Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

V. Nordin, A. Uzhga
Increasing the efficiency of enterprises’ material and technical equipment
DOI 10.12914/MSPE-01-03-2014

Streszczenie: W artykule wskazano na celowość zastosowania „podejścia procesowego” do wyposażenia materiałowo-technicznego przedsiębiorstw, co pozwoli powiązać jego procesy i opracować efektywny system zarządzania. Proponuje się formę tablicy (macierzy) do wprowadzania danych do bazy elektronicznej. Ponadto proponuje się stworzenie zunifikowanego systemu zarządzania i zbioru informacji o działalności zakupowej z oceną efektywności procesów zakupu zasobów i ich jakości za pomocą kompleksowych wskaźników jakości.
Słowa kluczowe: wyposażenie materiałowo-techniczne, podejście procesowe, działalność zakupowa, planowanie zasobów
Czytaj artykuł »

A. Mazur, H. Gołaś
Providing reliability of human resources in production management process
DOI 10.12914/MSPE-02-03-2014

Streszczenie: Ludzie są najcenniejszym zasobem organizacji i od nich zależą wyniki jakie będzie osiągało przedsiębiorstwo. Czynnik ludzki może być również słabym ogniwem przedsiębiorstwa i przyczyną wysokiego ryzyka wielu realizowanych procesów. Niezawodność czynnika ludzkiego w procesie realizacji procesu produkcji będzie zależała od wielu czynników. Autorki w zaprezentowanym modelu niezawodności zasobów ludzkich w zarządzaniu procesem produkcji uwzględniają aspekty błędów ludzkich, kultury bezpieczeństwa, wiedzy, zdolności komunikacyjnych, pracy zespołowej oraz roli przywództwa. Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji autorki prezentują obszary ryzyka zdefiniowane w konkretnym procesie produkcyjnym oraz wyniki oceny niezawodności zasobów ludzkich w tym procesie.
Słowa kluczowe: czynnik ludzki, niezawodność czynnika ludzkiego, Human Reliability Assesstment
Czytaj artykuł »

V. Nordin, N. Belkina
Recommendations on the monitoring system of underground gas storage
DOI 10.12914/MSPE-03-03-2014
Streszczenie:
W artykule, zgodnie z „podejściem procesowym” ISO 9000, wykazana została konieczność stworzenia systemu monitoringu i kontroli podziemnego magazynowania gazu, w tym: obiektów, parametrów, metod, częstotliwości działań naprawczych, który wykonany zostanie na podstawie wzoru strukturalnego cyklu monitoringu. Podejście jakościowo-wskaźnikowe pozwala na definiowanie złożonych kryteriów oszacowania efektywności działania, które będą pomocne w podejmowaniu skutecznych decyzji w zakresie zarządzania w odpowiednim czasie, w tym również z punktu widzenia ochrony środowiska.
Słowa kluczowe: podziemne magazynowanie gazu (PMG), monitorowanie i kontrola, monitorowanie struktury, podejście jakościowo-wskaźnikowe
Czytaj artykuł »

A. Górny
Application of quality shaping methods in the work environment improvement. A case of theoretical frames
DOI 10.12914/MSPE-04-03-2014
Streszczenie:
Zmiany warunków funkcjonowania przedsiębiorstw oraz konieczność ciągłego dostosowywania się do wymagań prawnych, charakteryzujących możliwość wykonywania pracy obligują do poszukiwania narzędzi pozwalających doskonalić m.in. środowisko realizowanych procesów pracy. Wykorzystanie podczas doskonalenia metod zarządzania jakością pozwala spełnić potrzeby i oczekiwania klientów, w tym wewnętrznych klientów procesów, jakimi są pracownicy przedsiębiorstwa. Podejmowane działania wpływają na jakość, niezawodność, elastyczność oraz zmniejszenie kosztów prowadzonych procesów, równocześnie zapewniając zgodność postępowania z wymaganiami legislacyjnymi i normatywnymi. W ujęciu systemowym stanowią o uzyskiwanej zgodności z przyjętą polityką bezpieczeństwa. W opracowaniu omówiono możliwości zastosowania jakościowych metod projektowania procesów (FMEA, QFD i DOE) w doskonaleniu środowiska pracy. Przedstawiono podstawowe uwarunkowania decydujące o ich zastosowaniu, wpływające na skuteczność planowania i realizacji działań doskonalących prowadzonych w obszarach związanych ze środowiskiem wykonywania pracy.
Słowa kluczowe: kształtowanie środowiska pracy, metody doskonalenia, FMEA, QFD, DOE
Czytaj artykuł »

D. Galar
Context-driven Maintenance: an eMaintenance approach
DOI 10.12914/MSPE-05-03-2014
Streszczenie:
Wszystkie środki techniczne w trakcie użytkowanie podlegają procesom zużycia i starzenia. Metody i narzędzia prognostyczne pozwala na ocenę bieżącego stanu systemu i przewiduje pozostały czas życia, w oparciu o identyfikację stopniowego pogarszania jego możliwości operacyjnych. Prognozowanie jest niezbędne do poprawy bezpieczeństwa, skutecznego planowania i harmonogramowania prac obsługowo-naprawczych oraz obniżenia kosztów konserwacji i przestojów. Prognozowanie jest stosunkowo nowym obszarem, ale stało się ważnym elementem strategii eksploatacji według stanu technicznego (ang. Condition Based Maintenance). Ponieważ istnieje wiele technik prognozowania, ich wykorzystanie musi być dopasowane do poszczególnych zastosowań.  Ogólnie mówiąc, metody prognostyczne oparte są albo na analizie danych, albo na regułach albo na modelach. Każde podejście posiada swoje wady i zalety; z tego też względu są one często łączone w ramach zastosowań hybrydowych. Model hybrydowy może łączyć kilka lub wszystkie typy modeli; w ten sposób, można pozyskać pełniejszą informację, prowadząc do bardziej dokładnego rozpoznania zdarzenia. To podejście jest szczególnie istotne w systemach, w których operator i serwisant posiadają wiedzę na temat mechanizmów powstawania wybranych uszkodzeń, ale sama złożoność obiektów technicznych wyklucza opracowanie podejścia zorientowanego modelowo. Artykuł lokuje proces agregacji danych w obszar kontekstowej świadomości modeli hybrydowych, w celu uzyskania wartości przydatności resztkowej RUL (ang. RUL-Remaining Useful Life) w obrębie logicznych przedziałów ufności, tak aby cykl życia obiektów mógł być zarządzany i optymalizowany.
Słowa kluczowe: kontekst, szeregi czasowe, modele hybrydowe, symboliczny, dane, predykcja, CMMS, fuzja
Czytaj artykuł »

S. Borkowski, M. Ingaldi, M. Jagusiak-Kocik
The use of 3x3 matrix to evaluate a manufacturing technology of chosen metal
DOI 10.12914/MSPE-06-03-2014
Streszczenie:
Proces wytwarzania wyrobów stalowych, również prętów żebrowanych, to bardzo ważny czynnik wpływający na ostateczny rezultat produkcji, a przez to na koszty produkcji. Konkurencyjność wyrobu decyduje o istnieniu producenta na rynku. Dlatego zdecydowano się wykorzystać matrycę 3x3 do oceny technologii produkcji prętów żebrowanych. Ta matryca może być w łatwy sposób wykorzystywana do oceny produktów wyrobów stalowych. W artykule wykorzystano matrycę 3x3 w polskiej hucie.
Słowa kluczowe: technologia, konkurencyjność, matryca 3x3, pręty żebrowane
Czytaj artykuł »

V. Moni, B. Taraba, P. Klouda
Research of level of spontaneous combustion on coal heaps danger
DOI 10.12914/MSPE-07-03-2014
Streszczenie:
W artykule przedstawiono podsumowanie informacji na temat samozapłonu masy węgla brunatnego na hałdach. Artykuł opisuje procedurę „Oceny stopnia zagrożenia dla powstania samozapalenia węgla na hałdach”. Ocena obejmuje analizę istotnych, mających wpływ czynników. Wnioski z tego artykułu zawierają określony tekst propozycji. Zostaną one sprawdzone w ostatnim roku rozwiązania projektu TA01020351 – program ALFA.
Słowa kluczowe: lignit, węgiel brunatny, wysypisko, hałda, samozapłon węgla
Czytaj artykuł »

J. Žarnovský, R. Drlička, I. Kováč, M. Petruš
Application of the statistical control of the production processes in organization
DOI 10.12914/MSPE-08-03-2014
Streszczenie:
Wszystkie ostatnie doświadczenia potwierdzają fakt, że główne zadania zarządzania jakością są gwarantowane tylko z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami. Pracownicy są odpowiedzialni za plan produkcji i rozwoju, usług i procesów. Seria norm ISO 9000 jest pomocna w celu ustalenia zarządzania jakością w organizacji. Korzystanie w zarządzaniu jakością ze statystycznej kontroli procesu jest również bardzo ważne dla firmy. Firmy wykorzystują wszystkie zasoby ludzkie, materialne i finansowe w celu poprawy jakości zarządzania. Celem pracy jest określenie statystycznego sterowania procesem w produkcji firmy Finalcast Ltd. Žiar nad Hronom.
Słowa kluczowe: statystyczna kontrola procesu, organizacja produkcji, procesy regulacyjne, zdolności procesu, kontrola statystyczna, wykres sterowania
Czytaj artykuł »

A. Hafaifa, B. Rachid, M. Boumehraz
Reliability modeling based on incomplete data: oil pump application
DOI 10.12914/MSPE-09-03-2014
Streszczenie:
Analiza niezawodności w utrzymaniu ruchu jest coraz bardziej wymagana w przemyśle. Nowoczesne urządzenia produkcyjne wyposażone są w systemy gromadzenia i monitorowania. Systemy te generują duże ilości danych. Dane te mogą być wykorzystane do podejmowania przyszłych decyzji mających wpływ na sprawność urządzeń oraz stan eksploatowanego sprzętu. Jednakże w większości praktycznych przypadków dane wykorzystywane w modelowaniu niezawodności są niekompletne lub niewiarygodne. W tym kontekście, aby poddać analizie niezawodność pompy olejowej, w artykule tym proponuje się zbadać i traktować niepełne lub nieprawidłowe dane do modelowania niezawodności pompy olejowej. Celem tego artykułu jest zaproponowanie odpowiedniej metodologii zastępowania niepełnych danych za pomocą metody regresji.
Słowa kluczowe: ocena niezawodności, algorytmy niezawodności, rozkład czasu życia, rozkład Weibulla, dostępność, pompa oleju, gromadzenie danych, niepełne dane
Czytaj artykuł »  

   
© wydawnictwo.panova.pl