Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

D. Tarnapowicz
Assessment of the electric power quality on the Polish fishing boats

DOI 10.12914/MSPE-01-03-2015
Streszczenie: Jakość zasilania jest ważnym problemem dla systemów elektrycznych. Odbiorniki energii elektrycznej powinny pracować w warunkach znamionowych. Każde odchylenie od wartości znamionowych może powodować nieprawidłową pracę urządzeń elektrycznych, zmniejszenie ich trwałości, a w konsekwencji trwałe uszkodzenie. Znaczenie jakości energii elektrycznej dla systemów technicznych i pojedynczych urządzeń elektrycznych na kutrach rybackich jest fundamentalne. Eksplantacja urządzeń zasilanych energią elektryczną o obniżonej jakości skutkuje stratami ekonomicznymi i zagrożeniem bezpieczeństwa załogi. Badaniom jakości energii elektrycznej poddana została większość typów polskich kutrów rybackich. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań jakości energii elektrycznej przeprowadzone na reprezentatywnym typie kutrów rybackich. Dokonano krótkiej oceny wyników badań i zaproponowano rozwiązania poprawiające parametry jakości energii elektrycznej.
Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, system elektroenergetyczny kutrów rybackich, parametry jakości energii elektrycznej, filtr pasywny
Czytaj artykuł »  

P. Polák, J. Žitňanský, M. Adamik
Influence of the type of inserts on dimensional accuracy in turning process

DOI 10.12914/MSPE-02-03-2015
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie wpływu obrabianego materiału i geometrii noża na wymiarową dokładność procesu toczenia. Eksperyment jest zorientowany na pomiar zgodności próbek wykonanych ze stali 11 523 z zadaną dokładnością wykonania zawartą w dokumentacji technicznej, ze stałym posuwem oraz głębokością toczenia oraz zmienną prędkością obrotową. Obróbka została wykonana z użyciem różnego rodzaju narzędzi. Wyniki pomiarów oceniono z perspektywy wpływu charakterystyk geometrycznych oraz zmian prędkości obrotowej.
Słowa kluczowe: toczenie, dokładność wymiarowa, krawędź tnąca, nóż tokarski
Czytaj artykuł »

M. Wojtaszak, W. Biały
Problem solving techniques as a part of implementation of Six Sigma methodology in tire production. Case study

DOI 10.12914/MSPE-03-03-2015
Streszczenie: Metody rozwiązywania problemów – są nieodzowną częścią systemów zarządzania i doskonalenia produkcji. Na przełomie dziesięcioleci wraz z rozwojem przemysłu poszczególne techniki były wdrażane i udoskonalane przez liderów tej dziedziny takich jak Toyota, GE czy Motorola. U podstaw rozwiązywania problemów produkcyjnych leży jak najszybsze dotarcie do źródła problemu, jego zrozumienie, a także wdrożenie odpowiednich działań/rozwiązań, które zapewnią iż problem ponownie nie wystąpi. W pracy tej przedstawiono przegląd metod i technik rozwiązywania problemów w zakładzie produkcyjnym Trelleborg Wheel Systems Sri Lanka, produkującym opony pneumatyczne do lekkich maszyn rolniczych. Techniki te są wdrażane jako część programu Lean Six Sigma.
Słowa kluczowe: techniki rozwiązywania problemów, zarządzanie szczupłe, Six Sigma, burza mózgów, łamanie schematów
Czytaj artykuł »

A. Irimia, G.A. Găman, S. Simion, A. Călămar, D. Pupăzan
Noise in the industry - threat for health

DOI 10.12914/MSPE-04-03-2015
Streszczenie: Sukces w działalności przemysłowych przyności zarówno korzyści, jak i negatywne zjawiska, takie jak zanieczyszczenie, choroby zawodowe, ekspozycja pracowników bezpośrednich oraz sądziedztwa zakładów przemysłowych na ryzyko związane z awariami, katastrofami technologicznymi. Niepożądanym efektem działalności przemysłowej, który może być uznany za zagrożenie dla pracowników oraz otoczenia zakładów jest hałas. Z uwagi na obecność technologii w większości działań, głównym problemem wynikającym z natury hałasu są jego negatywne skutki zdrowotne. Ubytek słuchu czy głuchota spowodowane ekspozycją na hałas w miejscu pracy są najczęściej występującymi chorobami zawodowymi w Unii Europejskiej. Rozwój nowoczesnej technologii poprzez wzrost wydajności i szybkości działania wyposażenia wpływa na dywersyfikację i wzrost liczby źródeł hałasu i wibracji a tym samym oddziałuje na większą liczbę osób. W artykule przedstawiono oddziaływanie hałasu pochodzącego z maszyn oraz zagrożenia zdrowotne.
Słowa kluczowe: zdrowie, utrata słuchu, hałas, zanieczyszczenie hałasem, szkodliwość pracy, bezpieczeństwo
Czytaj artykuł »

C. Lupu, N.I. Vlasin, C. Tomescu, V.M. Păsculescu, M.C. Şuvar
Computational simulation of fire development inside a trade centre

DOI 10.12914/MSPE-05-03-2015
Streszczenie: Pełnoskalowe eksperymenty pożarnicze wymagają poniesienia znacznych kosztów w porównaniu z matematycznymi symulacjami obliczeniowymi. Niniejszy artykuł jest wynikiem takiego wirtualnego pożaru, który wybuchł w hipotetycznym pomieszczeniu magazynowym, w którym znajduje się wiele regałów z towarami. Zapłon nastąpił w źródle zlokalizowanym wewnątrz regału, a rozwój pożaru nastąpił w stronę trzech przedziałów. Analizie poddano również przepływ ciepła, zarówno w małych, jak i większych pomieszczaniach oraz na różne odległości. Aby potwierdzić dokładność symulacji, uzyskane wartości obliczeniowe porównano z wynikami podanymi w piśmiennictwie.
Słowa kluczowe: obliczeniowa dynamika płynów, FDS, symulacja, pożar, ogień
Czytaj artykuł »

G. Vasilescu, E. Ghicioi, A. Kovacs, C. Lupu, E. Gheorghiosu, D.C. Rus, Ş. Ilici, C. Jitea
Determining of thermal stability of explosives for civil uses modern equipment equipped with automatic temperature and pressure

DOI 10.12914/MSPE-06-03-2015
Streszczenie: Stabilność temperaturowa materiałów wybuchowych dla zastosowań cywilnych jest kluczowym parametrem bezpieczeństwa. W sytuacji, w której materiał taki jest narażony na oddziaływanie wysokich temperatur w danym okresie czasu, mogą zaistnieć niepożądane zjawiska, takie jak dekompozycja lub niekontrolowana detonacja.
Słowa kluczowe: stabilność temperaturowa, parametr bezpieczeństwa, ciągłe monitorowanie, temperatura, ciśnienie
Czytaj artykuł »

E. Gaweł, A. Jałoszyńska, M. Orłowski, E. Ratajczak, J. Ratajczak, B. Lara Riera
Corporate social responsibility as an instrument of sustainable development of production enterprises

DOI 10.12914/MSPE-07-03-2015
Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu jako instrumentu opercjonalizacji paradygmatu zrównoważonego rozwoju na poziomie mikroekonomicznym, w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnym. Przedstawiono w nim genezę i znaczenie CSR oraz wskazano najważniejsze instrumenty realizacji CSR na poziomie przedsiębiorstwa. Jednocześnie omówiono korzyści o charakterze endo- i egzogenicznym wynikające z wdrożenia CSR do praktyki gospodarczej.
Słowa kluczowe: CSR, zrównoważony rozwój, przedsiębiorstwo produkcyjne
Czytaj artykuł »  

M. Sikora, M. Kwiatkowski, K. Rudolf, K. Lorenc, H. Prosół, G. Heloise
Financing pro-ecological investments by public funds in the Lubuskie Province in the years 2009-2013

DOI 10.12914/MSPE-08-03-2015
Streszczenie: W artykule podjęto problematykę finasowania inwestycji proekologicznych ze środków publicznych, na przykładzie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w latach 2009-2013. Zdefiniowano w nim także istotę realizacji tych inwestycji przez regionalny sektor przedsiębiorstw z punktu widzenia procesu rozwoju regionalnego. Ponadto dokonano zestawienia podstawowych informacji na temat funduszy ekologicznych, skupiając się na ich genezie, podziale, a także zasadach ich funkcjonowania oraz przeprowadzono analizę wielkości wydatków w latach 2009-2013 w postaci poszczególnych instrumentów wspierania inwestycji proekologicznych podmiotów gospodarczych z terenu województwa lubuskiego. W podsumowaniu zawarto wnioski wraz z prognozami na najbliższe lata.
Słowa kluczowe: inwestycje proekologiczne przedsiębiorstw, system finansowania ochrony środowiska, opłaty i kary ekologiczne, instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska
Czytaj artykuł »  

M. Budynek, W. Dorozińska, A. Dybikowska, K. Gardziej, M. Kozak, K. Materne
Analysis of the selected sources of funding the Lubuski system of financing of environmental protection in the years 2009-2013

DOI 10.12914/MSPE-09-03-2015
Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę wpływu zewnętrznej instytucji finansowej jaką jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na stymulowanie działań proekologicznych w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych. Ponadto analizie zostały poddane ustawowe formy zasilania Funduszu w środki pieniężne oraz ich wpływy z poszczególnych ekonomicznych instrumentów zasilania w latach 2009-2013.
Słowa kluczowe: WFOŚiGW, finansowanie ochrony środowiska, fundusze celowe, przedsiębiorstwa produkcyjne
Czytaj artykuł »  

J. Zborowska, M. Gawron, M. Burda, K. Bojko, M. Smyk, M. Krzeszowski
Perspective for the development of organic farming in Lubuskie voivodship

DOI 10.12914/MSPE-10-03-2015
Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę rozwoju ekologicznej produkcji rolnej w województwie lubuskim. Przedstawiono w nim analizę zmian w tym sektorze produkcji w ostatnich latach oraz określono istotne czynniki wzrostu dla tej sfery produkcji w najbliższym okresie. W analizie wykorzystano dane statystyczne pochodzące ze statystyki publicznej jak i instytucji publicznych zajmujących się problematyką sektora produkcji rolnej w Polsce.
Słowa kluczowe: ekologiczna produkcja rolna, rozwój rolnictwa, żywność ekologiczne region lubuski
Czytaj artykuł »  

W. Biały
Monitoring of coal bed extraction as an effective tool for improving the production results of a mine

DOI 10.12914/MSPE-11-03-2015
Streszczenie: Podstawowym źródłem informacji niezbędnych do prawidłowego i skutecznego kierowania i zarządzania kopalnią węgla kamiennego, jest ciągłe monitorowanie procesu wydobywczego. Wzrost liczby pracujących w kopalni maszyn i urządzeń spowodował potrzebę ciągłego, bieżącego śledzenia pracy oddziałów wydobywczych. Monitoring procesu eksploatacji złoża węgla kamiennego, ma kluczowe znaczenie dla zarządzania tym procesem, gdyż od niego zależy właściwa realizacja procesu wydobywczego. Stąd monitorowanie można uznać za najważniejszy element procesu kontrolowania, szczególnie w obszarze zarządzania procesem wydobywczym w kopalni. Skuteczny monitoring i właściwe, szybkie reagowanie na występujące w tym procesie nieprawidłowości ma istotny wpływ na wyniki produkcyjne kopalni.
Słowa kluczowe: kopalnia, proces wydobywczy, monitoring, zarządzanie
Czytaj artykuł »  

A. N. Wieczorek, W. Polis
Operation-oriented method for testing the abrasive wear of mining chain wheels in the conditions of the combined action of destructive factors

DOI 10.12914/MSPE-12-03-2015
Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono ogólną charakterystykę stanowiska do badań kół łańcuchowych w warunkach imitujących rzeczywistą pracę elementów przenośników w ruchu toczno-ślizgowym. Przedstawione stanowisko umożliwia realizację prób zużyciowych z udziałem ścierniwa, czynników korozyjnych oraz dodatkowych wymuszeń dynamicznych w postaci bijaków stalowych. W pracy opisano także metodykę badań zużycia ściernego kół łańcuchowych umożliwiającą wyznaczenie wartości zużycia liniowego tych kół oraz zaprezentowano wyniki testów materiałów typowych dla górniczych przenośników zgrzebłowych.
Słowa kluczowe: zużycie, koła łańcuchowe, eksploatacja
Czytaj artykuł »

A. Loska
Variant assessment of exploitation policy of selected companies managing technical network systems

DOI 10.12914/MSPE-13-03-2015
Streszczenie: Artykuł przedstawia praktyczne uwarunkowania realizacji taksonomicznej metody oceny polityki eksploatacyjnej opracowanej przez autora i opisanej w artykule pt. „Metodyka wariantowej oceny polityki eksploatacyjnej z wykorzystaniem narzędzi taksonomii numerycznej” (Management Systems in Produktom Engineering nr 2(18)/2015). W pierwszej części artykułu, w oparciu o wyniki dotychczasowych badań, zweryfikowano opracowaną metodykę w oparciu o dane eksploatacyjne trzech przedsiębiorstw zarządzających sieciowymi systemami technicznymi (system wodociągowy, system kanalizacyjny, system ciepłowniczy). Druga część artykułu obejmuje interpretację uzyskanych wyników taksonomicznej oceny polityki eksploatacyjnej, a także wskazania dotyczące możliwych procedur postępowania w badanych przedsiębiorstwach w zakresie realizacji prac obsługowo-naprawczych.
Słowa kluczowe: polityka eksploatacyjna, taksonomia numeryczna, sieciowe systemy techniczne, zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu
Czytaj artykuł »  

M. Dychała
Startup in secondary education as a stimulus for the labour market

DOI 10.12914/MSPE-14-03-2015
Streszczenie: Celem artykułu było wskazanie i scharakteryzowanie wybranych problemów związanych z współpracą pomiędzy szkołami ponadgimnazialnymi i pracodawcami oraz płynącymi korzyściami dla gospodarki lokalnej jak i krajowej. W pracy omówiono przykłady współpracy szkół ponadgimnazjalnych z pracodawcami i uczelniami wyższymi. Podjęto rozważenia nad wprowadzeniem do szkół przedsiębiorczości praktycznej w formie startupów. Omówiono również formy akademickiej przedsiębiorczości tj. inkubator przedsiębiorczości oraz spin off i spin out jako kontynuacja startupów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto scharakteryzowano startup w Wielkiej Brytanii.
Słowa kluczowe: szkolnictwo ponadgimnazialne, startup
Czytaj artykuł »  

   
© wydawnictwo.panova.pl