Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

J. Słonimiec, P. Szatkowska, N. Stępień, J. Urban, S. Dobosz, G. Biernacki, Han Yeon Ji
Fulfilment of goals on the integrated product policy in Poland in comparison to other European Union member states

DOI 10.12914/MSPE-01-04-2015
Streszczenie: Praca przedstawia stan realizacji wdrażania Zintegrowanej Polityki Produktowej w Polsce na tle działań państw członkowskich Unii Europejskiej. Szczegółowo ocenia niektóre instrumenty ZPP tj. podatki i opłaty ekologiczne, system EMAS, ekoznakowanie oraz zielone zamówienia. Ocenia stan zaawansowania działań wdrożeniowych oraz wnioskuje o pogłębienie badań tych zagadnień.
Słowa kluczowe: Zintegrowana Polityka Produktowa, ZPP, ekoznakowanie, zielone zamówienia publiczne, podatki ekologiczne, opłaty ekologiczne, System Ekozarządzania i Audytu, EMAS
Czytaj artykuł »

W. Biały
Innovative solutions applied in tools for determining coal mechanical proprerties

DOI 10.12914/MSPE-02-04-2015
Streszczenie: Ze względu na bardzo specyficzne warunki pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie węglowym, istotny jest sposób ich doboru, uwzględniający zmieniające się w trakcie pracy warunki. Prawidłowy dobór, wpływa na zwiększenie trwałości i niezawodności maszyn i urządzeń, co przekłada się na uzyskiwane efekty ekonomiczne. Z uwagi na ważność zagadnienia, jakim jest pomiar i ocena właściwości mechanicznych węgla (w tym pomiar urabialności węgla), dokonano krótkiego przeglądu dotychczas stosowanych metod oceny urabialności węgla na świecie. Istotę problemu potwierdza ilość opracowanych metod w różnych ośrodkach naukowych na świecie. W artykule opisano nowe, powstałe w Polsce przyrządy do wyznaczania i oceny właściwości mechanicznych materiału węglowego (urabialności), których autor niniejszego artykułu jest współtwórcą. Przedstawiono ich budowę, zasadę działania oraz innowacyjność zastosowanych rozwiązań.
Słowa kluczowe: urabialność, urządzenia pomiarowe, metody pomiaru, badania eksperymentalne
Czytaj artykuł »

M. Stępień, K. Kurus, B. Białecka
It systems supporting waste management in communities - an overview of innovative functions

DOI 10.12914/MSPE-03-04-2015
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu był przegląd najczęściej stosowanych systemów wspomagających zarządzanie gospodarką odpadami w gminach województwa śląskiego pod kątem innowacyjności oferowanych funkcji. Na rynku znajduje się wiele systemów informatycznych dedykowanych gminom, które w mniejszym lub większym stopniu są w stanie sprostać wymaganiom ich użytkowników. Wiele z nich jedynie w niewielkim obszarze wspomaga proces zarządzania systemem gospodarki odpadami, proponując jedynie funkcje związane z obsługą księgowości i finansów czy tworzeniem raportów. Trudno znaleźć oprogramowanie, które w sposób kompleksowy pozwoliłoby gminom na sprawne i skuteczne zarządzanie, a także usprawniłoby komunikację pomiędzy wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w systemie. Aby sprostać realiom rynku i wymaganiom użytkowników, producenci oprogramowania powinni stale podnosić innowacyjność swoich produktów.
Słowa kluczowe: system gospodarki odpadami, systemy informatyczne, systemy wspomagające, odpady
Czytaj artykuł »

D. Barta, M. Mruzek
Factors influencing the hybrid drive of urban public transport buses

DOI 10.12914/MSPE-04-04-2015
Streszczenie: Efektywność poszczególnych napędów jest zależna od wielu czynników. Na napędy hybrydowe, a w szczególności te stosowane w publicznym transporcie miejskim mogą mieć wpływ inne czynniki, wynikające z infrastruktury transportowej lub warunków eksploatacyjnych. Te czynniki warunkują odpowiednią konfigurację poszczególnych elementów napędu hybrydowego oraz ustanowienie dobrej strategii kontroli takiego napędu. Celem niniejszego opracowania jest badanie czynników wpływających na strategię kontroli.
Słowa kluczowe: strategia kontroli, silnik spalinowy, napęd hybrydowy, transport publiczny, autobus
Czytaj artykuł »

M. Molenda
Quality policy in the quality management system

DOI 10.12914/MSPE-05-04-2015
Streszczenie: Artykuł opisuje kluczowy element systemu zarządzania jakością – politykę jakości (PJ). Sformułowanie, udokumentowanie i realizacja polityki jakości jest obowiązkiem najwyższego szczebla menedżerów, wynikającym z norm ISO serii 9000. Dlatego każda organizacja mająca certyfikat ISO 9001 posiada politykę jakości. W pierwszej części artykułu opisano istotę oraz znaczenie polityki jakości dla skutecznego zarządzania jakością. W kolejnej części artykułu szczegółowo opisano procedurę ustalania polityki jakości, a w szczególności proces jej transformacji na kierunki, mierniki i cele. Przedstawiona procedura powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenia autora poparte wynikami badań, których celem była ocena realizacji polityk jakości w organizacjach. Badania miały na celu poznanie dobrych praktyk w zakresie ustalania i realizacji polityki jakości. Wyniki badań pozwoliły na zaproponowanie autorskiej procedury, która ma na celu ułatwienie menedżerom wdrożenie i monitorowanie realizacji ustalonej polityki jakości. Prawidłowe wdrożenie PJ oraz wiedza na temat oceny skuteczności jej realizacji stanowi podstawą trwałego doskonalenia organizacji. Jest to mechanizmy charakteryzujący "inteligentny" systemu zarządzania jakością, który posiada skuteczne mechanizmy reakcji na niedoskonałości występujące w organizacji. W niniejszym opracowaniu czytelnik znajdzie szczegółową procedurę wdrażania polityki jakości charakterystyczną do inteligentnego systemu zarządzania jakością.
Słowa kluczowe: polityka jakości, SZJ, inteligentny system zarządzania jakością (IQMS), ISO 9001
Czytaj artykuł »

M. Zasadzień
The effect of implementation maintenance cards in performance of machines in selected production company

DOI 10.12914/MSPE-06-04-2015
Streszczenie: Inteligentny rozwój powinien być wpisany w strategię każdego przedsiębiorstwa, które pragnie rozwijać się i utrzymać swo-ją pozycje na konkurencyjnym rynku. W artykule przedstawiono badania związane z wprowadzeniem jednego z elementów systemu Total Productive Maintenance. Zaprezentowano przesłanki do wprowadzenia nowej procedury obiegu informacji o planowanych przeglądach i remontach maszyn, której głównym elementem są karty pracy dla kluczowych maszyn biorących udział w procesie produkcyjnym. Analizie poddano skuteczność nowej procedury poprzez porównanie czasów pracy i przestojów poszczególnych urządzeń przed i po wprowadzeniu nowych procedur. W wyniku przeprowadzonych badań za-obserwowano wzrost efektywnego czasu pracy maszyn, co związane było ze skróceniem czasu przestojów, w szczególności czasem trwania awarii.
Słowa kluczowe: przegląd, harmonogram, utrzymanie ruchu, TPM, dokumentacja, remont, lean manufacturing
Czytaj artykuł »

J. Sitko, K. Michalski
An analysis of factors influencing the innovation of products manufactures at Ponar Wadowice S.A.

DOI 10.12914/MSPE-07-04-2015
Streszczenie: Innowacyjność produktów jest jednym z najistotniejszych elementów, mających znaczący wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Artykuł przedstawia analizę czynników wpływających na innowacyjność wytwarzanych przez Ponar Wadowice S.A. elementów maszyn i urządzeń. Ponar S.A., jest producentem elementów maszyn i urządzeń pracujących w systemach olejowych, w układach hydraulicznego sterowania i napędu oraz układach filtracji. Przeanalizowane zostały dane z lat 2010-2014, uwzględniające wybrane czynniki produkcyjne, organizacyjne i ludzkie, które mają istotne znaczenie przy powstawaniu wybraków, które z kolei generują straty finansowe przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: wyrób, brak, jakość, koszt
Czytaj artykuł »

J. Wójcik, J. Bijańska, K. Wodarski
Economic aspects of preparing the production of a new product

DOI 10.12914/MSPE-08-04-2015
Streszczenie: Realizacja prac z zakresu przygotowania produkcji nowego wyrobu powinna być uzasadniona pozytywną oceną celowości, konstrukcyjnej, technologicznej i organizacyjnej wykonalności oraz ekonomicznej efektywności. Wyniki tej ostatniej oceny mają decydujące znaczenie. Przygotowanie produkcji nowego wyrobu, nawet jeśli jest celowe i wykonalne, nie powinno być realizowane jeśli jest ekonomiczne nieefektywne lub jeśli towarzyszy mu zbyt wysokie ryzyko niepowodzenia. W artykule określono wytyczne w zakresie przeprowadzania oceny ekonomicznej efektywności i ryzyka odpowiednio do cech charakteryzujących przygotowanie produkcji nowego wyrobu. Cechy te związane są z charakterem i zakresem prac przygotowania konstrukcyjnego, technologicznego i organizatorskiego, czasem ich trwania oraz życia wyrobu, a także nakładami kapitałowymi.
Słowa kluczowe: przygotowanie produkcji nowego wyrobu, ocena ekonomicznej efektywności i ryzyka
Czytaj artykuł »

B. Szczerba, B. Białecka
Analysis of complaint problem solving process to smart development in an automotive company

DOI 10.12914/MSPE-09-04-2015
Streszczenie: Proces rozwiązywania problemów reklamacyjnych jest bardzo istotny z punktu widzenia każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjnym. Reklamacje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne generują koszty, z którymi przedsiębiorstwo musi się zmierzyć. Aby prawidłowo zidentyfikować źródło powstawania problemów można posłużyć się różnego rodzaju metodami oraz narzędziami zarządzania jakością, które w jednoznaczny sposób pozwolą wskazać przyczyny problemu oraz podjąć skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze.
Słowa kluczowe: rozwiązywanie problemów, zarządzanie reklamacjami
Czytaj artykuł »

   
© wydawnictwo.panova.pl