Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

I. Emerling
Management of inventories in an enteprise in the contex of production continuity
DOI 10.12914/MSPE-01-02-2014
Streszczenie: Zapasy stanowią bardzo istotną kategorię w rachunkowości każdego przedsiębiorstwa. Zarządzanie zapasami przedsiębiorstwa jest dla zarządu jednym z istotniejszych obszarów decyzyjnych. Prawidłowe zarządzanie zapasami pozwala na ograniczenie kosztów całkowitych i zwiększenie jakości produkcji, co jest celem zintegrowanego systemu zarządzania. Prawidłowe zarządzanie finansami wpływa też pozytywnie na utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie w kontekście utrzymania ciągłości produkcji oraz płynności finansowej podmiotu.
Słowa kluczowe: zapasy, rachunkowość, zarządzanie zapasami, redukcja kosztów, produkcja, płynność
Czytaj artykuł »  

J. Juraszek
Monitoring and safety of handling equipment
DOI 10.12914/MSPE-02-02-2014
Streszczenie: W pracy przedstawiono nowe rozwiązanie umożliwiające ciągły pomiar odkształceń belki podsuwnicowej suwnicy pomostowej oparte na systemie światłowodowym z siatkami Bragg’a. Przeprowadzono weryfikację otrzymanych wyników za pomocą metody tensometrii oporowej oraz zastosowano metodę magnetycznej pamięci metalu. Zaproponowano wykorzystanie wyników ciągłych pomiarów odkształceń konstrukcji suwnicy jako rzeczywistych warunków brzegowych w symulacjach numerycznych MES umożliwiającymi analizę zachowania się całej konstrukcji.
Słowa kluczowe: światłowody z siatkami Bragg’a, suwnica, monitoring, bezpieczeństwo eksploatacyjne, MES
Czytaj artykuł »

J. Kurowska ‐ Pysz, M. Gregor
Variants of determining the manufacturing cost of a product in a production unit in the light of balance sheet law
DOI 10.12914/MSPE-03-02-2014
Streszczenie: Artykuł omawia problematykę tworzenia i rozwijania działalności klastrów przemysłowych, technologicznych, ukierunkowanych na rozwijanie zasobów wiedzy w środowisku transgranicznym. Omawiany przykład dotyczy klastra polsko-słowackiego, koncentrującego się na badaniach innowacyjnej metody monitoringu bezpieczeństwa konstrukcji przy pomocy światłowodów z siatkami Bragg’a.
Słowa kluczowe: klaster, procesy wiedzy, współpraca transgraniczna
Czytaj artykuł »

S. Borkowski, K. Knop
An evaluation of validity of the second Toyota’s management principle factors with the use of the BOST research in chosen production company
DOI 10.12914/MSPE-04-02-2014
Streszczenie: W pracy przedstawiono założenia oraz sposób oceny znaczenia drugiej zasady zarządzania Toyoty w procesie produkcyjnym w wybranym przedsiębiorstwie produkującym opakowania giętkie dla przemysłu spożywczego. Opinie na badany temat uzyskano od pracowników produkcyjnych badanego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem innowacyjnych badań ankietowych BOST – zasady zarządzania Toyoty w pytaniach. Przeprowadzono analizę i ocenę uzyskanych odpowiedzi z wykorzystaniem podstawowych parametrów statystycznych, diagramu Pareto‐Lorenza, metody ABC, współczynników korelacji oraz zaprezentowano wyniki z wykorzystaniem różnych form graficznej prezentacji wyników w celu lepszego odkrycia zależności pomiędzy danymi. W wyniku analizy określono podsumowujący szereg ważności czynników drugiej zasady zarządzania Toyoty badanego przedsiębiorstwa, który przedstawia się następująco: ciągły system ujawniania problemów (CP) > przerwanie produkcji po wykryciu problemu jakościowego (PE) > stosowanie kontroli wizualnej (SW) > standardowe zadania, procesy, dokumenty (SZ) > stosowanie wyłącznie niezawodnej technologii (ST) > udzielanie pełnomocnictwa w dół (EU).
Słowa kluczowe: badania BOST, czynniki drugiej zasady zarządzania Toyoty, analiza statystyczna, ranking ważności
Czytaj artykuł »

M. Tutak
Numerical analysis of influence of exogenous fire in dog heading on parameters of the air stream flowing through this heading
DOI 10.12914/MSPE-05-02-2014
Streszczenie: Przepływ strumienia powietrza wentylacyjnego przez wyrobisko korytarzowe z ogniskiem pożaru jest przepływem o złożonym charakterze, podczas którego, w wyniku wydzielania się do atmosfery kopalnianej gazów pożarowych, dochodzi do zaburzeń jego przepływu. W artykule przedstawiono analizę numeryczną wpływu pożaru egzogenicznego w wyrobisku korytarzowym na parametry strumienia powietrza wentylacyjnego przepływającego przez to wyrobisko. Badania modelowe przeprowadzono przy wykorzystaniu programu Ansys Fluent, bazującym na metodzie objętości skończonych. Dla przyjętych założeń wyznaczono parametry fizyczne strumienia powietrza przepływającego przez wyrobisko z ogniskiem pożaru, a także zmiany udziałów masowych gazów w tym strumieniu podczas jego przepływu przez analizowane wyrobisko: tlenu oraz tlenku węgla i dwutlenku węgla. W wyniku przeprowadzonej analizy nad ogniskiem pożaru zanotowano lokalny przyrost prędkości i temperatury oraz gwałtowny spadek ciśnienia statycznego. Zaprezentowany w artykule model wyrobiska daje możliwości rozbudowy, a następnie analizy bardziej skomplikowanych zagadnień z zakresu wentylacji wyrobisk górniczych.
Słowa kluczowe: strumień powietrza, badania modelowe, Ansys Fluent, ognisko pożaru
Czytaj artykuł »

I. A. Yefremov, S. V. Podkopaev, O. K. Moroz
Protection of the environment and the power supply of the industrial mining regions throught the creation of heat powercomplexes
DOI 10.12914/MSPE-06-02-2014
Streszczenie: Pokazano sposoby efektywnego wykorzystania nietradycyjnego źródła energii – metanu kopalnianego, którego wykorzystanie w kopalniach węgla kamiennego jest podstawowym kierunkiem dywersyfikacji przedsiębiorstw górniczych w zakresie przerobu pozyskanego metanu w energię elektryczną i cieplną. Tym sposobem rozwiązane zostaną problemy ekologiczne regionu, wdrożenie wysokoefektywnych technologii ciepłowniczych i stworzenie na ich podstawie kopalnianych kompleksów energetycznych.
Słowa kluczowe: kompleks energetyczny, kogeneracja, wyrzut substancji zanieczyszczonych, energia elektryczna, energia cieplna
Czytaj artykuł »  

   
© wydawnictwo.panova.pl