Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

J. Kaźmierczak
Production engineering in Poland: a point of view
Streszczenie: Artykuł nawiązuje do poprzednich prac autora, w których próbował opisać różnorodne aspekty dotyczące inżynierii produkcji jako nowej dyscypliny, formalnie ustanowionej dwa lata temu w dziedzinie nauk technicznych w Polsce. W przedstawionym podejściu autor proponuje ogólny model strukturalny, który może stanowić bazę do identyfikacji i opisania aktualnych i perspektywicznych obszarów naukowej aktywności należącej do tej dyscypliny. Ponadto wskazano potencjalne korzyści wynikające z możliwości podejmowania aktywności w nowych wyzwaniach, jak również poszerzenia badań nad wielowątkowymi problemami.
Słowa kluczowe: inżynieria produkcji
Czytaj artykuł »

J. Sitko
Problem non pay motivation of production workers in foundry
Streszczenie: Praca w zakładzie odlewniczym wiąże się z szeregiem niebezpieczeństw wystąpienia urazów i chorób zawodowych. Specyfika produkcji odlewów, wymaga od pracowników dużego zaangażowania, fachowości oraz doświadczenia. W tej sytuacji poza infrastrukturą techniczną i zapleczem organizacyjnym bardzo ważna jest odpowiednia motywacja do wypełniania codziennych zadań związanych z przygotowaniem i realizacją poszczególnych zabiegów produkcyjnych. W artykule przedstawiono wybrane czynniki, mające wpływ na zaangażowanie pracowników produkcyjnych w zakładzie. Różnorodne systemy i czynniki motywacji mają za zadanie m.in. zwiększyć efektywność stosowanej technologii z jednoczesnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: człowiek, praca, motywacja, odlewnia
Czytaj artykuł »   

M. Strojek-Filus
The importance of other comprehensive income for managers in a production entity
Streszczenie: Jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących sytuację finansowa jednostki gospodarczej jest prezentowany w raportach finansowych poziom całkowitych dochodów.
W artykule przedstawiono problematykę innych całkowitych dochodów wykazywanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Wyjaśniono istotę, przyczyny powstawania i zasady ustalania składników innych całkowitych dochodów na przykładzie jednostki produkcyjnej. Podkreślono znaczenie wartości godziwej, jako parametru wyceny w powstawaniu składników innych całkowitych dochodach z punktu widzenia przyrostu majątku oraz wyniku finansowego w następnych okresach. W analizowanych przypadkach skoncentrowano się na środkach trwałych produkcyjnych.
Słowa kluczowe: inne całkowite dochody, kapitał z aktualizacji wyceny, sprawozdanie z całkowitych dochodów, wynik finansowy okresu, wartość godziwa
Czytaj artykuł »  

W. Paszkowski
Managing the acoustic climate in local government units – a new approach
Streszczenie: W artykule przedstawiono nowe podejście do kształtowania komfortu akustycznego jako procesu zarządzania środowiskiem akustycznym na terenach zurbanizowanych. Rozwijane badania w tym obszarze opierają się na uwzględnieniu psychoakustycznego aspektu kształtowania komfortu akustycznego w środowisku miejskim. Skutkiem takiego podejścia, w zależności od przeznaczenia terenu, jest nie tylko redukcja hałasu do wartości dopuszczalnych, ale ocena jakości akustycznej dźwięków pochodzących z różnych źródeł. W tym kontekście przeprowadzony został przegląd podjętych badań nad identyfikacją krajobrazów dźwiękowych jako sposobu kształtowania komfortu akustycznego w środowisku miejskim.
Zaproponowano w artykule wykorzystanie metody entropii dla potrzeb oszacowania percepcji słuchowej dźwięków. Z podjętych badań własnych wynika, że powiązanie relacji jakości postrzeganych dźwięków z elementami/czynnikami kształtującymi środowisko akustyczne może zostać wykorzystane do waloryzacji krajobrazów dźwiękowych.
Słowa kluczowe: klimat akustyczny, komfort akustyczny, środowisko akustyczne, krajobraz dźwiękowy, entropia, bodźce
Czytaj artykuł »   

T. Hrapkowicz i in.
Decision making process in cardiac surgery – concept of building an expert system
Streszczenie: Jednym z podstawowych zadań współczesnej informatyzacji organizacji jest wsparcie procesu podejmowania rutynowych, ale i wysoce skomplikowanych oraz opartych na heterogenicznych źródłach danych, decyzji. Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji budowy baz wiedzy na potrzeby systemu eksperckiego wspomagającego proces podejmowania decyzji w kardiochirurgii. System ekspertowy oparty na bazach wiedzy pochodzących ze wskazań medycznych, skal ryzyka i rejestrów, ma wspomagać podejmowanie decyzji odnośnie procedur medycznych w poszczególnych przypadkach klinicznych.
Słowa kluczowe: system ekspertowy, kardiochirurgia, baza wiedzy, podejmowanie decyzji
Czytaj artykuł »

M. Zasadzień i in.
The functioning of e‐maintenance services in selected devices of the building industry
Streszczenie: W prezentowanym artykule przedstawiono i porównano istniejące rozwiązania z zakresu usług świadczonych w ramach koncepcji e-maitnenace stosowanych w maszynach wykorzystywanych w przemyśle budowlanym. Zidentyfikowano najważniejsze czynniki wpływające na jakość usług e-maintenance z punktu widzenia odbiorcy usługi, czyli użytkownika maszyny. Dzięki przeprowadzonej analizie, możliwe było także sformułowanie założeń pomocnych przy tworzeniu i modyfikacji technologii zdalnego diagnozowania i monitoringu urządzeń.
Słowa kluczowe: utrzymanie ruchu, diagnostyka, koparka, zapobieganie, naprawa, sieć, ICT
Czytaj artykuł »   

   
© wydawnictwo.panova.pl