Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK
Przyjęte zasady postępowania obowiązujące redakcję, autorów, recenzentów i wydawcę przygotowane zostały w oparciu o wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE) dostępne na stronie internetowej www.publicationethics.org

 

PUBLIKACJA I AUTORSTWO

 1. Autor /Autorzy jest / są odpowiedzialni za dokumentowanie wszystkich danych dotyczących nadesłanej pracy, w tym do udokumentowania listy odnośników użytych w tekście.
 2. W uzasadnionych przypadkach, rękopis musi wyraźnie wskazywać źródła wsparcia finansowego odpowiednich podmiotów finansujących badania będące podstawą treści pracy.
 3. Autor / autorzy jest / są zobowiązani oświadczyć, że składana praca nie narusza żadnych praw osób trzecich.
 4. Autor / autorzy jest / są zobowiązani oświadczyć, że praca nie została złożona w żadnym innym miejscu.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTORÓW

 1. Autor zobowiązany jest do wzięcia udziału w procesie wzajemnej recenzji (peer review).
 2. Autor zobowiązany jest do stwierdzenia, że wszystkie dane przedstawione w artykule są autentyczne i prawdziwe.
 3. Jeśli dane zawarte w pracy zostaną uznane za nierzeczywiste i / spreparowane, autorzy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego sprostowania lub skorygowania stwierdzonych błędów z wykorzystaniem następujących środków: errata, aneks, sprostowanie.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ RECENZENTÓW

 1. Recenzenci są zobligowani do zachowania obiektywność i poufność.
 2. Recenzenci są zobligowani do zadeklarowania, że nie istnieje konflikt interesów w odniesieniu do badań, autorów i / lub instytucji finansujących badania.
 3. W ramach przeglądu rękopisu, w stosownych przypadkach, recenzenci powinny wskazać opublikowane prace ważne dla wyników badań, które – w ich ocenie, powinny jeszcze być zacytowane.
 4. Recenzent jest zobowiązany poinformować redakcję, jeśli stwierdzi wysoki poziom zbieżności treści recenzowanej pracy innymi opublikowanymi materiałami.
 5. Po ukończeniu recenzji, recenzenci zwracają wszystkie materiały do redakcji. Ich przechowywanie przez recenzenta w dowolnej wersji (w tym w wersji elektronicznej) jest niedozwolone. .

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKCJI

 1. Redakcja ponoszą odpowiedzialność za odrzucenie / przyjęcie artykułu, w oparciu o uzyskane recenzje.
 2. Redakcja nie może pozostawać w jakimkolwiek konflikcie interesów w odniesieniu do przyjmowanych artykułów.
 3. Redakcja jest odpowiedzialna za obsługę procedury wyboru recenzentów, zapewniając anonimowość i brak konfliktu interesów.
 4. Redakcja jest odpowiedzialna za monitorowanie i ochronę etyki wydawnictwa, a także za utrzymanie integralności osiągnięć naukowych.

ZAGADNIENIA ETYCZNE WYDAWNICTWA

 1. Wydawca deklaruje gotowość do opublikowania poprawek, wyjaśnień i przeprosin, oraz retrakcji w razie potrzeby.
 2. Plagiat, albo świadome preparowanie danych jest niedozwolone.
 3. Standardy intelektualne i etyczne zawsze mają pierwszeństwo przed potrzebami biznesowymi wydawcy.


   
© wydawnictwo.panova.pl