Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Irakli Abashidze, Marcin Dąbrowski
Internet of things in marketing: opportunities and security issues
DOI 10.12914/MSPE-01-04-2016
Abstract: Internet Rzeczy (ang. Internet of Things) wpływa na różne obszary działalności człowieka: życie codzienne zwykłych obywateli, styl pracy zespołów marketingowych, fabryk, a nawet całych miast. Duże firmy starają się wdrożyć tę technologię w swojej strategii marketingowej, która przekształca nie tylko styl komunikacji i promocji produktów, ale również oczekiwania, wyobrażenia konsumentów i wymagania wobec firm. Zapowiada się na to, że Internet rzeczy może stać się ogromną siecią, która obejmie nie tylko inteligentne urządzenia, ale będzie mogła również istotnie wpływać na zachowanie ludzi – w analizowanym w artykule przypadku – wpływać na podejmowanie decyzji w różnych fazach procesu zakupowego. W związku z tym powstaje zapotrzebowanie na kompleksowe badania naukowe obejmujące zagadnienia dot. Internetu Rzeczy. Zagadnienie to powinno zostać zweryfikowane z różnych punktów widzenia oraz dotyczyć kwestii takich jak: możliwości wykorzystania tej technologii, jej zalety oraz wady, uwarunkowania prawne i techniczne. Referat zawiera przegląd różnych aspektów związanych z korzystaniem z technologii Internetu rzeczy w celach marketingowych, identyfikację głównych problemów związanych z ich użytkowaniem i możliwych obecnie sposobów ich rozwiązania.
Słowa kluczowe: marketing internetowy, “Internet Rzeczy”, reklama
Czytaj artykuł »

Nikodem Szlązak, Kazimierz Piergies
Possibilities of effective inertisation of self-heating places in goaf of longwall in hard coal mines
DOI 10.12914/MSPE-02-04-2016
Streszczenie: W kopalniach węgla kamiennego, jednym z najczęściej występujących zagrożeń, wymagających niejednokrotnie prowadzenia długotrwałych, często kosztownych, akcji ratowniczych, są pożary podziemne. Związane jest to przede wszystkim ze specyfiką podziemnych wyrobisk górniczych, których ograniczona pojemność powoduje szybkie przekroczenie dopuszczalnej granicy koncentracji gazów szkodliwych dla zdrowia, może również powodować groźne w danej sytuacji zmiany kierunków przepływu powietrza. Najpewniejszym sposobem poprawy stanu bezpieczeństwa w polskim górnictwie węgla kamiennego jest wczesna prewencja z zastosowaniem najnowszych zdobyczy techniki. Jedną z metod prewencji są działania inertyzacyjne atmosfery kopalnianej. Działania te polegają na częściowym lub całkowitym zastępowaniu powietrza lub palnej atmosfery przez obojętny gaz. Dzięki temu zmniejsza się zagrożenie powstawania ognisk pożarów endogenicznych, jak również ewentualnych wybuchów gazów. Najważniejszym celem stosowania gazów inertnych jest obniżenie zawartości tlenu do granicy uniemożliwiającej dalszy rozwój pożaru. Celem artykułu jest przedstawienie metody oceny zastąpienia tlenu gazem inertnym w atmosferze zrobów.
Słowa kluczowe: inertyzacja zrobów, rozkład stężenia gazów w zrobach, pożary podziemne, metody gaszenia pożarów
Czytaj artykuł »

Violetta Sokoła-Szewioła, Monika Żogała
The adoption of the ArcGIS system to support the analyses of the influence of the mining tremors on the building objects
DOI 10.12914/MSPE-03-04-2016
Streszczenie: W obecnych czasach przedsiębiorstwa górnicze wykorzystują Systemy Informacji Przestrzennej w celu ułatwienia zarządzania danymi zgromadzonymi podczas działalności górniczej. Do tych celów wykorzystywane są różnego rodzaju aplikacje i oprogramowania informatyczne. Pozwalają one na szybsze i łatwiejsze przetwarzanie danych. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania systemu ArcGIS do wspomagana zadań realizowanych w przedsiębiorstwach górniczych w zakresie analiz wpływów wstrząsów górniczych indukowanych eksploatację ścianową na obiekty budowlane posadowione na powierzchni terenu. Możliwości te przedstawiono na przykładzie bazy danych opracowanej dla KWK „Rydułtowy-Anna”. Baza danych została stworzona przy wykorzystaniu oprogramowania ArcGIS for Desktop 10.1. Zawiera wartości wyspecyfikowanych w celu jej realizacji parametrów istotnych dla analiz wpływów wstrząsów na obiekty powierzchniowe.
Słowa kluczowe: ArcGIS, geoinformatyka, górnictwo, systemy informacji przestrzennej, wstrząsy górnicze
Czytaj artykuł »

Leszek Chybowski, Katarzyna Gawdzińska, Bogusz Wiśnicki
Qualitative importance measures of systems components – a new approach and its applications
DOI 10.12914/MSPE-04-04-2016
Streszczenie: Artykuł przedstawia udoskonaloną metodykę jakościowej analizy ważności elementów w niezawodnościowej i funkcjonalnej strukturze systemu. Przedstawiono podstawowe miary ważności, takie jak: strukturalna miara Birnbauma, rząd najmniejszego minimalnego przekroju niezdatności, liczba powtórzeń i tego zdarzenia w drzewie niezdatności oraz miara strumieni. Jakościowa analiza ważności elementów została zilustrowana na przykładzie podsystemu pomp obiegowych i podgrzewaczy instalacji zasilania paliwem silnika napędu głównego statku kontenerowego. Dla przeprowadzenia jakościowej analizy ważności elementów opracowano model funkcjonalny systemu oraz drzewo niezdatności. Ponadto, porównano wartości wyznaczonych miar ważności i wprowadzono skorygowane miary ważności jako narzędzie usprawniające proces analizy. Zaproponowano wykorzystanie skalowanych i powszechnie znanych miar zależnych od lokalizacji elementów w strukturze niezawodnościowej i funkcjonalnej. Zaproponowano także możliwe obszary wykorzystania zaprezentowanych miar.

Słowa kluczowe: analiza drzewa niezdatności, ważność elementu, analiza jakości, struktura funkcjonalna, struktura niezawodnościowa, system siłowni okrętowej
Czytaj artykuł »

Jarosław Brodny, Magdalena Tutak
Determination of the zone endangered by methane explosion in goaf with caving of longwalls ventilated on „Y” system
DOI 10.12914/MSPE-05-04-2016
Streszczenie: Jednym z najbardziej niebezpiecznych i najczęściej występujących zagrożeń w kopalniach węgla kamiennego jest zagrożenie metanowe. Przy eksploatacji systemem ścianowym z zawałem skał, metan wydziela się do wyrobisk górniczych z urabianego oraz pozostawionego w zawale węgla. Duża ilość metanu dopływa także z pokładów sąsiednich przez powstałe w górotworze szczeliny i spękania. W przypadku nagromadzenia się metanu o stężeniu wybuchowym w zrobach zawałowych i przy odpowiednim stężeniu tlenu oraz wystąpieniu inicjału (np. iskra lub pożar endogeniczny), może dojść do wybuchu tego gazu. W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej przepływu mieszaniny strumienia powietrza i metanu przez rzeczywisty układ wyrobisk jednej z kopalń, charakteryzującej się dużym zagrożeniem metanowym. Celem badań była analiza systemu wentylacyjnego rozpatrywanego układu wyrobisk oraz wyznaczenie w zrobach ściany zawałowej stref, w których mogą wystąpić niebezpieczne, wybuchowe stężenia metanu przy dostatecznym stężeniu tlenu wynoszącym min. 12%. Wyznaczenie położenia takich stref jest konieczne dla doboru odpowiednich parametrów systemu wentylacyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy załogi. Analiza skali zagrożenia metanowego pozwala na dobranie takiego systemu przewietrzania ściany eksploatacyjnej i sąsiednich wyrobisk, który zapewni wymagany przepisami skład chemiczny atmosfery kopalnianej, a także wymaganą efektywność procesu odmetanowania. Uzyskane rezultaty jednoznacznie dowodzą, iż metody numeryczne, w połączeniu z wynikami badań w warunkach rzeczywistych mogą z powodzeniem być stosowane do wariantowych analiz procesów związanych z przewietrzaniem podziemnych wyrobisk górniczych, a także w analizach stanów awaryjnych.
Słowa kluczowe: zagrożenie metanowe, zroby zawałowe, CFD, Ansys Fluent
Czytaj artykuł »

Witold Biały
The possibilities of production engineering in the development of smart specialisations illustrated with the example of the silesian voivodeship
DOI 10.12914/MSPE-06-04-2016
Streszczenie: Inteligentne specjalizacje, nowa dziedzina życia gospodarki/nauki stanowiąca nową, rozwojową specjalizację gospodarczą, opierająca się na wykorzystaniu unikalnych zasobach naturalnych regionów, połączeniu różnych branż, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Każde z województw Polski ma określoną listę inteligentnych specjalizacji, które mają na celu doprowadzić do powstania nowych rynków aktywności gospodarczej, modernizacji oraz podniesieniu konkurencyjności regionów. Na przykładzie Uczelni Technicznych z Województwa Śląskiego, autor rozważa możliwość kształcenia na kierunku Inżynieria Produkcji przyszłych fachowców do wdrażania Inteligentnych Specjalizacji. Wskazuje na potencjał oraz zaniechania.
Słowa kluczowe: inteligentne specjalizacje, Inżynieria Produkcji, strategia innowacji, rozwój społeczno-gospodarczy
Czytaj artykuł »

Michał Zasadzień, Zofia Nawrot
Improvement of the process of implementation of new product for european market - case study
DOI 10.12914/MSPE-07-04-2016
Streszczenie: Nieodłącznym elementem inteligentnych procesów jest skuteczne wykorzystywanie wiedzy zdobytej ze źródeł zewnętrznych i zdolność do zmian pod wpływem czynników zewnętrznych. Przykładem może być proces wprowadzania nowego wyrobu budowlanego na rynek krajów Unii Europejskiej. Musi on reagować na ciągle zmieniające się prawodawstwo unijne i dostosowujące się do niego przepisy krajowe. Często pojawiające się pytania producentów, importerów oraz dystrybutorów, wykazują iż niezbędne jest stworzenie procedury, która pozwoli na precyzyjne wyjaśnienie jak wygląda algorytm procesu i jakie kryteria należy spełnić aby wprowadzić nowy produkt na rynek wyrobów budowlanych. Zawiłość i mnogość przepisów prawnych, bariera językowa również powodują dodatkowe komplikacje w zrozumieniu schematu postępowania i poruszania się w procesie. Stworzona graficzna prezentacja algorytmu postępowania ma pomagać w śledzeniu ścieżki postępowania w przypadku wprowadzania nowego wyrobu budowlanego na rynek europejski. Postać graficzna powinna umożliwić intuicyjne poruszanie się w procesie i może stanowić podstawę do stworzenia interaktywnego formularza.
Słowa kluczowe: wyrób budowlany, rynek UE, CE, normy zharmonizowane, znakowanie
Czytaj artykuł »

Katarzyna Midor, Jozef Žarnowský
Innovative use of quality management methods for product improvement
DOI 10.12914/MSPE-08-04-2016
Streszczenie: Organizacje stale poszukują nowych, innowacyjnych rozwiązań i metod, których zastosowanie może doprowadzić je do wyższej efektywności działania i podwyższenia jakość produktów. Identyfikacja przyczyn reklamacji jest istotnym zagadnieniem we współczesnych przedsiębiorstwach, ponieważ reklamacje są przyczyną wzrostu kosztów produkcji i co najważniejsze utraty wiarygodności w oczach klienta. Dlatego też, aby przedsiębiorstwo mogło utrzymać lub wzmocnić swoją pozycję na rynku musi w swoich działaniach kierować się zasadami zarzadzania jakością. Szczególnie istotna jest zasada ciągłego doskonalenia. Zasada ta związana jest przede wszystkim z zapobieganiem powstawaniu błędów i wad na wszystkich etapach produkcji. Aby to osiągnąć należy między innymi stosować narzędzia zarządzania jakością. W artykule zastała przedstawiona analiza przyczyn reklamacji przesiewacza wibracyjnego produkowanego przez przedsiębiorstwo produkujące maszyny i urządzenia dla przemysłu wydobywczego za pomocą narzędzi zarządzania jakością takich jak diagram Ishikawy i analiza Pareto. Przeprowadzona analiza pozwoliła na identyfikację przyczyn reklamacji klienta, których do tej pory nie udało się zidentyfikować i zaproponowanie ich rozwiązań.
Słowa kluczowe: innowacja, doskonalenie, zarządzanie jakością, narzędzia zarządzania jakością, produkt
Czytaj artykuł »

Anna Gembalska-Kwiecień
Innovative forms supporting safe methods of work in safety engineering for the development of intelligent specializations
DOI 10.12914/MSPE-09-04-2016
Streszczenie: W prezentowanym artykule zajęto się innowacyjnymi formami partycypacji pracowników w system bezpieczeństwa pracy. Przedstawio- no korzyści wynikające z tych form zaangażowania pracowników. Przeprowadzono badania empiryczne, których celem było przeprowa- dzenie analizy zachowań i postaw pracowników odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zagadnienia poruszone w artykule w istotny sposób wpływają na doskonalenie metod profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem pracy i wspomaganiem tworzenia zdrowego społeczeństwa.
Słowa kluczowe: inżynieria bezpieczeństwa, zdrowe społeczeństwo, profilaktyka zdrowotna, choroby zawodowe, systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, inteligentne specjalizacje
Czytaj artykuł »

Michał Molenda
The autonomous maintenance implementation directory as a step toward the intelligent quality management system
DOI 10.12914/MSPE-10-04-2016
Streszczenie: W artykule opisano efekty doskonalenia procesu produkcyjnego jakie uzyskało jedno z przedsiębiorstw przemysłowych dzięki wdrożeniu metody Autonomous Maintenance (AM), która jest jednym z filarów koncepcji Total Productive Maintenance (TPM). Metoda AM została przedstawiona jako element wspierający budowę inteligentnego, czyli samodoskonalącego swoje procesy, systemu zarządzania jakością (SZJ). Główną część niniejszego artykułu stanowi prezentacja wyników badań, które zostały przeprowadzone w jednym z dużych przedsiębiorstw przemysłowych produkującym w Polsce wyroby dla branży samochodowej. Celem badań była ocena skuteczności wdrożenia metody AM jako narzędzia samodoskonalenia procesów przemysłowych w wybranym przedsiębiorstwie. Badania zostały przeprowadzone w roku 2015. Zebrane i porównanie danych z okresu 2 lat tj. roku sprzed wdrożenia i roku po wdrożeniu AM, pozwoliło określić skuteczność AM w budowaniu inteligentnego systemu zarządzania jakością.
Słowa kluczowe: Autonomiczne utrzymanie, inteligentny system zarządzania jakością, TPM
Czytaj artykuł »

   
© wydawnictwo.panova.pl