych maszyn w ramach utrzymania prewencyjnego, bazującą na detekcji wibracji ich poszczególnych elementów. Przydatność i korzyści zaproponowanego podejścia zostały ocenione podczas badania pompy odśrodkowej. Uzyskane wyniki przedstawiają estymację sygnałów wibracji pompy z wykorzystaniem transformaty Fouriera w porównaniu z przeprowadzoną analizą widma z zastosowaniem modelu Prony’ego.
Słowa kluczowe: analiza widma, sygnał wibracji, analiza wibracji, maszyna wirująca, pompa odśrodkowa, estymacja sygnału, transformata Fouriera, model Prony’ego
Czytaj artykuł »  

H. Alavi, P. Hąbek
Addressing research design problem in mixed methods research
DOI 10.12914/MSPE-10-01-2016
Streszczenie: Obok innych dyscyplin w naukach społecznych, również w dyscyplinie nauk o zarządzaniu naukowcy coraz częściej korzystają z metod mieszanych w prowadzeniu swoich badań naukowych. Metody mieszane mogę również znaleźć zastosowanie w badaniach z zakresu inżynierii produkcji. W porównaniu z tradycyjnymi ilościowymi i jakościowymi metodami badawczymi, przyczyn zwiększającej się popularności mieszanych metod badawczych w naukach o zarządzaniu jest wiele. Po pierwsze każdy obszar w zarządzaniu może być teoretycznie związany z nimi. Po drugie w mieszanych metodach badawczych jednoczesne podejście indukcyjne i dedukcyjne umożliwia naukowcom generowanie teorii oraz testowanie hipotez w jednym badaniu jednocześnie. Ponadto zapewnia lepsze uzasadnienie wyboru metody badawczej i wyższą wiarygodność uzyskanych odpowiedzi na pytania badawcze. Pomimo coraz większej popularności mieszanych metod badawczych, nadal istnieje potrzeba kompleksowego podejścia do projektowania procesu badawczego z punktu widzenia nauk o zarządzaniu. W niniejszym artykule autorzy starają się wyjaśnić podstawowe zasady leżące u podstaw metod mieszanych, ich typologii i różnych etapów w procesie ich projektowania.
Słowa kluczowe: projektowanie badań, metody ilościowe, metody jakościowe, metody mieszane

Czytaj artykuł » 

   
© wydawnictwo.panova.pl