Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Marek ŻUKOWICZ, Michał MARKIEWICZ
The proposal of a evolutionary strategy generating the data structures based on a horizontal tree for the tests
DOI 10.12914/MSPE-01-03-2016
Streszczenie: Celem artykułu jest prezentacja definicji matematycznego modelu obiektu, który w informatyce znany jest jako TreeList oraz wykorzystanie tego modelu do zaprojektowania algorytmu ewolucyjnego, którego zadaniem jest generowanie struktur opartych na obiekcie TreeList. Pierwszy rozdział wprowadza czytelnika w problem, jakim jest prezentacja danych za pomocą wspomnianego obiektu TreeList. Drugi rozdział opisuje problem testowania struktur danych opartych o TreeList. Rozdział trzeci natomiast prezentuje matematyczny model obiektu TreeList oraz miary, które można wykorzystać w celu określenia użyteczności struktur utworzonych za pomocą wspomnianych obiektów oraz w strategii ewolucyjnej, która generuje te struktury dla potrzeby ich testowania. Ostatni rozdział zawiera krótkie podsumowanie oraz plany przyszłych badań związanych z zaprezentowanym w artykule algorytmem.
Słowa kluczowe: obiekt TreeList, algorytmy ewolucyjne, strategia ewolucyjna, testowanie
Czytaj artykuł »  

Grażyna A. PŁAZA, Dorota WANDZICH
Biorefineries – new green strategy for development of smart and innovative industry
DOI 10.12914/MSPE-02-03-2016
Streszczenie: Inżynieria ekologiczna (ekoinżynieria) jest definiowana jako połączenie zrównoważonych technologii procesów produkcyjnych z procesami zachodzącymi w naturze, aby poniesione koszty produkcyjne był minimalny, a korzyści obejmowałyby jednocześnie rozwój społeczny i środowisko naturalne. W wyniku takiego połączenia powstaje technologia dedykowana środowisku, bazującą na wiedzy i praktyce inżynierskiej. Celem równowagi jest takie opracowanie systemów produkcji, w których produkt powstaje w procesach opartych na cyklach naturalnych, a ilości powstających odpadów jest minimalizowana. Przy czym produkty mogą powstawać na różnych etapach produkcji. Ekotechnologia tworzy zrównoważoną biogospodarkę wykorzystującą biomasę w inteligentny i skuteczny sposób. Sektor biorafineryjny stanowi obecnie przykład innowacyjnej i efektywnej produkcji, która wykorzystuje inteligentne technologie przeróbki biomasy w szerokie spektrum bioproduktów obejmujących, m.in. paliwa, energię, materiały chemiczne, żywność. W artykule przedstawiono główne zagadnienia związane z koncepcją biorafinerii jako przykład inżynierii ekologicznej tworzącej zrównoważoną biogospodarkę, w której biomasa jest wykorzystywana w inteligentny i efektywny sposób.
Słowa kluczowe: inżynieria ekologiczna, biorafinerie, biomasa, metabolizm przemysłowy, odnawialne źródła energii
Czytaj artykuł »

Paweł WRONA, Zenon RÓŻAŃSKI, Grzegorz PACH, Lech DOMAGAŁA
The application of a jet fan for the control of air and methane streams mixing at the excavations cross – the results of numerical simulation
DOI 10.12914/MSPE-03-03-2016
Streszczenie:W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowych dotyczących zagadnienia rozkładu stężenia metanu przy skrzyżowaniu dwóch wyrobisk z włączonym wentylatorem kierunkującym strugę powietrza w rejon stropu skrzyżowania. Założona sytuacja dotyczyła awaryjnego wypływu metanu z zagazowanego wyrobiska do korytarza, którym płynie powietrze świeże. Taka sytuacja jest możliwa na przykład na skutek nagłego wyrzutu gazów, rozszczelnienia instalacji odmetanowania lub wycieku gazu z instalacji podziemnego zgazowania węgla. Rozpatrzono trzy warianty – odpowiadające trzem różnym prędkościom przepływu powietrza wywołanego pracą wentyla- tora pomocniczego.Pierwszy wariant dotyczy najmniejszej prędkości powietrza generowanej przez wentylator pneumatyczny, działający po odcięciu zasilania elektrycznego na skutek przekroczenia dozwolonego stężenia metanu. Drugi wariant to większa prędkość powie- trza, generowana przez wentylator pneumatyczno-elektryczny. Trzeci wariant stanowi największą prędkość powietrza wytwarzaną przez wentylator elektryczny. Symulacje prowadzono w programie Fire Dynamics Simulator (FDS) należącym do grupy programów Computational Fluid Dynamics (CFD), rozwiązujących w swych algorytmach równania mechaniki płynów w sposób numeryczny. Wykazano, że zastosowanie proponowanego rozwiązania, umożliwi częściowe rozcieńczenie metanu w każdym z badanych wariantów, umożliwiając na przykład ucieczkę załogi z wyrobiska zagrożonego wybuchem.
Słowa kluczowe: symulacja CFD, metan, zagrożenie gazowe, wentylator strumieniowy
Czytaj artykuł»

Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek KORZEC
Influence of applying additional forcing fans for the air distribution in ventilation network
DOI 10.12914/MSPE-04-03-2016
Streszczenie: Eksploatacja złóż kopalni użytecznych w podziemnym zakładzie górniczym powoduje ciągłe przemieszczanie frontów eksploatacyjnych. W związku z tym, dochodzi najczęściej do wydłużania dróg doprowadzenia i odprowadzenia powietrza, a więc zwiększenia oporów przepływu powietrza na tych drogach. Kopalnie udostępniają nowe odległe pola eksploatacyjne, które często nie są udostępniane szybami, lecz wyrobiskami podziemnymi. Rozbudowa sieci wentylacyjnej kopalni może wymagać zmian w organizacji rozprowadzenia powietrza, celem doprowadzenia do nowo udostępnionej partii złoża większego strumienia objętościowego powietrza. W kopalniach posiadających kilka szybów wdechowych cel ten może zostać zrealizowany poprzez zabudowę na podszybiu jednego z nich podziemnej stacji wentylatorów pomocniczych. Rozwiązanie takie może być zastosowane w zakładach górniczych eksploatujących kopalny niepalne. Zapewnienie poprawnej współpracy wentylatorów głównych i pomocniczych powinno być poparte przeprowadzoną analizą sieci wentylacyjnej. Na tej podstawie powinny zostać dobrane parametry stacji wentylatorów pomocniczych. W artykule przedstawione zostały rozważania związane z wpływem zabudowy podziemnej stacji wentylatorów pomocniczych (tłoczących) na rozpływ powietrza w sieci wentylacyjnej rzeczywistej kopalni podziemnej. Analizie poddany został zasięg działania wentylatorów pomocniczych. Uwaga zwrócona została również na możliwości zwiększenia strumienia powietrza w rejonach prowadzonych robót.
Słowa kluczowe: wentylacja kopalń podziemnych, sieć wentylacyjna, rozpływ powietrza w sieci, strumień powietrza doprowadzanego, wentylatory główne, wentylatory pomocnicze
Czytaj artykuł »

Dariusz TARNAPOWICZ, Sergiej GERMAN-GALKIN
The use of generating sets with ing gas engines in “Shore to Ship” systems
DOI 10.12914/MSPE-05-03-2016
Streszczenie: Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w portach są statki morskie, na których energie elektryczną wytwarza się w autonomicznych zespołach prądotwórczych Diesel- Generator. Najbardziej skutecznym sposobem ograniczenia szkodliwych emisji spalin przez statki jest wyłączenie okrętowych zespołów prądotwórczych i dostarczenie energii elektrycznej z lądu w systemie „Shore To Ship”. Główny problem realizacji zasilania statków z lądu związany jest z dopasowaniem parametrów napięcia sieci lądowej z siecią okrętową. Obecnie zalecanym rozwiązaniem jest zasilanie z elektroenergetycznej sieci lądowej z wykorzystaniem przekształtników energoelektronicznych. W artykule przeprowadzono analizę systemu „Shore To Ship” z wykorzystaniem zespołów prądotwórczych z silnikami gazowymi LNG. Przedstawiono topologie układów z generatorami LNG, korzyści ekologiczne takiego rozwiązania, zalety i wady.
Słowa kluczowe: system „Shore To Ship”, zespoły prądotwórcze LNG – Generator
Czytaj artykuł »  

Andrzej ZYGMUNIAK, Violetta SOKOŁA-SZEWIOŁA
The unification of the code lists provided within the data model originating from the INSPIRE technical guidelines and the ones provided for GESUT databases in the context of potential exploitation in the mining industry
DOI 10.12914/MSPE-06-03-2016
Streszczenie: Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie różnic występujących pomiędzy dwoma modelami danych w zakresie wartości ujętych w listy słownikowe. Mowa jest o modelu obowiązkowym do stosowania w przypadku baz danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu [9] oraz o modelu wynikającym z Wytycznych Technicznych [1] wydanych do Dyrektywy INSPIRE [2]. Jako że drugi z wymienionych stanowi podstawę prowadzenia baz danych przestrzennych wśród unijnych partnerów, wzajemne ich doprowadzenie do większej zgodności skutkuje ułatwieniem procesu harmonizacji i wymiany danych. Dlatego też wykazano możliwości pozwalające na bardziej dokładne skorelowanie wartości występujących w listach słownikowych dla atrybutów obiektów przedstawionych w obu modelach danych. W praktyce może to zwiększyć konkurencyjność podmiotów prowadzących bądź przetwarzających bazy o takim charakterze, a w przypadku branży górniczej przełożyć się na większe zaangażowanie w projekty badawcze czy naukowe. Ponadto, jako że na terenach górniczych sieci uzbrojenia terenu podlegają szczególnej ochronie, sama możliwość dostosowania ich do własnych potrzeb poprzez odpowiednie modyfikacje struktury takiej bazy umożliwi zakładom górniczym bardziej sprawną wymianę danych o przedmiotowym charakterze.

Słowa kluczowe: GESUT, INSPIRE, baza danych, interoperacyjność, harmonizacja danych
Czytaj artykuł »

Andrzej ADAMKIEWICZ, Marek BARTOSZEWSKI, Martin KENDRA
Analysis of consequences of using gas fuels for running auxiliary ship boilers in the light of contemporary environmental protection requirements
DOI 10.12914/MSPE-07-03-2016
Streszczenie: W artykule uzasadniono zastosowanie paliw gazowych do zasilania pomocniczych opalanych kotłów okrętowych. Przedstawiono obowiązujące akty prawne w zakresie stref ochrony środowiska morskiego i zdefiniowano ich wymagania. Pokazano chronologię wprowadzania ograniczeń emisji tlenków siarki, azotu oraz progi redukcji emisji dwutlenku węgla wyrażonej wartością projektowego wskaźnika efektywności energtycznej statku (ang. energy efficency design index-eedi) oraz wskaźnikiem eksploatacyjnej efektywności energetycznej statku (ang. energy efficiency operational indicator – EEOI). Pokazano sposoby zmniejszania wartości EEDI oraz EEOI w zarządzaniu efektywnością energetyczną statku. Szczegółowo rozważono konsekwencje zastąpienia paliw żeglugowych skroplonym gazem ziemnym (lng) do zasilania opalanych kotłów okrętowych: konsekwencje ekologiczne, konstrukcyjne, eksploatacyjne, proceduralne oraz ograniczenia logistyczne i konsekwencje ekonomiczne. W podsumowaniu wskazano wpływ poszczególnych konsekwencji wprowadzenia LNG do zasilania kotłów na metody utrzymania opalanych kotłów pomocniczych.
Słowa kluczowe: opalane kotły pomocnicze, ochrona środowiska, gaz ziemny, paliwo okrętowe
Czytaj artykuł »  

Erika SUJOVÁ, Helena ČIERNA, Michał MOLENDA
Evaluation of human reliability in selected activities in the railway industry
DOI 10.12914/MSPE-08-03-2016
Streszczenie: Artykuł zawiera ocenę niezawodności człowieka realizującego swoje zadania w układzie antropotechnicznym charakterystycznym dla branży kolejowej. W oparciu o badania ankietowe dyspozytora ruchu kolejowego oraz badanie wybranych realizowanych przez niego czynności, zidentyfikowano czynniki ryzyka wpływające na pracę dyspozytora. Dzięki przeprowadzonym badaniom oceniono poziom ryzyka i jego wpływ na niezawodność i bezpieczeństwo czynności wykonywanych przez dyspozytora. Badania ankietowe zostały przeprowadzone na przełomie lat 2012-2013. Kwestionariusz ankietowy pozwolił zidentyfikować czynniki ryzyka dla wybranych czynności na stanowisku pracy dyspozytora kolejowego, które w poważny sposób determinują niezawodność i bezpieczeństwo badanych czynności. Do najważniejszych czynników ryzyka zaliczono wyrażone w sposób skomplikowany i niejasny wewnętrzne regulacje i polecenia służbo- we, przemęczenie oraz strach o własne bezpieczeństwo na małych, niedostatecznie chronionych stacjach kolejowych.
Słowa kluczowe: niezawodność człowieka, błąd ludzki, czynniki wydajności pracy, kwestionariusz ankietowy
Czytaj artykuł»

Zbigniew MATUSZAK, Michał BARTOSZ, Dalibor BARTA
The application of selected network methods for reliable and safe transport by small commercial vehicles
DOI 10.12914/MSPE-09-03-2016
Streszczenie: Scharakteryzowano dwie metody sieciowe (metoda ścieżki krytycznej – CPM; metoda programowania etapów i rewizja terminów – PERT). Na przykładzie produktu międzynarodowej firmy meblowej dokonano egzemplifikacji przedstawionych metod do transportu ładunków (elementów meblowych). Przedstawiono schematy transportu ładunków od poszczególnych wytwórców podzespołów do miejsca końcowego - salonu sprzedaży. W obliczeniach założono transport elementów meblowych małymi samochodami dostawczymi.

Słowa kluczowe: metody sieciowe, transport samochodowy, czas transportu
Czytaj artykuł »

Ryszard MIELIMĄKA, Justyna ORWAT, Ewa MACIEJOWSKA-FIGIEL
Conception of the track system for „Dębieńsko 1” mining plant
DOI 10.12914/MSPE-10-03-2016
Streszczenie: Artykuł prezentuje dwie koncepcje zagospodarowania terenu zakładu górniczego „Dębieńsko 1” zawierające plany układu torowiska. Pierwszy plan powstał w 2013 roku i zakładał głównie odnowienie istniejącej już infrastruktury kolejowej, bez wprowadzania zmian w jej kształcie i ułożeniu. W 2014 roku zrezygnowano z realizacji pierwszej koncepcji i zaproponowano drugi plan. Zawierał on zmiany w istniejącym układzie torów oraz projekt nowego systemu odstawy wydobytego surowca. System ten jest z powodzeniem stosowany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i zapewnia lepszą wydajność pracy zakładowej lokomotywy manewrowej. W artykule tym zidentyfikowano również zalety i wady rozwiązań zaproponowanych w dwóch projektach planów zagospodarowania terenu. Wskazano projekt, który ostatecznie został wybrany wraz z uzasadnieniem jego wyboru.
Słowa kluczowe: ZG „Dębieńsko 1”, planowanie przestrzenne, projekt zagospodarowania terenu, odstawa urobku, układ torowiska
Czytaj artykuł »

   
© wydawnictwo.panova.pl