Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

V. Nordin, P. Shcherban
Development of an integrated approach of quality management in difficult technical processes
DOI 10.12914/MSPE-01-01-2015
Streszczenie: Artykuł dogłębnie analizuje i przedstawia nowe podejście do zarządzania jakością procesów konstrukcyjnych skomplikowanych technologicznie obiektów, które bazuje na kolejności wykorzystania trzech metod zarządzania ryzykiem – analizy FTA, HAZOP i FMEA. Biorąc pod uwagę trudność i dostępność różnych procesów technologicznych, jak również dopilnowanie, aby „podejmowanie decyzji bazowało na faktach” (ISO 9000-9001), zasadne jest użycie kwalimetrycznej metody podczas opracowywaniu danych z początkowych operacji. Ta udoskonalona metoda może pomóc nie tylko wykrywać i analizować najbardziej wadliwe operacje i podstawowe etapy procesu technologicznego, ale również umożliwia wykonanie kontrolnej pętli defektów w bazowych zdarzeniach. Taka pętla kontroli daje możliwość zarządzania jakością w najtrudniejszych częściach procesu technologicznego.
Słowa kluczowe: metody kontroli jakości, procesy technologiczne, kwalimetryczna ocena ryzyka technologicznego
Czytaj artykuł »

W. Biały, M. Cymler
Economic effects of a mining plant resulting from the application of the short-front system
DOI 10.12914/MSPE-02-01-2015
Streszczenie:W artykule wskazano na możliwości wykorzystania systemu krótko-frontowego jako alternatywnego systemu eksploatacyjnego, którego zastosowanie ma pozytywny wpływ na efekty ekonomiczne zakładu górniczego. Wykonano analizę porównawczą eksploatacji resztkowej partii pokładu systemem ścianowym oraz systemem krótko-frontowym. Omówiono wyniki przeprowadzonej analizy w wyniku której wykazano, iż zastosowanie systemów eksploatacyjnych (krótko-frontowych) może być dla przedsiębiorstw górniczych ekonomicznie opłacalne, prowadzić do racjonalnego wybierania resztek pokładów. Ponadto, w wyniku zastosowania systemu krotko-frontowego dwukrotnie zwiększono wybranie analizowanej partii pokładu.
Słowa kluczowe: eksploatacja pokładów węgla, systemy krótko-frontowe, analiza ekonomiczna
Czytaj artykuł »  

I. Onderková, I. Cholevová, J. Jurman
Technical university students' opinions regarding their vocational training
DOI 10.12914/MSPE-03-01-2015
Streszczenie: Opinie, pomysły, wymagania i życiowe cele młodych studentów są bardzo istotne z uwagi na potrzebę tworzenia nowych kierunków studiów i bezpośredniego przełożenia na najlepsze przygotowanie do aplikowania na konkretne stanowiska na rynku pracy. Niniejszy artykuł przedstawia wszystkie te informacje jako wyniki przeprowadzonych badań ankietowych. Grupę badawczą stanowili studenci drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku Inżynieria Mechaniczna, Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, na początku semestru letniego roku akademickiego 2010/2011.
Słowa kluczowe: badania, zastosowanie, edukacja
Czytaj artykuł »

A. Jardzioch, J. Jaskowski
Calculation of the deadlines for nes_ng with the possibility of combining orders
DOI 10.12914/MSPE-04-01-2015
Streszczenie: Artykuł opisuje problemy związane z określeniem terminów zakończenia obróbki zleceń produkcyjnych podczas możliwości łączenia zleceń w celu optymalizacji rozkroju arkusza. Analizowane problemy dotyczą zautomatyzowanego systemu wycinania blach w którym zlecenia produkcyjne napływają drogą internetową i są przetwarzane w sposób automatyczny a ingerencja operatora jest ograniczona do minimum. W artykule opisano zagadnienia optymalizacji rozkrojów w systemie wytwarzania opartym o wycinarkę wodną. Proces optymalizacji jest ściśle powiązany z generowaniem harmonogramów produkcyjnych dla posiadanej bazy zleceń. Szczególną uwagę skupiono na analizie problemów wynikających z pominięcia roli człowieka w procesie przetwarzania zamówień, tworzenia harmonogramów oraz procesach decyzyjnych.
Słowa kluczowe: wycinanie, model symulacyjny, terminy
Czytaj artykuł »  

A. N. Wieczorek
Designing machinery and equipment in accordance with the principle of sustainable development
DOI 10.12914/MSPE-05-01-2015
Streszczenie: W pracy przedstawiono koncepcję projektowania opartą o nadrzędne kryterium optymalizacyjne, którym jest minimalizacja drgań i hałasu generowanych przez maszyny robocze. W koncepcji tej uwzględniono pogorszenie właściwości wytrzymałościowych i eksploatacyjnych konstrukcji, które należy poprzez zastosowanie dodatkowych środków doprowadzić do zadawalającego poziomu. Rozważane podejście projektowe rozpatrzono na przykładzie przekładni zębatych, w przypadku których, z uwagi na wysoki poziom zaawansowania technologicznego, niezwykle trudne jest uzyskanie obniżenia hałasu.
Słowa kluczowe: projektowanie, hałas, przekładnie zębate
Czytaj artykuł »  

E.W. Maruszewska
Applicability of activity based costing in new product development processes
DOI 10.12914/MSPE-06-01-2015
Streszczenie: Celem artykułu jest wskazanie, że rachunek kosztów działań może być pomocnym narzędziem dla inżynierów w procesie podejmowania decyzji dotyczących nowych produktów. Analiza teoretyczna wskazuje na konieczność uwzględnienia przez inżynierów szeregu determinant podejmowania decyzji odnośnie projektowania nowego produktu. W związku z tym, zarówno inżynierowie, jak i zarządzający, powinni zwrócić szczególną uwagę na właściwą alokację kosztów do poszczególnych produktów. Autor sugeruje wykorzystanie rachunku kosztów działań w procesie podejmowania decyzji w trakcie projektowania nowego produktu. Autor podkreśla, że aplikacja rachunku ABC w procesie podejmowania racjonalnych decyzji, umożliwia inżynierom i zarządzającym uszeregowanie możliwych rozwiązań według przyjętych priorytetów oraz realokację kosztów zasobów zużytych w procesie produkcyjnym, służące realizacji szerszych celów całej organizacji. Wdrożenie ABC pozwoli również na zwiększenie kooperacji pomiędzy inżynierami a zarządzającymi z korzyścią dla całej organizacji i wyznaczonych dla niej celów.
Słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów działań, projektowanie nowego produktu, inżynieria produkcji
Czytaj artykuł »

   
© wydawnictwo.panova.pl