Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Bogusz WIŚNICKI, Leszek CHYBOWSKI, Maksymilian CZARNECKI
Analysis of the efficiency of port container terminals with the use of the data envelopment analysis method of relative productivity evaluation
DOI 10.1515/mspe-2017-0001
Streszczenie: Artykuł prezentuje metodę oceny efektywności portowych terminali kontenerowych. Badania przeprowadzono dla dziewięciu terminali europejskich, które stosują odmienne technologie przeładunkowo-składowe. Terminale zostały podzielone ze względu na poziom automatyzacji procesów transportowych. W badaniu efektywności zastosowano metodę DEA (Data Envelopment Analysis), wykorzystywaną wcześniej do w badaniach produktywności względnej w przemyśle. Metoda ta pozwala na wielokryterialną analizę procesu w oparciu o właściwie dobrany model przetwarzający parametry wejściowe na wyjściowe. Wnioski z analizy mogą być podstawą do podjęcia decyzji o charakterze organizacyjnym lub inwestycyjnym.
Słowa kluczowe: terminal kontenerowy, efektywność transportu, modelowanie systemów transportowych
Czytaj artykuł »

Dorota ŁOZOWICKA, Magdalena KAUP
The conceptual design algorithm of inland LNG barges
DOI 10.1515/mspe-2017-0002
Streszczenie: Prezentowany artykuł dotyczy problematyki śródlądowego transportu gazu LNG. Jego celem jest przedstawienie algorytmu projektowania koncepcyjnego barki śródlądowej do transportu gazu LNG przeznaczonej do eksploatacji na europejskich śródlądowych drogach wodnych. W artykule scharakteryzowano obszary funkcjonowania jednostek gazu LNG, w zależności od dopuszczalnych parametrów eksploatacyjnych na śródlądowych drogach wodnych. Przedstawiono istniejące na świecie rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne jednostek do transportu gazu LNG w głąb lądu, a także ich niezbędne wyposażenie w urządzenia i systemy, wynikające ze specyfiki przewożonego ładunku. Następnie zaprezentowano procedurę postępowania podczas projektowania koncepcyjnego jednostek do przewozu gazu LNG, z uwzględnieniem ograniczeń żeglugowych oraz kryteriów funkcjonalnych i ekonomicznych. Przedstawiony w artykule algorytm projektowy barki do transportu gazu LNG pozwala na przeprowadzenie wstępnych obliczeń projektowych, na podstawie których uzyskuje się wymiary i parametry główne barek w zależności od zadania przewozowego i klasy śródlądowej drogi wodnej, na której transport ma być realizowany.
Słowa kluczowe: żegluga śródlądowa, transport gazu LNG, projektowanie koncepcyjne
Czytaj artykuł »

Rafał JURECKI, Edward POKROPIŃSKI, Dariusz WIĘCKOWSKI, Łukasz ŻOŁĄDEK
Design of a test rig for the examination of mechanical properties of rolling bearings
DOI 10.1515/mspe-2017-0003
Streszczenie: W pracy przedstawiono założenia techniczne stanowiska badawczego do realizacji badań stanowiskowych łożysk tocznych. Jedną z metod sprawdzania (badania) łożysk jest ich badanie jako elementów już zabudowanych w określonym zespole i badanych w warunkach dotyczących całego zespołu. W artykule przedstawiono założenia techniczne i projekt specjalnego stanowiska do badań łożysk tocznych, bez konieczności zabudowy łożysk w konkretnym zespole. Badania stanowiskowe są szeroko stosowane ze względu na ich zalety. Realizacja badań symulacyjnych (na stanowiskach) polega na możliwie wiernym odtworzeniu rzeczywistych warunków pracy łożyska zamontowanego w urządzeniu. Stanowiska do takich badań są skomplikowane i kosztowne, ale uzyskiwane wyniki są „pewniejsze” i precyzyjniej, niż w przypadku innych metod, uwzględniają wpływ różnych obciążeń eksploatacyjnych na trwałość obiektu.
Słowa kluczowe: łożyska toczne, badania stanowiskowe, projektowanie stanowisk
Czytaj artykuł »

Andrzej ADAMKIEWICZ, Wojciech ZEŃCZAK
On the necessity of changes in the strategy of utilization ship boiler technical condition maintenance in the aspect of LNG applied as fuel
DOI 10.1515/mspe-2017-0004
Streszczenie: Stosowanie w okrętownictwie pozostałościowych paliw ropopochodnych (HFO) przyczynia się do degradacji stanu technicznego powierzchni wymiany ciepła kotłów utylizacyjnych, szczególnie od strony spalin. Głównym czynnikiem sprzyjającym degradacji jest obecność w tych paliwach siarki. Aktualnie obowiązujący przynajmniej do roku 2020 lub 2025 nieprzekraczalny limit siarki w paliwie podczas żeglugi poza obszarami kontroli SOx, (SECA) wynosi 3,5%. Zalecane przez towarzystwa klasyfikacyjne przeglądy kotłów utylizacyjnych charakteryzują się w związku z tym odpowiednio dobraną strategią, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie ich właściwego stanu technicznego. Obowiązek stosowania w obszarach kontroli emisji siarki paliw o małej zawartości siarki (LSFO), które są znacznie droższe od paliw pozostałościowych przyczynił się także do szerszego wprowadzania na statki paliwa alternatywnych takich jak metanol oraz przede wszystkim skroplony gaz ziemny (LNG). Dotyczy to szczególnie tych armatorów, których jednostki (np. promy) pływają głownie w obszarze SCECA. W artykule przeanalizowano konsekwencje wprowadzanych zmian rodzajów paliw na utrzymanie kotłów utylizacyjnych. Za-proponowano zmianę strategii utrzymania stanu technicznego kotłów utylizacyjnych.
Słowa kluczowe: kocioł utylizacyjny, stan techniczny, strategia utrzymania, gaz jako paliwo okrętowe
Czytaj artykuł »

Andrzej PAWLAK, Małgorzata ZALESIŃSKA
Comparative study of light sources for household
DOI 10.1515/mspe-2017-0005
Streszczenie: W artykule opisano wyniki badań, na podstawie których wyznaczono i oceniono podstawowe parametry fotometryczne, kolorymetryczne i elektryczne wybranych, ogólnodostępnych, źródeł światła, które były zamiennikami tradycyjnej żarówki o mocy 60 W. Zbadano jedną żarówkę halogenową, trzy świetlówki kompaktowe oraz jedenaście źródeł LED. Generalnie stwierdzono, ze w większości przypadków, zwłaszcza źródeł markowych producentów, parametry zmierzone i obliczone w niewielkim stopniu różnią się do deklarowanych przez producentów. Najkorzystniejszym zamiennikiem żarówek tradycyjnych są źródła LED, zarówno ze względu na swoje parametry użytkowe jak i cenę, porównywalną z ceną świetlówek kompaktowych, a w niektórych przypadkach nawet niższą.
Słowa kluczowe: zamienniki żarówek, parametry fotometryczne, kolorymetryczne i elektryczne źródeł światła, diody elektroluminescencyjne (LED), źródła światła do użytku domowego
Czytaj artykuł »

Żaneta CEPOWSKA, Tomasz CEPOWSKI
Prediction of a newbuilding proce of the bulk carriers based on gross tonnage gt and main engine power
DOI 10.1515/mspe-2017-0006
Streszczenie: W publikacji przedstawiono matematyczne zależności pozwalające na prognozowanie ceny budowy masowców budowanych w latach 2005-2015. Przedstawione aproksymacje pozwalają na oszacowanie ceny w oparciu o pojemność rejestrową GT i moc napędu. Aproksymacje zostały opracowane przy wykorzystaniu regresji liniowej i teorii sztucznych sieci neuronowych. Przedstawione zależności mają praktyczne zastosowanie do szacowania ceny budowy masowca dla potrzeb wstępnego parametrycznego projektowania statku. Z badań wynika, że zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania ceny masowca przynosi dokładniejsze rozwiązania niż wykorzystanie regresji liniowej.
Słowa kluczowe: masowiec, cena budowy, pojemność rejestrowa, moc napędu, projektowanie, sztuczne sieci neuronowe, regresja liniowa, aproksymacja
Czytaj artykuł »

Surekha K. SATPUTE, Grażyna A. PŁAZA, Arun G. BANPURKA
Biosurfactants’ production from renewable natural resources: example of innovativeand smart technology in circular bioeconomy
DOI 10.1515/mspe-2017-0007
Streszczenie: Intensywny rozwój bioprzemysłu istotnie przyczyni się do redukcji zużycia zasobów kopalnianych, pomóc krajom spełnić cele związane ze zmianami klimatu oraz przyczynić się do rozwoju gospodarki przyjaznej środowisku (zielony rozwój). Głównym założeniem jest rozwój nowych technologii umożliwiających przekształcenie naturalnych odnawialnych źródeł do wartościowych bioproduktów i biopaliw. Biomasa jest takim podstawowym źródłem, posiadającym odpowiednie parametry, żeby wykorzystywać ją do produkcji wielu substratów używanych w różnych gałęziach przemysłu. Biogospodarka obejmuje produkcję odnawialnych zasobów biologicznych i ich przetwarzanie do różnych finalnych produktów (żywność, pasza, chemikalia, materiały, paliwa) poprzez innowacyjne i efektywne technologie oparte na procesach biotechnologii przemysłowej. Artykuł przedstawia inteligentny i skuteczny sposób wykorzystania odpadów z różnych gałęzi przemysłu rolno-spożywczego do produkcji biosurfaktantów.
Słowa kluczowe: bioprzemysł, odnawialne naturalne źródła, biosurfaktanty, innowacyjna technologia, biogospodarka
Czytaj artykuł »

Anna BLUSZCZ
Ecological growth boundaries
DOI 10.1515/mspe-2017-0008
Streszczenie: Tendencje społeczeństwa do nieustannego wzrostu gospodarczego w połączeniu ze zmianami demograficznymi doprowadziły dziś do istotnych problemów ekologicznych w skali globalnej, do których należą między innymi: wzrost wykorzystania nieodnawialnych zasobów naturalnych, wzrost emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia gleb, wód, powietrza oraz postępująca degradacja ekosystemów. W obliczu tak poważnych zagrożeń niezbędne są globalne inicjatywy wszystkich państw w celu ograniczania skutków nadmiernej konsumpcji. Celem artykułu jest prezentacja metod pomiaru poziomu konsumpcji zasobów naturalnych przez społeczeństwa oraz badanie zależności pomiędzy poziomem rozwoju społeczeństw, a zużyciem zasobów. Jako metodę pomiaru poziomu konsumpcji dzisiejszych pokoleń w odniesieniu do możliwości regeneracyjnych środowiska naturalnego wykorzystano popularny miernik – ślad ekologiczny (Ecological Footprint). Natomiast jako metodę oceny poziomu rozwoju społeczeństw wykorzystano wskaźnik Human Development Index (HDI), uwzględniający trzy podstawowe obszary: oczekiwana długość życia, poziom PKB na mieszkańca oraz edukację. Wyniki badań wskazują, że aktualny trend nieograniczonej konsumpcji krajów wysokorozwiniętych odbywa się kosztem przyszłych pokoleń.
Słowa kluczowe: ślad ekologiczny, wskaźnik rozwoju społecznego, zrównoważony rozwój
Czytaj artykuł »

Elżbieta MILEWSKA
IT systems supporting the management of production capacity
DOI 10.1515/mspe-2017-0009
Streszczenie: Artykuł przedstawia problem elastyczności procesu wytwarzania w kontekście zarządzania strumieniem przepływu materiałowego i informacyjnego firmy. Autor artykułu opisał funkcje układu sterowania procesem produkcji oraz przedstawił charakterystykę rezerw intensywnych i ekstensywnych zdolności produkcyjnych. Omówione również zostały narzędzia informatyczne klasy MRP II/ERP, MES i APS wspomagające proces planowania, organizowania i sterowania produkcją.
Słowa kluczowe: sterowanie produkcją, MRP, MES, APS, rezerwy intensywne i ekstensywne
Czytaj artykuł »

Petr KLOUDA, Vlastimil MONI, Jan BLATA, Lubomír DONÁT, František HELEBRANT
Degradation of the state of a ball track at the ZP 6600
DOI 10.1515/mspe-2017-0010
Streszczenie: W artykule przedstawiono badania stanu toru łożyska kulkowego ciężkiej maszyny górniczej ZP6600/Z79. Przedstawione zostały wyniki badań materiałowych które zostały przeprowadzone na próbkach, opisano ich przebieg oraz wyniki obliczeń numerycznych stanu naprężenia metodą elementów skończonych dla dolnej części toru w miejscu styku z kulką.
Słowa kluczowe: tor kulki, próbka, materiał, stan naprężenia, naprężenie kontaktowe
Czytaj artykuł »

   
© wydawnictwo.panova.pl