Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Wieslaw GREBSKI, Michalene GREBSKI
Keeping technical education aligned to the needs and expectations of industry
DOI 10.12914/MSPE-01-02-2016
Streszczenie: Referat opisuje proces ciągłej kontroli i poprawy jakości kształcenia w celu utrzymywania wielodyscyplinarnego programu inżynierskiego dostosowanego do wymagań i oczekiwań przemysłu. Referat opisuje proces formułowania „celów kształcenia” które program inżynierski usiłuje osiągnąć. „Cele kształcenia” są formułowane wspólnie przez kadrę kierowniczą przemysłu, absolwentów (byłych studentów) i kadrę naukowo-dydaktyczną programu inżynierskiego. Przedstawiono w nim również proces określania zasobu wiadomości i umiejętności, które każdy absolwent kończący studia musi posiadać aby cele kształcenia mogły być osiągnięte. Referat także tłumaczy proces zbierania danych do samooceny osiągniętego poziomu w wypełnianiu celów kształcenia. W oparciu o ciągły proces zbierania i analizy danych wprowadzane są korekty programowe na poziomie programu studiów inżynierskich oraz na poziomie programów poszczególnych przedmiotów. Zmiany i korekty w poszczególnych przedmiotach są wprowadzane pod koniec każdego semestru, a zmiany i wymagania programowe wprowadzane są raz w roku w miesiącach letnich. Referat koncentruje się na konieczności wprowadzania ciągłych zmian i korekt w programie studiów inżynierskich tak, aby dostosowywać absolwentów do zmieniających się technologii oraz wymagań i oczekiwań przemysłu.
Słowa kluczowe: szkolnictwo techniczne, szkolenie kadr, program studiów, doskonalenie jakości
Czytaj artykuł »

Andrzej JAKUBOWSKI, Renata CRASTO
The structure analytical research of porous permeable wire material
DOI 10.12914/MSPE-02-02-2016
Streszczenie: Szczegóły technologii produkowania materiału porowatego przenikalnego z użyciem drutu pozwoliły przeprowadzić analityczne badania struktury nawoju drucianego oraz jego charakterystyk strukturalnych. Sprzyja to prognozowaniu ostatecznych właściwości materiału, wytwarzanego następującą obróbką deformacyjną (tzn. obciskaniem radialnym). Dzięki zorganizowanemu i regularnemu układaniu drutu, zwój w nawoju jest rozpatrywany, jako ciągła belka wieloprzęsłowa, a styczność zwojów – jako współdziałanie dwóch cylindrów. Możliwość dość dokładnego zliczenia ilości kontaktów międzyzwojowych pozwala przejść od przemieszczeń w węźle pojedynczym do wyznaczenia odkształcenia całego nawoju. Podczas badań procesów, odbywających się przy obciskaniu z uwzględnieniem geometrii nawoju i mechanicznych właściwości drutu, są obliczone charakterystyki strukturalne wyrobu. Konieczna jest określona ilość warstw nawijania, przy której możliwe jest uniknięcie zniekształcenia struktury zorganizowanej ostatecznej. Wyprowadzono uzależnienie między ciśnieniem obciskania i względną spoistością materiału, co pozwala kontrolować warunki technologiczne w trakcie nawijania drutu i uszczelniania nawoju, w celu zabezpieczenia wymaganych charakterystyk strukturalnych drucianego materiału porowatego przenikalnego.
Słowa kluczowe: drut, nawój, obciskanie charakterystyki strukturalne
Czytaj artykuł »

Barbara CIECIŃSKA, Wojciech HOMIK
The problems of ensure of safe labor conditions on workplaces for adhesive bonding
DOI 10.12914/MSPE-03-02-2016
Streszczenie: Podczas wykonywania różnorodnych operacji technologicznych człowiek może mieć styczność z różnymi czynnikami, których obecność powoduje pogorszenie stanu bezpieczeństwa pracy. Przykładem opisanym w pracy są operacje klejenia, wymagające użycia specyficznych substancji chemicznych, jakimi są kleje. Produkowane są one na bazie różnorodnych związków, niejednokrotnie niebezpiecznych dla zdrowia człowieka. Ponadto klejenie wymaga szereg operacji przygotowawczych, jak odtłuszczanie czy otrzymywanie powierzchni o określonej strukturze i chropowatości, oraz operacji pomocniczych, jak np. pomiar zwilżalności powierzchni. W pracy opisano przykłady zagrożeń występujące podczas klejenia, przedstawiono prosty sposób szacowania ryzyka związanego z wykonywanymi czynnościami. Przedstawiono przykłady oznaczania przez producentów substancji chemicznych stosowanych w klejeniu oraz fragment międzynarodowej karty substancji chemicznej (ICSC), jako źródła informacji ważnych podczas organizacji stanowisk pracy i zapewniania bezpieczeństwa pracy podczas klejenia.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, szacowanie ryzyka, zagrożenie, klejenie, utwardzacze, toksyczne substancje
Czytaj artykuł»

Hamed ALAVI, Patrycja HĄBEK
Optimizing outcome in the university-industry technology transfer projects
DOI 10.12914/MSPE-04-02-2016
Streszczenie: Przenoszenie wyników badań naukowych do przedsiębiorstw prywatnych w celu komercjalizacji określane jest jako transfer technologii z uczelni do biznesu. Podczas gdy znaczenie tego zjawiska rośnie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, tylko części opatentowanych innowacji akademickich udaje się przechodzić proces komercjalizacji. Pomimo faktu, że formalny proces transferu technologii i licencjonowania opatentowanych innowacji jest głównym narzędziem prawnym zabezpieczającym prawa twórców wynalazków w komercjalizacji swoich projektów, nie jest on wystarczający do przekazania wiedzy ukrytej, której posiadanie jest niezbędne w trakcie eksploatacji przenoszonej technologii. Istnienie wzajemnych i uzupełniających się relacji między formalnym i nieformalnym procesem transferu technologii spowodowało powstanie różnych modeli współpracy uczelni z przemysłem, a nawet integracji, gdzie przedsiębiorstwa licencjobiorców utrzymują kontakt z twórcami wynalazców akademickich po uzyskaniu prawa do komercjalizacji opatentowanego wynalazku. Autorzy niniejszego artykułu twierdzą, że mimo konieczności przejścia przez proces legalnego przekazania prawa do komercjalizacji wynalazków, nie jest on wystarczający do pełnego przekazania wiedzy w procesie transferu technologii. Brak wydajności w funkcjonowaniu formalnego mechanizmu zamykającego proces transferu technologii rodzi możliwość tworzenia innowacyjnych relacji interpersonalnych i organizacyjnych pomiędzy posiadaczem patentu a firmą licencjobiorcy. Podkreślając potrzebę dalszego opracowywania nieformalnych mechanizmów jako krytycznych i niedocenianych aspektów procesu transferu technologii, w artykule autorzy starają się odpowiedzieć na następujące pytania: W jaki sposób zoptymalizować proces przekazywania wiedzy w ramach projektów transferu technologii z uczelni do przemysłu? Jakie są teoretyczne podstawy relacji w procesie transferu technologii z uczelni do przemysłu? Jakie istnieją modele współpracy, które mogą prowadzić do poprawy całkowitych wyników poprzez usprawnienie przekazywania wiedzy w procesie transferu technologii z uczelni do biznesu?
Słowa kluczowe: transfer technologii, patent, wiedza ukryta, powiązania organizacyjne uczelnia-firma
Czytaj artykuł»

Rafael Barrionuevo GIMÉNEZ
Mining Security Pipe© (TSM)© with underground GPS Global© (RSPG)©. Escape security device in underground mining
DOI 10.12914/MSPE-05-02-2016
Streszczenie: TSM jest przewodem ucieczkowym przeznaczonym do wykorzystania w razie katastrof górniczych, który łączy obszar eksploatacji ze strefą bezpieczną w wyrobiskach głównych. TSM jest rozwiązaniem lekkim, możliwym do ręcznego przenoszenia i montażu. Przewód zbudowany z aramidu (kevlaru), włókna węglowego oraz innych materiałów. TSM jest przeznaczony do tworzenia sieci korytarzy z wieloma wyjściami i wyjściami przeznaczonymi dla szybkiej ewakuacji do stref bezpiecznych. Przewiduje się montaż dodatkowego wyposażenia takiego jak: oświetlenie LED, mierniki temperatur, wilgotności oraz składu atmosfery. System może być wspierany poprzez rozwiązania takie jak Arduino, która umożliwia kontrolę i automatyzację.
Słowa kluczowe: TSM, przewód ucieczkowy, ratownictwo górnicze, przewód ratunkowy
Czytaj artykuł»

Marek ŻUKOWICZ
Benefits of an application of evolutionary strategy in the process of test data generation
DOI 10.12914/MSPE-06-02-2016
Streszczenie: Celem artykułu jest podkreślenie zalet, które można uzyskać poprzez zastosowanie strategii ewolucyjnych w testowaniu, a konkretnie w procesie generowania danych testowych. Pierwszy rozdział wprowadza czytelnika do tematu artykułu. Prezentuje informacje na temat problemu jakości, przydatności danych testowych oraz kryteria jakości danych testowych. Drugi rozdział stanowi przegląd publikacji, w których poruszony jest problem generowania danych testowych za pomocą strategii ewolucyjnych. Zaprezentowane są w tym rozdziale różne podejścia rozwiązujące problem optymalizacji danych testowych. Trzeci rozdział przedstawia korzyści, które zdaniem autora wynikają z zastosowania strategii ewolucyjnych w procesie generowania danych testowych. Wyciągnięte również zostały wnioski z artykułu, książek wymienionych w bibliografii oraz autora artykułu, jako osoby testującej praktycznie. Ostatni rozdział oprócz podsumowania i wniosków, zawiera propozycje autora sugerujące dla jakich problemów związanych z testowaniem warto zastosować strategie ewolucyjne.
Słowa kluczowe: strategie ewolucyjne, dane testowe, kryteria jakości danych testowych, optymalizacja danych testowych
Czytaj artykuł »

Carlos López JIMENO, Ignacio Díez TORRIJOS, Carmen Mataix GONZÁLEZ
Mines, quarries and landscape. Visuality and transformation
DOI 10.12914/MSPE-07-02-2016
Streszczenie: W niniejszym artykule przeprowadzono przegląd dwóch podstawowych pojęć: scenerii i krajobrazowej integracji, proponując nowe poję- cie: „wizualność”. Ma ono zastąpić klasyczne pojęcie „widoczności” stosowane w pracach dotyczących krajobrazów związanych z działalnością kopalń, które bada aspekty jakościowe i określa wizualne relacje między obserwatorem a środowiskiem. Nawiązując do prac na temat krajobrazowej integracji można potwierdzić, iż dotychczas zostały opracowane pewne spostrzeżenia dotyczące kwestii merytorycznych, które wywołują pewne uprzedzenia podczas próby rozwiązania tej kwestii w odniesieniu do działalności górniczej w krajobrazowej integracji i formułowaniu wskazówek i strategii integracji. W drugiej części artykułu poruszona została nowa metoda krajobrazowej integracji kopalń i kamieniołomów. Jest ona ściśle powiązana z pojęciem wizualności i oparta jest na podstawowym celu, którym jest innowacyjne podejście do przekwalifikowania miejsca oraz wskazania w jaki sposób można wykorzystać możliwości terenów poważnie zdegradowanych przez działalność kopalń. W podsumowaniu pracy przedstawiono studium przypadku. Badanie krajobrazowej integracji prze- prowadzono na kamieniołomie marmuru w Coto Pinos (Alicante, Hiszpania), który jest uważany za największy w Europie.
Słowa kluczowe: krajobraz, integracja krajobrazowa, widoczność, przekwalifikowanie
Czytaj artykuł »

Ewa MATUSZEWSKA, Justyna ORWAT
Professional risk assessment on the workplace of surface surveyor employed in measuring-geological department of coalmine
DOI 10.12914/MSPE-08-02-2016
Streszczenie: W artykule dokonano identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowisku geodety powierzchniowego z wykorzystaniem metody Pięciu Kroków oraz uwzględniając stan zdrowia pracowników.
Słowa kluczowe: geodeta powierzchniowy, identyfikacja zagrożeń, ryzyko zawodowe, metoda Pięciu Kroków, rozszerzona metoda Pięciu Kroków
Czytaj artykuł »

Jolanta BIJAŃSKA, Krzysztof WODARSKI, Janusz WÓJCIK
Preparing the production of a new product in small and medium-sized enterprises by using the method of projects management
DOI 10.12914/MSPE-09-02-2016
Streszczenie: Sprawne i efektywne przygotowanie produkcji nowych wyrobów jest ważnym warunkiem funkcjonowania oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Jedną z metod wspomagających spełnienie tego warunku jest zarządzanie projektami. W publikacji przedstawiono modele przygotowania produkcji nowego wyrobu z wykorzystaniem metody zarządzania projektami, dostosowane do specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: przygotowanie produkcji nowego wyrobu, zarządzanie projektami, małe i średnie przedsiębiorstwa
Czytaj artykuł »

Aneta GRODZICKA, Jan SZLĄZAK
Analysis of survey results in terms of selection of characteristics of the mining rescuer to the ranks of rapid response
DOI 10.12914/MSPE-10-02-2016
Streszczenie: Autorzy w dotychczasowych badaniach podejmowali tematykę z zakresu analizy cech charakteryzujących ratownika górniczego jako członka zastępu ratowniczego ze szczególnym uwzględnieniem następujących parametrów: częstość akcji serca, masa ciała, wzrost, wskaźnik BMI, wiek oraz staż pracy w górnictwie i w ratownictwie. Prezentowana publikacja dotyczy analizy wyników badań tych cech ratownika jako potencjalnego członka zastępu ratowniczego z uwzględnieniem jego skłonności do ryzyka, odporności na stres, nastawie- nia do życia, roli w zespole, współpracy w zespole, nastawienia do pracy, motywacji do pracy i sprawności fizycznej.
Słowa kluczowe: górnictwo, ratownictwo, ankietyzacja
Czytaj artykuł»

   
© wydawnictwo.panova.pl