Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

M. Mierzwa
Proposal of the implementation of the QFD method to improve the welding process in the chosen, really existing company
Streszczenie: W publikacji przedstawiono analizę i ocenę wybranych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa X, dokonano selekcji możliwej do zastosowania metody projakościowej oraz przeprowadzono tę metodę krok po kroku dla obserwacji jej przebiegu i sprawdzenia, czy przyniesie wymierne korzyści firmie.
Słowa kluczowe: jakość, niezgodności, metody i techniki zarządzania jakością, QFD, dom jakości
Czytaj artykuł »

M. Gawron, J. Zborowska
Changes in the systems of medical waste management in public health protection institutions of lubuskie voivodship 2007-2011-research results
Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę funkcjonowania systemów zarządzania gospodarką odpadami medycznymi w wojewódzkich samorządowych jednostkach ochrony zdrowia regionu lubuskiego, w latach 2007-2011. Na podstawie przeprowadzonych badań, wśród 65% funkcjonujących publicznych jednostek ochrony zdrowia podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego, ukazuje endogeniczne zmiany ich systemów gospodarki odpadami determinowanych przede wszystkim kondycją finansową sektora usług medycznych.
Słowa kluczowe: odpady medyczne, gospodarka odpadami, jednostki ochrony zdrowia
Czytaj artykuł »  

M. Wiaterek
Company targeted host cities for EURO 2012
Streszczenie: Przepisy ustawy o przygotowaniu EURO 2012 przewidziały powołanie kilku spółek celowych miast-gospodarzy, w których będzie odbywał się turniej. Na podstawie umów o powierzenie zadań, zawartych z prezydentami miast-organizatorów, realizują one przedsięwzięcia inwestora zastępczego w zakresie organizacji przygotowań do turnieju i wykonują zadania związane z budową stadionów oraz infrastruktury towarzyszącej.
Słowa kluczowe: EURO 2012, spółka celowa stadion, infrastruktura
Czytaj artykuł »  

A. Andrykiewicz i inni
The assessment and use of integrated product policy in Poland

Streszczenie: Praca przedstawia wdrażanie Zintegrowanej Polityki Produktowej w Polsce na tle działań europejskich. Analizuje ustawodawstwo instytucji europejskich tym zakresie. Ocenia zaawansowanie realizacji LCA, ekoznakowania, podatków ekologicznych, systemu EMAS oraz ekologicznych zamówień publicznych w Polsce. Wyjaśnia przyczyny wolnego wdrażania ZPP w polskich organizacjach. Najszerzej traktuje upowszechnienie i promowanie ecolabelingu, na podstawie badań  empirycznych przeprowadzonych w Niemczech i Polsce.
Słowa kluczowe: Zintegrowana Polityka Produktowa, ZPP, LCA, ekoznakowanie, podatki ekologiczne, EMAS, ekologiczne zamówienia publiczne
Czytaj artykuł »  

K. Kurus, B. Białecka
Analysis of safety at work rate in chosen mines of upper Silesian coal basin
Streszczenie: W artykule przedstawiono próbę porównania bezpieczeństwa pracy w wybranych przykładowo kopalniach zlokalizowanych na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w Polsce i Republice Czeskiej oraz wskazano te dobre praktyki/działania, które z powodzeniem można wdrożyć w innych zakładach górniczych co umożliwi wzrost bezpieczeństwa pracy górników.
Słowa kluczowe: górnictwo, bezpieczeństwo, wypadki, Republika Czeska, kopalnie
Czytaj artykuł »

A. Zagajewski i inni
Forest monitoring systems as an instrument offenses and offenses against the environment
Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę monitoringu w aspekcie dążenia do zmniejszenia liczby przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku dokonywanych na obszarach leśnych województwa lubuskiego. Ukazuje on aspekty prawne dotyczące definicji przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku. Jednocześnie przedstawia informacje dotyczące możliwości i zasadności zastosowania monitoringu w lasach województwa lubuskiego oraz stan prawny dotyczący stresowania tego typu technologii.
Słowa kluczowe: przestępstwa, wykroczenia, środowisko, monitoring
Czytaj artykuł »

A. Wolnowska, M. Kopacz
Implementation of control cards and supporting method in production engineering
Streszczenie: W artykule przedstawione zostały wybrane metody związane ze statystycznym sterowaniem procesami produkcyjnymi. Głównie skupiono się na kartach kontrolnych i analizie Pareto-Lorenza. Wskazane metody zastosowano do analizy stabilności procesu produkcji aparatu słuchowego firmy X (nazwy firmy nie podano ze względu na poufność danych produkcyjnych). Badania przeprowadzono w kilka miesięcy od uruchomienia linii produkcyjnej. Celem badań była identyfikacja rodzajów wad występujących w procesie produkcji oraz określenie skali tego zjawiska. Ostatecznie otrzymano wyniki zadowalające, tj. pomimo występujących błędów, analiza kart kontrolnych p wykazała, że proces produkcji aparatu słuchowego typu BTE (ang. Behind-The-Ear) był stabilny.
Słowa kluczowe: inżynieria produkcji, statystyczne sterowanie procesem, analiza Pareto-Lorenza
Czytaj artykuł »

L. Kaźmierczak‐Piwko
The development of instruments of sustainable development of the enterprises sector

Streszczenie: Artykuł stworzony w ramach stypendium doktoranckiego (Poddziałanie 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa i Województwa Lubuskiego) podejmuje problematykę uniwersalnych instrumentów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w postaci systemów zarządzania środowiskowego BS7750, norm ISO 14000, EMAS oraz Strategii CP i zasad biznesu społecznie odpowiedzialnego CSR. Koncertuje się na syntetycznym ukazaniu ich genezy ewolucji oraz aktualnego stanu zaawansowania wdrożeń, wśród podmiotów funkcjonujących na terenie kraju.
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, gospodarka, sektor przedsiębiorstw, współpraca międzynarodowa, systemy zarządzania środowiskowego, czystsza produkcja, biznes społecznie odpowiedzialny
Czytaj artykuł »

   
© wydawnictwo.panova.pl