Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Komitet Redakcyjny kwartalnika naukowego-technicznego Management Systems in Production Engineering podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej.

Komitet Redakcyjny kwartalnika Management Systems in Production Engineering stosuje się do sformułowanych w tym dokumencie zasad. Zostały one opracowane, aby zapewnić poprawne, terminowe, uczciwe oraz z zachowaniem standardów etycznych publikacje artykułów naukowych. Komitet Redakcyjny kwartalnika naukowego Management Systems in Production Engineering przyjął jasno określone i ścisłe zasady dotyczące najlepszych praktyk stosowanych przy publikacji prac naukowych. Przyjęta polityka wydawnicza w swojej intencji, ma zapewnić wzajemne zaufanie zainteresowanych stron oraz umożliwić przejrzysty i kompetentny proces wydawniczy. Zasady recenzowania artykułów przyjęte przez pismo pozostają także w zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przestrzegania zasad etyki i dobrych obyczajów w nauce, a mających na celu zapewnienie uczciwości procesu wydawniczego i zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej. Przyjęte zasady postępowania obowiązujące redakcję, autorów, recenzentów i wydawców przygotowane zostały w oparciu o wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE) dostępne na stronie internetowej www.publicationethics.org

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE AUTORÓW

Decyzja Komitetu Redakcyjnego dotycząca przyjęcia lub odrzucenia artykułu do publikacji zależy całkowicie od oceny wartości artykułu, jego oryginalności i jasności przekazu, a także od związku z obszarami tematycznymi. Artykuły są publikowane po wyrażeniu zgody przez autorów na przekazanie praw autorskich. Na autorach spoczywa obowiązek gwarantowania pełnej oryginalności prac przedłożonych do Kwartalnika, które nie mogą stanowić w żadnej części plagiatu lub zawierać fałszywych lub nieuczciwie podanych danych. Jeżeli w tekście wykorzystane zostały fragmenty lub stwierdzenia innych autorów, należy odnotować to właściwym przypisem lub cytatem. Opublikowane artykuły powinny zawierać listę wykorzystanych materiałów i, tam gdzie to dotyczy, informację na temat dofinansowania badań. Ponadto, autorzy nie mogą składać do publikacji materiałów, które wcześniej zostały opublikowane w tym samym kształcie w innych czasopismach. Jeżeli podobne materiały zostały opublikowane w innych wydawnictwach lub zaprezentowane podczas konferencji lub sympozjów naukowych, podczas składania tekstu autor zobowiązany jest do podania tego faktu.

Artykuły, które zostaną przyjęte do druku w kwartalniku Management Systems in Production Engineering nie mogą naruszać kanonu rzetelności i uczciwości naukowej oraz zasad etycznych i standardów obowiązujących w nauce.

Przykłady nieuczciwości naukowej obejmują, choć nie są ograniczone do następujących zjawisk: ghostwriting (z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) oraz guest authorship (honorary authorship) gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie ma miejsca, a pomimo to jest on autorem/współautorem publikacji. Guest authorship jest poważnym naruszeniem standardów i norm integralności naukowej i akademickiej i godzi w rzetelność i niezależność naukową autora.

Jeżeli autor odkryje błędy lub niewłaściwe dane umieszczone w swoim rękopisie, jego obowiązkiem jest poinformowanie o tym fakcie redakcji, a następnie wycofanie lub poprawienie artykułu. Wszyscy autorzy zobowiązani są do dostarczenia informacji o wycofaniu publikacji lub do wniesienia poprawek do zauważonych błędów.

Autorzy zachowują prawo prezentowania swoich artykułów publikowanych w Kwartalniku na konferencjach i zjazdach naukowych.

Autorzy zobowiązani są do ujawnienia wszelkich finansowych lub osobistych związków z osobami lub organizacjami, które w sposób niewłaściwy mogłyby wpłynąć na ich pracę. Wszelkie źródła finansowania lub udział instytucji naukowo-badawczych muszą zostać przez autorów wymienione.

Artykuły muszą zawierać odpowiednio sformułowane podziękowanie i potwierdzenie wkładu osób trzecich. Autorzy zobowiązani są do wymienienia wszelkich publikacji, osób lub ustaleń prawnych, które wpłynęły na charakter i wyniki ich prac.

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE REDAKCJĘ

Komitet Redakcyjny kwartalnika Management Systems in Production Engineering wstępnie kwalifikuje przesłane materiały do publikacji i podejmuje ostateczną decyzję o zamieszczeniu ich w czasopiśmie, biorąc pod uwagę oczekiwania czytelników i autorów. Wszystkie teksty przesłane do redakcji i zakwalifikowane do publikacji podlegają procesowi recenzji. Fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą autora na przyjętą przez redakcję procedurę recenzowania. Zachowanie anonimowości recenzentów jest sprawą niezwykle istotną.

Na decyzję Redakcji o przyjęciu do druku lub odrzuceniu artykułu w żaden sposób nie może oddziaływać ewentualny konflikt interesów obu stron.

Redakcja zobowiązana jest to przestrzegania procedur polityki Kwartalnika w sprawach dotyczących praw autorskich i plagiatów.

Redakcja zobowiązana jest do dokonania oceny przesłanych rękopisów biorąc pod uwagę wyłącznie wartość naukową treści artykułu bez względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć lub orientację seksualną autorów.

Redakcja może przekazywać informacje dotyczące rękopisu wyłącznie autorowi, recenzentom, wydawcy lub innym doradcom redakcyjnym. W sytuacji, gdy dostrzeżone zostaną błędy, Redakcja zobowiązana jest do publikacji stosownych poprawek lub do zamieszczenia informacji o odwołaniu publikacji.

W przypadku podjęcia decyzji o niepublikowaniu przesłanego materiału, Redakcja nie może go w żaden sposób wykorzystać bez pisemnej zgody autora.

Komitet Redakcyjny zobowiązany jest do rozpatrzenia wszelkich nieetycznych działań wydawniczych, nawet jeżeli do ich ujawnienia dojdzie wiele lat od daty publikacji.

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTÓW

Recenzenci nie powinni być zaangażowani w proces recenzyjny tekstów, co do których istnieje podejrzenie, że mogą wywołać konflikt interesów wynikający ze współpracy lub jakichkolwiek innych wzajemnych relacji z autorami.

Recenzent zobowiązany jest do zachowania obiektywności i powstrzymania się od osobistej krytyki. Recenzent zawsze powinien uzasadnić swoją ocenę przedstawiając własną argumentację.

W miarę możliwości, recenzenci powinni zidentyfikować fragmenty publikacji, które nie znalazły się w cytowaniach/przypisach autorskich, jak również poinformować o ewentualnych podobieństwach złożonej publikacji do innych wcześniej opublikowanych artykułów.

W przypadku materiałów, co do których podjęta zostanie decyzja o ich niepublikowaniu, nie mogą one być wykorzystane przez recenzentów do własnych celów bez uprzedniej zgody autora wyrażonej na piśmie. Recenzje artykułów winne być przeprowadzane w sposób poufny. Prace recenzowane są anonimowo – autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora (tzw. "podwójnie ślepa recenzja"). Podjęte decyzje zachowują klauzulę poufności.

ZASADY ETYKI (PROCES WYDAWNICZY)

Wraz z publikacją, wszystkie wersje złożonych artykułów naukowych pozostają do wglądu. W sytuacji, gdy dostępne jest kilka wersji tego samego artykułu, obowiązkiem Redakcji jest zapewnienie ich czytelnego oznaczenia wraz z datą publikacji i numerem wersji.

Zamieszczanie artykułów w formie pełno tekstowej wersji elektronicznej jest istotnym składnikiem współczesnego procesu wydawniczego. Artykuły zamieszczane są na stronie internetowej kwartalnika Management Systems in Production Engineering (Archiwum) w terminie nie przekraczającym 2 tygodnie od ukazania się w wersji pierwotnej – drukowanej.

Aby zapewnić precyzyjne cytowania publikacji umieszczanych w kwartalniku Management Systems in Production Engineering oraz dostępność do nich w sieci, Kwartalnik przyjął system identyfikacji elektronicznych wersji publikacji naukowych według identyfikatora dokumentu elektronicznego DOI.

Tłumaczenia artykułów wcześniej publikowanych w innych źródłach nie są dopuszczalne. Dopuszcza się tłumaczenia rozszerzonych wersji referatów prezentowanych na konferencjach.

Wszelkie naruszenie zasad rzetelności naukowej oraz zasad etyki obowiązującej w nauce oraz wszelkie przykłady takich praktyk będą ujawniane wraz z poinformowaniem o fakcie zaistnienia takiego przypadku odpowiednich instytucji lub organizacji (np. instytucji, które są pracodawcą autora, towarzystw naukowych, zrzeszeń, wydawców naukowych, itd.). Komitet Redakcyjny zobowiązany jest do archiwizowania informacji o naruszeniu zasad rzetelności naukowej i łamaniu zasad etyki obowiązującej w nauce.

   
© wydawnictwo.panova.pl