Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

M. Drzewiecka, A. Stachowiak
The framework of an expert system supporting quality management
DOI 10.12914/MSPE-01-04-2014

Streszczenie: Obecne uwarunkowania rynkowe sprawiły, że przedsiębiorstwa funkcjonują w otoczeniu, w którym posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością jest niewystarczające do tego, aby zagwarantować z jednej strony zadowolenie klientów, a z drugiej skuteczność i efektywność wdrożonego systemu projakościowego. Niezwykle ważne i krytyczne z punktu widzenia osiągnięcia zamierzonych celów zarządzania jakością są działania związane z identyfikacją i oceną niezgodności. Z uwagi na liczne trudności związane z tymi działaniami oraz ograniczone wykorzystywanie tradycyjnych metod i narzędzi wsparcia w tym zakresie, autorki zaproponowały w niniejszym artykule koncepcję systemu ekspertowego. Celem systemu jest zapewnienie skutecznego nadzoru nad wszelkimi niezgodnościami pojawiającymi się w ramach funkcjonowania dowolnej organizacji, która zamierza doskonalić wdrożone systemy zarządzania jakością.
Słowa kluczowe: system zarządzania jakością, doskonalenie, system ekspertowy
Czytaj artykuł »

M. Zasadzień
Using the Pareto diagram and FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) to identify key defects in a product
DOI 10.12914/MSPE-02-04-2014

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki badań , jakie przeprowadzono w przedsiębiorstwie produkującym odkuwki aluminiowe dla przemysłu motoryzacyjnego. Celem badań była identyfikacja wad powstających w trakcie procesu produkcyjnego oraz miejsc i przyczyn ich powstawania. Posłużyły do tego wybrane narzędzia zarządzania jakością. Na podstawie analizy FMEA oraz kosztów, jakie generują zidentyfikowane wady wyznaczono ich hierarchię dla przedsiębiorstwa, a następnie, dla najbardziej istotnych z nich, opracowano propozycje usprawnień mających na celu zmniejszenie ilości wad i zwiększenie skuteczności ich wykrywania.
Słowa kluczowe: jakość, FMEA, Pareto, wada, zarządzanie, inżynieria produkcji, odkuwka
Czytaj artykuł »

A. Stasiuk-Piekarska
The importance the analysis of data in risk management
DOI 10.12914/MSPE-03-04-2014
Streszczenie:
W artykule przedstawiono znaczenie analizy danych w kontekście zarządzania ryzykiem. Osoby zarządzające często nie zauważają potrzeby dogłębnych analiz, próbując podejmować decyzje w sposób niesystemowy. Autorka zwraca uwagę na proces zarządzania ryzykiem, który ma ułatwiać funkcjonowanie organizacji (poprzez pogłębianie wiedzy o jego funkcjonowaniu) oraz znaczenie pozyskiwania informacji z różnych źródeł.
Słowa kluczowe: proces zarządzania ryzykiem, dane, informacja
Czytaj artykuł »

K. Midor
An analysis of the causes of product defects using quality management tools
DOI 10.12914/MSPE-04-04-2014
Streszczenie:
Współczesne przedsiębiorstwo, aby się utrzymać lub wzmocnić swoją pozycję  na rynku  musi w swoich działaniach kierować się  zasadami zarzadzania jakością. Szczególnie istotna jest zasada  zera defektów, która została opracowana przez Crosby'ego i oznacza produkcję bezusterkową. Zasada ta związana jest przede wszystkim z zapobieganiem powstawaniu błędów i wad na wszystkich etapach produkcji. Aby to osiągnąć należy między innymi stosować narzędzia zarzadzania jakością.  W artykule zastała przedstawiona analiza przyczyn reklamacji wyrobu branży motoryzacyjnej za pomocą narzędzi zarządzania jakością takich jak diagram Ishikawy, analiza Pareto, co pozwoliło na identyfikację przyczyn wadliwości wyrobu. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano działania zapobiegawcze. Przedstawione w artykule działania i uzyskane rezultaty dowodzą skuteczności stosowania wspomnianych narządzi zarządzania jakością.
Słowa kluczowe: narzędzia zarzadzania jakością, diagram Ishikawy, analiza Pareto, wadliwość wyrobu
Czytaj artykuł »

R. Mielimąka, Z. Siejka
Algorithms variants of elaboration of the precise GNSS network established for geodetic service of building of the mining facility
DOI 10.12914/MSPE-05-04-2014
Streszczenie:
Artykuł podejmuje problematykę wykorzystania serwisów postprocessingu systemu ASG-EUPOS na przykładzie sieci realizacyjnej założonej dla geodezyjnej obsługi budowy upadowej łączącej powierzchnię terenu ze złożem węgla kamiennego oraz obiektów jej towarzyszących. Dla potrzeb geodezyjnej obsługi budowy tej inwestycji założono na zewnątrz planowanych obiektów sieć realizacyjną złożoną z sześciu nowo założonych punktów ziemnych i czterech punktów nawiązania należących do satelitarnej sieci ASG-EUPOS. Jednoczesny, statyczny pomiar tej sieci przeprowadzono za pomocą wieloczęstotliwościowych i wielosystemowych odbiorników satelitarnych firmy Trimble model R8 GNSS, w trzygodzinnej sesji obserwacyjnej. W pracy przedstawiono trzy warianty numerycznego opracowania wyników tak pomierzonej sieci GNSS. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem serwisu POZGEO-D oraz pakietu programów geodezyjnych GEONET. Wyniki przeprowadzonych obliczeń pozwoliły stwierdzić, że jednorodne sieci wektorowe należy wyrównywać na elipsoidzie albo w układzie geocentrycznym. Przyjęty w pakiecie programów GEONET model wyrównania sieci wektorowej na płaszczyźnie nie powinien być stosowany do opracowania tego typu sieci (długie wektory nawiązania powyżej 50km).
Słowa kluczowe: GNSS, POZGEO-D, przetwarzanie końcowe
Czytaj artykuł »

V. Moni, P. Klouda
Evaluation of brown coal spontaneous combustion and sources genesis prognoses
DOI 10.12914/MSPE-06-04-2014
Streszczenie:
W artykule przedstawiono podsumowanie informacji na temat rozwiązania części problemu badawczego dotyczącego prognozowania źródeł powstawania samozapłonu pokładów węgla brunatnego, jako część projektu TA01020351 – Program ALFA. Autorzy stopniowo opisują wyniki długoterminowych pomiarów przeprowadzonych na wybranych hałdach węgla brunatnego realizowanych od 2011 do 2013 roku. Uwaga została poświęcona charakterystyce kluczowych parametrów. Parametry te wpływają na genezę zapłonu. Drugim problemem jest porównanie wyników obrazowania termicznego z wynikami badań laboratoryjnych próbek gazu i węgla pobieranych in situ, z wpływem warunków atmosferycznych (nasłonecznienia, napowietrzania, opadami, zmiany ciśnienia atmosferycznego, itp.), wpływem rozkładu masy węgla, czynnikami fizycznymi i chemicznymi oraz innymi czynnikami niepowodzenia procesu samozapłonu węgla brunatnego.
Słowa kluczowe: lignit, węgiel brunatny, pokład, hałda, samozapłon węgla, monitoring
Czytaj artykuł »

D. Tarnapowicz
Quality of supply guaranteed in systems of shore supply connection of ships mooring in a port
DOI 10.12914/MSPE-07-04-2014
Streszczenie:
Zwiększony transport morski, przy ciągle rosnącym zapotrzebowaniu przez statki na energię elektryczną oznacza większą emisję zanieczyszczeń generowanych przez statki do atmosfery. W celu wyłączenia autonomicznych zespołów prądotwórczych, które są głównym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza przez statki cumujące w porcie jest podłączenie statku do elektroenergetycznej sieci lądowej. Jakość energii elektrycznej dostarczanej z lądu ma ogromne znaczenie związane z bezpieczeństwem pracy systemów okrętowych i ekonomicznym funkcjonowaniem statku. Stosowane coraz powszechniej na statkach skomplikowane komputerowe systemy sterowania  są bardzo wrażliwe na zaburzenia i wymagają zasilania o bardzo wysokiej jakości. W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące jakości energii elektrycznej dostarczanej na statek z sieci lądowej oraz wybrane sposoby jej poprawy.
Słowa kluczowe: system „shore to ship”, jakość energii elektrycznej, współczynnik zawartości harmonicznych, przekształcanie energii elektrycznej
Czytaj artykuł »

P. Polák, R. Drlička, J. Žitňanský
Capability assessment of measuring equipment using statistic method
DOI 10.12914/MSPE-08-04-2014
Streszczenie:
Ocena możliwości urządzenia pomiarowego jest jednym ze sposobów kontroli jakości procesu. Urządzenie pomiarowe może być ocenione tylko w przypadku gdy jest w stanie wykonać pomiar i w konsekwencji ocenić sposób wytwarzania. Dokument ten dotyczy oceny możliwości urządzenia pomiarowego przy użyciu indeksów Cg i Cgk.
Słowa kluczowe: urządzenia pomiarowe, indeks Cg i Cgk
Czytaj artykuł »

M. Adamik, Š. Alló, V. Kročko
Resistance test of deposited aluminium layer on parabolic parts of vehicle headlight
DOI 10.12914/MSPE-09-04-2014
Streszczenie:
W pracy udokumentowano podstawowe pomiary jakości w przemyśle motoryzacyjnym. Na podstawie doświadczeń, zweryfikowano odporność odbijającej warstwy aluminium, w 100% wilgotności i w podwyższonej temperaturze. Symulowano żywotność reflektorów w pojeździe. Celem tego testu było wykazanie, że warstwa odbijająca aluminium jest w stanie oprzeć się tym warunkom bez zmiany struktury. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian, będzie potrzebna zmiana procesu produkcyjnego.
Słowa kluczowe: przemysł motoryzacyjny, reflektory, metalizacja, wilgotność, odporność na wyższe temperatury
Czytaj artykuł »

   
© wydawnictwo.panova.pl