Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

V. Nordin, A. Uzhga
Development of a matrix and algorithm of random situations for training simulators
DOI 10.12914/MSPE-01-01-2014
Streszczenie: Wykorzystanie symulatorów do szkolenia specjalistów wymaga stosowania najlepszych praktyk, które pozwalają w możliwie najkrótszym czasie i z najwyższą jakością trenować i testować poziom dostępnej wiedzy. Artykuł opisuje rozwój jednej z najbardziej skutecznych metod wykorzystywania symulatorów: macierz przypadkowych sytuacji, istotę, która ma wygenerować losowe zadanie uczenia się, a także sposobu badania wiarygodności systemów produkcyjnych, w oparciu o ich analogię z systemami technicznymi.
Słowa kluczowe: systemy eksperckie, technologie informacyjne, produkcja jachtów
Czytaj artykuł »

M. Kotus i in.
Risk assessment of decreasing the failure of thermal liquid collector
DOI 10.12914/MSPE-02-01-2014
Streszczenie: Celem badania jest ocena zastosowanych środków w procesie zmniejszania ilości uszkodzeń kolektora cieplnego poprzez zastosowanie metody FMEA. Środki zaradcze, które prowadzą do minimalizacji wad zostały zaproponowane po identyfikacji i ocenie potencjalnych uszkodzeń.
Słowa kluczowe: ocena ryzyka, kolektor, uszkodzenie
Czytaj artykuł »

M. Strojek-Filus
Variants of determining the manufacturing cost of a product in a production unit in the light of balance sheet law
DOI 10.12914/MSPE-03-01-2014
Streszczenie: Kategoria kosztu wytworzenia produktu jest jedną z najważniejszych z punktu widzenia prawidłowej wyceny majątku jednostki produkcyjnej, kosztów jej działalności oraz decyzji cenowych. W artykule przedstawiono problematykę ustalania kosztu wytworzenia produktu w ujęciu prawa bilansowego. Wykazano, że prawo to dopuszcza różne metody i warianty ustalania tej wielkości, przy których uzyskiwane są różne wartości kosztu wytworzenia produktu. Podkreślono znaczenie prawidłowego doboru kluczy rozliczeniowych w rozliczaniu kosztów pośrednich produkcyjnych oraz wykazano skutki stosowania dopuszczonych, w określonych przypadkach, w prawie bilansowym uproszczeń w ustalaniu kosztu wytworzenia produktów. Problematyka zaprezentowana w artykule jest istotna z punktu widzenia organizacji i zarządzania produkcją oraz podejmowania decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwie w obszarze projektowania wyrobów i procesów.
Słowa kluczowe: koszt wytworzenia produktu, gotowy produkt, zarządzanie procesami produkcyjnymi
Czytaj artykuł »

A. Pradela
Model of cooperation of the system of education for industry – conceptual framework for educational claster DOI 10.12914/MSPE-04-01-2014
Streszczenie: Kształcenie kadr dla przemysłu jest realizowane w Polsce w systemie edukacji zawodowej na szczeblu szkolnym, odpowiedzialnym za kształcenie pracowników wykwalifikowanych oraz w systemie uczelni technicznych, realizujących kształcenie inżynierów. W niniejszym artykule skoncentrowano się na aspektach przygotowania do pracy pracowników wykwalifikowanych. Opracowano model współpracy podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie młodzieży do pracy w przemyśle utworzonego w oparciu o koncepcję klastra edukacyjnego. W pierwszej części przedstawiono cele i założenia tworzenia klastra edukacyjnego. W drugiej części przedstawiono model struktury klastra edukacyjnego, interesariuszy klastra (potencjalnych uczestników klastra), zakres współpracy między nimi, przepływy informacji i zakres zadań. Następnie wskazano możliwości implementacji modelu poprzez: (a) tworzenie i wdrażanie strategii edukacji oraz (b) poprzez realizację projektów tematycznych.
Słowa kluczowe: kształcenie kadr, klastry, zarządzanie edukacją, strategie edukacyjne
Czytaj artykuł »  

M. Hanini, J. Bagiński
Building innovation capability for Libyan firms, taking advantage Polish firms experiences
DOI 10.12914/MSPE-05-01-2014
Streszczenie: Wielkie zmiany obserwowane na rynku zmuszają przedsiębiorstwa do wyboru innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na redukcję czasu dostawy, efektywność oraz na jakość. Jest to warunkiem przetrwania tych przedsiębiorstw. Z tego powodu pojawia się potrzeba ciągłej oceny mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa jak również poprawy jego zdolności w zakresie tworzenia innowacji na poziomie operacyjnym. W tej pracy omawiany jest przykład wykorzystania metody zwanej Kompleksowe Rozwiązania Operacyjne (Total Operations Solutions), do samooceny tych zdolności w wybranych przedsiębiorstwach libijskich z wykorzystaniem doświadczeń przedsiębiorstw polskich.
Słowa kluczowe: kompleksowe rozwiązania operacyjne, samoocena, zdolność, innowacje, oceny
Czytaj artykuł »

O. E. Shabaev i in.
Assessement of influence of cuting tool breakage on drive life time of cuting unit of heading machine
DOI 10.12914/MSPE-06-01-2014
Streszczenie: W pracy wskazano na konieczność zdefiniowania sposobów diagnozowania stanu technicznego narzędzia urabiającego, bez konieczności zatrzymywania kombajnu. Wykazano teoretyczną możliwość istotnego spadku trwałości elementów przekładni jednostki urabiającej przy jednoczesnym uszkodzeniu narzędzia urabiającego. Wskazano, że wpływ uszkodzeń narzędzia urabiającego na trwałość elementów przekładni zależy od pozycji narzędzia urabiającego zamontowanego zgodnie z rysunkiem złożeniowym.
Słowa kluczowe: kombajn, narzędzie urabiające, jednostka urabiająca, żywotność, przekładnia, diagnostyka
Czytaj artykuł »

Z. Korban, M.Profaska
The use of AHP method in the multi‐criteria task solving ‐ case study
DOI 10.12914/MSPE-07-01-2014
Streszczenie: W procesie podejmowania decyzji mamy do czynienia zarówno z zadaniami jedno- jak i wielokryterialnymi. W większości przypadków wybór rozwiązania sprowadza się do wyznaczenia „najlepszej” decyzji (najczęściej wg subiektywnej oceny), bądź też do uporządkowania zbioru decyzji. Metoda procesu hierarchi analitycznej (AHP) jest jedną z metod stosowanych do oceny cech jakościowych w procesach optymalizacji wielokryterialnej. W artykule omówiono możliwości zastosowania ww. metody na przykładzie zakupu wyposażenia technicznego jednego ze składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze woj. śląskiego.
Słowa kluczowe: proces podejmowania dacyzji, metoda procesu hierarchi analitycznej, (AHP)
Czytaj artykuł »  

   
© wydawnictwo.panova.pl