Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

E. W. Maruszewska
Implementation of Enterprise Resource Planning system and change in accountant’s role – Polish perspective
Streszczenie: Systemy ERP integrują w sobie wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwach oraz wszystkich użytkowników oprogramowania komputerowego w jednym spójnym skomputeryzowanym środowisku często powodując konieczność zmian organizacyjnych w jednostce, aby dostosować się do możliwości system. Wdrożenie systemu ERP jest zatem skomplikowanym procesem z aspektami technicznymi oraz społeczno-organizacyjnymi. Ponieważ system ERP obejmuje również dane finansowe oraz podejmowanie decyzji zarządczych, służby księgowe odgrywają ważną rolę zarówno w procesie implementacji, jak i po wdrożeniu systemu.
Słowa kluczowe: zintegrowane systemy informatyczne, rachunkowość zarządcza, wdrożenie oprogramowania zintegrowanego
Czytaj artykuł »    

N. Belkina, K. Polupan
Evaluation of training and-methodological support of university courses

Streszczenie: Jakość nauczania w instytucji szkolnictwa wyższego w sposób oczywisty zależy od integralności i jakości wyszkolenia oraz wsparcia metodycznego. Jednakże aby poprawić tę jakość, konieczne jest posiadanie rozsądnej i rzetelnej metody oceny takiego wsparcia. Niniejszy artykuł zawiera listę materiałów zalecanych na kursy uniwersyteckie, kryteria oceny ich pojedynczych części oraz podejście do obliczania poziomów jakości każdego z komponentów oraz nauczanego materiału jako całości.
Słowa kluczowe: nauczanie, kryteria oceny, jakość
Czytaj artykuł »    

L. Chybowski
The problems of modeling the reliability structure of the complex technical system on the basis of a steam-water system of the engine room
Streszczenie: W artykule przedstawiono pojęcie struktury systemu ze szczególnym uwzględnieniem struktury niezawodnościowej. Przedstawiono zalety i wady modelowania struktury niezawodnościowej systemu z wykorzystaniem blokowych schematów niezawodności (RBD). Przedstawiono modele RBD okrętowego systemu parowo-wodnego zbudowane wg koncepcji modelu „wieloelementowego”, „jednoelementowego” i mieszanego. Przedstawiono krytyczne uwagi dotyczące praktycznego zastosowania modeli ujmujących jedynie nadmiar strukturalny. Wskazano na istotną wartość modelu autorstwa profesorów Jadźwińskiego i Smalko nazwanego przez nich „domyślną strukturą niezawodnościową”. Wskazano na konieczność budowy nowego typu modeli: jakościowo-ilościowych przydatnych w rozwijanej przez autora metodyce wielokryterialnej analizy ważności elementów w strukturze niezawodnościowej złożonych systemów technicznych.
Słowa kluczowe: struktura niezawodnościowa, model struktury, złożony system techniczny, ważność elementów, blokowy schemat niezawodności
Czytaj artykuł »

J. Jurman, I. Cholevová, I. Onderková
Efficiency increasing of belt conveyor’s drive by ceramic lagging of driving pulley
Streszczenie: W każdym punkcie styku taśmy z bębnem ma miejsce względna kompensacja prędkości, która powstaje w wyniku poślizgu nawet gdy punkty kontaktowe są dość czyste i suche. Prowadzi to do wytworzenia ciepła, które jest absorbowane przez oba zaangażowane materiały – przez taśmę, i bęben. W przeciwieństwie do taśmy, otulina bębna zwiększa swoją temperaturę do pewnego limitu, który zależy od wielu czynników. Kiedy temperatura powierzchni otuliny osiąga około 60°C, pewne zmiany strukturalne zachodzą w materiale otuliny i dalszy wzrost temperatury może stworzyć ryzyko zapalenia taśmy i zniszczenia jednostki napędowej. Można tego uniknąć, przez izolowanie bębna nowymi materiałami, które wyeliminują wszelkie tarcie na powierzchniach kontaktowych i które są odporne na ciepło.
Słowa kluczowe: przenośnik taśmowy, bęben, tarcie, ciepło
Czytaj artykuł »  

T. Borkowski, D. Tarnapowicz, G. Nicewicz
Ships mooring in the port as a threat to our natural environment
Streszczenie: Rosnący transport morski, nowe statki i nowe technologie zwiększają zapotrzebowanie na energię elektryczną. W tej sytuacji zwiększa się wielkość emisji zanieczyszczeń generowanych przez statki do atmosfery. Ma to olbrzymie znaczenie dla miast portowych i ludzi tam zamieszkałych. W artykule przedstawione jest porównanie różnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza w portach w odniesieniu do statków morskich. Określenie wielkości emitowanych zanieczyszczeń powietrza przez statki w portach jest niezbędne dla prowadzenia prawidłowej działalności gospodarczej portu. Stanowi to podstawę do określenia wpływu pracy portu na środowisko naturalne. Autorzy przedstawili metodologię obliczania emisji zanieczyszczeń przez statki cumujące w portach.
Słowa kluczowe: emisja zanieczyszczeń powietrza, źródła emisji, wskaźniki emisji
Czytaj artykuł »

T. V. Ponomarenko
Ecological, economic and social consequences of emergencies on potash mines
Streszczenie: Efektami sytuacji nadzwyczajnych w kopalniach potasu w Polsce, Niemczech, Kanadzie i Rosji, są nagłe i niekontrolowane wypływy wody lub solanki, którym towarzyszą zjawiska gazowe i dynamiczne. Przedstawiono przykłady awaryjnych zalań oraz działań ochronnych, zakończonych powodzeniem. W artykule usystematyzowane zostały konsekwencje ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Alokowano je do skali przedsiębiorstwa, regionu oraz kraju. Przedstawiono również analizę doświadczeń kompensacyjnych w rosyjskich kopalniach potasu.
Słowa kluczowe: katastrofy, rekompensaty za szkody ekologiczne, gospodarcze, społeczne konsekwencje
Czytaj artykuł »  

E. J. Lipińska
The hydrocarbon impurity of mineral waters and soils in Iwonicz-Zdrój
Streszczenie: Gmina Iwonicz-Zdrój jest gminą uzdrowiskową. Cechą charakterystyczną dla gminy jest współwystępowanie źródeł wód mineralnych ze źródłami substancji węglowodorowych. Naturalna emisja substancji węglowodorowych stwarza ryzyko ciągłego lub pulsacyjnego przedostawania się ich do środowiska gruntowo-wodnego. Strefa A ochrony uzdrowiskowej ma spełniać szczególne wymagania ochrony środowiska. W strefie tej pobrano próbki gleby i wody podziemnej do badań laboratoryjnych. Oznaczono substancje przekraczające standardy jakości środowiska.
Słowa kluczowe: gleba, woda, źródła wód mineralnych, analiza fizyko-chemiczna
Czytaj artykuł »

F. Helebrant i inni
The harmonization and optimization of diagnostic methods for a belt conveyor
Streszczenie: Celem końcowym projektu MPO FR-TI1/537 pt. „Kompleksowy diagnostyczny system dla przenośników taśmowych” jest wykonanie i sprzedaż kompleksowego systemu diagnostycznego dla przenośników taśmowych oraz powiązanych z tym usług. Wynikiem projektu jest prototyp systemu diagnostycznego na modelu przenośnika taśmowego oraz opracowanie i zweryfikowanie diagnostyki, metod pomiaru, łącznie ze wstępnymi wymaganiami i pomocą techniczną. Artykuł prezentuje aktualny stanem wykonania projektu, głównie w części opracowania diagnostycznych metod projektowych, pomocy technicznej oraz innych pomiarów.
Słowa kluczowe: diagnostyka, przenośniki taśmowe, prototyp
Czytaj artykuł »  

   
© wydawnictwo.panova.pl