Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

P. Nowicki, P. Kafel, T. Sikora
Food safety systems’ functioning in polish networks of grocery stores
Streszczenie: W artykule przedstawiono sposoby funkcjonowania systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w polskich sieciach sklepów spożywczych. Badania przeprowadzone zostały w IV kwartale 2012 roku na terenie południowo-wschodniej Polski. Do badań wytypowano trzy organizacje, które spełniły określone warunki: polska sieć sklepów spożywczych średniej wielkości, bez udziału kapitału zagranicznego i maksymalnie 30 placówkach handlowych w ramach grupy. Badania miały charakter studium przypadków. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono m.in, że regularnie przeprowadzane i niezapowiedziane kontrole poszczególnych sklepów istotnie wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa oferowanej żywności oraz weryfikacja wymagań GHP na poziomie centrali sieci istotnie wpływa na poziom bezpieczeństwa oferowanej żywności, jak również na wiedzę i zachowania pracowników. Z uzyskanych informacji stwierdzono, że weryfikacja i analiza systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności jest skutecznym narzędziem poprawy bezpieczeństwa żywności. Wykazano również, że w większości przypadków w badanych przedsiębiorstwach nie istnieje formalny system zarządzania kryzysowego dotyczący ochrony żywności, a jedynie pracownicy są informowani jak postępować w sytuacji kryzysowej.
Słowa kluczowe: GHP, GMP, HACCP, bezpieczeństwo żywności, sklepy spożywcze, handel detaliczny
Czytaj artykuł »    

N. Belkina
Qualimetrical evalution of educational achievements
Streszczenie: W artykule przedstawiono metodykę oraz sposób oceny osiągnięć studentów z wykorzystaniem wspólnego podejścia do definicji poziomów jakości w poszczególnych składnikach działalności studenckich oraz sumę jej ratingu. Widoczność proponowanego podejścia jest wspierana przez „drzewo rankingowe”.
Słowa kluczowe: oceny osiągnięć uczniów, komponenty do «drzewa rankingowego» waga (znaczenie) składników
Czytaj artykuł »    

A. Grunwald, G. Kappler, L. Leible
Technology assessment in engineering practice. The case of Bioliq® – fuel production from biomass
Streszczenie: Niniejszy artykuł zawiera krótki przegląd zasadniczych motywacji i celów TA, jak również opis trzech głównych obszarów operacyjnych – doradztwa w polityce naukowej na poziomie decyzyjnym, wkładu w debatę publiczną oraz wzbogacania rozwoju technologii oraz dyscyplin inżynierskich. Tematy te zostaną scharakteryzowane bardziej szczegółowo w odniesieniu do różnych podejść w relacji pomiędzy TA, rozwojem technologii oraz na przykładzie studium przypadku dotyczącego roli TA na różnych etapach rozwoju procesu bioliq®, mającego na celu przetworzenie suchej biomasy na paliwo (biomasa do cieczy) i związki chemiczne. Działania TA dotyczące procesu bioliq®, jako wynik dziesięcioletniego doświadczenia, mogą być postrzegane jako sukces metody, gdyż spowodowały otwarcie zupełnie nowych pól badawczych, z jednoczesnym zapewnieniem wysokiej rozwagi z jednej strony oraz reorientacją działalności instytutów badawczych z drugiej strony. Wyniki studiów nad TA umożliwiły ocenę konkurencyjności technologii bioliq® na bardzo wczesnym stadium jej rozwoju. Pomiędzy stronami zaangażowanymi w rozwój technologii zbudowano wysokie wzajemne zaufanie, co miało kluczowe znaczenia dla powodzenia całego procesu. Wykazano, iż TA jest użytecznym narzędziem do identyfikacji nowych szans dla badań inżynierskich i rozwoju oraz wspomagania procesów badawczych.
Słowa kluczowe: ocena technologii, energetyczne wykorzystanie biomasy, analiza łańcucha procesu
Czytaj artykuł »    

V. Nordin
A selection of the parameters of the energy potential of the impact executive bodies and the prediction of their resource
Streszczenie: W artykule opisano otrzymane przez autora wieloczynnikowe modele niszczenia materiałów według schematu technologicznego, właściwego dla maszyn budowlanych i drogowych. Analiza modeli pozwala ustalać racjonalny stosunek pomiędzy prędkościowymi i masowymi komponentami energii udaru do ich wykorzystania w projektowaniu. Otrzymano zależności do określenia racjonalnych wartości naprężeń roboczych, generowanych w organach wykonawczych w zależności od parametrów wytrzymałości niszczonego obiektu. Wykorzystując wyrażenie do określenia prędkości bijaka przy znanej wytrzymałości niszczonego materiału, otrzymano wzór do prognozowania resursu połączeń ruchomych w organach wykonawczych.
Słowa kluczowe: uderzeniowy organ wykonawczy, modele wieloczynnikowe, zniszczenie, parametry wytrzymałościowe, prognozowanie resursu, połączenia ruchome elementów maszyn
Czytaj artykuł »  

M. Maruszewski, T. Hrapkowicz
Review of modern non-surgical tools applied in cardiac surgery
Streszczenie: Procedura chirurgiczna jest zwykle kojarzona z użyciem narzędzi, które zapewniają inwazyjną interwencję. Współcześni chirurdzy wykorzystują dodatkowy zestaw narzędzi dla przewidzenia wyniku ich leczenia oraz określenia potencjalnych czynników ryzyka. Wzrastająca migracja pacjentów skłoniła środowisko medyczne do wprowadzenia ogólnych standardów postępowania opartych na wytycznych medycznych i liście kontrolnej. Obecnie, zanim nastąpi naruszenie ciała pacjenta, każdy nowoczesny kardiochirurg wyposażony jest w pełen zakres narzędzi, które odpowiednio użyte mają zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta i dostarczyć wyczerpujących informacji zespołowi leczącemu.
Słowa kluczowe: waga ryzyka, lista kontrolna, kardiochirurgia, wytyczne medyczne
Czytaj artykuł »    

V. Moni, P. Klouda
  Complex long time measurements carried out on lignite heap on Sokolovské Uhelné a.s.
W artykule opisane zostały długotrwałe pomiary „in situ” przeprowadzone na wybranych hałdach lignitu (węgla brunatnego) w sezonie letnim i zimowym w latach 2012 i 2013. Badania zostały wykonane w ramach projektu badawczego TAČR No. TA01020351 pt. „Badanie możliwości prognozowania występowania infuzji a następnie samozapłonu paliwa węglowego” wspieranego w programie ALFA. Głównym celem jest informowanie o postępach w realizacji projektu skoncentrowanego na badaniach, rozwoju i weryfikacji kompleksowej metodyki wczesnej identyfikacji początku nieodwracalnego stanu infuzji masy lignitu (węgiel brunatny) z tendencją do jego zapłonu (ogień).
Słowa kluczowe: lignit, węgiel brunatny, pokład, hałda, węgiel samozapalający, monitoring, przewidywanie krytycznej temperatury, emisja gazów, zmniejszenie strat ekonomicznych, poprawa środowiska
Czytaj artykuł »  


A. Boczkowski
Some observations on the design of noise barriers
Streszczenie:
Problem skuteczności budowanych ekranów akustycznych stanowi temat wielu rozważań w środowisku akustyków. Z jednej strony ekrany akustyczne są nadal najczęściej i najchętniej stosownym zabezpieczeniem przed hałasem komunikacyjnym, a z drugiej, ich nadmierna liczba oraz wyniki badań skuteczności istniejących ekranów zmuszają do refleksji nt. zasadności ich stosowania. W wielu przypadkach zbyt niska skuteczność ekranów akustycznych związana jest ze źle przeprowadzonym procesem projektowym. W artykule omówiono podstawowe błędy popełniane przez projektantów ekranów akustycznych oraz związane z tym skutki. Następnie przedstawiono właściwe podejście do procesu projektowania ekranów akustycznych, polegające na wykorzystaniu metod komputerowych oraz przeprowadzeniu szczegółowej analizy rozkładu pola akustycznego za ekranem, jak również na elewacjach chronionych akustycznie budynków.
Słowa kluczowe: ekrany akustyczne, projektowanie ekranów
Czytaj artykuł »   

   
© wydawnictwo.panova.pl