Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

P. Hąbek
Zintegrowana polityka produktowa jako podejście wspomagające zrównoważone wzorce produkcji i konsumpcji

Streszczenie: W artykule przedstawiono zintegrowane podejście w zakresie oddziaływania produktu na środowisko na wszystkich etapach jego cyklu życia, realizowane w ramach polityki Unii Europejskiej promującej zrównoważone wzorce produkcji i konsumpcji. W pierwszej części artykułu wskazano na potrzebę rozdzielenia współzależności wzrostu gospodarczego od wzrostu zużycia zasobów i negatywnego wpływu na środowisko. Następnie omówiono zintegrowaną politykę produktową z uwzględnieniem genezy jej powstania, zasad i instrumentów wdrażania.
Słowa kluczowe: decoupling, cykl życia produktu, polityka Unii Europejskiej
Czytaj artykuł »

A. Bujanowska, W. Biały
Identyfikacja i modelowanie procesów eksploatacji infrastruktury technicznej w obiekcie szpitalnym

Streszczenie: Infrastruktura techniczna szpitala stwarza warunki do efektywnego i bezpiecznego prowadzenia procesu diagnozowania, leczenia i rehabilitacji pacjentów. Przy wielości i różnorodności aparatury medycznej, sprzętu technicznego i potrzebie stałego przystosowywania budynków do potrzeb produkcji usług medycznych, szpitale na stałe zatrudniają służby utrzymania ruchu, które są zgromadzone w działach techniczno – eksploatacyjnych. Przeprowadzone badania wstępne na terenie województwa śląskiego w wybranych jednostkach szpitalnych wykazały, że planowanie i prowadzenie przeglądów i napraw nie jest wspomagane przez narzędzia informatyczne. Stąd celem artykułu będzie identyfikacja i modelowanie procesów eksploatacji infrastruktury technicznej w obiekcie szpitalnym na potrzeby projektowania systemu wspomagającego zorientowanego na usługi. Przedstawienie przykładu systemu opartego na SOA będzie stanowiło próbę implementacji modelu wspomagającego procesy eksploatacji infrastruktury w organizacji szpitalnej zgodnego z koncepcją "Facility Management" (FM). FM jest synonim nowoczesnego zarządzania budynkami i obiektami przestrzennymi. Systemy i technologie informatyczne stanowią czynnik integrujący różne obszary zarządzania obiektami.
Słowa kluczowe: BPMN, Facility Management, zasoby informacyjne, infrastruktura techniczna szpitala
Czytaj artykuł »

A. Loska
Wybrane organizacyjne aspekty modelowania organizacji utrzymania ruchu

Streszczenie:W artykule dokonano przeglądu i oceny wybranych sposobów modelowania elementów organizacji utrzymania ruchu. W oparciu o przedstawione główne cele takiej organizacji, wyróżniono zbiór powiązań strukturalnych i systemowych z wykorzystaniem modelu Business Centered Maintenance. Następnie zaprezentowano i omówiono możliwości modelowania organizacji utrzymania ruchu z wykorzystaniem modeli dwu i trójwymiarowych.
Słowa kluczowe: utrzymanie ruchu, eksploatacja, zarządzanie utrzymaniem ruchu, modelowanie, organizacja utrzymania ruchu
Czytaj artykuł »

I. Onderková, I. Cholevová
Zastosowanie GPS w koparkach wielonaczyniowych

Streszczenie: Do sterowania procesem urabiania niezbędne jest posiadanie skojarzonego systemu narzędzi które umożliwiają wyeliminowanie czynnika ludzkiego. Podstawowe wymogi stawiane takiemu rozwiązaniu obejmują: dostępność z wyprzedzeniem lub w momencie urabiania, minimalizację wpływu czynnika ludzkiego na rezultat procesu, obiektywizację oceny procesu urabiania. Miernikiem efektywności procesu urabiania jest zużycie energii odniesione zazwyczaj do jednostki objętości odspojonej (urobionej) skały. Na podstawie przeprowadzonej analizy teoretycznej oraz praktycznych badań zorientowanych na procesy urabiania i weryfikacji obiektywności podczas badań in situ (wiercenie i tunelowanie), stwierdzono, iż zużycie energii jest najbardziej obiektywnym kryterium oceny. Wielkość ta jest wiarygodna – zasadna dla procesów urabiania i stąd jej użycie również dla oceny urabialności dla maszyny wielonaczyniowej ma racjonalne uzasadnienie. W połączeniu z aplikacją klasy GIS służącej do monitorowania urobku, stworzone zostało optymalne narzędzie służące do monitorowania efektywności procesu urabiania.
Słowa kluczowe: koparka wielonaczyniowa, górnictwo węgla brunatnego, systemy GIS, efektywność energetyczna
Czytaj artykuł »

J. Fries, S. Dubina
Monitorowanie obróbki wałów korbowych

Streszczenie: W ramach projektu MPO, który koncentruje się na wspieraniu sterowania lunetą oraz automatyzacji ustawienia obrabianego wału korbowego, koniecznym było dokonanie pomiarów czasów operacyjnych podczas wytwarzania wybranych typów wałów. W artykule dokonano oceny zebranych podstawowych danych.
Słowa kluczowe: obróbka skrawaniem, wał korbowy, czas operacyjny
Czytaj artykuł »

   
© wydawnictwo.panova.pl