Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Z. Matuszak

Particular reliability characteristics of two-element parallel technical (mechatronic) systems
Streszczenie: W pracy scharakteryzowano podstawowe rozkłady uszkodzeń elementów wchodzących w skład systemów technicznych (mechatronicznych): wykładniczy, Weibulla, normalny, logarytmo-normalny. Dokonano opisu charakterystykami niezawodnościowymi dwuelementowych równoległych systemów technicznych. Rozpatrzono szczególne przypadki, gdy czasy zdatności elementów systemu technicznego mają rozkłady: wykładniczy, Weibulla, normalny, logarytmo-normalny, a sam system tworzą dwa elementy o strukturze równoległej niezawodnościowej i różnych typach rozkładów czasów zdatności elementów. Kolejność elementów w analizie nie ma znaczenia. Przedstawiono następujące charakterystyki niezawodnościowe dla systemu o dwóch elementach połączonych równolegle: dystrybuantę czasu zdatności systemu, niezawodność systemu, gęstość prawdopodobieństwa czasu zdatności systemu, intensywność uszkodzeń systemu.
Słowa kluczowe: system techniczny (mechatroniczny) rozkłady uszkodzeń elementów, rozkłady uszkodzeń dwuelementowych równoległych systemów technicznych
Czytaj artykuł »

V. Nordin, Y. Mikhalskaya
About certification in the automobile field

Streszczenie: Rozwój przemysłu transportowego w Federacji Rosyjskiej stanowi aktualny problem bezpieczeństwa transportowego, świadczącego usługi przewozu dóbr oraz pasażerów, kontrolę techniczną oraz naprawy pojazdów. Certyfikacja to podstawowy mechanizm, w ramach którego nie powinno dokonywać się wyłącznie oceny zgodności usług ze standardem, ale również powinien być również regulatorem, umożliwiającym poprawę bezpieczeństwa. Szczegóły oraz etapy oceny zgodności zostały omówione w niniejszym artykule. Przedstawiono również mechanizm różnicowania usług transportowych w zależności od poziomu złożonej oceny jakości.
Słowa kluczowe: certyfikacja, usługi transportowe, bezpieczeństwo transportu
Czytaj artykuł »

G. Nicewicz, D. Tarnapowicz
Assessment of marine auxiliary engines load factor in ports

Streszczenie: Do obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza generowanych przez statki podczas postoju w porcie konieczna jest miedzy innymi znajomość współczynnika obciążenia okrętowych silników pomocniczych. Wartość tego współczynnika w raportach organizacji światowych, zajmujących się problematyką emisji spalin przez statki, określana jest głównie na podstawie wywiadów przeprowadzanych ze starszymi mechanikami na statkach. W pracy przedstawiono metodę wyznaczania tego współczynnika w oparciu o badania identyfikacyjne obciążeń okrętowych systemów elektroenergetycznych, prowadzone przez autorów. Dokonano również porównania uzyskanych w ten sposób wyników z wartościami podawanymi w raportach światowych.
Słowa kluczowe: emisja zanieczyszczeń powietrza przez statki w portach, współczynnik obciążenia silników pomocniczych
Czytaj artykuł »

T. Pauliček, P. Čičo, J. Zaujec, M. Burda
Risk assessment and actions to reduction of risk in explosive environment

Streszczenie: Artykuł zajmuje się oceną ryzyka i środków redukcji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, dla gazu ziemnego CNG na stacjach przy napełnianiu samochodów osobowych, ciężarówek i autobusów.Stacja paliw była monitorowana przez dwa lata gdzie zastosowano metodę FMEA do zdefiniowania i oceny braków, sugerując środki zaradcze w celu zmniejszenia liczby awarii w systemie. Zastosowanie metody FMEA pomaga poprzez identyfikację i minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia awarii w systemie, co ma ogromne znaczenie z punktu widzenia zapobiegania występowaniu działań niepożądanych.
Słowa kluczowe: ryzyko, zaburzenia, FMEA, niepożądane zdarzenieI
Czytaj artykuł »  

A. Wolnowska
Implementation of qualitative rules in company`s information management

Streszczenie: W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia zarządzania jakością. Podkreślono rolę informacji w przedsiębiorstwie i odbywających się tam procesach pracy. W oparciu o osiem zasad zarządzania jakością, kanony TQM i założenia pionierów dziedziny, m.in. Deminga, Jurana, Crosbiego i Shewarta, autor zinterpretował zastosowanie wskazanych zasad i założeń do przepływu informacji w przedsiębiorstwie. Sugerowana przez autora analogia nie tylko podkreśla wagę informacji jako zasobu przedsiębiorstwa, ale również wskazuje na możliwości doskonalenia zarządzania nią.
Słowa kluczowe: eksploatacja, zarządzanie, niezawodność, prognozowanie, komputerowe wspomaganie, GIS, CMMS, EAM, ERP, KPI
Czytaj artykuł »

Z. Andrássyová i inni
Improving quality of statistical process control by dealing with non-normal data in automotive industry

Streszczenie: W artykule dotyczącym metod i technik prognozowania wartości kluczowych wskaźników efektywności obsługi (ang. Key Performance Indicators) zdefiniowano oraz sklasyfikowano te wskaźniki. Przedstawiono wymagania oraz sposób doboru wskaźników KPI. Dokonano przeglądu, a także scharakteryzowano metody i techniki prognozowania stanu organizacji utrzymania ruchu. Przedstawiono koncepcję wykorzystania wybranych metod oraz narzędzi gromadzenia oraz przetwarzania danych dla potrzeb prognozowania tego stanu.
Słowa kluczowe: zasady zarządzania jakością, przepływ informacji, Total Quality Management
Czytaj artykuł »

V. Nordin, P. Shcherban
Development of recommendations for the effective functioning of the gas system of Kaliningrad Region

Streszczenie: Wydłużone i intensywne wykorzystanie infrastruktury przesyłu gazu w regionie Kaliningradu doprowadziły do znacznego pogorszenia jej stanu w wielu obszarach. W artykule przedyskutowano obecny stan infrastruktury oraz możliwe opcje dla jej napraw w sposób niezakłócający ciągłości dostaw.
Słowa kluczowe: infrastruktura, przesył gazu, ciągłość dostaw
Czytaj artykuł »

M. Matuszak
Impact tests of micromilling tool mounted in micromilling machine spindle
Streszczenie: Zaprezentowano sposób przeprowadzenia testu impulsowego narzędzia zamocowanego we wrzecionie mikrofrezarki. Bardzo małe wymiary freza uniemożliwiają przeprowadzenie testu impulsowego w sposób klasyczny z wykorzystaniem akcelerometru do pomiaru odpowiedzi impulsowej narzędzia. Do pomiaru odpowiedzi impulsowej wykorzystano wibrometr laserowy. Pomiaru odpowiedzi impulsowej dokonano w dwóch kierunkach i siedmiu punktach narzędzia. Dodatkowo wyznaczono odpowiedź impulsową w trzech punktach wrzeciona obrabiarki. Dokonano porównania otrzymanych częstotliwości rezonansowych dla punktów pomiarowych na narzędziu oraz wrzecionie mikroobrabiarki. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych testów impulsowych oraz wynikające z nich wnioski.
Słowa kluczowe: mikrofrezowanie, test udarności, funkcja odpowiedzi częstotliwościowej, narzędzie mikrofrezowania
Czytaj artykuł »  

A. Adamkiewicz, W. Kamiński
LNG Terminal Safe Operation Management

Streszczenie: W artykule przedstawiono znaczenie problemu bezpieczeństwa terminali LNG w transporcie morskim gazu ziemnego. Wskazano szczególne wymagania jakie stwarza instalacji przesył LNG, a wynikające z jego szczególnych własności. Na tle wielopoziomowych krytycznych obszarów bezpieczeństwa stanowiących elementy składowe struktury systemu bezpieczeństwa terminali wyselekcjonowano możliwości zmniejszania ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnej na terminalu LNG. Zdefiniowano zadania wykonywane przez terminal LNG tak z udziałem personelu obsługującego terminal, jak i personelu zewnętrznego zatrudniony na terminalu LNG. Sformułowano generalne tezy dla bezpieczeństwa terminali LNG.
Słowa kluczowe: terminal, LNG, operacje, bezpieczeństwo, gazowiec, wyładunek, personel
Czytaj artykuł »

   
© wydawnictwo.panova.pl