Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

V. Moni, P. Klouda, J. Blata, F. Helebrant
The application for a prediction of the coal spontaneous ignition – PREDISAM
DOI 10.1515/mspe-2017-0011
Streszczenie: Treścią tego artykułu są wyniki badań zrealizowane w ramach projektu TA01020351 pt: „Badania możliwości przewidywania i konsekwencji samozapłonu węgla brunatnego“ które zostały przeprowadzone przy wsparciu Agencji Techniki w Republice Czeskiej w latach 2011-2014, w połączeniu z badaniami technicznymi. W wyniku tych badań uzyskano informacje dotyczące oceny stopnia ryzyka powstania samozapłonu węgla brunatnego. Przedstawiony sposób oceny jest oparty na metodzie numerycznej wyrażania wartości dla kryteriów MHU – wartości poszczególnych wskaźników są sumowane z innymi wynikami uzyskanymi w trakcie realizacji tego projektu badawczego. Uwzględniono również informacje pochodzące od firm działających na hałdach węgla brunatnego – zarówno od dostawców (firm górniczych) jak i dużych odbiorców (energetycznych). Kompleksowa wiedza o przewidywaniu samozapalenia węgla brunatnego umożliwi wyeliminowanie zagrożenia pożarem w kopalniach odkrywkowych oraz na haładach. W konsekwencji zmniejszy się ryzyko pożaru, awarii środków transportu DPD, ciężkich maszyn i w zakładach przeróbczych. Zredukowane zostaną obrażenia pracowników, a także oparzenia wywołane przez pożar węgla brunatnego lub wdychania produktów gazowych z procesu niedoskonałego spalania.
Słowa kluczowe: samozapłon, węgiel brunatny, wysypisko, ocena przewidywania samozapłonu
Czytaj artykuł »

K. Ćwirko, A. Kalbarczyk-Jedynak
Performance and selectivity of ceramic membranes in the ultrafiltration of model emulsion in saline
DOI 10.1515/mspe-2017-0012
Streszczenie: Wody zaolejone pochodzące z morskich i lądowych instalacji oraz transportu morskiego stanowią poważne zagrożenie dla środowiska, co sprawia że muszą być oczyszczane wieloetapowo, także z wykorzystaniem procesów membranowych i membran nieorganicznych. Głównymi zaletami takich membran są wysoka wydajność
i selektywność, duża odporność na temperaturę i ciśnienie, odporność na kwasy, zasady i rozpuszczalniki, długa żywotność – a przy ich stosowaniu znaczące zmniejszenie oddziaływania przemysłu i transportu na środowisko. Praca przedstawia wyniki procesu separacji oleju z emulsji z dodatkiem NaCl. Badania doświadczalne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem instalacji laboratoryjnej oraz membrany ceramicznej o średnicy 300 kDa. Wykonane analizy dotyczyły wydajności i selektywności badanej membrany
w zależności od czasu, a wyniki analiz zostały następnie porównane z wymaganiami IMO.
Słowa kluczowe: membrany ceramiczne, ultrafiltracja, selektywność membran, emulsje olejowe, wody zaolejone, wody zasolone, wody zęzowe, wody balastowe
Czytaj artykuł »

О.Е. Shabaev, I.I. Bridun, О.К. Moroz
Diagnostics of breakdown of cutting tools of axial cutting head of the П110-04 type heading machine
DOI 10.1515/mspe-2017-0013
Streszczenie: Zużycie noży skrawających głowicy urabiającej kombajnu chodnikowego może spowodować istotne pogorszenie parametrów jego pracy. Ocena stopnia zużycia tych noży mocowanych na podłużnej głowicy urabiającej może zostać przeprowadzona w czasie rzeczywistym na podstawie rozkładu widmowego parametrów pracy głowicy. Jako parametr diagnostyczny zaproponowano wykorzystanie współczynnika wyznaczonego w oparciu o rozkład widmowy częstotliwości obrotowej głowicy urabiającej.
Słowa kluczowe: kombajn, głowica urabiająca, noże, zużycie ścierne, diagnostyka
Czytaj artykuł »

T. Cepowski
Prediction of the main engine power of a new container ship at the preliminary design stage
DOI 10.1515/mspe-2017-0014
Streszczenie: W publikacji przedstawiono matematyczne zależności pozwalające na prognozowanie szacunkowej mocy napędu nowo budowanych kontenerowców w latach 2005-2015. Przedstawione aproksymacje pozwalają na oszacowanie mocy napędu w oparciu o długość między pionami i liczbę kontenerów. Aproksymacje zostały opracowane przy wykorzystaniu regresji liniowej jednej i wielu zmiennych. Przedstawione zależności mają praktyczne zastosowanie do szacowania mocy napędu kontenerowca dla potrzeb wstępnego parametrycznego projektowania statku. Z badań wynika, że zastosowanie regresji wielu zmiennych daje dokładniejsze rozwiązania niż zastosowanie regresji jednej zmiennej.
Słowa kluczowe: kontenerowiec, parametry projektowe, wstępny etap projektowania, moc, moc napędu głównego, długość pomiędzy pionami, liczba kontenerów, projektowanie, regresja liniowa, aproksymacja
Czytaj artykuł »

Z. Respondek
The problems of maintenance of drainage devices within municipal and district roads
DOI 10.1515/mspe-2017-0015
Streszczenie: W artykule przedstawiono techniczne aspekty związane z utrzymaniem właściwego stanu urządzeń odwadniających dróg publicznych, szczególnie gminnych i powiatowych. Omówiono znaczenie odwodnienia dróg, scharakteryzowano podstawowe urządzenia odwodnienia powierzchniowego i sposób umiejscowienia tych urządzeń w pasie drogowym. Wskazano, prezentując rzeczywiste przykłady realizacji, typowe błędy popełniane podczas remontu i przebudowy drogi skutkujące brakiem ciągłości odwodnienia, bądź niebezpieczeństwem szybkiej utraty funkcjonalności urządzeń odwadniających. Przedstawiono wyniki badań stanu technicznego poboczy i urządzeń odwodnienia powierzchniowego na terenie wybranej gminy wiejskiej i wskazano główne problemy zarządców dróg związane z utrzymaniem urządzeń odwadniających w odpowiedniej kondycji. Wskazano na potrzebę wzrostu świadomości przy planowaniu i projektowaniu inwestycji drogowych odnośnie skutków wykonania nieskutecznego odwodnienia.
Słowa kluczowe: odwodnienie dróg, utrzymanie dróg publicznych, urządzenia odwadniające
Czytaj artykuł »

O. Klyus, O. Bezyukov
Use of water-fuel mixture in diesel engines at fishing vessels
DOI 10.1515/mspe-2017-0016
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych określających parametry fizyczne mieszanki paliwa wytworzone z ropy naftowej, oleju napędowego, estrów metylowych oleju rzepakowego (do 20%) i wody (do 2,5%). Uzyskane wyniki dowodzą, że dodanie składników biologicznych (estry metylowe oleju rzepakowego) i wody do oleju nie powoduje pogorszenia właściwości fizycznych i chemicznych, są porównywalne z parametrami paliwa podstawowego, czyli oleju napędowego z ropy naftowej. Mieszanina była przedmiotem badań na stanowisku z zastosowaniem silnika z samozapłonem za pomocą wstępnie katalitycznej obróbki paliwa. Proces obróbki paliwa polegał na tym, że materiał aktywny katalitycznie miał bezpośredni kontakt na korpusie rozpylacza. Przy porównywalnych parametrach eksploatacyjnych dla silnika, otrzymane spaliny, zadymienie było niższe nawet o 60% ze względu na wstępną obróbkę mieszanki paliwa w stosunku do fabrycznego układu wtrysku paliwa wykonanego z użyciem oleju napędowego z ropy naftowej.
Słowa kluczowe: silnik wysokoprężny, obróbka wstępna paliwa, woda, paliwo
Czytaj artykuł »

A. Jakubowski
Technology of producing the contact connections of superconductor metal-sheathed cable
DOI 10.1515/mspe-2017-0017
Streszczenie: Zaproponowano technologię wytwarzania prądowych złączeń stykowych z brzegów nadprzewodnego kabla, jako jednego z najważniejszychczęści systemu magnetycznego w termojądrowym reaktorze. Jest to problem aktualny dla współczesnej światowej energetyki. Technologię tą można realizować przez promieniowe obciskanie cienkościennej rurki metalowej na pakiet przewodników. Optymalizacją jest zapełnienie różnych profili drutem o okrągłym przekroju. Obliczono geometryczne charakterystyki niebezpiecznego poprzecznego przekroju (rozłączony pierścień) cienkościennej rury osłabionej przez wykrój wycinkowy. Przeprowadzono porównawcze obliczenie wytrzymałości jednolitej i osłabionej rury w trakcie podłużnego ściskania i poprzecznego zginania. Zamodelowano proces promieniowego obciskania cienkościennej powłoki cylindrycznej z drucianym pakowaniem, skąd wynika konieczność użycia nieliniowej teorii dla obliczeń. Rozpatrzono sprężyste współdziałanie drutów (równolegle rozmieszczonych cylindrów), pomiędzy którymi występują powierzchnie stykowe o kształcie prostokątnym.
Słowa kluczowe: kabel nadprzewodny, złącze stykowe, drut, pakowanie, rura cienkościenna, obciskanie promieniowe, styk
Czytaj artykuł »

A. Repelewicz
Rational increasing of energy efficiency of sacral buildings
DOI 10.1515/mspe-2017-0018
Streszczenie: W pracy przedstawiono możliwości zwiększenia efektywności energetycznej budynków sakralnych. Jako przykład typowych budowli sakralnych o niskiej efektywności energetycznej zostały zaprezentowane kościoły znajdujące się w zawierciańskim okręgu duszpasterskim archidiecezji częstochowskiej. Takie obiekty należałoby poddać termiozolacji w trakcie ich użytkowania. Zostały przedstawione wybrane możliwości zwiększenia energooszczędności budynków kościołów. Przedstawiono różne: zwiększenie izolacyjności ścian i dachu, montaż nowych okien i nowoczesnych systemów grzewczych. Instalacja nowego systemu grzewczego została uznana za najbardziej efektywny, najtańszy i najłatwiejszy do realizacji sposób.
Słowa kluczowe: obiekty sakralne, budynki kościelne, izolacja termiczna, systemy grzewcze
Czytaj artykuł »

T. Szelangiewicz, K. Żelazny
Prediction power propulsion of the ship at the stage of preliminary design Part I: Forecasting method for power propulsion of ship at the stage of preliminary design
DOI 10.1515/mspe-2017-0019
Streszczenie: Podczas projektowania statku najważniejsze decyzje zapadają na etapie projektowania wstępnego. Jednym z najważniejszych parametrów projektowych zakładanych przez armatora statku jest jego prędkość eksploatacyjna w rzeczywistych warunkach pogodowych występujących na linii żeglugowej. Dla tej prędkości, na etapie projektowania wstępnego, gdy znane są tylko podstawowe parametry geometryczne statku, powinna być określana moc silnika napędowego. W praktyce projektowej, moc napędu określana jest z bardzo przybliżonych wzorów ale dla prędkości na wodzie spokojnej. Dopiero po wykonaniu projektu kontraktowego i podpisaniu kontraktu wykonywane są basenowe badania oporowonapędowe modelu statku. Na podstawie tych badań jest m.in. określana moc nominalna silnika napędowego oraz oszacowana jest, na podstawie dodatku żeglugowego, prędkość eksploatacyjna. W artykule przedstawiono koncepcję metody określania mocy napędu statku dla zakładanej prędkości eksploatacyjnej, uzależnionej tylko od podstawowych parametrów geometrycznych kadłuba statku.
Słowa kluczowe: moc napędu statku, projektowanie wstępne, prędkość eksploatacyjna
Czytaj artykuł »

S. Berczyński, D. Grochała, Z. Grządziel
Modeling of surface geometric structure state after integratedformed milling and finish burnishing
DOI 10.1515/mspe-2017-0020
Streszczenie: W artykule przedstawiono komputerowe modelowanie nagniatana powierzchni frezowanej frezem kulistym. Taka metoda frezowania pozostawia ślady, gdzie dominują nierówności wynikające z posuwu wierszowania i średnicy freza. Procesowi nagniatania (obróbce plastycznej powierzchni) towarzyszą zjawiska zachodzące bezpośrednio w strefie kontaktu kulki nagniatającej z powierzchnią frezowaną. Zaprezentowano sposób przygotowania modelu MES i metodykę badań służących ocenie wartości wysokościowych parametrów Struktury Geometrycznej Powierzchni (SGP). W przygotowanym modelu fizycznym, próbki miały kształt prostopadłościanu o wymiarach: 2×1×4,5 mm (szerokość × wysokość × długość). Ponieważ w trakcie nagniatania w prostopadłościennej próbce występują odkształcenia plastyczne, uwzględniono nieliniowości materiału próbki frezowanej. Model fizyczny procesu zakładał również odtaczanie kulki nagniatającej w kierunku prostopadłym do śladów pozostawionych przez frez. W badaniach modelowych przyjęto trzy różne wartości siły nagniatania wynoszące odpowiednio 250 N, 500 N i 1000 N. Modelowanie procesu obejmowało, kontakt i wciskanie kulki w powierzchnię prób-ki do osiągnięcia wartości żądanej siły nagniatania a następnie rozpoczęcie odtaczania kulki nagniatającej po powierzchni na odcinku 2 mm, następnie stopniowo zmniejszano wartość siły nagniatania aż do wyjścia kuli ze strefy kontaktu. Podczas odtaczania kula nagniatają-ce obracała się o kąt 23°. Przedstawiono zbiorcze wykresy deformacji plastycznych modelowanych powierzchni po frezowaniu i nagniataniu wybranymi wartościami sił. Obliczono chropowatość idealizowanej powierzchni frezowanej w rozważanym modelu fizycznym, na odcinku elementarnym pomiędzy szczytami profilu odległymi o odległość posuwu wierszowania przy frezowaniu fwm = 0,5 mm. Na tym samym odcinku obliczono chropowatości po nagniataniu. Różnice otrzymanych wartości mieszczą się poniżej 20% zarejestrowanych wartości średnich w trakcie badań doświadczalnych. Przyjęte uproszczenie w modelowaniu SGP po frezowaniu pozwala na znaczne przyśpieszenie procesu obliczeniowego. Widoczne jest obniżenie się wartości parametru Ra dla modelowanych powierzchni po frezowaniu i nagniataniu wraz ze wzrostem siły nagniatania. W badaniach otrzymano optimum siły nagniatania przy wartości wynoszącej 500 N (najniższa wartość Ra = 0,24 μm), dalsze zwiększanie wartości siły nagniatania nie powoduje zmniejszania się wartości chropowatości powierzchni, co jest zgodne z wynikami otrzymanymi w trakcie prowadzonych badań doświadczalnych.
Słowa kluczowe: struktura geometryczna powierzchni, frezowanie, nagniatanie, obróbka hybrydowa, modelowanie MES
Czytaj artykuł »

   
© wydawnictwo.panova.pl