Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

A. Wieczorek
Methods and techniques of prediction of key performance indicators for implementation of changes in maintenance organisation
Streszczenie: W artykule dotyczącym metod i technik prognozowania wartości kluczowych wskaźników efektywności obsługi (ang. Key Performance Indicators) zdefiniowano oraz sklasyfikowano te wskaźniki. Przedstawiono wymagania oraz sposób doboru wskaźników KPI. Dokonano przeglądu, a także scharakteryzowano metody i techniki prognozowania stanu organizacji utrzymania ruchu. Przedstawiono koncepcję wykorzystania wybranych metod oraz narzędzi gromadzenia oraz przetwarzania danych dla potrzeb prognozowania tego stanu.
Słowa kluczowe: eksploatacja, zarządzanie, niezawodność, prognozowanie, komputerowe wspomaganie, GIS, CMMS, EAM, ERP, KPI
Czytaj artykuł »  

L. Chybowski
Safety criterion in assessing the importance of an element in the complex technological system reliability structure
Streszczenie: W artykule przedstawiono konieczność rozwinięcia opisu ważności elementów s strukturze niezawodnościowej systemów technicznych w aspekcie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu. Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z poszukiwaniem słabych ogniw i elementów ważnych w systemie. Przedstawiono propozycję rozwinięcia aktualnego podejścia do oceny ważności elementów systemu. Wskazano na różnicę pomiędzy zawodnością zdatności a zawodnością bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: ważność elementu, ocena ważności, słabe ogniwo, bezpieczeństwo systemu
Czytaj artykuł »

I. Grzanka
Work transformation in the information society
Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono podstawowe uwarunkowania, stanowiska i związane z nimi tendencje zmian procesów pracy w społeczeństwie informacyjnym. Szczególną uwagę poświęcono telepracy jako innowacyjnej formie pracy, opartej na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych, a także rozważono kwestię wpływu teleinformatyki i globalizacji na współczesne i przyszłe procesy pracy oraz strukturę zatrudnienia.
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, rynek pracy, telepraca, technologie informacyjno-komunikacyjne
Czytaj artykuł »

J. Mazurkiewicz, I. Bartyzel, A. Mazurkiewicz
Regional transportation – reactivation
Streszczenie: Histogramy liczebności pasażerów posłużyły do oceniony charakteru ich migracji, godzin szczytu, równomiernego nasilenia i znikomej ilości podróżnych. Ocenę wykonano przed i po zmianie rozkładu jazdy, zarówno dla dni roboczych jak i wolnych (soboty niedziele). Stwierdzono małe zainteresowanie tym połączeniem, co wiąże się z wymaganym dużym dofinansowaniem. Zmiana rozkładu jazdy nie zwiększyła zainteresowania tym połączeniem. Zaproponowano proste narzędzie – wykres Paretto, który czytelnie prezentuje kierunki zmian rozkładu jazdy. Wykazano także inne usterki wprowadzonego rozkładu jazdy.
Słowa kluczowe: liczebność pasażerów, natężenie ruchu, efektywność, Paretto, koleje regionalne
Czytaj artykuł »

J. Zarębska
Packaging waste management on example of city Zielona Gora
Streszczenie: W artykule zaprezentowano wymagania prawne Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniami oraz ich najnowsze transpozycje do prawa polskiego. Autorka podjęła próbę opisania wybranych, dotychczasowych osiągnięć Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, który od wielu lat w imieniu miasta, w sposób systematyczny rozwija system gospodarki odpadami komunalnymi (w tym opakowaniowymi), zgodny z polityką UE i założeniami rozwoju zrównoważonego. Zwrócono uwagę na braki i niedociągnięcia w systemie, których likwidacja stanowi priorytet przyszłych inwestycji ZGKiM, zgodnych z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Zielona Góra.
Słowa kluczowe: Dyrektywa 94/62/WE, dyrektywa 2008/98/WE, odpady opakowaniowe, odzysk, recykling
Czytaj artykuł »

M. Wiaterek
State treasury special purpose entities for organisation of UEFA EURO 2012
Streszczenie: Na mocy przepisów ustawy o przygotowaniu EURO 2012 zostały powołane dwie spółki celowe Skarbu Państwa: PL 2012 sp. z o.o. i Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Spółka PL 2012 pełni nadrzędną rolę w organizacji przygotowań do turnieju EURO, ponieważ została powołana w celu koordynacji oraz nadzoru nad działaniami przygotowawczymi.
Słowa kluczowe: EURO 2012, Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o., Spółka PL 2012
Czytaj artykuł »

   
© wydawnictwo.panova.pl